Опейда Людмила Миколаївна

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук

Контакти

 • Адреса: 43025, м. Луцьк, пр. Волі, 13, Корпус А, ауд. 326.
 • Телефон: +38(0332)247452
 • Електронна пошта: opeida@gmail.com

Посада

 • Науковий ступінь: кандидат філософських наук
 • Вчене звання: доцент кафедри філософії
 • Посада: доцент кафедри філософії та релігієзнавства Cхідноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Біографічна довідка

Народилася 17.11.1966 р. у с. Звози, Ківерцівського району, Волинської області, Україна. Закінчила Звозівську восьмирічну школу у 1982 році. У 1986 році закінчила з відзнакою Луцьке педагогічне училище імені Ярослава Галана і здобула кваліфікацію вихователя в дошкільних закладах. У 1992 році закінчила з відзнакою Луцький державний педагогічний інститут імені Лесі Українки і здобула кваліфікацію і звання вчителя географії і біології середньої школи. З 1994 року працювала на посадах асистента, старшого викладача кафедри філософії, навчалась в аспірантурі. З 2001 р. до 2009 р. працювала на посадах асистента, старшого викладача кафедри соціології. У 2008 році підвищувала кваліфікацію у Вищій школі соціології при Інституті соціології НАН України. У 2009 році підвищувала кваліфікацію у Вищій школі філософії при Інституті філософії імені Григорія Сковороди НАН України. У 2010 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Проблема цілісності людського буття: філософсько-антропологічний аналіз» за спеціальністю 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури. У 2016 році отримала атестат доцента кафедри філософії. Працює у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки на посаді доцента кафедри філософії та релігієзнавства.

Коло наукових інтересів

 • Філософська антропологія, філософія культури, феноменологія, праксеологія, філософські основи управління інноваційними проектами.
 • Автор понад 30 статтей та тез, серед них дві навчально-методичного характеру.
 • Публікації стосуються проблем дослідження цілісності людського буття, смисложиттєвих пошуків сучасного українця, філософських проблем праксеології та філософії туризму.

Викладання навчальних дисциплін

 • Філософія постмодерну
 • Філософія особи
 • Персонологія
 • Філософія культури
 • Філософський аналіз символу
 • Філософські проблеми праксеології
 • Проблема свободи в історії філософії
 • Теорія пізнання
 • Філософія
 • Соціальна філософія та філософія історії

Перелік наукових, навчально-методичних праць

 • Опейда Л. М. Реабілітація повсякденності / Л. М. Опейда // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. – 2013. – № 11 (260). – С. 42–49. – (Серія : Філос. науки).
 • Опейда Л. М. Повсякденність як філософська проблема / Л. М. Опейда // Філософські студії : збірник наукових праць – Луцьк, 2013. – Вип. 1. – С. 189–197.
 • Опейда Л. М. Феномен холотропності: компаративістський підхід / Л. М. Опейда // На шляху до синтезу філософії, науки та релігії : матер. ІV Всеукр. наук.-практ. конференції «Людина. Всесвіт. Абсолют. Класичний, некласичний, постнекласичний та езотеричний підходи», 19–20 квітня 2013 року / за ред. І. В. Карівця. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – С. 50–58.
 • Опейда Л. М. Еволюція свідомості: холістичний контекст / Л. М. Опейда // Проблеми самосвідомості у параметрах соціокультурної ідентичності (філософсько-культурологічний контекст) : матер. ІІ Міжнар. наук.-практ. сем. / відп. ред. С.С. Возняк. – Луцьк : Вежа-Друк, 2013. – С. 118–122.
 • Опейда Л. М., Опейда А. Р. Використання віртуальних екскурсій у навчальному процесі (на прикладі проекту «Віртуальний Луцьк») / Л. М. Опейда, А. Р. Опейда // Збірник наук. праць Міжнар. наук.-практ. конференції «Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки» (4–5 жовтня 2013 р.). – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2013. С. 135–136.
 • Опейда Л. М. Управління людськими ресурсами: філософський аспект / Л. М. Опейда // Сучасні тенденції розвитку України: економічні, правові, гуманітарні, соціальні та екологічні аспекти : збірник матеріалів Х науково-практичної конференції. Випуск 10. – Нововолинськ, НФ ТНЕУ, 2015. – С. 216–221.
 • Опейда Л. М. Від праксеології до технологій ефективної діяльності / Л. М. Опейда // Соціологічні студії : наук.-практ. журнал. – 2014. – № 2 (5). – С. 18–23.
 • Опейда Л. М. Смисложиттєві запити сучасного українця / Л. М. Опейда // Соціологічні студії : наук.-практ. журнал. – 2015. – № 2 (7). – С. 23–27.
 • Опейда Л. М. Цілісність як сенс людського буття / Л. М. Опейда // Людинознавчі студії: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка. – 2015. – Випуск 32. – С. 239–247. – (Серія : Філософія).
 • Опейда Л. М., Опейда А. Р. Туризм як внутрішня потреба екзистенційного оновлення особистості / Л. М. Опейда, А. Р. Опейда // Соціологічні студії : наук.-практ. журнал. – 2015. – № 2 (7). – С. 43–46.
 • Опейда Л. М., Опейда А. Р. Віртуальний тур як засіб формування позитивного іміджу міста (на прикладі проекту «Віртуальний Луцьк») / Л. М. Опейда, А. Р. Опейда // Соціологічні студії : наук.-практ. журнал. – 2016. – № 2 (9). – С. 25–30.
 • Опейда Л. М. Філософія : навчально-методичні рекомендації з курсу / Л. М. Опейда // Навчально-методичні рекомендації. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – 24 с.
 • Опейда Л. М. Теорія пізнання : навчально-методичні рекомендації з курсу / Л. М. Опейда // Навчально-методичні рекомендації. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – 24 с.