Радзій Володимир Феофілович

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук
РАДЗІЙ ВОЛОДИМИР ФЕОФІЛОВИЧ -
Radij cr.jpg
кандидат географічних наук, доцент кафедри геодезії, землевпорядкування і кадастру

Біографія

Народився 5 грудня 1973 року в м. Ківерці Волинської області.
У 1991 році закінчив Ківерцівську СШ № 4.
У 1991 році вступив на природничо-географічний факультет Луцького педагогічного інституту імені Лесі Українки.
З 1994 року розпочав трудову діяльність на посаді лаборанта кафедри економічної і соціальної географіїВолинського державного університету імені Лесі Українки.
У 1996 році закінчив біологічний факультет Волинського державного університету імені Лесі Українки де здобув спеціальність «вчитель географії і біології».
З 1997 року по 2000 рік аспірант кафедри географії ґрунтів Львівського національного університету імені Івана Франка.
З 2000 року по 2001 рік працював на посаді молодшого наукового співробітника науково-дослідної лабораторії географічного факультету ЛНУ імені Івана Франка.
З 2001 року відновив свою трудову діяльність на посаді старшого викладача кафедри екології, землевпорядкування і кадастру Волинського державного університету імені Лесі Українки (зараз Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки).
У 2007 році захистив кандидатську дисертацію за темою «Структура ґрунтового покриву Волинської височини» на здобуття вченого ступеня кандидата географічних наук зіспеціальності 11.00.05 – біогеографія і географія ґрунтів (науковий керівник – доктор географічних наук, професор Позняк С.П.).
З 2009 року працює на посаді доцента кафедри геодезії землевпорядкування і кадастру.

Досвід роботи

Волинський державний університет імені Лесі Українки, лаборант кафедри економічної і соціальної географії
Львівський національний університет імені Івана Франка, аспірант кафедри географії ґрунтів
Львівський національний університет імені Івана Франка, молодший науковий співробітник
Волинський державнийуніверситет імені Лесі Українки, старший викладача кафедри екології, землевпорядкування і кадастру; старший викладач кафедри геодезії, землевпорядкування і кадастру
Волинський національнийуніверситет імені Лесі Українки,доцент кафедри геодезії, землевпорядкування і кадастру
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, доцент кафедри геодезії, землевпорядкування і кадастру

Підвищення кваліфікації:

 • Державний комітет України із земельних ресурсів (2011 р.)
 • Національний університет «Львівська політехніка», Інститут геодезії, кафедра кадастру територій (2013р.)
 • Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, ННЦПО, спеціальність «Землеустрій та кадастр» (2016 р.)
 • Lubelski Park Naukowo Technologiczny (2017 р.)
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (2017 р.)

Викладає дисципліни:

 • Основи землевпорядкування і кадастру
 • Моніторинг і охорона земель
 • Управління земельними ресурсами
 • Землевпорядна експертиза
 • Економіка землекористування та землевпорядкування

Сфера наукових досліджень та інтересів

 • моделювання та картографування деградаційних процесів та структурна організація ґрунтового покриву Волині
 • моніторинг та охорона земель

Перелік найвагоміших праць (за останні 5 років):

Наукові статті у фахових виданнях:

 1. Радзій В.Ф. Підходи до оптимізації використання і охорони земель / В.Ф. Радзій // Агрохімія і ґрунтознавство. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Спеціальний випуск. Книга 3. Охорона ґрунтів від ерозії і техногенного забруднення, рекультивація, агрохімія, біологія ґрунтів. – Харків : ТОВ «Смугаста типографія», 2014. – С. 63-65.
 2. Радзій В.Ф. Законодавчі основи використання та охорони земель природно-заповідного фонду України / В.Ф. Радзій, Я.І. Чепчук, В.Ю. Неспай // Научные труды SWorld. – Вып. 1 (42). – Том. 9. – Иваново: Научный мир, 2016. – С. 58-64.
 3. Радзій В. Ф. Кількісна характеристика спектрів структури ґрунтового покриву Волинської височини / В.Ф. Радзій// Агрохімія і ґрунтознавство. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Спеціальний випуск. (у надзаг.: “ННЦ “ІГА імені О.Н. Соколовського”). Книга 2. – Житомир: Вид-во ПП “Рута”, 2010. – С. 62-64.
 4. Мельник В.М. Моделювання процесів водної ерозії ґрунтів / В.М. Мельник, В.Ф. Радзій, В.П. Павлишин // Збірник наукових праць Харківського національного аграрного університету. Вісник ХНАУ. – 2010. – № 6. – С. 27-36.
 5. Мельник В.М. РЕМ-аналіз мікроструктури дерново-підзолистих ґрунтів / / В.М. Мельник, В.Ф. Радзій, Ю.А. Мельник // Вісн. геодез. та картогр. – 2010. – № 5. – С. 29–34.
 6. Мельник В. Морфолого-спектральна оцінка параметрів гідромеханічної моделі ерозії грунту / В. Мельник, В. Мендель, В. Радзій // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2012. – Вип. І (23). – С. 188–192.
 7. Мельник В.М. Деякі питання ідентифікації моделей водної та вітрової ерозії / В.М. Мельник, В.Ф. Радзій, В.П. Мендель // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва – 2013. – № І (25) – С. 139–144.
 8. Радзій В.Ф. Сучасні методи визначення гранулометричного складу ґрунтів / В.Ф. Радзій // Вісник Львівського університету. Серія географічна.– 2013. – Вип. 44. – С.302-308.
 9. Радзій В.Ф. Підходи до оптимізації використання і охорони земель / В.Ф. Радзій // Агрохімія і ґрунтознавство. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Спеціальний випуск. Книга 3. Охорона ґрунтів від ерозії і техногенного забруднення, рекультивація, агрохімія, біологія ґрунтів. – Харків : ТОВ «Смугаста типографія», 2014. – С. 63-65.
 10. Гуз Р. Розвиток системи кадастру нерухомості у Республіці Молдова / Р. Гуз, В.Радзій, І.Мандрик // Наук. вісн. Східноєвропейського нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Серія : Географічні науки. – 2014. - № 11 (188). – С. 124-129.

Індекс бібліографічних посилань у Google Академія