Географічний факультет

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Версія від 15:42, 2 лютого 2017, створена Wiki (обговореннявнесок) (Створена сторінка: Про нас Рік заснування: 1975 Історична довідка Структурним підрозділом Східноєвропе...)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук

Про нас Рік заснування: 1975

Історична довідка

  Структурним підрозділом Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки є географічний факультет, який було створено у результаті реорганізації природничо-географічного факультету.

Першим деканом, до 1996 року, був кандидат геолого-мінералогічних наук, доц. Вовк Павло Кирилович.

  У 1996 р. деканом обрано доктора географічних наук, професора Мольчака Ярослава Олександровича, який обіймав цю посаду до 1999 р.
   З 1999 р. по жовтень 2005 р. декан географічного факультету - доктор технічних наук, професор Мельник Володимир Миколайович.
  У 2005 році на посаду декана обрано кандидата географічних наук, доцента Мельнійчука Михайла Михайловича.
   На факультеті здійснюється підготовка бакалаврів за напрямами: "Науки про Землю. Географія", "Середня освіта. Географія. Економіка", "Геодезія та землеустрій", "Туризм", "Готельно-ресторанна справа "; спеціалістів та магістрів за такими спеціальностями:  "Науки про Землю. Природнича географія", "Науки про Землю. Економічна та соціальна географія", "Середня освіта. Географія. Економіка", "Геодезія та землеустрій", "Туризм", "Готельно-ресторанна справа".
   До структури факультету входять кафедри, навчальні та науково-дослідні лабораторії, комп’ютерні класи. Їх діяльність здійснюється в руслі кредитно-модульної системи організації навчального процесу і спрямована на формування Волинської географічної школи, розробку іміджевої стратегії популяризації спеціальностей та організацію профорієнтаційної роботи з молоддю.

Колектив працівників та студентів географічного факультету постійно досягає значних успіхів у навчальній, науковій та гуманітарно-виховній роботі.


Декан - Мельнійчук Михайло Михайлович, кандидат географічних наук, доцент


Заступники декана:

Поручинський Володимир Іванович - кандидат географічних наук, доцент

Потапова Алла Геннадіївна - кандидат географічних наук, доцент

Пугач Сергій Олександрович - кандидат географічних наук, доцент

Ільїна Ольга Вікторівна - кандидат географічних наук, доцент

Погребський Тарас Георгійович - кандидат географічних наук, ст. викладач


Кафедри:

Фізичної географії

Економічної та соціальної географії

Геодезії, землевпорядкування та кадастру

Туризму та готельного господарства


Професорсько-викладацький склад факультету:

   З 44 штатних науково-педагогічних працівників факультету, 6 докторів наук, професори, 34 кандидати наук, доценти, 4 - старші викладачі.
   Серед штатних науково-педагогічних працівників: 2 - члени спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій.


Основні напрямки науково-дослідної діяльності

   Пріоритетним напрямком роботи географічного факультету є науково-дослідна діяльність. Вона передбачає підвищення науково-дослідницького потенціалу шляхом активізації наукових досліджень.
На факультеті сформовані 2 наукові школи, які на всеукраїнському рівні можна презентувати як Волинські наукові школи („Біомінералогія. Природа Західного Полісся та прилеглих територій” (проф. Зузук Ф. В.) та „Розробка фундаментальних принципів РЕМ-фотограмметрії та оперативних супутнико-навігаційних технологій”) (проф. Мельник В. М.).
    Кафедри факультету працюють за заздалегідь запланованою тематикою.
Кафедра фізичної географії: Природні ресурси Волинського Полісся: ресурси та проблеми раціонального використання; Природа та екологія Західного Полісся; Аналіз географічного наукового потенціалу України; Проблеми методики викладання географії в школі й у вищих навчальних закладах; Дослідження регіональних систем розселення (на прикладі Північно-Західного економічного району); „Мінералогія людини”.

Кафедра економічної та соціальної географії: вивчення розвитку і розміщення продуктивних сил Північно-Західного економічного району; дослідження промислово-територіальних комплексів;дослідження економіки природокористування; дослідження демографічної ситуації Північно-Західного економічного району; дослідження територіальної організації сільського господарства; дослідження проблем аграрно-промислового комплексу Волинської та Рівненської областей;дослідження історії становлення суспільно-географічних напрямів в українській географії; дослідження історії формування географічного наукового потенціалу Волині.

Кафедра туризму та готельного господарства: Рекреаційно-туристський потенціал Західного Полісся; Туристсько-інформаційна інфраструктура м. Луцька.

Кафедра геодезії, землевпорядкування і кадастру: Розробка теорії і практики цифрової фотограмметрії - мікрофотограмметрія, растрова електронна мікроскопія, тривимірна реконструкція мікрооб’єктів (проф. Мельник В.М., доц. Шостак А.В., доц. Волошин В.У.); Моделювання та картографування деградаційних процесів та структурна організація ґрунтового покриву Волині (проф. Мельник В.М., доц. Бліндер Ю.С., доц. Радзій В.Ф., ас. Вакулюк Л.А.); Інженерно-геодезичне забезпечення відповідальних інженерних споруд (проф. Мельник В.М., доц. Бліндер Ю.С., доц. Волошин В.У., ст. викл. Рудик, ас. Мельник О.В.); Математико-картографічне моделювання суспільно-географічних систем засобами ГІС-технологій та цифрова обробка даних ДЗЗ (доц. Волошин В.У, доц. Король П.П., доц. Бліндер Ю.С.).

     Викладачі факультету підтримують наукові зв’язки із Львівським національним університетом імені Івана Франка з проблем ландшафтознавства, геоморфології, раціонального природокористування, природних ресурсів, рекреації, туризму, медгеографії, біомінералогії, тощо; із Київським національним університетом імені Тараса Шевченка з питань гідрології, економіки природокористування та рекреації, туризму, ресурсозбереження, історії науки; із Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича з актуальних проблем природних ресурсів, народорозселення, ґрунтознавства, геохімії ландшафтів тощо; із Тернопільським педагогічним університетом імені Володимира Гнатюка з проблем мережі екологічних коридорів України; із Національним університетом  водного господарства і природокористування (м. Рівне) з проблем геології, геоморфології, поверхневих вод, боліт, ґрунтів Шацького поозер’я; із Інститутом географії НАН України; геохімії, мінералогії і рудоутворення НАН України з питань топонімії поселень, ландшафтознавства, гідрології, лімнології, біомінералогії; із Інститутом педагогіки НАПНУ з проблем методичних та теоретичних засад вивчення географічних закономірностей; із ЗАТ інституту „Волиньводпроект” (м. Луцьк) з питань раціонального використання осушувальних систем; із Волинським обласним відділом народної освіти (м. Луцьк) щодо питань неперервної географічної та екологічної освіти і виховання школярів;із Санкт-Петербурзьким державним університетом з питань біомінералогії, Інститутом географії РАН та Російським географічним товариством із проблем історії науки; із Люблінським університетом, Інститутом географії з проблем лімно-географічного аналізу водойм; із Познанським університетом методичних аспектів підготовки підручників з географії для навчальних закладів Польщі та України, із Краківським університетом з проблем біомінералогії та медичної географії, із Брестським національним університетом імені О.С. Пушкіна та Поліським аграрно-екологічним інститутом (м. Брест) з проблем економіки природокористування Полісся та охорони природи трилатерального біосферного резервату „Західне Полісся”; із Волинським обласним центром гідрометеорології здійснюється співпраця в рамках міжнародного проекту НАТО № 983516 „Моніторинг і прогнозування паводків в басейні р. Прип’яті”; із Вищим технічним університетом прикладних наук „Східна Вестфалія-Ліпне” (ФРН) проводилась співпраця щодо рекреаційних можливостей південного берега озера Світязь.Наукові дослідження проводяться і в рамках громадських (недержавних) утворень: Волинський відділ Українського географічного товариства (голова – доц. Мельнійчук М.М.), Товариство дослідників Волині, студентський туристсько-краєзнавчий клуб “Меридіан” (керівник – проф. Ільїн Л.В.).   
  Над докторськими дисертаціями на кафедрі географії працюють доц. Мельнійчук М.М. („Рекреаційний потенціал Північно-Західного регіону України”), доц. Тарасюк Н.А. („Ґрунтово-кліматичні фактори динаміки геосистем та моделювання їх продуктивності”), доц. Слащук А.М. („Суспільно-географічна характеристика формування систем розселення Північно-Західного економічного району України”).
   При кафедрі фізичної географії є діюча аспірантура зі спеціальностей 11.00.01 – фізична географія, геофізика та геохімія ландшафтів та 11.00.02 – економічна і соціальна географія та 11.00.11 – конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів .
   На кафедрі фізичної географії існує навчально-наукова лабораторія краєзнавчих атласів. За редакцією д. геол. н., професора Зузука Ф.В. як результат роботи навчально-наукової лабораторії краєзнавчих атласів та кафедри географії виданий „Атлас історії культури Волинської області” та збірник наукових праць „Природа Західного Полісся та прилеглих територій”. При кафедрі географії працює геологічний музей, де проводяться екскурсії зі студентами та учнями.
   Кафедрою фізичної географії організовуються та проводяться Міжнародні науково-практичні конференціі  по Шацькому національному природному парку. 
  Співробітники кафедри фізичної географії (доценти Мельнійчук М.М, Тарасюк Н.А., Павловська Т.С.) співпрацюють із Шепетівським ліцеєм, Волинським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти, Луцькими гімназіями №№ 4, 14 і 21, де керують підготовкою учнівських наукових робіт, читають лекції, проводять семінари, методичні об’єднання, конференції тощо.
   Факультет здійснює підготовку кандидатів та докторів наук, виконує важливі народногосподарські госпдоговірні теми (з Хмельницькою АЕС і Луцьким КХП-2), проводить дослідження за держбюджетною тематикою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Кафедри факультету підтримують тісні наукові зв'язки з Київським, Львівським, Харківським, Чернівецьким національними університетами, державним технічним університетом “Львівська політехніка”, Національним університетом водного господарства та природокористування, м. Рівне, Київським національним та Полтавським педагогічними університетами, Московським та Білоруським університетами, Технологічним інститутом м.Серрес (Греція), Олександрійським технологічним інститутом.


Відомі випускники:

Коцан Наталія Несторівна (1965 р.н). Закінчила природничо-географічний факультет Луцького державного педагогічного інституту імені Лесі Українки у 1987 р. за спеціальністю «Географія і біологія». Доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри країнознавства і міжнародних відносин, Голова Координаційної ради Інституту Польщі

Фесюк Василь Олександрович (1976 р.н.). Закінчив Волинський державний університет ім. Лесі Українки, спеціальність «Географія». В 2002 р. захистив кандидатську дисертацію. В 2009 р. – докторську дисертацію. Доцент кафедри екології (2004 р.). Професор кафедри екології (2010 р.).Відмінник освіти України (2005 р.)Стипендіант Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України (2010-2011 р.р.)

Пилипюк Петро (1971 р.н.)Закінчив географічний факультет Луцького педагогічного інституту.З 1994 року — заступник директора приватного підприємства «Модерн», з 1997 року — генеральний директор компанії СП ТОВ «Модерн-Експо».


Матеріально-технічна база

  Географічний факультет розташований у навчальному лабораторному корпусі № 2. До послуг викладачів, студентів, аспірантів 13 аудиторій, два обладнанні комп’ютерні класи, звідки є доступ до мережі Інтернет, дві науково-дослідні лабораторії, геологічний музей, база практики “Гарт”.
 Всі дисципліни, які викладаються на географічному факультеті забезпечені навчально-методичною літературою.


Контакти:

43025, м. Луцьк, вул. Потапова, 9, каб. 601 (корпус С №2) +38(0332)248947 е-mail: geographical@eenu.edu.ua

Дата: Лютий 2, 2017Час: 02:42:17Онлайн: 1