Опейда Людмила Миколаївна

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук
Опейда Людмила

https://scholar.google.com/citations?user=1hCjCgIAAAAJ&hl=ru

Опейда Людмила Миколаївна

Доцент кафедри всесвітньої історії та філософії, кандидат філософських наук, доцент, фахівець у сфері філософської антропології та філософії культури

Освіта

2010 - кандидат філософських наук, 09.00.04 - філософська антропологія, філософія культури, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова (м. Київ)
1994 – 1998 роках - аспірантура Волинського державного університету імені Лесі Українки
1992 - диплом про вищу освіту з відзнакою, природничо-географічний факультет, Луцький державний педагогічний інститут імені Лесі Українки, кваліфікація "Вчитель географії і біології середньої школи" (м. Луцьк) 
1986 - диплом з відзнакою, Луцьке педагогічне училище імені Ярослава Галана, кваліфікація – "Вихователь в дошкільних закладах"

Професійні призначення

1993 – асистент, згодом – старший викладач кафедри філософії Волинського державного університету імені Лесі Українки 
2001 – асистент, старший викладач кафедри соціології 
2009 – старший викладач кафедри філософії та релігієзнавства
2010 – доцент кафедри філософії та релігієзнавства
2020 – дотепер доцент кафедри всесвітньої історії та філософії Волинського національного університету імені Лесі Українки

Професійні відзнаки, нагороди, членство в організаціях

2016 - Грамота Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки 
2016 - Грамота профспілкового комітету працівників Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
2016 - Срібний нагрудний знак Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
2020 - Подяка Національного університету біоресурсів і природокористування України
2008 - дотепер член Соціологічної асоціації України

Наукові інтереси

Смисложиттєві орієнтири сучасного українця, проблема цілісності людського буття, філософські основи управління інноваційними проектами та цивілізаційні перспективи людства.

Вибрані праці

 1. Опейда Л. М. Смисложиттєві запити сучасного українця / Л. М. Опейда // Соціологічні студії : наук.-практ. журнал. – 2015. – № 2 (7). – С. 23–27.
 2. Опейда Л. М. Цілісність як сенс людського буття / Л. М. Опейда // Людинознавчі студії: збірник наук. праць Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка. Серія : Філософія. – 2015. – Випуск 32. – С. 239–247.
 3. Опейда Л. М. Туризм як внутрішня потреба екзистенційного оновлення особистості / Л. М. Опейда, А. Р. Опейда // Соціологічні студії : наук.-практ. журнал. – 2015. – № 2 (7). – С. 43–46.
 4. Опейда Л. М. Управління людськими ресурсами: філософський аспект /Л. М. Опейда // Сучасні тенденції розвитку України: економічні, правові, гуманітарні, соціальні та екологічні аспекти : збірник матеріалів Х науково-практичної конференції. Випуск 10. – Нововолинськ, НФ ТНЕУ, 2015. – С. 216–221.
 5. Опейда Л. М. Віртуальний тур як засіб формування позитивного іміджу міста (на прикладі проекту «Віртуальний Луцьк») / Л. М. Опейда, А. Р. Опейда // Соціологічні студії : наук.-практ. журнал. – 2016. – № 2 (9). – С. 25–30.
 6. Опейда Л. М. У пошуках смисложиттєвих орієнтирів / Л. М. Опейда // Наук. вісн. СНУ ім.. Лесі Українки – Луцьк, 2018. – № 11 (384). – С. 46–50.
 7. Опейда Л. М. Духовно-ціннісні орієнтири сучасного українця / Л. М. Опейда // Духовність і мораль в сучасній Україні і світі: проблеми і перспективи : Всеукраїнський круглий стіл. – Рівне, 2018. – С. 12–14.
 8. Опейда Л. М. Цивілізаційні перспективи людства: світоглядно-філософський аналіз / Л. М. Опейда, А. Р. Опейда // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філософські науки. – Луцьк : Вежа-Друк, 2019. – № 13 (397). – С. 17–22.
 9. Опейда Л. М. Від подорожування до філософування: світоглядно-філософський аналіз / Л. М. Опейда, А. Р. Опейда // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філософські науки. – Луцьк : Вежа-Друк, 2019. – № 12 (396). – С. 15–18.
 10. Опейда Л. М. Від мандрування до філософування / Л. М. Опейда, А. Р. Опейда // Релігія, релігійність, філософія та гуманітаристика в сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти: зб. наукових праць / за заг. ред. д. філос. н. Журби М. А..– Монреаль: CPM «ASF», 2019. – С. 13–15.
 11. Опейда Л. М. Цивілізаційні перспективи людства / Л. М. Опейда, А. Р. Опейда // Матер. ІІІ Всеукраїнської наук.-практ. Інтернет-конференції «Життєдіяльність людини в ситуації глобальних вимірів сучасності». – Луцьк, ЛНТУ (25 березня) 2020. – С. 39–41.
 12. Опейда Л. М. Феномен подорожі у просторі культури / Л. М. Опейда, А. Р. Опейда // Матер. ХІV Міжнар. наук.-практ. конф. аспірантів і студентів «Молода наука Волині: пріоритети і перспективи дослідження», 12 – 13 травня 2020 р. – Луцьк, 2020. – С. 205–208.
 13. Опейда Л. М. Філософія культури як філософія символу / Л. М. Опейда, А. Р. Кравчук // Матер. ХІV Міжнар. наук.-практ. конф. аспірантів і студентів «Молода наука Волині: пріоритети і перспективи дослідження», 12 – 13 травня 2020 р. – Луцьк, 2020. – С. 166–169.
 14. Опейда Л. М. Від праксеології до ефективного управління / Л. М. Опейда, А. Р. Опейда // Політологічні читання імені професора Богдана Яроша : зб. наук. пр. / за заг. ред. В. І. Бортнікова, О. Б. Ярош, Я. Б. Яроша. – Луцьк : Вежа-Друк, 2020. Вип.9. – С. 112–114.
 15. Опейда Л. М. Майбуття як філософсько-футурологічна проблема / Л. М. Опейда, А. Р. Опейда // Соціологічні студії : наук.-практ. журнал. – 2020. – № 2 (17). – С. 13–17.
 16. Opeida L., Opeida A. The development and implementation of innovative and information technologies in the tourism activities and educational process (using “Virtual Volyn” as an example) / L. Opeida, A. Opeida // KELM : Knowledge. Education. Law. Management. (Nauka. Oświata. Prawo. Zarządzanie). – Lodz : PIKTOR, 2017. – №4 (20) – P. 272–277. (Index Copernicus, Academic Resource Index, World Cat).
 17. Zinchyna O., Kuzmuk O., Liubchuk V., Opeida L. Life and social well-being of Ukrainians in quarantine conditions: according to the results of socioligical surveys. Ad Alta: Journal of interdisciplinary research., 2021. - Vol 1. Issue 1. Special Issue XVIII. - P. 147-152