Семенюк Лариса Степанівна

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Семенюк Л. С.

Контакти:

Імейл:

nediljalar@gmail.com

science-s@vnu.edu.ua

Персональні профілі:

Scholar Google

ORCID ID

Науковці України

Сторінка на офіційному вебсайті ВНУ імені Лесі Українки

Посада в ЗВО:

Вчений секретар університету, доцент кафедри української літератури Волинського національного університету імені Лесі Українки.

Науковий ступінь:

Кандидат філологічних наук з 1998 року. Дисертацію захистила в спеціалізованій вченій раді Київського державного університету імені Тараса Шевченка зі спеціальності 10.01.09 – фольклористика, диплом ДК № 002073. Тема дисертації: «Українські народні балади Західного Полісся (загальноукраїнський контекст і регіональна своєрідність)».

Учене звання:

Доцент кафедри української літератури, 2003 р., атестат ДЦ № 008641.

Базова освіта:

1991 року закінчила Луцький державний педагогічний інститут імені Лесі Українки, диплом ТВ № 979942, спеціальність за дипломом «Українська мова та література», кваліфікація «Вчитель української мови і літератури середньої школи».

Наукові інтереси:

 • Українське літературне бароко.
 • Літературне краєзнавство.
 • Фольклористична спадщина Лесі Українки.

Біографічна довідка:

Народилася 16 січня 1969 року в с. Стара Гута Старовижівського району.

Закінчила 1991 року Луцький державний педагогічний інститут імені Лесі Українки, в 1990–1992 рр. працювала вчителем української мови та літератури Луцької загальноосвітньої школи № 20.

У 1992–1993 рр. – молодшим науковим співробітником Полісько-Волинського народознавчого центру НАН України.

У 1993–1996 рр. навчалася в аспірантурі Інституту народознавства НАН України.

З 1997 року дотепер працює у ВНУ імені Лесі Українки на посадах старшого викладача, доцента кафедри української літератури, вченого секретаря університету.

Навчальні дисципліни:

 • «Давня українська література».
 • Спецкурс «Книжно-літературні традиції Волинської землі від найдавніших часів до кінця XVIII ст.».

Основні публікації за останні 5 років:

Лариса Семенюк є автором 122 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі 2-х одноосібних монографій, 2-х колективних монографій, 5-ти навчальних посібників. У 2020 р. – учасниця проєкту видання повного академічного 14-томного зібрання праць Лесі Українки (упорядник і співавтор коментарів 9-го тому). Також є автором 42 статей у фахових виданнях України, 4-х – у провідних закордонних виданнях.

Основні наукові праці:

 • Семенюк Л. Деканонізація сакрального як ігрова практика бурлескної культури. Гра в бісер: комунікаційні ігри сучасності : колективна монографія / за заг. ред. О. Косюк, О. Кошелюк. Луцьк: Вежа-Друк, 2017. С. 90–106.
 • Семенюк Л. Дискурс козацької свідомості в українській історико-героїчній поезії першої чверті XVII ст. Українське літературознавство. 2017. Вип. 82. С. 130–138.
 • Семенюк Л. Експресіоністичні імпульси в художньому просторі середньовічної есхатології (на матеріалі апокрифу «Ходіння Богородиці по муках»). Волинь філологічна: текст і контекст. Літературний експресіонізм в інтермедіальному контексті: зб. нак. пр. / упоряд. Т. П. Левчук. Вип. 23. 2017. Луцьк: ПП Іванюк В. П. С. 170–181.
 • Семенюк Л. Давньоукраїнські заповіти в контексті мемуарно-автобіографічної традиції. Волинь філологічна: текст і контекст. Література non-fiction: зб. нак. пр. / упоряд. Н. Г. Колошук, Т. П. Левчук. Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2018. Вип. 25. С. 196–209.
 • Семенюк Л. Візія любові у творчості Лесі Українки в контексті української літературної традиції. Волинь філологічна: текст і контекст. Леся Українка і персоналії епохи: зб. нак. пр. / упоряд. Т. П. Левчук. Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2018. Вип. 26. С. 177–188.
 • Семенюк Л. «Майстер малих форм»: про метафізику та бароковий консептизм Івана Величковського. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика. 2018. № 1(28). С. 39–42.
 • Семенюк Л. Стильова природа творчості Климентія Зиновієва Закарпатські філологічні студії : зб. наук. пр. Вип. 7. Т. 2. Ужгород, 2019. С. 156–162.
 • Семенюк Л. Природа народної сміхової культури і явище низового бароко в Україні. Синопсис: текст, контекст, медіа : електронне видання. 2019, 25(1). С. 23–30.
 • Семенюк Л. Гумористично-сатиричні вірші XVII–XVIII ст. і низова культура бароко. Virtus: науковий журнал. № 33, квітень, 2019. С. 163–167.
 • Семенюк Л. Метафізична проблематика та бароковий консептизм поезії Данила Братковського: єдність змісту і форми. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Серія Філологічні науки. Вип. 2 (90). Житомир, 2019. С. 15–23.
 • Семенюк Л. Візія козацтва у творах польської та української історіографічної прози барокового періоду. Волинь філологічна: текст і контекст. Полоністичні студії: зб. наук. пр. Луцьк, 2019. Вип. 27. С. 141–153.
 • Семенюк Л. Погляди Олени Пчілки на вертепну драму в контексті сучасних досліджень жанру. Волинь філологічна: текст і контекст. Олена Пчілка в літературному процесі порубіжжя: зб. наук. пр. Луцьк, 2019. Вип. 28. С. 195–207.
 • Семенюк Л. Інтермедія та вертепна драма як явища українського бурлеску. Humanitarian Balkan Research (Гуманітарні балканські дослідження). 2019. Т. 3. № 1 (3). С. 65–68.
 • Семенюк Л. Координати бароко у стильовому просторі української літератури XVII–XVIII ст. Balkan Scientific Review (Балканско научно обозрение). 2019. Т. 3. № 2 (4). С. 89–93.
 • Semenyuk L., Martynyuk H. The metaphysical meanings of Ukrainian Baroque lyaments and epitafions of 17 th century. (КЕLM. Knowledge. Education. Law. Management. Nauka. Oswiata. Prawo. Zarzadzanie. № 1 (25). 2019. Р. 178–187.
 • Семенюк Л. Українське літературне бароко в сучасному науковому дискурсі: розвиток традицій та авторські новації. Літературознавчий дискурс від бароко до постмодерну: колективна монографія. Київ–Люблін–Харків, 2020. С. 125–136.
 • Семенюк Л., Данилюк-Терещук Т. Народні балади Волині й Західного Полісся в записах Лесі Українки та членів її родини: українсько-польські паралелі. Studia Polsko-Ukraińskie (Польсько-українські студії). Warszawa, 2021. № 8. С. 39–57.

Підвищення кваліфікації за останні 5 років:

 • Дистанційне навчання «Базові навички роботи в системі управління навчанням Moodl». Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, Центр інноваційних технологій та комп’ютерного тестування. 20 листопада 2017 р. – 30 листопада 2017 р.
 • Стажування на кафедрі історії української літератури та компаративістики Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 01 грудня 2020 року по 28 лютого 2021 року
 • Курси підвищення професійної компетентності науково-педагогічних працівників у сфері дистанційного навчання «Створення електронних курсів навчальних дисциплін у системі управління навчанням Moodl за спеціальностями» загальним обсягом 30 год (1 кредит ECTS). Волинський національний університет імені Лесі Українки, відділ технічних засобів навчання «Центр інноваційних технологій та комп’ютерного тестування». Жовтень–листопад 2021 р.
 • Підвищення кваліфікації загальним обсягом 54 год. Волинський національний університет імені Лесі Українки, Всеукраїнський науково-методичний семінар «Стратегії курсу української літератури в загальноосвітній школі». 9–13 листопада 2021 р.

Відзнаки:

 • Грамоти ВНУ імені Лесі Українки (листопад 2006 р., травень 2008 р.), Почесна грамота Волинської обласної ради (жовтень 2009 р.).
 • Цінний подарунок Голови Верховної Ради України (2010 р.).
 • Подяка ректора університету (жовтень 2012 р.).
 • Почесна грамота Волинської облдержадміністрації (квітень 2014 р.), Подяка МОН України (наказ № 473-к від 13.11.2018 р.).
 • Грамота МОН України (наказ № 237-к від 10 серпня 2020 р.).