Математичного аналізу та статистики

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Версія від 09:22, 28 вересня 2021, створена Гаврилюк (обговорення | внесок)
(різн.) ← Попередня версія | Поточна версія (різн.) | Новіша версія → (різн.)
Перейти до навігації Перейти до пошуку


Історична довідка

  Кафедра математичного аналізу була утворена у вересні 1965 року (наказ № 76 від 9.ІХ.1965 року по Луцькому педінституті) у складі 6 чоловік: зав. кафедри — Р. М. Ковальчук, в. о. доцента Горбач М.М., старші викладачі — В. Й. Горбайчук, З. В. Зарицька, асистенти — П. Є. Антонюк, М. В. Собчук. В той час викладачі кафедри забезпечували викладання таких основних курсів: математичний аналіз, теорія функцій дійсної змінної, теорія функцій комплексної змінної, методи математичної фізики, елементарна алгебра і тригонометрія, а згодом, з 1976 року — також алгебра і теорія чисел. В різний час на кафедрі математичного аналізу працювали: доктори фіз.-мат. наук М. С. Братійчук, П. В. Задерей, А. С. Романюк; кандидати фіз.-мат. наук, доценти М. М. Горбач, П. Є. Антонюк, Р. М. Ковальчук, І. В. Коробчук, В.О. Петенько, О. І. Швай, О. А. Сухомлин, В. Й. Горбайчук, М. Є. Коренков, Ю. І. Харкевич, Б. Й. Шелестовський, Л. І. Зузук, В. Г. Буднік; старші викладачі Г. М. Кальчик, М. Г. Козак, Н. І. Корецька, М. І. Іванців, К. Ф. Філозоф, М.С.Махомед, М. В. Собчук, Т. Н. Миронюк. За сумісництвом на кафедрі працювали доктори фізико-математичних наук, професори О. Г. Кукуш, А. С. Романюк, І. О. Шевчук. На кафедрі неодноразово читали спецкурси такі відомі вчені: В. К.Дзядик, І. Г. Соколов, М. Л. Горбачук, В. Е. Лянце, О. І. Степанець. За 50 років існування кафедрою математичного аналізу завідували: Р. М. Ковальчук (1965 – 1969), З. В. Зарицька (1969 – 1977), П. Є. Антонюк (1977 – 1982), Л. І. Філозоф (1982 – 2014), І. В. Кальчук (2014-2015). 
  У 1993 році, разом з утворенням університету, від кафедри математики відділилась кафедра прикладної математики, а кафедру математики реорганізували в кафедру геометрії і алгебри. Члени кафедри забезпечували викладання геометричних дисциплін, теорії ймовірностей, елементарної математики та методики викладання математики, керівництво всіма педагогічними практиками. Кафедрою геометрії і алгебри завідували В. Я. Ілляшенко (1993-2010), Т. В. Волошина (2010-2015). 
  У 2015 році на основі кафедри математичного аналізу та кафедри геометрії і алгебри було створено кафедру алгебри і математичного аналізу, якою завідувала І.В.Кальчук (2015-2020). У вересні 2020 р. кафедру алгебри і математичного аналізу реорганізували у кафедру математичного аналізу та статистики. Завідувач кафедри - кандидат фізико-математичних наук, доцент Мекуш О.Г.
  Викладачі кафедри математичного аналізу та статистики успішно проводять наукові дослідження. Кафедра має тісні наукові зв’язки з провідними університетами України та багатьох країн світу: Білорусі, Росії, Польщі та ін. Кафедра математичного аналізу та статистики активно проводить роботу з обдарованими школярами та студентами. Викладачі кафедри постійно залучаються до роботи в журі шкільних олімпіад обласного та всеукраїнського рівня, успішно співпрацюють з Малою академією наук, є членами журі Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт. Підготовка фахівців здійснюється для потреб підприємств, організацій, навчальних закладів.

Склад кафедри

Основні напрямки наукових досліджень:

 • Теорія наближень функцій та диференціальні рівняння.
 • Оцінки апроксимативних характеристик класів періодичних функцій багатьох змінних.
 • Зображення інверсних напівгруп.
 • Математичне моделювання та статистичні методи в економіці та менеджменті.
 • Математичне моделювання та системний аналіз в науці та техніці.
 • Проблеми запровадження сучасних технологій навчання у вузі та школі.
 • Самоосвітня діяльність студентів, організація самостійної роботи студентів математичних спеціальностей при вивченні математичних дисциплін (аналітичної геометрії, геометричних спецкурсів).
 • Фахова та методична підготовка майбутніх вчителів математики та інформатики.
 • Формування активної пізнавальної позиції майбутнього вчителя.
 • Вдосконалення професійної підготовки майбутніх вчителів.
 • Теорія наближення функцій.

Основні науково-методичні, наукові праці викладачів:

 • Антонюк О.П. Історичні відомості як засіб активізації діяльності студентів по засвоєнню ряду фундаментальних геометричних ідей [Текст] / Антонюк О.П. // Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології. – Науковий журнал. – Суми: СумДПУ. – 2016. – № 2 (56). – С. 155-162. (Index Copernicus Master List, CiteFactor, Google Scholar та CEJSH).
 • Антонюк О.П. Історична складова вивчення теми "Задачі на побудову" у вищій школі [Текст] / Антонюк О.П. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. - Серія 3 : Фізика і математика у вищій і середній школі. – Випуск 17 : зб. наук. пр. – Київ: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2016. – С. 37-43.
 • ІлляшенкоВ.Я. Елементи топології і многовиди : навч. посіб. / Валентина Яківна Ілляшенко, Оксана Петрівна Антонюк. – Луцьк : Вежа-Друк, 2016. – 80 c., ISBN 978-617-7272-92-1.
 • Антонюк О.П. Луцький період діяльності Симона Ізраїлевича Зуховицького [Текст] / Антонюк О.П. // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені лесі Українки: серія Педагогічні науки. – 2018. – №2 (375). – С. 5-11.
 • Ілляшенко В. Я. Диференціальна геометрія : навч.-метод. посіб. / В. Я. Ілляшенко, О. П. Антонюк. – Луцьк : Вежа-Друк, 2020. – 172 с. ISBN 978-966-940-332-2
 • Бушев Д. Н. Нахождение подпространств решений уравнения Лапласа и теплопроводности, изометрических пространствам действительных функций и их приминения /Д. М. Бушев, Ю. И. Харкевич // Математические заметки. – 2018. – Т.103, № 6. – с. 803 -817.
 • Бушев Д. М. Вибрані питання математичного аналізу: Методичні рекомендації / Д.М. Бушев, І.Р. Ковальчук, О.М. Піддубний, Л.І. Філозоф. – Луцьк: СНУ імені Лесі Українки, 2018. – 95 с.
 • Бушев Д. М. Збірник індивідуальних завдань з математичного аналізу. Границі функцій, диференціальне та інтегральне числення / Д.М. Бушев, І.Р. Ковальчук, О.М. Піддубний, Л.І. Філозоф. – Луцьк: СНУ імені Лесі Українки, 2018. – 63 с.
 • Бушев Д. М. Конспект лекцій з математичного аналізу. Послідовності та функції / Д.М. Бушев, І.Р. Ковальчук, О.М. Піддубний, Л.І. Філозоф. – Луцьк: СНУ імені Лесі Українки, 2018. – 74 с.
 • Bushev D. M. Conditions of Convergence Almost Everywhere for the Convolution of a Function with Delta-Shaped Kernel to this Function / Kharkevych Yu. I., Bushev D. M. // Ukrainian Mathematical Journal . – 2016. - Vol. 67, № 11. – P. 1643–1661. (Scopus, Web of Science https://doi.org/10.1007/s11253-016-1180-y).
 • Bushev D.M. Finding solution subspaces of the Laplace and heat equations isometric to spaces of real functions and some of their applications / Kharkevych Yu.I., Bushev D.M. // Mathematical Notes. – 2018. – Vol. 103, № 5-6. – P. 869-880 (Scopus, Web of Science https://doi.org/10.1134/S0001434618050231).
 • Bushev D. M. Isometry of the functional spaces with different number of variables and some its applications in the theory of approximation of functions / Journal of Automation and Information Sciences. – 2019. – Vol. 51, № 1. – P. 70-77. (Scopus https://doi.org/10.1615/JAutomatInfScien.v51.i1.70).
 • Bushev D.N. On Some Applications of Isometricity of Functional Spaces in Applied Mathematics / Journal of Automation and Information Sciences. – Vol. 52. - № 2.- P. 53-62(Scopus https://doi.org/10.1615/JAutomatInfScien.v52.i2.50)
 • Bushev D.M. Isometry of the subspaces of solutions of systems of differential equations to the spaces of real functions/ Abdullayev F.G., Bushev D.M., Kyzy M.I., Kharkevych Y.I. // Ukr. Math. J. (USA) – 2020. – Vol. 71. – P. 1153-1172.

(Scopus, Web of Science https://doi.org/10.1007/s11253-019-01705-9)

 • Волошина Т.В. Застосування функції Ейлера і конгруенцій у криптографії та теорії подільності / Т.В. Волошина, Т.М. Луць // Матеріали ХІ Міжнародної наукової-практичної конференції аспірантів і студентів «Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень». – Луцьк: СНУ ім. Лесі Українки, 2017. – С. 1122-1123.
 • Елементи теорії груп [Текст]: навч. посіб. / Т. В. Волошина. – Луцьк: Вежа-Друк, 2017. – 144 с.
 • Волошина Т.В. Використання груп симетрій у задачах на розфарбування при підготовці до турнірів / Т.В. Волошина, Л.Л. Новосад // Матеріали ХІ Міжнародної наукової-практичної конференції аспірантів і студентів «Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень». – Луцьк: СНУ ім. Лесі Українки, 2017. – С. 1102-1104.
 • Волошина Т.В. Властивості напівгрупи бінарних відношень / Т.В. Волошина, І.В. Свищ // Збірник тез VII Міжнародної науково-практичної конференції «Математика. Інформаційні технології. Освіта». – Луцьк, 2018. – С. 21-23.
 • Волошина Т.В. Діедральні групи та їх зображення / Т.В. Волошина, О.В. Волошина // Матеріали ІІI Міжнародної наукової конференції «Актуальні проблеми фундаментальних наук». – Луцьк, 2019. – С. 200-202.
 • Волошина Т.В. Орбіти зображення Вагнера-Престона інверсної напівгрупи / Т.В. Волошина // Збірник статей «Математика. Інформаційні технології. Освіта». – №6. – Луцьк, 2019. – С. 24-29.
 • Voloshyna T. Cotransitive subsemigroups of the full transformation semigroup Tn / T. Voloshyna // XII International Algebraic Conference in Ukraine. – Vinnytsia, 2019. – P. 126-127.
 • Волошина Т.В. Котранзитивні піднапівгрупи повної напівгрупи перетворень скінченної множини / Т.В. Волошина // Вісник Донецького національного університету. Серія А: Природничі науки. – № 1-2. – Вінниця, 2019. – С. 13-19.
 • Волошина Т.В. Примітивні підстановочні зображення напівгрупи усіх часткових лінійних перетворень скінченновимірного векторного простору / Т.В. Волошина // Збірник тез V Міжнародної науково-практичної конференції «Відкриті еволюціонуючі системи». – Київ: Вид. Тавр. нац. ун-ту, 2020. – С. 196-197.
 • Волошина Т.В. Вузли і коси на факультативних заняттях з математики / Т.В. Волошина, Б.Б. Кочулап // Матеріали ХIV Міжнародної наукової-практичної конференції аспірантів і студентів «Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень». – Луцьк: Вежа-Друк, 2020. – С. 579-582.
 • Волошина Т.В. Групи кіс, способи їх задання та застосування / Т.В. Волошина, Б.Б. Кочулап // Збірник тез IX Міжнародної науково-практичної конференції «Математика. Інформаційні технології. Освіта». – Луцьк, 2020. – С. 11-13.
 • Волошина Т.В., Байсалов Дж.У.О матричном суммировании рядов Фурье / Т.В. Волошина, Дж.У. Байсалов// Международный научно-технический журнал«Проблемы управления и информатики». – 2020. – № 6. – С. 100-110. / англ. переклад в «JournalofAutomationandInformationSciences»(Scopus)
 • VoloshynaT. Usage of Fourier transformation in theoretical studying of signals in data transmission / A. Makarchuk, I. Kal’chuk, Y. Kharkevych, T. Voloshyna // 2020 IEEE 2nd International Conference on Advanced Trends in Information Theory (IEEE ATIT 2020), Kyiv, Ukraine. – P. 192-195. (Scopus)
 • Кальчук І.В., Харкевич Ю.І. Елементи теорiї наближень: навч. посiб. / Кальчук Iнна Володимирiвна, Харкевич Юрiй Iлiодорович. – Луцьк: Схiдноєвроп. нац. ун-т iменi Лесi Українки, 2017. – 166 с. (Посiбники та підручники СНУ iменi Лесi Українки). (Гриф СНУ імені Лесі Українки)
 • I. V. Kal’chuk, Yu. I. Kharkevych. Approximating Properties of biharmonic Poisson integrals in the classes // Ukr. Math. J. (USA) – 2017.– 68, № 11. – P. 1727–1740. (Scopus, Web of Science, Index Copernicus)
 • U. Z. Hrabova, I. V. Kal’chuk, T. A. Stepanyuk. Approximation of Functions from the Classes by Weierstrass Integrals // Ukr. Math. J. (USA) – 2017.– 69, № 4. – P. 598 –608. (Scopus, Web of Science, Index Copernicus).
 • Кальчук І. В. Теорія ймовірностей та математична статистика: методичні вказівки та завдання для індивідуальної роботи / І. В. Кальчук, Р. В. Товкач. – Луцьк: СНУ імені Лесі Українки, 2018. – 80 с.
 • Коренков М. Є., Кальчук І.В., Харкевич Ю. І. Комплексний аналіз: підручник. / М.Є.Коренков, І.В., Ю.І. Харкевич Юрій Іліодорович. – Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т імені Лесі Українки, 2018. – 469 с. (Посібники та підручники СНУ імені Лесі Українки). (Гриф СНУ імені Лесі Українки)
 • Kalchuk I. V. Complete asymptotics of the approximation of function from the Sobolev classes by the Poisson integrals / I. V. Kal’chuk, Yu. I. Kharkevych// Acta Comment. Univ. Tartu. Math. – 2018. – Vol. 22, № 1. – P. 23-36. (Scopus, Web of Science).
 • Кальчук І. В. Про наближення бігармонічними інтегралами Пуассона класів / У. З. Грабова, І. В. Кальчук, Т. А. Степанюк // Український математичний журнал. – 2018. – Т. 70, № 5. – C. 625-634. (Scopus, Web of Science).
 • Кальчук І. В. Комплексний аналіз: підручник. / I. В. Кальчук, М. Є. Коренков, Ю. I. Харкевич. – Луцьк: СНУ імені Лесі Українки, 2018. – 469 с. (Гриф СНУ імені Лесі Українки).
 • Кальчук І.В. Екстремальнi задачi теорiї наближень на класах диференцiйовних функцiй: Монографiя / Кальчук Iнна Володимирiвна, Харкевич Юрiй Iлiодорович. – Луцьк: Схiдноєвроп. нац. ун-т iменi Лесi Українки, 2019. – 166 с.
 • Kal’chuk I. V.Analyticity and other properties of functionals and as functions of variable / D.M. Bushev, I.V. Kal’chuk // Methods of Functional Analysis and Topology. – 2019. – Vol. 25, № 4. – P. 339-359. (Scopus, Web of Science)
 • Кальчук І. В. Випадкові процеси / І. Кальчук, Л. Сорока/. – Методичні рекомендації. – Луцьк: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2020. – 56 с.
 • Kal’chuk I.V. Asymptotics of approximation of functions by conjugate Poisson integrals / I.V. Kal’chuk, Yu.I. Kharkevych, K.V. Pozharska // Carpathian Math. Publ. – 2020. – Vol. 12, № 1. – P. 138–147. (Scopus, Web of Science)
 • Kal’chuk I.V. Approximation of the classes by three-harmonic Poisson integrals / I.V. Kal’chuk, V.I. Kravets, U.Z. Hrabova // J. Math. Sci. (N. Y.). – 2020. – Vol. 246, № 2. – P. 39–50. (Scopus).
 • Kal’chuk I. V. Usage of Fourier transformation in theoretical studying of signals in data transmission / A. Makarchuk, I. Kal’chuk, Y. Kharkevych, T. Voloshyna // 2020 IEEE 2nd International Conference on Advanced Trends in Information Theory (IEEE ATIT 2020), Kyiv, Ukraine. – P. 192-195. (Scopus).
 • I. Kal’chuk. The Usage of Interpolation Polynomials in the Studying of Data Transmission in Networks / A. Makarchuk, I. Kal’chuk, Y. Kharkevych and A. Yakovleva // 2020 IEEE 2nd International Conference on System Analysis & Intelligent Computing (SAIC), Kyiv, Ukraine, 2020. – P 1-4, (Scopus, https://doi.org/10.1109/SAIC51296.2020.9239180
 • Кальчук І.В. Теорія ймовірностей (конспект лекцій) / Кальчук Інна Володимирівна, Жигалло Тетяна Володимирівна. – Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2021. − 93 c.
 • Кальчук І.В. Математична статистика (конспект лекцій) / Кальчук Інна Володимирівна, Жигалло Тетяна Володимирівна. – Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2021. − 52 c.
 • Кальчук І. В. Випадкові процеси: методичні рекомендації / Інна Володимирівна Кальчук, Лілія Іванівна Сорока. – Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2021. − 55 c.
 • Кальчук І.В Розв’язування задач аналізу та диференціальних рівнянь засобами комп’ютерної алгебри Mathematica / Т.В. Жигалло, В.В. Собчук В.В., О.В. Чичурін. – Луцьк: Волинський національний університет iменi Лесi Українки, 2021. – 323 с. (Гриф ВНУ імені Лесі Українки).
 • Ковальчук І. Р. Міжпредметні зв’язки при вивчені теми „Інтеграл” Методичні рекомендації . - Луцьк, 2017. - 32 с.
 • Ковальчук І.Р. Про наближення перiодичних функцiй класу Hw iнтерполяцiйними тригонометричними полiномами з парною кiлькiстю вузлiв на перiодi // Буковинський математичний журнал, 2017. - Т.5, №3-4. - С.217-225.
 • Ковальчук І.Р. Наближення класів (ψ,β) - диференційовних функцій поліномами Рогозинського // Зб. праць Ін-ту математики НАН України. – 2017. – Т. 14, № 3. – Київ: Ін-т математики НАН України, 2017. – С. 204-221.
 • Наближення класів диференційовних функцій раціональними операторами типу Фур’є // Математика. Інформаційні технології. Освіта, 2018. - Луцьк. - С. 27-29.
 • Ковальчук І. Р. Вибрані питання математичного аналізу: Методичні рекомендації / Д.М. Бушев, І.Р. Ковальчук, О.М. Піддубний, Л.І. Філозоф. – Луцьк: СНУ імені Лесі Українки, 2018. – 95 с.
 • Ковальчук І. Р. Збірник індивідуальних завдань з математичного аналізу. Границі функцій, диференціальне та інтегральне числення / Д.М. Бушев, І.Р. Ковальчук, О.М. Піддубний, Л.І. Філозоф. – Луцьк: СНУ імені Лесі Українки, 2018. – 63 с.
 • Кравчук О. М. Вибрані питання геометрії (Неевклідові геометрії) / Навч. посібник для студ. спец. математика. – 2017. – 199 с.
 • Кравчук О.М. Історія виникнення та розвитку неевклідової геометрії / О. М. Кравчук, І. А. Плахтина // Збірник статей «Математика. Інформаційні технології. Освіта». – Луцьк СНУ ім. Лесі Українки. – 2018. – С. 64-69.
 • Кравчук О.М. Методичні рекомендації „Геометричні перетворення. Частина 1. Ортогональні перетворення” для студентів, які навчаються за спеціальністю 014 Середня освіта (Математика). – 2018. – 70 с.
 • Кравчук О.М. Методичні рекомендації „Геометричні перетворення. Частина 2. Перетворення подібності” для студентів, які навчаються за спеціальністю 014 Середня освіта (Математика). – 2018. – 38 с.
 • Кравчук О.М. Методичні рекомендації „Геометричні перетворення. Частина 3. Афінні перетворення” для студентів, які навчаються за спеціальністю 014 Середня освіта (Математика). – 2018. – 39 с.
 • Кравчук О.М. Диференційований підхід до організації самостійної роботи майбутніх вчителів математики при навчанні аналітичної геометрії // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. Зб. наук. пр. - Випуск 51 / редкол. - Київ-Вінниця: ТОВ фірма "Планер", 2018. – С. 325-328.(Index Copernicus)
 • Кравчук О.М. Формування активної пізнавальної позиції майбутнього вчителя математики при вивченні курсу аналітичної геометрії // Вісник черкаського університету: Педагогічні науки, 2018. - № 7. - С. 104-112. (Index Copernicus)
 • Кравчук О.М., Свентик Н. П. Інверсія та кругові перетворення. // Матеріали ХІІІ Міжнародної наукової-практичної конференції студентів і аспірантів «Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень». – Луцьк, 2019. – С. 486-488.
 • Кравчук О. М., Трофимчук М. А. Гіперболічний та еліптичний повороти // Матеріали ХІІІ Міжнародної наукової-практичної конференції студентів і аспірантів «Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень». – Луцьк, 2019. – С. 488-492.
 • Кравчук О. М. Розвиток дослідницьких вмінь учнів при розв’язуванні геометричних задач / О. М. Кравчук // Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А. Ю. Кримського: минувшина, сучасність, майбуття : зб. матеріалів наук.-практ. конф. (Володимир-Волинський, 28 лист. 2019). – Луцьк : Вежа-Друк, 2019. – С. 273−276.
 • Мекуш О.Г. Нелінійне керування методом управляючої функції Ляпунова для моделі дизельного двигуна з турбонаддувом / О. Г. Мекуш, О. І. Кузьмич, Т. О. Гришанович // Вісник Київського університету. Сер.фіз.-мат. науки. – 2016. – Вип. 4. – С. 78-86.
 • Мекуш О.Г. Моделювання процесів популяційної динаміки: огляд методів та комп’ютерна реалізація / О. Г. Мекуш, О. І. Кузьмич // Вісник Київського університету. Сер.фіз.-мат. науки. –2016. –Вип. 2. –С. 114-124.
 • Мекуш О.Г. Аналіз стійкості руху мобільних роботів. Застосування до задачі аналізу руху літака по злітній смузі / О. Г. Мекуш, О. І. Кузьмич, Н. А. Протасюк //Вісник Київського університету. Сер.фіз.-мат. науки. – 2017. – Вип. 1. – С. 43-48.
 • Мекуш О.Г., Кузьмич О.І., Пех П.А., Багнюк Н.В. Проблема керування стійкою поставою людини при наявності проблем ЦНС / О. Г. Мекуш, О. І. Кузьмич, П. А. Пех, Н. В. Багнюк // Вісник Київського університету. Сер. фіз.-мат. науки. –2017. – Вип. 4. – С. 43-48
 • Мекуш О. Г. Обчислювальні методи. Частина 1. Теорія похибок. Наближені методи розв’язання рівнянь та систем рівнянь: методичні вказівки до вивчення курсу ”Обчислювальні методи” / О. Г. Мекуш, К. В. Соліч, О. В Федуник-Яремчук. – Луцьк, 2018. – 62 с.
 • Мекуш О. Г. Аналітична геометрія і лінійна алгебра. Матриці та визначники. Векторна алгебра. Частина 1: Практикум для самостійної та аудиторної робіт з дисципліни “Аналітична геометрія і лінійна алгебра” / О. Г. Мекуш, К. В. Соліч, О. В Федуник-Яремчук. – Луцьк, 2018. – 56 с.
 • Мекуш О.Г. Методи розв’язування олімпіадних задач: навчальний посібник для студентів, які навчаються за спеціальністю 014 Середня освіта (Математика) / Дж. У. Байсалов, О. Г. Мекуш, К. В. Соліч, О. В Федуник-Яремчук. – Луцьк, 2018. – 202 с.
 • Мекуш О. Г. Похідна та її застосування. Невизначений інтеграл: конспект лекцій з дисципліни “Математичний аналіз” / О. Г. Мекуш, К. В. Соліч, О. В Федуник-Яремчук. – Луцьк, 2018. – 80 с.
 • Mekush O. MethodofGeneticAlgorithmsfortheOptimalInvestmentPortfolio / O. Mekush, K. Solich, O. Kuzmych andA. Telmoudi // Proceedingsofthe 5th InternationalConferenceonControl, DecisionandInformation Technologies (CoDIT), Thessaloniki, Greece. – 2018. (Scopus).
 • Mekush O., Kuzmych O., Awrejcewicz J., Potomkina E., Shubala I., Pekh P., Bortnik K.. Developmentofcontrolfortheanklejointsimulatorappliedtotheproblemonverticalposturebalanceof a human / Eastern-European JournalofEnterprise Technologies. – 2018. – Vol. 6, № 7 (96). – P. 49-57 (Scopus).
 • Математичні олімпіадні змагання школярів України: 2017/2018 навч. рік: навч.-метод. посіб. / А.В. Анікушин, І.В. Жук, А.В. Лисакевич та ін.; за ред. Б.В. Рубльова.-Х.: Гімназія, 2019. – 464 с.
 • Mekush O, Kostiuchko S., Kuzmych O., Aitouche A., Grinyuk S. ApplicationofParametricSensitivityMethodtoAnalysisofAutomaticMooringWinchwithElectricDriveSystem //Proceedingsofthe 4th ConferenceonControland Fault-Tolerant Systems, SysTol, Casablanca, Morocco, 2019, P. 294 – 299. (Scopus)
 • Математичні олімпіадні змагання школярів України: 2018/2019 навч. рік: навч.-метод. посіб. / А.В. Анікушин, І.В. Жук, О.Г. Мекуш та ін.; за ред. Б.В. Рубльова.-Х.: Гімназія, 2020. – 464 с.: іл.
 • Ханін О. Г. Метод χ2 – кластеризації в задачах маркетингу. Економічний аналіз : зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол. : В. А. Дерій (голов. ред.) та ін. – Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”, 2016. – Том 26. – № 1. – С. 38-42. (Фахове видання України, індексується в науко метричних базах: Index Copernicus WorldCat; Windows Live Academic; ResearchBible; Open Academic Journals Index; CiteFactor)
 • Ханін О. Г. Математичні моделі ризикового страхування. Методична розробка до курсу «Фінансова та актуарна математика» / О. Г. Ханін. – Луцьк: СНУ імені Лесі Українки, 2016. – 41 с.
 • Ханін О.Г., Лотиш В.В., Гуменюк Л.О. Ідентифікація систем масового обслуговування з контрольованою імовірністю похибки та її програмна реалізація // Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво: зб. наук. праць, Луцьк: ЛНТУ, 2018.- №32, с. 146-149 (Фахове видання України, індексується в науко метричних базах: Index Copernicus WorldCat, РІНЦ, Universal Impact Factor, Open Academic Journals Index)
 • Ханін О. Г. Деякі методи перевірки статистичних гіпотез та їх практичне застосування. СНУ ім. Лесі Українки.- Луцьк.- 2018.- 80 с.
 • Ханін О. Г., Лотиш В.В., Гуменюк Л.О. Ідентифікація систем масового обслуговування з контрольованою імовірністю похибки та її програмна реалізація // Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво: зб. наук. праць, Луцьк: ЛНТУ, 2018.- №32, С 146-149.
 • Ханін О.Г. Удосконалений метод χ2-класте-ризації та його застосування до аналізу аварійності на автомобільному транспорті / О.Г. Ханін, В.В. Лотиш, Л.О. Гуменюк, П.О. Гуменюк // Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. Розділ «Автоматика та управління». – Луцьк: ЛНТУ, 2019. – №36. – С. 88-96.
 • Ханін О.Г., Лотиш В.В., Гуменюк Л.О. , Гуменюк П.О. Удосконалений метод χ 2-кластеризації та його застосування до аналізу аварійності на автомобільному транспорті // Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта,наука,виробництво. Розділ «Автоматика та управління», Луцьк, ЛНТУ, 2019, №36, с.88-96. (Фахове видання України, індексується в науко метричних базах: Index Copernicus, РІНЦ, Universal Impact Factor, Open Academic Journals Index)
 • Ханін О.Г. Елементи статистичних методів з прикладами практичного застосування. Курс лекцій для студентів 3-го курсу спеціальностей «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», «Прикладна математика», «Інформатика. Освіта» / О. Г. Ханін. – Луцьк, 2020. – 68 с.
 • Ханін О.Г. Метод χ2-кластеризації та деякі його застосування.- С. 62-71 // Наукові дослідження в умовах глобалізації сучасного світу. Частина 1: Серія монографій / [авт.кол. : Л.В. Боровик, І.Я. Львович, Л.В. Начева, М.В. Рибалкін, В.М. Соколов та ін.]. - Одеса: КУПРІЄНКО СВ, 2020 - (Серія «Наукові дослідження в умовах глобалізації сучасного світу», Книга 1.- 200 с.
 • Ханін О. Г. Статистичні методи в економіці та фінансах із застосуванням Excel: Навчальний посібник до курсу «Статистичні методи в економіці та фінансах» для студентів 6-го курсу спеціальностей «Математика» та «Математика. Освіта / О. Г. Ханін. – Луцьк: СНУ імені Лесі Українки, 2020. – 210 с.
 • Ханін О.Г. Деякі оптимізаційні задачі в економіці та бізнесі: побудова математичних моделей та їх дослідження із застосуванням Excel. Методична розробка до курсу «Математична економіка» для студентів 5-го курсу спеціальності «Математика. Освіта» - Луцьк, СНУ імені Лесі Українки.-2020.-26 с.
 • Філозоф Л. І. Вибрані питання математичного аналізу: Методичні рекомендації / Д.М. Бушев, І.Р. Ковальчук, О.М. Піддубний, Л.І. Філозоф. – Луцьк: СНУ імені Лесі Українки, 2018. – 95 с.
 • Філозоф Л. І. Збірник індивідуальних завдань з математичного аналізу. Границі функцій, диференціальне та інтегральне числення / Д.М. Бушев, І.Р. Ковальчук, О.М. Піддубний, Л.І. Філозоф. – Луцьк: СНУ імені Лесі Українки, 2018. – 63 с.
 • Філозоф Л. І.Конспект лекцій з математичного аналізу. Послідовності та функції / Д.М. Бушев, І.Р. Ковальчук, О.М. Піддубний, Л.І. Філозоф. – Луцьк: СНУ імені Лесі Українки, 2018. – 74 с.
 • Федуник-Яремчук О. В., Соліч К. В. Білінійні наближення класів періодичних функцій багатьох змінних // Збірник праць Інституту математики НАН України. - 2017. - Т. 14, №3. - с. 332-353.
 • Федуник-Яремчук О. В., Соліч К. В. Оцінки апроксимативних характеристик класів періодичних функцій багатьох змінних із заданою мажорантою мішаних модулів неперервності у просторі // Укр. мат. вісник. - 2017. - Т. 14, № 3. - с. 345-360.
 • Федуник-Яремчук О. В. Методи розв’язування олімпіадних задач: навчальний посібник для студентів, які навчаються за спеціальністю 014 Середня освіта (Математика) / Дж. У. Байсалов, О. Г. Мекуш, К. В. Соліч, О. В Федуник-Яремчук. – Луцьк, 2018. – 202 с.
 • Федуник-Яремчук О.В. Обчислювальні методи. Частина 1. Теорія похибок. Наближені методи розв’язання рівнянь та систем рівнянь: методичні вказівки до вивчення курсу ”Обчислювальні методи” / О. Г. Мекуш, К. В. Соліч, О. В Федуник-Яремчук. - Луцьк, 2018.- 62 с.
 • Федуник-Яремчук О. В . Методи розв’язування олімпіадних задач: навчальний посібник для студентів, які навчаються за спеціальністю 014 Середня освіта (Математика) / Дж. У. Байсалов, О. Г. Мекуш, К. В. Соліч, О. В Федуник-Яремчук. - Луцьк, 2018. - 205 с.
 • Fedunyk-Yaremchuk O. V., Solich K.V. Estimates of approximative characteristics of the classes of periodic functions of many variables with given majorant of mixed continuity module in the spose // Journal of Mathematical Sciences. - 2018. - V. 231, №1. - 28-41 p.
 • Федуник-Яремчук О.В. Аналітична геометрія і лінійна алгебра. Матриці та визначники. Векторна алгебра. Частина 1: Практикум для самостійної та аудиторної робіт з дисципліни “Аналітична геометрія і лінійна алгебра” / О. Г. Мекуш, К. В. Соліч, О. В Федуник-Яремчук. - Луцьк, 2018. - 56 с.
 • Федуник-Яремчук О.В. Похідна та її застосування. Невизначений інтеграл: конспект лекцій з дисципліни “Математичний аналіз” / О. Г. Мекуш, К. В. Соліч, О. В Федуник-Яремчук. - Луцьк, 2018. - 80 с.
 • Fedunyk-Yaremchuk O. V., Solich K. V. Estimates of approximative characteristics of the classes of periodic functions of many variables with given majorant of mixed continuity module in the spose // Journal of Mathematical Sciences. - 2018. - V. 231, №1. – P. 28-41.

(Scopus: https://doi.org/10.1007/s10958-018-3803-3)

 • Федуник-Яремчук О.В. Вступ до математичного аналізу. Похідна та її застосування. Невизначений інтеграл: практикум. – Луцьк, 2019. – 115 с.
 • Федуник-Яремчук О.В. Функції обмеженої варіації. Інтеграл Стілтьєса: методичні вказівки до вивчення дисципліни «Математичний аналіз» для студентів, які навчаються за спеціальностями 014 Середня освіта (Математика), 111 Математика. – Луцьк, 2019. – 52 с.
 • Федуник-Яремчук О. В . Гембарська С. Б. Математичний аналіз в прикладах і задачах: навчальний посібник. – Луцьк, 2019. – 213 с.
 • Fedunyk–Yaremchuk O.V., Hembars’ka S.B. Estimates of approximative characteristics of the classes of periodic functions of several variables with given majorant of mixed moduli of continuity in the space // Carpathian Math. Publ. – 2019. – Vol. 11, №2.– P. 281–295 (Scopus, Web of Science: https://doi.org/10.15330/cmp.11.2.281-295).
 • Швай О. Л. Наступність при формуванні дослідницьких умінь з математики // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. - Науковий журнал. - Суми: Сум ДПУ. - 2016. - № 2 (56) с. 457-462. (Crossref, Index Copernicus Master List, Google Scholar та CEJSH)
 • Швай О. Л. Математичне моделювання як метод пізнання дійсності // Моделювання у навчальному процесі / Укладач Н. А. Головіна. - Вежа-Друк, 2017. - С. 51-54.
 • Швай О. Л., Вітовщик О. Некласичні напрями сучасної логіки // Матеріали Міжнародної ХІ науково-практичної конференції студентів і аспірантів „Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень” (16-17 травня 2017 р.): - Луцьк: Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2017. - С. 1080-1082
 • Швай О. Л. Особливості організації самостійної пізнавальної діяльності студентів при вивченні методології та філософії математики // Фізико-математична освіта: Науковий журнал. - 2017. - Випуск 4(14). - С 128-131. (Crossref, Index Copernicus).
 • Швай О. Л. Використання аналогії для формування вмінь переносу знань учнів// Фізико-математична освіта: Науковий журнал. - 2018. - Випуск 2 (16). С.153-156. (Crossref, Index Copernicus)
 • Методологія математики: Навчальний посібник / Ольга Леонідівна Швай. - Луцьк: Вежа-Друк. 2017. - 164 с.
 • Комбінаторні задачі: навчальний посібник для студентів вищ. навч. закл. / Ольга Леонідівна Швай. – Луцьк: СНУ імені Лесі Українки, 2018. – 142 с.
 • Швай О. Л. Формування культури самостійної роботи студентів-першокурсників // Педагогічний часопис Волині: науковий журнал. - Луцьк: СНУ ім. Лесі Українки. 2018.- №2(9). - С.99-105.
 • Швай О.Л. До питання розвитку критичного мислення студентів при вивченні математики// Педагогічний часопис Волині: науковий журнал. - Луцьк: СНУ ім. Лесі Українки. 2019.- №1(12). - С.70-77.
 • Olga Shvai SOME ASPECTS OF DEVELOPMENT OF CRITICAL THINKING SKILLS IN PUPILS IN STUDYING MATHEMATICS (Деякі аспекти розвитку критичного мислення учнів при вивченні математики)// Proceedings of the 1st International Symposium, Intellectual Economics, Management and Education. Vilnius Gediminas Technical University/ Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University.2019.- Р.238-240.
 • Швай О.Л. Практикум із дискретної математики: навчальний посібник, 2-ге вид., переробл. і допов. Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2020. 236 с. − Гриф «Рекомендовано до друку вченою радою Волинського національного університету імені Лесі Українки» (Протокол № 14 від 26.11. 2020 р. )
 • Швай О. Л. , Пожарська К.В. Конспект лекцій з дисципліни «Комп'ютерна дискретна математика». (Розділ «Комбінаторний аналіз»). Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2020. 55 с. – Рекомендовано до друку науково-методичною радою Волинського національного університету імені Лесі Українки» (Протокол № 2 від 21.10. 2020 р. )
 • Швай О. Л. , Пожарська К.В. Методичні вказівки по розв’язуванню задач з дисципліни «Комп’ютерна дискретна математика». Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2020. 55 с. –Рекомендовано до друку науково-методичною радою Волинського національного університету імені Лесі Українки» (Протокол № 2 від 21.10. 2020 р. )
 • Швай О. Л. , Пожарська К.В. Збірник тестових завдань з дисципліни «Комп’ютерна дискретна математика». Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2020. 52 с. –Рекомендовано до друку науково-методичною радою Волинського національного університету імені Лесі Українки» (Протокол № 2 від 21.10. 2020 р. )
 • Швай К.В. Оцінки найкращих ортогональних тригонометричних наближень узагальнених багатовимірних аналогів ядер Бернуллі та класів {\displaystyle L^{\psi,\beta}_1} у просторі {\displaystyle L_q } // Диференціальні рівняння і суміжні питання аналізу: Зб. праць Ін-ту математики НАН України. – 2016. – 13, №1. – С. 300–320
 • K.V. Shvai The best M-term trigonometric approximations of classes of {\displaystyle (\psi,\beta)}-differentiable periodic multivariate functions in the space {\displaystyle L^{\psi,\beta}_1} // Journal of Numerical and Applied Mathematics. – 2016. – 122, №2. – P. 83–91. http://jnam.lnu.edu.ua/jnam_text_n122_en.htm (Web of Science)
 • Пожарська К.В. Оцінки найкращих M-членних тригонометричних наближень класів {\displaystyle L^{\psi,\beta}_p} періодичних функцій багатьох змінних малої гладкості у просторі {\displaystyle L_q } // Диференціальні рівняння і суміжні питання аналізу: Зб. праць Ін-ту математики НАН України. – 2017. – 14, №3. – С. 293–318.
 • Shvai K.V. The best M-term trigonometric approximations of the classes of periodic multivariate functions with bounded generalized derivative in the space {\displaystyle L_q } // J. Math. Sci. – 2017. – 222, №6. – P. 750-761. https://doi.org/10.1007/s10958-017-3329-0 (Scopus)
 • Shvai K.V. Estimation of the best bilinear approximations for the classes of {\displaystyle (\psi,\beta)}-differentiable periodic multivariable functions // Ukr. Math. J. – 2018. – 70, №4. – P. 649-660. https://doi.org/10.1007/s11253-018-1522-z (Scopus, Web of Science)
 • Kharkevych Yu.I., Pozharska K.V. Asymptotics of approximation of conjugate functions by Poisson integrals // Acta et Commentationes Universitatis Tartuensis de Mathematica. – 2018. – 22, №2. – P. 235-243.https://doi.org/10.12697/ACUTM.2018.22.19 (Scopus, Web of Science)
 • Pozharska K.V. Entropy numbers of the Nikol’skii-Besov-type classes of periodic functions of many variables // J. Math. Sci. – 2019. – 241, №1. – P. 64-76. https://doi.org/10.1007/s10958-019-04407-6 (Scopus)
 • Pozharska K.V. Estimates for the entropy numbers of the classes {\displaystyle B^{\Omega}_{p,\theta}} of periodic multivariable functions in the uniform metric // Ukr. Math. J. – 2019. – 70, №9. – P. 1439-1455. https://doi.org/10.1007/s11253-019-01578-y (Scopus, Web of Science)
 • Kal’chuk I.V., Kharkevych YU.I., Pozharska K.V. Asymptotics of approximation of functions by conjugate Poisson integrals // Carpathian Math. Publ. – 2020. – 12, №1. – P. 138–147. https://doi.org/10.15330/cmp.12.1.138-147 (Scopus, Web of Science)
 • Pozharska K.V., Pozharskyi O.A. Recovery of continuous functions from their Fourier coefficients known with error // Researches in Mathematics. – 2020. –28, №2. – P. 24–34. https://doi.org/10.15421/242008

Кафедрою викладаються такі дисципліни:

 • Алгебра і геометрія. Викладач – Антонюк О. П.
 • Наукові основи шкільного курсу математики. Викладач – Антонюк О. П.
 • Філософські основи геометрії.Викладач – Антонюк О. П.
 • Вибіркова дисципліна 1. Методи розв`язування олімпіадних задач. Викладач – Бушев Д. М.
 • Методи розв’язування нестандартних задач. Викладач – Бушев Д.М.
 • Алгебра і теорія чисел. Викладач – Волошина Т. В.
 • Лінійна алгебра. Викладач – Волошина Т. В.
 • Вибіркова дисципліна 1. Елементи теорії наближень. Викладач – Кальчук І. В.
 • Теорія випадкових процесів. Викладач – Кальчук І. В.
 • Додаткові розділи елементарної математики. Викладач – Кальчук І. В.
 • Теорія ймовірностей та математична статистика. Викладач – Кальчук І.В., Мекуш О.Г., Ханін О.Г.
 • Математичний аналіз. Викладач – Ковальчук І. Р.
 • Вибрані питання елементарної математики. Викладач – Ковальчук І. Р., Бушев Д.М., Мекуш О.Г., Антонюк О.П., Пожарська К.В.
 • Неевклідові геометрії. Викладач – Кравчук О. М.
 • Аналітична геометрія. Викладач – Кравчук О. М.
 • Геометричні перетворення. Викладач – Кравчук О. М.
 • Аналітична геометрія та лінійна алгебра. Викладач – Кравчук О. М.
 • Вибрані питання геометрії. Викладач – Кравчук О. М.
 • Обчислювальні методи. Викладач - Мекуш О. Г.
 • Вибрані питання алгебри. Викладач – Мекуш О.Г.
 • Вибрані питання елементарної математики. Викладач - Мекуш О. Г., Ковальчук Д.М., Антонюк О.П., Бушев Д.М., Пожарська К.В.
 • Диференціальна геометрія і топологія. Викладач –Пожарська К.В., Антонюк О. П.
 • Математичний аналіз І. Викладач –Філозоф Л.І.
 • Математичний аналіз ІІ. Викладач –Федуник-Яремчук О. В.
 • Вибрані питання математичного аналізу. Викладач –Федуник-Яремчук О. В.
 • Математична економіка. Викладач – Ханін О.Г.
 • Статистичні методи в економіці та фінансах. Викладач – Ханін О.Г.
 • Прогнозування соціально-економічних процесів та автоматизація статистики. Викладач – Ханін О.Г.
 • Фінансова та актуарна математика. Викладач – Ханін О.Г.
 • Фінансова математика. Викладач – Ханін О.Г.
 • Дискретна математика. Викладач – Швай О. Л.
 • Методологія та філософія математики. Викладач – Швай О. Л.
 • Комп’ютерна дискретна математика. Викладач – Швай О. Л.
 • Комбінаторні задачі та складність обчислень. Викладач – Швай О. Л.

Контакти

вул. Потапова, 9 (корпус C, каб. C-506), тел. +38(0332)249367