Комп'ютерних наук та кібербезпеки

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua

Історична довідка

Кафедра комп'ютерних наук та кібербезпеки була створена на базі кафедри прикладної математики та інформатики у 2020 році. Кафедра прикладної математики була створена в 1993 р. як загальноуніверситетська кафедра для викладання дисциплін з програмування, основ інформатики та прикладної математики. Як випускна із спеціальності «Інформатика» діяла з 1996р. - з першого набору студентів вказаної спеціальності. Кафедра єдина на Волині, яка забезпечувала підготовку фахівців з інформатики і тому в мету її діяльності входила координація основних напрямків педагогічної, методичної та наукової роботи як в університеті, так і в регіоні. Для цього кафедра активно співпрацювала з іншими кафедрами університету, Луцьким міським та обласним управлінням освіти та науки, обласною держадміністрацією, районними управліннями освіти, українськими та зарубіжними університетами. Підготовка фахівців з Інформатики здійснювалась за рівнями “бакалавр прикладної математики”, “спеціаліст з інформатики”, “магістр з інформатики” за денною та заочною формами навчання. Першим завідувачем кафедри (з 1993 до квітня 1998 р.) був кандидат фізико-математичних наук, доцент Миронюк П.Й. З квітня 1998 р. до вересня 1999 р. завідувач кафедри - доктор фізико-математичних наук, професор Кратко М.І. З вересня 1999 р. до листопада 2000 р. завідувачем кафедри була кандидат педагогічних наук, доцент Чепрасова Т.І., з листопада 2000 р. до вересня 2004 р. завідував кафедрою доктор технічних наук, професор, академік УкрАІН (Української Академії інформатики) Гарбарчук В.І. З вересня 2004 р. до жовтня 2009 р. кафедрою завідував кандидат фізико-математичних наук, доцент, член-кор. УкрАІН, Михайлюк В.О., який у листопаді 2009 р. був зарахований до докторантури при Інституті кібернетики імені В. Глушкова НАН України. У 2007-2008 н.р. завідувачем був доктор фізико-математичних наук, професор Братійчук М.В. – фахівець із прикладних питань теорії ймовірностей та математичної статистики. У 2009-2010 навчальному році завідувачем кафедри став доктор фізико-математичних наук, професор Денисюк І. Т., а з вересня 2010 р. завідувач кафедри - кандидат педагогічних наук, доцент Чепрасова Т.І., яка була обрана Вченою радою університету за конкурсом. З 2012 р. до 31.03.2015 р. завідував кафедрою доктор фізико-математичних наук, професор Кулик В.Л. 3 1.04.2015 р. по 31.08.2015 р. – в.о.зав. кафедрою кандидат педагогічних наук, доцент Чепрасова Т.І., з 1.09.2015 р. до 8.01.2019 р. - завідувач кафедри доктор фізико-математичних наук, професор Михайлюк В.О. (помер 9.01.2019 р.), з січня 2019 р. по вересень 2020 року - зав кафедрою кандидат педагогічних наук, доцент Чепрасова Т.І.. На даний момент кафедру комп'ютерних наук та кібербезпеки очолює кандидат фізико-математичних наук Гришанович Тетяна Олександрівна.

Склад кафедри

Сертифікатні курси

 • Програмування та адміністрування веб-сайтів
 • Комп’ютерна графіка та верстка поліграфічної продукції
 • Основи веб-дизайну та веб-програмування
 • Технології розробки, впровадження та супроводу програмних систем
 • Опрацювання і аналіз числових даних в Microsoft Excel

Основні напрями наукових досліджень

 • Алгоритми роботи із статистичними розподіламии прикладних задачах аналізу даних
 • Сумісність та зворотна сумісність програмного забезпечення: види та особливості тестувань
 • Дослідження методів та засобів оптимізації простору системного розділу OC Windows (Vista/7/8/8.1/10)
 • Огляд та аналіз безкоштовного програмного забезпечення для побудови ER-діаграм
 • Застосування структури даних "бінарних дерево” для генерування спеціалізованих текстів.
 • Захист інформації стеганографічним способом мовою Python засобами бібліотеки Wave в звукових файлах
 • Криптографічні хеш-функції
 • Аналітико-числове моделювання процесів контактної взаємодії тіл різної форми
 • Використання Python у веб – розробці
 • Обґрунтування інвестицій у інформаційну безпеку на прикладі задачі управління інцидентами
 • Принципи побудови систем прийняття рішень на основі інтеграції нейронних мереж і семантичних моделей

Основні навчально-методичні та наукові праці викладачів кафедри

 • Жигаревич О. К., Мельник В. М., Мельник К. В. Підтримка оголошеної/встановленої комунікації в мережі через стандартні сокети API. Науковий журнал “Комп’терно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво”. 2015. № 19. С. 23–27.
 • Система попереднього відбору кандидатів на основі нечіткої логіки / О. К. Жигаревич та ін. КОМП'ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ: ОСВІТА,НАУКА, ВИРОБНИЦТВО. 2015. № 19. С. 114–120.
 • Sachuk Y. V., Maksymuk O. V. Contact Problem of Wear of the Elastic Half Plane with Winkler’s Coating Caused by Punches of Canonical Shapes. Journal of Mathematical Sciences. 2017. Vol. 228, no. 2. P. 173–179.
 • Жигаревич О. К., Медведєв М. В. Інформаційна ситема “Студент - ФКНІТ” засобами PHP. Науковий журнал “Комп’терно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво”. 2017. № 26. С. 88–92.
 • Жигаревич О. К., Котлярець В. В., Луць А. Р. Модель екосистеми навчального програмного забезпечення. Науковий журнал “Комп’терно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво”. 2017. № 26. 167-177.
 • Булатецька Л. В., Булатецький В. В., Пруц Г. С. Методи та засоби вивільнення простору системного розділу ОС Microsoft Windows 10. Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. 2018. № 32. С. 85–89.
 • Головін М. Б., Головіна Н. А., Головіна Н. М. Модельний розгляд пізнавальних процесів супутніх навчальному програмуванню. Психологічні перспективи. 2018. № 31. С. 57–70.
 • Головін М. Б., Головіна Н. А. Специфіка навчальних дій, що містять комп’ютерне моделювання фізичних процесів. Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. 2018. № 32. С. 10–18.
 • Sachuk Y. V., Maksymuk O. V. Computer Modeling of Elastic-Plastic Deformation in the Problems of Contact Interaction of Canonical Dies with a Half-Plane. Mathematical and computer modelling. Series: Physical and mathematical sciences. 2018. No. 18. P. 126–134.
 • Сачук Ю. В., Максимук О. В. Комп’ютерне моделювання пружно-пластичної деформації в задачах контактної взаємодії канонічних штампів з півплощиною. Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія фізико-математичні науки. 2018. № 18. С. 126–134.
 • Булатецька Л. В., Булатецький В. В. Мова запитів SQL : текст лекцій нормативної навчальної дисципліни “Бази даних та розподілені інформаційно-аналітичні системи”. Луцьк: СНУ імені Лесі Українки, 2018. 92 с.
 • Булатецький В. В., Булатецька Л. В. Технології проміжного коду в корпоративних інформаційних системах : Текст лекцій нормативної навчальної дисципліни “Платформи корпоративних інформаційних систем”. Луцьк: СНУ імені Лесі Українки, 2018. 48 с.
 • Математична модель структури інформаційної мережі на основі нестаціонарної ієрархічної та стаціонарної гіпермережі / Ю. В. Сачук та ін. Збірник наукових праць Військового інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2019. № 64. С. 124–133.
 • Сачук Ю. В., Максимук О. В., Саланда І. П. Аналітико-числове обчислення ітераційними методами областей контакту для задачі про зношування пружної півплощини канонічними штампами. Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія фізико-математичні науки. 2019. № 20. С. 70–78.
 • Саланда І. П., Сачук Ю. В. Метод синтезу оптимальних гіпермереж за критерієм максимуму функціональної стійкості. Телекомунікаційні та інформаційні технології. 2019. № 4(65). С. 4–11
 • Сачук Ю. В., Максимук О. В., Саланда І. П. Особливості зношування пружної півплощини штампами канонічної форми. Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. 2019. 28,29. С. 73–80.
 • Шульга О. Д., Мамчич Т. І. Проспективне 5-річне дослідження доброякісного розсіяного склерозу. Ukrainian Medical Journal. 2019. Т. 1, № 2.
 • Захист інформації стеганографічним способом мовою Python засобами графічної бібліотеки Pillow. / М. Головін та ін. COMPUTER-INTEGRATED TECHNOLOGIES: EDUCATION, SCIENCE, PRODUCTION. 2020. № 40. С. 110–115.
 • Мельничук Ю. Є., Сачук Ю. В., Саланда І. П. Розробка та впровадження у навчальний процес ззсо веб-порталу для вивчення інформатики. Молодь і ринок. 2020. № 3-4(182-183). С. 58–62.
 • Дослідження роботи програмного забезпечення для захисту мереж / Ю. В. Сачук та ін. Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. 2020. № 41. С. 205–211.
 • Метод моментів як інструмент комп’ютерної діагностики навчальної діяльності. / М. Б. Головін та ін. Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. 2020. № 38. С. 67–78.
 • Головіна Н. А., Головін М. Б., Федонюк А. А. Аплікації з комп’ютерної фізики мовою Visual Python на прикладі моделювання силової взаємодії. Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. 2020. № 40. С. 16–22.
 • Захист інформації стеганографічним способом мовою Python засобами графічної бібліотеки Pillow. / М. Б. Головін та ін. Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. 2020. № 40. С. 110–115.
 • A system of indicators and criteria for evaluation of the level of functional stability of information heterogenic networks / O. V. Maksymuk et al. Mathematical Modeling and Computing. 2020. Vol. 7, no. 2. P. 285–292.
 • Максимук О.В., Сачук Ю.В., Яцюк С.М. Плоскі контактні задачі для пружної основи з двома коефіцієнтами постелі. Математичні методи та фізико-механічні поля. 2020. Т. 63, №3. С. 130–135.
 • Булатецька Л., Булатецький В. Особливості вивчення мови запитів SQL в профільному курсі інформатики закладів загальної середньої освіти. COMPUTER-INTEGRATED TECHNOLOGIES: EDUCATION, SCIENCE, PRODUCTION. 2020. № 39. С. 5–10.
 • Булатецький В., Булатецька Л., Павленко Ю. Організація робочого місця викладача засобами операційної системи та хмарних сервісів. COMPUTER-INTEGRATED TECHNOLOGIES: EDUCATION, SCIENCE, PRODUCTION. 2020. № 40. С. 5–9.
 • Методичні особливості вивчення концептуального проектування баз даних при підготовці майбутніх фахівців. / Л. Булатецька, Ю. Павленко та ін. COMPUTER-INTEGRATED TECHNOLOGIES: EDUCATION, SCIENCE, PRODUCTION. 2020. № 41. С. 5–9.
 • Булатецька Л. В., Булатецький В. В. Бази даних та розподілені інформаційно-аналітичні системи (Частина 1) : електронний курс навчальної дисципліни, затверджений НМР ВНУ імені Лесі Українки, протокол № 4 від 16.12.2020. Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2020. URL: http://cs.vnu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=153
 • Булатецька Л. В. Бази даних та розподілені інформаційно-аналітичні системи (Частина 1) [Електронний ресурс] : електронний курс навчальної дисципліни, затверджений НМР ВНУ імені Лесі Українки, протокол № 4 від 16.12.2020. Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2020. URL: http://cs.vnu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=132
 • Булатецька Л. В. Організація баз даних та знань : електронний курс навчальної дисципліни, затверджений НМР ВНУ імені Лесі Українки, протокол № 4 від 16.12.2020. Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2020. URL: http://cs.vnu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=128
 • Булатецька Л. В., Булатецький В. В. Реляційна алгебра. Реляційне числення: методичні вказівки для підготовки до контрольної роботи з нормативних навчальних дисциплін “Бази даних та розподілені інформаційно-аналітичні системи”, “Організація баз даних та знань”. Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2020. 36 с.
 • Shulga O., Vydyborets I., Mamchych T. Coexistence of emotional reactions and atrophic brain changes in patients with clinically isolated syndrome of multiple sclerosis. Postępy Psychiatrii i Neurologii. 2020. Vol. 29, no. 1. P. 3–10.
 • Мамчич Т. І., Ройко Л. Л., Мамчич І. Я. Навчання методам прикладної математики за підтримки програми R. КОМП'ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ: ОСВІТА,НАУКА, ВИРОБНИЦТВО. № 35. С. 37–41.
 • Мамчич Т., Миронюк Л., Ройко Л. Досвід використання інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні математичних дисциплін в умовах дистанційного навчання. COMPUTER-INTEGRATED TECHNOLOGIES: EDUCATION, SCIENCE, PRODUCTION. 2020. № 39. С. 70–77.
 • Прус Р. Б. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з дисципліни «Математична теорія ризиків»: [для студ. спец. «Кібербезпека»] . ВНУ імені Лесі Українки, Луцьк, 2020. 50 с.
 • Прус Р. Б Конспект лекцій з дисципліни «Системи захисту інформації від несанкціонованого доступу»:[для студ. спец. «Кібербезпека»] . ВНУ імені Лесі Українки, Луцьк, 2020. 110 с.
 • Прус Р. Б. Теорія ризиків [Електронний ресурс] : електронний курс навчальної дисципліни. Режим доступу : https://classroom.google.com/c/MjAwMDExMzI3NzI1?cjc=opfynlk
 • Прус Р. Б. Математична теорія ризиків [Електронний ресурс] : електронний курс навчальної дисципліни / Режим доступу : https://classroom.google.com/c/MjE2NjU1MDI5MjMy?cjc=ldcip2c
 • Прус Р. Б. Системи захисту інформації від НСД [Електронний ресурс] : електронний курс навчальної дисципліни. Режим доступу : https://classroom.google.com/c/MjE2NjU1MDI5MjAz?cjc=7tiq3ot
 • Ефективне використання новітніх методів програмування графіки на С++ в навчальних цілях. / Л. Глинчук, Т. Гришанович та ін. COMPUTER-INTEGRATED TECHNOLOGIES: EDUCATION, SCIENCE, PRODUCTION. 2020. № 40. С. 104–109.
 • Аналіз вимог та методологія підбору тем для вивчення основ криптографічного захисту інформації. / Л. Глинчук та ін. COMPUTER-INTEGRATED TECHNOLOGIES: EDUCATION, SCIENCE, PRODUCTION. 2020. № 41. С. 16–22.
 • Дослідження роботи програмного забезпечення для захисту мереж. / Л. Глинчук, Т. Гришанович та ін. COMPUTER-INTEGRATED TECHNOLOGIES: EDUCATION, SCIENCE, PRODUCTION. 2020. № 41. С. 205–211.
 • Глинчук Л.Я. Програмування І семестр: електронний курс http://194.44.187.60/moodle/course/view.php?id=886 ІІ семестр http://194.44.187.60/moodle/course/view.php?id=1383
 • Глинчук Л.Я. Основи криптографічного захисту: електронний курс http://194.44.187.60/moodle/course/view.php?id=796
 • Глинчук Л.Я. Основи криптології: електронний курс http://194.44.187.60/moodle/course/view.php?id=885
 • Глинчук Л.Я. Захист персональних даних: електронний курс http://194.44.187.60/moodle/course/view.php?id=794
 • Глинчук Л.Я. ВД. Програмування (С++): електронний курс http://194.44.187.60/moodle/course/view.php?id=792
 • Глинчук Л.Я. Захист інформації: електронний курс http://194.44.187.60/moodle/course/view.php?id=1386
 • Глинчук Л.Я. Прикладне програмне забезпечення та обробка спеціалізованої інформації: електронний курс (Спецкурс для 4-го курсу) http://194.44.187.60/moodle/course/view.php?id=884 та інші
 • Гришанович Т. О. “Основи об’єктно-орієнтованого програмування”. Навчальний посібник. Рекомендовано Вченою радою СНУ імені Лесі Українки, протокол №8 від 23.06.2020 . Харків, 2020. 103 с.
 • Гришанович Т. О. Вибрані питання теоретичної інформатики та інформаційних технологій 1 [Електронний ресурс] : електронний курс навчальної дисципліни, затверджений НМР ВНУ імені Лесі Українки, протокол № 4 від 16.12.2020 . ВНУ ім. Лесі Українки, 2020. Режим доступу : http://cs.vnu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=125
 • Гришанович Т. О. Вибрані питання теоретичної інформатики та інформаційних технологій 2 [Електронний ресурс] : електронний курс навчальної дисципліни, затверджений НМР ВНУ імені Лесі Українки, протокол № 4 від 16.12.2020. ВНУ ім. Лесі Українки, 2020. Режим доступу : http://cs.vnu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=98
 • Гришанович Т. О. Програмування 1 [Електронний ресурс] : електронний курс навчальної дисципліни, затверджений НМР ВНУ імені Лесі Українки, протокол № 4 від 16.12.2020. ВНУ ім. Лесі Українки, 2020. Режим доступу : http://cs.vnu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=124
 • Гришанович Т. О. Програмування 2 [Електронний ресурс] : електронний курс навчальної дисципліни, затверджений НМР ВНУ імені Лесі Українки, протокол № 4 від 16.12.2020. ВНУ ім. Лесі Українки, 2020. Режим доступу : http://cs.vnu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=99
 • Гришанович Т. О. Алгоритми і структури даних [Електронний ресурс] : електронний курс навчальної дисципліни, затверджений НМР ВНУ імені Лесі Українки, протокол № 4 від 16.12.2020. ВНУ ім. Лесі Українки, 2020. Режим доступу : http://cs.vnu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=123
 • Сачук Ю. В. Вступ до фаху. [Електронний ресурс]:http://194.44.187.60/moodle/course/view.php?id=917
 • Сачук Ю. В. Сучасні методи обчислень. [Електронний ресурс]: http://194.44.187.60/moodle/course/view.php?id=925
 • Сачук Ю. В. Комп’ютерна безпека. [Електронний ресурс]: http://194.44.187.60/moodle/course/view.php?id=919
 • Гришанович Т. О. Функціональне програмування [Електронний ресурс] : електронний курс навчальної дисципліни. ВНУ ім. Лесі Українки, 2021. Режим доступу : http://cs.vnu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=102
 • Гришанович Т. О. Технологія та засоби розробки програмного забезпечення [Електронний ресурс] : електронний курс навчальної дисципліни. ВНУ ім. Лесі Українки, 2021. Режим доступу : http://cs.vnu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=142
 • Гришанович Т. О. Алгоритми і структури даних (Середня освіта. Інформатика) [Електронний ресурс] : електронний курс навчальної дисципліни. ВНУ ім. Лесі Українки, 2021. Режим доступу http://cs.vnu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=185
 • Гришанович Т. О. Алгоритмізація та програмування [Електронний ресурс] : електронний курс навчальної дисципліни. ВНУ ім. Лесі Українки, 2021. Режим доступу: http://cs.vnu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=181
 • Павленко Ю.С. Програмування та підтримка веб-застосувань : електронний курс навчальної дисципліни, затверджений НМР ВНУ імені Лесі Українки, протокол № 6 від 17.01.2021. URL : http://cs.vnu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=96.
 • Павленко Ю.С. Технології та засоби розробки веб-ресурсів : електронний курс навчальної дисципліни, затверджений НМР ВНУ імені Лесі Українки, протокол № 6 від 17.01.2021. URL : http://cs.vnu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=97
 • Павленко Ю.С. Програмування скриптовими мовами : електронний курс навчальної дисципліни, затверджений НМР ВНУ імені Лесі Українки, протокол № 6 від 17.01.2021 URL : http://cs.vnu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=138.
 • Гришанович Т. О. Алгоритми та структури даних : лабораторний практикум для студентів спеціальності 122 Комп’ютерні науки. 50 с. ВНУ ім. Лесі Українки, 2021. Режим доступу https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/20006
 • Гришанович Т. О. Лабораторний практикум з дисципліни «Алгоритми та структури даних» для студентів спеціальності 014 Середня освіта. Інформатика]. Електронні текстові дані (1 файл: 753 КБ). Луцьк : ВНУ імені Лесі Українки, 2021. 44 с.
 • Гришанович Т. О. Курс лекцій з дисципліни «Алгоритми та структури даних» для студентів спеціальності 014 Середня освіта. Інформатика. Електронні текстові данні (1 файл: 1,33 MБ). Луцьк : ВНУ імені Лесі Українки, 2021. 110 с.
 • Гришанович Т. О. Алгоритми та структури даних: навчальний посібник. Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2021. 150 с.
 • Булатецька Л. В., Булатецький В. В., Глинчук Л. Я., Гришанович Т. О., Мамчич Т. І., Павленко Ю. С., Собчук О. М., Чепрасова Т. І. Методичні вказівки щодо проходження виробничої практики (зі спеціалізації) студентами спеціальностей 122 Комп’ютерні науки, 113 Прикладна математика, 014 Середня освіта (Інформатика). Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2021. 22 с.
 • Булатецька Л. В., Булатецький В. В., Глинчук Л. Я., Гришанович Т. О., Мамчич Т. І., Павленко Ю. С., Собчук О. М., Чепрасова Т. І. Методичні вказівки щодо проходження виробничої (проєктно-технологічної) практики студентами спеціальностей 122 Комп’ютерні науки, 113 Прикладна математика. Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2021. 23 с.
 • Булатецька Л. В., Булатецький В. В. Транзакції в SQL : тестові завдання з нормативних навчальних дисциплін “Бази даних та розподілені інформаційно-аналітичні системи”, “Організація баз даних та знань”. Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2021. 41 с.
 • Загальні принципи функціонування технічних засобів обчислювальних систем : текст лекцій нормативної навчальної дисципліни “Архітектура обчислювальних систем” / Укладачі : В. В. Булатецький, Л. В. Булатецька ; ВНУ імені Лесі Українки . Луцьк , 2021. 57 с.
 • Методичні вказівки до виконання курсової роботи з програмування для cтудентів спеціальності 122 Комп’ютерні науки першого (бакалаврського) рівня [Електронний ресурс] / укладачі : Л. В. Булатецька, В. В. Булатецький, Л. Я. Глинчук, Т. О. Гришанович, Т. І. Мамчич, О. Р. Острей, Ю. С. Павленко, Т. І. Чепрасова; ВНУ імені Лесі Українки. Електронні текстові данні (1 файл: 532 КБ). Луцьк : ВНУ імені Лесі Українки, 2021. 40 с.
 • Методичні вказівки до виконання курсової роботи зі спеціалізації для студентів спеціальності 122 Комп’ютерні науки першого (бакалаврського) рівня [Електронний ресурс] / укладачі : Л. В. Булатецька, В. В. Булатецький, Л. Я. Глинчук, Т. О. Гришанович, Т. І. Мамчич, О. Р. Острей, Ю. С. Павленко, Т. І. Чепрасова; ВНУ ім. Лесі Українки. Електронні текстові данні (1 файл: 544 КБ). Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2021. 40 с.
 • Розробка інтерактивної карти з використанням технології SPA. / Л. Булатецька, Ю. Павленко, та ін. COMPUTER-INTEGRATED TECHNOLOGIES: EDUCATION, SCIENCE, PRODUCTION. 2021. № 42. С. 104–109.
 • Bulatetska L. V., Bulatetskyi V. V., Hryshanovych T. O., Pavlenko Yu. S., Cheprasova T. I., Pikilnyak A. V. Operation system features and cloud services for lecturer work. In: Semerikov S. O., Shyshkina, M. P. Proceedings of the 8th Workshop on Cloud Technologies in Education (CTE 2020), Kryvyi Rih, Ukraine, December 18, 2020. CEUR Workshop Proceedings 2879, 274-286.
 • Булатецький В. В., Булатецька Л. В., Собчук О. М. Алгебра логіки та проектування основних операційних вузлів: навч. посіб. ВНУ ім. Лесі Українки. Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2021. 150 с.
 • Головін М. Б., Головіна Н. А. Фур’є перетворення в якості аплікації спектрального аналізу звуків у курсах комп’ютерної фізики та захисту інформації. Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. 2021. № 42. С. 37–42.
 • Головіна Н. А., Головін М. Б. Методичні особливості моделювання фізичних явищна прикладі взаємодіючих коливань. Фізика та освітні технології. 2021. № 2. С. 1–8.
 • Головін М.Б. Психологічні основи методики навчання інформатики. Луцьк: Вежа-Друк, 2021. 120 с. Затверджено вченою радою ВНУ ім. Лесі Українки (протокол № 7 від 29.06.2021 р.)
 • Головін М.Б., Головіна Н.А. Курсова робота. Методичні рекомендації. Луцьк: Вежа Друк, 2021. 36 с.
 • Булатецький В. В. Булатецька Л. В. Архітектура обчислювальних систем  : електронний курс навчальної дисципліни, затверджений НМР ВНУ імені Лесі Українки, протокол № 6 від 17.01.2021. Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2021. URL: http://cs.vnu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=4
 • Булатецький В. В., Булатецька Л. В. Cистемне програмування та операційні систем : електронний курс навчальної дисципліни, затверджений НМР ВНУ імені Лесі Українки, протокол № 6 від 17.01.2021. Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2021. URL: http://cs.vnu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=5
 • Булатецький В. В., Булатецька Л. В. Платформи корпоративних інформаційних систем : електронний курс навчальної дисципліни, затверджений НМР ВНУ імені Лесі Українки, протокол № 6 від 17.01.2021. Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2021. URL: http://cs.vnu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=6
 • Мамчич Т. І., Ханін О. Г., Мамчич І. Я. Розв'язок задач оптимізації засобами програми R з прикладом оцінки ймовірнісного розподілу. КОМП ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ : ОСВІТА, НАУКА, ВИРОБНИЦТВО. 2021. № 43. С. 60–63.
 • Н.В. Здолбіцька, Н.М. Ліщина, С.В. Лавренчук, Н.В. Давиденко, О.К. Жигаревич Інтелектуальна інформаційна система «рбот-гід». Матеріали Міжнародної наукової молодіжної школи «Системи та засоби штучного інтелекту» 28.11.2021
 • Криптоаналіз: методичні вказівки до лабораторних занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Кібербезпека» галузь знань 12 Інформаційні технології спеціальності 125 Кібербезпека / уклад. О.К.Жигаревич, Ю.С.Павленко. Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2021. 30 с.
 • Жигаревич О.К. Криптоаналіз: конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Кібербезпека» галузь знань 12 Інформаційні технології спеціальності 125 Кібербезпека. Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2021. 62 с.
 • Жигаревич О.К. Криптоаналіз: методичні вказівки до виконання самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Кібербезпека» галузь знань 12 Інформаційні технології спеціальності 125 Кібербезпека. Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2021. 16 с.
 • Effective Big Data Analysis Based on Sockets. Application to Biomedical Data Processing / L. Hlynchuk et al. Institute of Electrical and Electronics Engineers. 2021.
 • Розробка розширення до браузера Google Chrome для блокування графічного контенту / Л. Глинчук, Т. Гришанович та ін. COMPUTER-INTEGRATED TECHNOLOGIES: EDUCATION, SCIENCE, PRODUCTION. 2021. № 42. С. 18–23.
 • Глинчук Л. Я., Гришанович Т. О., Ступінь А. П. Реалізація стандарту симетричного шифрування DES мовою програмування С та порівняння часу його роботи з відомими утилітами. Кібербезпека: освіта, наука, техніка. 2021. Т. 2, № 14. 118-130.
 • Кукол A., Хомяк М., Гришанович Т. Розробка ігрової програми «Судоку» за допомогою середовища програмування PyСharm. COMPUTER-INTEGRATED TECHNOLOGIES: EDUCATION, SCIENCE, PRODUCTION. 2021. № 42. С. 152–157.
 • Булатецький В. В. Архітектура комп’ютерних систем та схемотехніка: електронний курс навчальної дисципліни, затверджений НМР ВНУ імені Лесі Українки (протокол № 6 від 17.01.2021). Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2021. URL: http://cs.vnu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=133
 • Булатецький В. В. Cистемне програмування: електронний курс навчальної дисципліни, затверджений НМР ВНУ імені Лесі Українки, (протокол № 6 від 17.01.2021). Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2021. URL: http://cs.vnu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=137
 • Булатецький В. В. Проектування та адміністрування корпоративних мереж: електронний курс навчальної дисципліни, затверджений НМР ВНУ імені Лесі Українки (протокол № 6 від 17.01.2021). Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2021. URL: http://cs.vnu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=164

Напрямки підготовки/спеціальності фахівців, яких готує кафедра

Кафедра здійснює підготовку фахівців на денній формі навчання спеціальності 122 "Комп'ютерні науки", 122 "Кібербезпека", 113"Прикладна математика" за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, магістр. Підготовка фахівців здійснюється для потреб підприємств, організацій

Дисципліни, викладання яких забезпечує кафедра

 • Сучасне програмне забезпечення та хмарні технології. Викладач - Глинчук Л.Я.
 • Організація баз даних та знань. Викладач - Булатецька Л.В.
 • Новітні інформаційні технології для аналізу і обробки даних. Викладач - Головко В.А.
 • Теорія інформації та кодування. Викладач - Сачук Ю.В.
 • Вступ до фаху. Викладач - Сачук Ю.В.
 • Програмування. Викладач - Гришанович Т.О.
 • Організаційне забезпечення захисту інформації. Викладач - Прус Р.Б.
 • Діагностика шкідливого програмного забезпечення. Викладач - Глинчук Л.Я.
 • Теорія ризиків інформаційної безпеки. Викладач - Прус Р.Б.
 • Сигнали та процеси в системах захисту інформації. Викладач - Новосад О.В.
 • Програмування скриптовими мовами. Викладач - Павленко Ю.С.
 • Системи моніторингу загроз. Викладач - Сачук Ю.В.
 • Системний аналіз та прогнозування. Викладач - Мамчич Т.І.
 • Комп'ютерні мережі. Викладач - Багнюк Н.В.
 • Криптографічний та стеганографічний захист інформації. Викладач - Головін М.Б.
 • Безпека web-ресурсів та додатків. Викладач - Муляр В.П.
 • Криптоаналіз. Викладач - Жигаревич О.К.
 • Технічний захист інформації. Викладач - Носов В.В.
 • Безпека інфраструктури комп'ютерних мереж. Викладач - Багнюк Н.В.
 • Захист інформації в операційних системах. Викладач - Сачук Ю.В.
 • Технологія програмування захищених систем. Викладач - Жигаревич О.К.
 • Моделювання та безпека соціальних процесів. Викладач - Головко В.А.
 • Захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах. Викладач - Глинчук Л.Я.
 • Інформаційні технології організації та захисту бізнес процесів. Викладач - Носов В.В.
 • Комплексні системи захисту інформації. Викладач - Марчук М.В.
 • Бази даних та розподілені інформаційно-аналітичні системи. Викладач - Булатецька Л.В.
 • Бази даних. Викладач - Булатецька Л.В.
 • Архітектура обчислювальних систем. Викладач - Булатецький В.В.
 • Архітектура комп`ютерних систем та схемотехніка. Викладач - Булатецький В.В.
 • Системне програмування та операційні системи. Викладач - Булатецький В.В.
 • Проектування та адміністрування корпоративних мереж. Викладач - Булатецький В.В.
 • Комплексні системи захисту інформації. Викладач - Булатецький В.В.
 • Вибрані питання теоретичної інформатики та інформаційних технологій. Викладач - Глинчук Л.Я.
 • Програмування. Викладач - Глинчук Л.Я.
 • Інформатика та програмування. Викладач - Головін М.Б.
 • Програмування. Викладач - Головін М.Б.
 • Алгоритмізація та програмування. Викладач - Гришанович Т.О.
 • Алгоритми та структури даних. Викладач - Гришанович Т.О.
 • Математичні основи криптографії. Викладач - Жигаревич О.К.
 • Основи хмарних технологій. Викладач - Жигаревич О.К.
 • Комп`ютерно-моделюючі системи керування. Викладач - Жигаревич О.К.
 • Комп`ютерні мережі та інтернет-технології. Викладач - Жигаревич О.К.
 • Математичні методи підтримки прийняття рішень. Викладач - Мамчич Т.І.
 • Основи теоретичної інформатики. Викладач - Мамчич Т.І.
 • Інтелектуальний аналіз даних. Викладач - Мамчич Т.І.
 • Мультипроцесорні системи. Викладач - Мамчич Т.І.
 • Методологія та організація наукових досліджень у галузі комп’ютерних наук. Викладач - Мамчич Т.І.
 • Комплексні системи захисту інформації. Викладач - Мамчич Т.І.
 • Організація та обробка електронної інформації. Викладач - Павленко Ю.С.
 • Програмування та підтримка Веб-застосувань. Викладач - Павленко Ю.С.
 • Візуальне програмування. Викладач - Павленко Ю.С.
 • Захист інформації в операційних системах. Викладач - Сачук Ю.В.
 • Програмне забезпечення захисту інформації. Викладач - Сачук Ю.В.
 • Сучасні методи обчислень. Викладач - Сачук Ю.В.
 • Технічний захист інформації. Викладач - Сачук Ю.В.
 • Основи криптології. Викладач - Глинчук Л.Я.
 • Захист інформації. Викладач - Глинчук Л.Я.
 • Платформи корпоративних інформаційних систем. Викладач - Булатецька Л.В.
 • Прикладне програмування мобільних систем. Викладач - Булатецька Л.В.
 • Технології 3D моделювання. Викладач - Жигаревич О.К.
 • Криптопротоколи. Викладач - Жигаревич О.К.
 • Web-програмування. Викладач - Павленко Ю.С.
 • Серверні операційні системи. Викладач - Булатецький В.В.
 • Технології машинного навчання. Викладач - Головко В.А.
 • Технології та засоби розробки веб-ресурсів. Викладач - Павленко Ю.С.
 • Основи пошукової оптимізації і технології та сервіси веб-аналітики. Викладач - Павленко Ю.С.
 • Наукові семінари з проблем комп’ютерних наук та інформаційних технології. Викладач - Мамчич Т.І.
 • Прикладне програмне забезпечення та обробка спеціалізованої інформації. Викладач - Глинчук Л.Я.

Посилання

 1. Волинський національний університет імені Лесі Українки