Слащук Андрій Миколайович

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук
Слащук А. М.

Біографічна довідка

Слащук Андрій Миколайович народився 26 листопада 1958 року в селі Стенжаричі Володимир-Волинського району Волинської області. Після закінчення у 1976 році Володимир-Волинської середньої школи № 2 навчався на природничо-географічному факультеті Луцького державного педагогічного інституту імені Лесі України, який закінчив 1981 року і здобув кваліфікацію вчителя географії та біології. Проходив військову службу у 1981 – 1983 роках. З 1981 року по 1986 рік (за винятком проходження військової служби) обирався секретарем комітету комсомолу ЛДПІ імені Лесі Українки. Протягом 1986 – 1997 років асистент, старший викладач кафедри економічної та соціальної географії цього вишу. У 1997 – 2000 роках навчався в аспірантурі Волинського державного університету імені Лесі Українки. 2001 року в Київському національному університеті імені Т. Г. Шевченка захистив дисертацію "Місцеві економічні центри у господарському розвитку обласного мезорайону (на прикладі Волинської області)" і здобув науковий ступінь кандидата географічних наук зі спеціальності 11.00.02 – економічна та соціальна географія. Після закінчення аспірантури продовжив працювати на посаді старшого викладача кафедри економічної та соціальної географії. 2005 року отримав учене звання доцента кафедри суспільної географії. Протягом 2005 – 2009 років обирався завідувачем кафедри суспільної географії. Із 2007 року – відповідальний секретар приймальної комісії університету. 2010 року призначений на посаду директора Навчально-наукового центру післядипломної освіти. Автор понад 80 наукових публікацій. Входить до складу редакційної колегії фахового видання "Природа Західного Полісся".

Коло наукових інтересів

Малі міські поселення у соціально-економічному розвитку території мезорівня;

Геодемографічні процеси Волинської області;

Продовольча безпека регіону;

Проблеми розвитку АПК України.

Дисципліни, які викладає:

  • Економічна та соціальна географія України
  • Географія населення з основами демографії
  • Географія АПК

Нагороди

  1. Почесна грамота Волинської державної адміністрації та Волинської обласної ради
  2. Знак Відмінник освіти України (2005 р.)
  3. Почесна Грамота Верховної Ради України (2010 р.)
  4. Золотий нагрудний знак Волинського національного університету імені Лесі Українки (2012 р.)
  5. Подяка Прем’єр-міністра України (2015 р.).

Наукові праці

Слащук А. М.

Монографії

1) Поручинський В. І. Система розселення Волинської області в умовах трансформації суспільства : монографія / В. І. Поручинський, І. В. Поручинська, А .М Слащук, М. М. Мельнійчук. – Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2015. – 193 с.

2) Сосницька Я. С. Сільське господарство. Структура, тенденції розвитку та екологічні проблеми / Я. С. Сосницька, А. М. Слащук, А. Г. Потапова // Сучасний екологічний стан та перспективи екологічно безпечного стійкого розвитку Волинської області : колект. монографія / [В. О. Фесюк, С.О. Пугач, А. М. Слащук [та ін.] ; за наук. ред. В. О. Фесюка. – К., ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «ВІ ЕН ЕЙ» : 2016. – С. 20-29.

3) Поручинська І. В. Демографічна ситуація Північно-Західного економічного району : оцінка стану, акценти державного регулювання / І. В. Поручинська, В. І. Поручинський, А. М. Слащук, П. П. Король, 2020. – 150 с.

Статті

1) Сосницька Я. Особливості трансформаційних змін фермерських господарств у Волинсткій області: суспільно-географічні дослідження/ Я. Сосницька, А. Слащук, В. Поручинський// Економічна та соціальна географія: Наук. Зб. – 2015. – С. 38-44.1)

2) Поручинський В. І. Особливості розвитку торфової промисловості Волинської області / В. І. Поручинський, К. М. Шкабура, А. М. Слащук, А. Липянін // Науковий вісник Східноєвропейського нац.. ун-ту ім.. Л. Українки. Серія: Географія. – 2016. - № 14 (339). – С. 64-67.

3) Поручинська І. В. Особливості сучасного розвитку прикордонних господарських комплексів євро регіону «Буг» / І. В. Поручинська, В. І. Поручинський, А. М. Слащук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Географічні науки. – 2017. – № 7. – С. 76-81.

4) Поручинська І. В. Територіальні відмінності транспортного забезпечення території Рівненської області / І. В. Поручинська, А. М. Слащук // Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. – 2017. – № 17. – С. 251-259.

5) Поручинський, В. І. Огляд основних екологічних загроз урбанізованого середовища регіонів України [Текст] / В. І. Поручинський, І. В. Поручинська, А. М. Слащук // Наукові записки СумДПУ імені А. С. Макаренка. Географічні науки : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; Українське географічне товариство, Сумський відділ ; редкол.: Б. М. Нешатаєв (гол. ред.), А. О. Корнус та ін. – Суми, 2018. – Вип. 9. – С. 95–100.

6) Поручинська І. В. Аналіз ринку транспортно-логістичних послуг у Волинській області / І. В. Поручинська, А. М. Слащук, О. К. Наневич // Вісник Волинського інституту економіки та менджменту № 20. 2018. – С. 251-256.

7) Irina V. Poruchynska, Volodymyr I. Poruchynsky, Andrey N. Slashchuk, Alla G. Potapova. Functioning of the fuel-energy complex of Lviv Oblast in modern conditions. Journ. Geol. Geograph. Geoecology, 28 (4), 2019. 717−726. DOI https://doi.org/10.15421/111967.

8) Слащук А.М. Теоретичні аспекти вивчення сільського розселення / А. М. Слащук, Л. В. Гладич // Наукові записки СумДПУ імені А.С. Макаренка. Географіні науки. –Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. –Вип. 5. – С.179-186.

9) Слащук А. М. Актуальні проблеми зайнятості й безробіття населення на сільському ринку праці Львівської області та основні шляхи їх вирішення / А. М. Слащук, М. Мельник // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. № 9 (393) – Серія : Географічні науки. – 2019. – С. 61-66.

10) Слащук А. М. Суспільно-географічний аналіз чинників формування туристичної інфраструктури Рівненської області / А. М. Слащук, Г. Бернадська // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. № 1 (405) – Серія : Географічні науки. – 2020. – С. 124-129.

Контакти:

43024, м. Луцьк, пр-т Молоді 8–А +38(0332)25-94-80