Відмінності між версіями «Опейда Людмила Миколаївна»

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук
Рядок 1: Рядок 1:
== Контакти ==
+
[[Файл:Опейда.jpg|міні]]
* Адреса: 43025, м. Луцьк, пр. Волі, 13, Корпус А, ауд. 326.
+
https://scholar.google.com/citations?user=1hCjCgIAAAAJ&hl=ru
* Телефон: +38(0332)247452
+
== Опейда Людмила Миколаївна ==  
* Електронна пошта: opeida@gmail.com
+
Доцент кафедри всесвітньої історії та філософії, кандидат філософських наук, доцент,  
 +
фахівець у сфері філософської антропології та філософії культури
  
== Посада ==
+
== Освіта ==
* Науковий ступінь: кандидат філософських наук   
+
2010 - кандидат філософських наук, 09.00.04 - філософська антропологія, філософія культури, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова (м. Київ)
* Вчене звання: доцент кафедри філософії
+
  1992 - диплом про вищу освіту з відзнакою, природничо-географічний факультет, Луцький державний педагогічний інститут імені Лесі Українки, кваліфікація "Вчитель географії і біології середньої школи" (м. Луцьк)
* Посада: доцент кафедри філософії та релігієзнавства Cхідноєвропейського національного університету імені Лесі Українки  
+
1994 – 1998 роках - аспірантура Волинського державного університету імені Лесі Українки
 +
1986 - диплом з відзнакою, Луцьке педагогічне училище імені Ярослава Галана, кваліфікація – "Вихователь в дошкільних закладах"
  
== Біографічна довідка ==  
+
== Професійні призначення ==
Народилася 17.11.1966 р. у с. Звози, Ківерцівського району, Волинської області, Україна. Закінчила Звозівську восьмирічну школу у 1982 році.
+
1993 – асистент, згодом – старший викладач кафедри філософії Волинського державного університету імені Лесі Українки  
У 1986 році закінчила з відзнакою Луцьке педагогічне училище імені Ярослава Галана і здобула кваліфікацію вихователя в дошкільних закладах.
+
2001 – асистент, старший викладач кафедри соціології  
У 1992 році закінчила з відзнакою Луцький державний педагогічний інститут імені Лесі Українки і здобула кваліфікацію і звання вчителя географії і біології середньої школи.
+
2009 – старший викладач кафедри філософії та релігієзнавства
З 1994 року працювала на посадах асистента, старшого викладача кафедри філософії, навчалась в аспірантурі.
+
2010 – доцент кафедри філософії та релігієзнавства
З 2001 р. до 2009 р. працювала на посадах асистента, старшого викладача кафедри соціології. У 2008 році підвищувала кваліфікацію у Вищій школі соціології при Інституті соціології НАН України.
+
2020 – дотепер доцент кафедри всесвітньої історії та філософії Волинського національного університету імені Лесі Українки
У 2009 році підвищувала кваліфікацію у Вищій школі філософії при Інституті філософії імені Григорія Сковороди НАН України.
 
У 2010 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Проблема цілісності людського буття: філософсько-антропологічний аналіз» за спеціальністю 09.00.04 філософська антропологія, філософія культури.
 
У 2016 році отримала атестат доцента кафедри філософії.
 
Працює у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки на посаді доцента кафедри філософії та релігієзнавства.
 
  
== Коло наукових інтересів ==
+
== Професійні відзнаки, нагороди, членство в організаціях ==
* Філософська антропологія, філософія культури, феноменологія, праксеологія, філософські основи управління інноваційними проектами.
+
2016 - Срібний нагрудний знак Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
* Автор понад 30 статтей та тез, серед них дві навчально-методичного характеру.
 
* Публікації стосуються проблем дослідження цілісності людського буття, смисложиттєвих пошуків сучасного українця, філософських проблем праксеології та філософії туризму.
 
  
== Викладання навчальних дисциплін ==
+
== Наукові інтереси ==
* Філософія постмодерну
+
Проблема цілісності людського буття, смисложиттєві орієнтири сучасного українця, філософські основи управління інноваційними проектами та цивілізаційні перспективи людства.
* Філософія особи
 
* Персонологія
 
* Філософія культури
 
* Філософський аналіз символу
 
* Філософські проблеми праксеології
 
* Проблема свободи в історії філософії
 
* Теорія пізнання
 
* Філософія
 
* Соціальна філософія та філософія історії
 
  
== Перелік наукових, навчально-методичних праць ==  
+
== Вибрані праці ==
* Опейда Л. М. Реабілітація повсякденності / Л. М. Опейда // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. – 2013. – № 11 (260). – С. 42–49. – (Серія : Філос. науки).  
+
# Опейда Л. М. Смисложиттєві запити сучасного українця / Л. М. Опейда // Соціологічні студії : наук.-практ. журнал. – 2015. – № 2 (7). – С. 23–27.  
* Опейда Л. М. Повсякденність як філософська проблема / Л. М. Опейда // Філософські студії : збірник наукових праць Луцьк, 2013. – Вип. 1. – С. 189–197.  
+
# Опейда Л. М. Цілісність як сенс людського буття / Л. М. Опейда // Людинознавчі студії: збірник наук. праць Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка. Серія : Філософія. 2015. – Випуск 32. – С. 239–247.  
* Опейда Л. М. Феномен холотропності: компаративістський підхід / Л. М. Опейда // На шляху до синтезу філософії, науки та релігії : матер. ІV Всеукр. наук.-практ. конференції «Людина. Всесвіт. Абсолют. Класичний, некласичний, постнекласичний та езотеричний підходи», 19–20 квітня 2013 року / за ред. І. В. Карівця. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – С. 50–58.  
+
# Опейда Л. М. Туризм як внутрішня потреба екзистенційного оновлення особистості / Л. М. Опейда, А. Р. Опейда // Соціологічні студії : наук.-практ. журнал. – 2015. – № 2 (7). – С. 43–46.  
* Опейда Л. М. Еволюція свідомості: холістичний контекст / Л. М. Опейда // Проблеми самосвідомості у параметрах соціокультурної ідентичності (філософсько-культурологічний контекст) : матер. ІІ Міжнар. наук.-практ. сем. / відп. ред. С.С. Возняк. – Луцьк : Вежа-Друк, 2013. – С. 118–122.  
+
# Опейда Л. М. Управління людськими ресурсами: філософський аспект /Л. М. Опейда // Сучасні тенденції розвитку України: економічні, правові, гуманітарні, соціальні та екологічні аспекти : збірник матеріалів Х науково-практичної конференції. Випуск 10. – Нововолинськ, НФ ТНЕУ, 2015. – С. 216–221.
* Опейда Л. М., Опейда А. Р. Використання віртуальних екскурсій у навчальному процесі (на прикладі проекту «Віртуальний Луцьк») / Л. М. Опейда, А. Р. Опейда // Збірник наук. праць Міжнар. наук.-практ. конференції «Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки» (4–5 жовтня 2013 р.). – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2013. С. 135–136.  
+
# Опейда Л. М. Віртуальний тур як засіб формування позитивного іміджу міста (на прикладі проекту «Віртуальний Луцьк») / Л. М. Опейда, А. Р. Опейда // Соціологічні студії : наук.-практ. журнал. – 2016. – № 2 (9). – С. 25–30. 
* Опейда Л. М. Управління людськими ресурсами: філософський аспект / Л. М. Опейда // Сучасні тенденції розвитку України: економічні, правові, гуманітарні, соціальні та екологічні аспекти : збірник матеріалів Х науково-практичної конференції. Випуск 10. – Нововолинськ, НФ ТНЕУ, 2015. – С. 216–221.  
+
# Опейда Л. М. У пошуках смисложиттєвих орієнтирів / Л. М. Опейда // Наук. вісн. СНУ ім.. Лесі Українки – Луцьк, 2018. – № 11 (384). С. 46–50.
* Опейда Л. М. Від праксеології до технологій ефективної діяльності / Л. М. Опейда // Соціологічні студії : наук.-практ. журнал. – 2014. – № 2 (5). – С. 18–23.  
+
# Опейда Л. М. Духовно-ціннісні орієнтири сучасного українця / Л. М. Опейда // Духовність і мораль в сучасній Україні і світі: проблеми і перспективи : Всеукраїнський круглий стіл. – Рівне, 2018. – С. 12–14.
* Опейда Л. М. Смисложиттєві запити сучасного українця / Л. М. Опейда // Соціологічні студії : наук.-практ. журнал. – 2015. – № 2 (7). – С. 23–27.  
+
# Опейда Л. М. Цивілізаційні перспективи людства: світоглядно-філософський аналіз / Л. М. Опейда, А. Р. Опейда // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філософські науки. – Луцьк :  Вежа-Друк, 2019. – № 13 (397). – С. 17–22.  
* Опейда Л. М. Цілісність як сенс людського буття / Л. М. Опейда // Людинознавчі студії: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка. –  2015. – Випуск 32. – С. 239–247. – (Серія : Філософія).  
+
# Опейда Л. М. Від подорожування до філософування: світоглядно-філософський аналіз / Л. М. Опейда, А. Р. Опейда // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філософські науки. – Луцьк :  Вежа-Друк, 2019. – № 12 (396). – С. 15–18.
* Опейда Л. М., Опейда А. Р. Туризм як внутрішня потреба екзистенційного оновлення особистості / Л. М. Опейда, А. Р. Опейда // Соціологічні студії : наук.-практ. журнал. – 2015. – № 2 (7). – С. 43–46.  
+
# Опейда Л. М. Від мандрування до філософування / Л. М. Опейда, А. Р. Опейда // Релігія, релігійність, філософія та гуманітаристика в сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти: зб. наукових праць / за заг. ред. д. філос. н. Журби М. А..– Монреаль: CPM «ASF», 2019. – С. 13–15.
* Опейда Л. М., Опейда А. Р. Віртуальний тур як засіб формування позитивного іміджу міста (на прикладі проекту «Віртуальний Луцьк») / Л. М. Опейда, А. Р. Опейда // Соціологічні студії : наук.-практ. журнал. – 2016. – № 2 (9). – С. 25–30.  
+
# Опейда Л. М. Цивілізаційні перспективи людства / Л. М. Опейда, А. Р. Опейда // Матер. ІІІ Всеукраїнської наук.-практ. Інтернет-конференції «Життєдіяльність людини в ситуації глобальних вимірів сучасності». – Луцьк, ЛНТУ (25 березня) 2020. – С. 39–41.
* Опейда Л. М. Філософія : навчально-методичні рекомендації з курсу / Л. М. Опейда // Навчально-методичні рекомендації. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – 24 с.  
+
# Опейда Л. М. Феномен подорожі у просторі культури / Л. М. Опейда, А. Р. Опейда // Матер. ХІV Міжнар. наук.-практ. конф. аспірантів і студентів «Молода наука Волині: пріоритети і перспективи дослідження», 12 13 травня 2020 р. – Луцьк, 2020. – С. 205–208.
* Опейда Л. М. Теорія пізнання : навчально-методичні рекомендації з курсу  / Л. М. Опейда // Навчально-методичні рекомендації. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – 24 с.
+
# Опейда Л. М. Філософія культури як філософія символу / Л. М. Опейда, А. Р. Кравчук // Матер. ХІV Міжнар. наук.-практ. конф. аспірантів і студентів «Молода наука Волині: пріоритети і перспективи дослідження», 12 – 13 травня 2020 р. – Луцьк, 2020. – С. 166–169.
 +
# Опейда Л. М. Від праксеології до ефективного управління / Л. М. Опейда, А. Р. Опейда // Політологічні читання імені професора Богдана Яроша : зб. наук. пр. / за заг. ред. В. І. Бортнікова, О. Б. Ярош, Я. Б. Яроша. – Луцьк : Вежа-Друк, 2020. Вип.9. – С. 112–114.
 +
# Opeida L., Opeida A. The development and implementation of innovative and information technologies in the tourism activities and educational process (using “Virtual Volyn” as an example) / L. Opeida, A. Opeida // KELM : Knowledge. Education. Law. Management. (Nauka. Oświata. Prawo. Zarządzanie). – Lodz : PIKTOR, 2017. – №4 (20) – P. 272–277. (Index Copernicus, Academic Resource Index, World Cat).

Версія за 16:45, 3 червня 2021

Опейда.jpg

https://scholar.google.com/citations?user=1hCjCgIAAAAJ&hl=ru

Опейда Людмила Миколаївна

Доцент кафедри всесвітньої історії та філософії, кандидат філософських наук, доцент, фахівець у сфері філософської антропології та філософії культури

Освіта

2010 - кандидат філософських наук, 09.00.04 - філософська антропологія, філософія культури, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова (м. Київ)
1992 - диплом про вищу освіту з відзнакою, природничо-географічний факультет, Луцький державний педагогічний інститут імені Лесі Українки, кваліфікація "Вчитель географії і біології середньої школи" (м. Луцьк) 
1994 – 1998 роках - аспірантура Волинського державного університету імені Лесі Українки
1986 - диплом з відзнакою, Луцьке педагогічне училище імені Ярослава Галана, кваліфікація – "Вихователь в дошкільних закладах"

Професійні призначення

1993 – асистент, згодом – старший викладач кафедри філософії Волинського державного університету імені Лесі Українки 
2001 – асистент, старший викладач кафедри соціології 
2009 – старший викладач кафедри філософії та релігієзнавства
2010 – доцент кафедри філософії та релігієзнавства
2020 – дотепер доцент кафедри всесвітньої історії та філософії Волинського національного університету імені Лесі Українки

Професійні відзнаки, нагороди, членство в організаціях

2016 - Срібний нагрудний знак Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Наукові інтереси

Проблема цілісності людського буття, смисложиттєві орієнтири сучасного українця, філософські основи управління інноваційними проектами та цивілізаційні перспективи людства.

Вибрані праці

 1. Опейда Л. М. Смисложиттєві запити сучасного українця / Л. М. Опейда // Соціологічні студії : наук.-практ. журнал. – 2015. – № 2 (7). – С. 23–27.
 2. Опейда Л. М. Цілісність як сенс людського буття / Л. М. Опейда // Людинознавчі студії: збірник наук. праць Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка. Серія : Філософія. – 2015. – Випуск 32. – С. 239–247.
 3. Опейда Л. М. Туризм як внутрішня потреба екзистенційного оновлення особистості / Л. М. Опейда, А. Р. Опейда // Соціологічні студії : наук.-практ. журнал. – 2015. – № 2 (7). – С. 43–46.
 4. Опейда Л. М. Управління людськими ресурсами: філософський аспект /Л. М. Опейда // Сучасні тенденції розвитку України: економічні, правові, гуманітарні, соціальні та екологічні аспекти : збірник матеріалів Х науково-практичної конференції. Випуск 10. – Нововолинськ, НФ ТНЕУ, 2015. – С. 216–221.
 5. Опейда Л. М. Віртуальний тур як засіб формування позитивного іміджу міста (на прикладі проекту «Віртуальний Луцьк») / Л. М. Опейда, А. Р. Опейда // Соціологічні студії : наук.-практ. журнал. – 2016. – № 2 (9). – С. 25–30.
 6. Опейда Л. М. У пошуках смисложиттєвих орієнтирів / Л. М. Опейда // Наук. вісн. СНУ ім.. Лесі Українки – Луцьк, 2018. – № 11 (384). – С. 46–50.
 7. Опейда Л. М. Духовно-ціннісні орієнтири сучасного українця / Л. М. Опейда // Духовність і мораль в сучасній Україні і світі: проблеми і перспективи : Всеукраїнський круглий стіл. – Рівне, 2018. – С. 12–14.
 8. Опейда Л. М. Цивілізаційні перспективи людства: світоглядно-філософський аналіз / Л. М. Опейда, А. Р. Опейда // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філософські науки. – Луцьк : Вежа-Друк, 2019. – № 13 (397). – С. 17–22.
 9. Опейда Л. М. Від подорожування до філософування: світоглядно-філософський аналіз / Л. М. Опейда, А. Р. Опейда // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філософські науки. – Луцьк : Вежа-Друк, 2019. – № 12 (396). – С. 15–18.
 10. Опейда Л. М. Від мандрування до філософування / Л. М. Опейда, А. Р. Опейда // Релігія, релігійність, філософія та гуманітаристика в сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти: зб. наукових праць / за заг. ред. д. філос. н. Журби М. А..– Монреаль: CPM «ASF», 2019. – С. 13–15.
 11. Опейда Л. М. Цивілізаційні перспективи людства / Л. М. Опейда, А. Р. Опейда // Матер. ІІІ Всеукраїнської наук.-практ. Інтернет-конференції «Життєдіяльність людини в ситуації глобальних вимірів сучасності». – Луцьк, ЛНТУ (25 березня) 2020. – С. 39–41.
 12. Опейда Л. М. Феномен подорожі у просторі культури / Л. М. Опейда, А. Р. Опейда // Матер. ХІV Міжнар. наук.-практ. конф. аспірантів і студентів «Молода наука Волині: пріоритети і перспективи дослідження», 12 – 13 травня 2020 р. – Луцьк, 2020. – С. 205–208.
 13. Опейда Л. М. Філософія культури як філософія символу / Л. М. Опейда, А. Р. Кравчук // Матер. ХІV Міжнар. наук.-практ. конф. аспірантів і студентів «Молода наука Волині: пріоритети і перспективи дослідження», 12 – 13 травня 2020 р. – Луцьк, 2020. – С. 166–169.
 14. Опейда Л. М. Від праксеології до ефективного управління / Л. М. Опейда, А. Р. Опейда // Політологічні читання імені професора Богдана Яроша : зб. наук. пр. / за заг. ред. В. І. Бортнікова, О. Б. Ярош, Я. Б. Яроша. – Луцьк : Вежа-Друк, 2020. Вип.9. – С. 112–114.
 15. Opeida L., Opeida A. The development and implementation of innovative and information technologies in the tourism activities and educational process (using “Virtual Volyn” as an example) / L. Opeida, A. Opeida // KELM : Knowledge. Education. Law. Management. (Nauka. Oświata. Prawo. Zarządzanie). – Lodz : PIKTOR, 2017. – №4 (20) – P. 272–277. (Index Copernicus, Academic Resource Index, World Cat).