Макарук Лариса Леонідівна

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук
Макарук.jpg

Науковий ступінь:

доктор філологічних наук.

Посада:

доцент кафедри прикладної лінгвістики

Email:

laryssa_makaruk@ukr.net

Наукові інтереси:

прикладна лінгвістика, переклад, мультимодальна лінгвістика, паралінгвістика, графічна лінгвістика, візуальна комунікація, еволюція писемної комунікації, симбіоз вербальних та невербальних засобів у сучасному англійському комунікативному просторі.

Курси:

комунікативна лінгвістика, антропологічна лінгвістика, корпусна лінгвістика.

Публікації:

автор понад 70 праць.


Вибрані публікації:

Розділи у колективних монографіях за кордоном:

1. Makaruk L. The Role and Functions of Pictograms and Ideograms in Mass Media Texts / L. Makaruk and others // What’s in a Text? Inquiries into the Textual Cornucopia. Edited by Adam Glaz, Hubert Kowalewski and Anna Weremczuk. – Cambridge Scholars Publishing. – 2012. – P. 258 – 268.

2. Makaruk L. Lingustic Approaches to the Study of Multimodal Texts / L. Makaruk and others // Within Language, Beyond Theories. Discourse Analysis, Pragmatics and Corpus-Based Studies: Collective Monograph / edited by Wojciech Malec, Marietta Rusinek; Cambridge Scholars Publishing, Vol. III – UK, 2015. – P. 26–36.

Статті у фахових вітчизняних виданнях:

1. Макарук Л. Л. Графічна лінгвістика: становлення, сучасний стан та перспективи розвитку / Л. Л. Макарук // Іноземна філологія. Український науковий збірник. – 2013. – Вип. 125. – Львівський національний університет імені Івана Франка. – С. 16 – 21. 2. Макарук Л. Л. Еволюція писемних засобів комунікації / Л. Л. Макарук // Наукові записки. – Випуск 130. – Сер : Філологічні науки (мовознавство) – Кіровоград: РВВ КДПУ м.. В. Винниченка, 2014. – C. 371 – 376. 3. Макарук Л. Л. Візуальна комунікація: ключові поняття та вектори аналізу / Л. Л. Макарук // Наукові записки національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна»: збірник наукових праць – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип. 44. – 2014. – С. 167 – 170. 4. Макарук Л. Л. Термінологічний апарат сучасної графічної лінгвістики / Л. Л. Макарук // Мовні і концептуальні картини світу. – Вип. 52. – Ч. 2. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ВПЦ «Київський університет», 2014. – С. 127 – 129. 5. Макарук Л. Л. Мультимодальна грамотність у цифровому столітті / Л. Л. Макарук // Наукові записки національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна»: збірник наукових праць – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип. 54. – 2015. – С. 49-52. 6. Макарук Л. Л. Мультимодальна лінгвістика: термінологічний апарат і вектори аналізу // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Філологічні науки. Мовознавство. – № 6 (307). – Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2015. – С. 64 – 70. 7. Макарук Л. Л. Новітні лінгвістичні галузі дослідження невербальних усних та невербальних писемних засобів інтеракції / Л. Л. Макарук // Наукові записки. Серія «Філологічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / відп. ред. проф. Г. В. Самойленко. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2016. – Кн.1. – С. 181 – 185.


Статті у закордонних виданнях та у виданнях, що входять до наукометричних баз даних:

1. Makaruk L. L. Multidimensional Approaches to the Study of Written Communication / L. L. Makaruk // Science and Education. A New Dimension. Philology. – I(2), Issue: 11, Nov. 2013. – Budapest, 2013. – P. 184 – 187. 2. Макарук Л. Л. Способы визуализации текстовой информации / Л. Л. Макарук // Язык и социальная динамика : спец. вып. Ценности социума : сб. науч. тр. / отв. ред. А. В. Михайлов, Т. В. Михайлова ; Сиб. гос.аэрокосмич. ун-т. – Красноярск, 2013. – С. 389 – 396. 3. Макарук Л. Л. Специфіка сучасного англомовного мультимодального дискурсу / Л. Л. Макарук // East European Journal of Psycholinguistics. – Issue 2. – СНУ імені Лесі Українки, Луцьк. – 2014. – С. 34 – 39. 4. Макарук Л. Л. Специфіка знаків і знакових систем / Л. Л. Макарук // Молодий вчений. Науковий журнал. № 2 (17), лютий, Ч. V. – Видавничий Дім «Гельветика», Херсон, 2015. – С. 82 – 85. 5. Makaruk L. L. A Linguistics-oriented Study of the Primary Aspects of the Processes Involved in the Perception of Graphic Images / L. L. Makaruk // Science and Education. A New Dimension. Philology. – IV(18), Issue: 80. – Budapest, 2016. – P. 86 – 89. 6. Makaruk L. Options for Multimodal Expression and the Literacy Required for Perceiving Meaning of Textual Material in the Digital Age / L. Makaruk // East European Journal of Psycholinguistics. – Lutsk : Lesya Ukrainka Eastern European National University, 2016. – Vol. 3, No 1. – P. 83–90.


Тези доповідей та матеріали міжнародних конференцій опубліковані за кордоном:

1. Makaruk L. Linguistic Approaches to the Study of Creolized Texts / L. Makaruk // Book of Abstracts. Linguistics Beyond and Within. International Linguistics Conference in Lublin (14-16 November). John Paul II Catholic University of Lublin, Poland. – 2013. – P. 68 – 69. 2. Makaruk L. Non-verbal Elements within Multimodal Discourse and the Systematization of Research Approaches to those Elements / L. Makaruk // Book of Abstracts. Linguistics Beyond and Within. Challenging Ideas and Innovative Applications. International Linguistics Conference in Lublin, John Paul II Catholic University of Lublin, Poland. – 2014. – P. 73. 3. Makaruk L. The Role of Visual Perception and Visual Recognition in Deriving Meaning from Multimodal Texts / L. Makaruk // Book of Abstracts. Linguistic Snapshots: language and cognition 3. – "Explorations in Lexico-Grammar Continuum". – Sosnowiec. – 2014 – P. 27. 4. Makaruk L. Multimodal Texts: Potential Directions for Further Research / L. Makaruk // CREATING, SHAPING, SIGNIFYING. Abstracts. 10th Brno Conference of English, American and Canadian Studies. Brno, Czech Republic, 5 – 7 February, 2015. – P. 84 – 85. 5. Makaruk L. Pictograms–highly Expressive and Effective Elements of Multimodal Texts [Electronic resource] / L. Makaruk. – Access mode : http://www.lit.auth.gr/amgl37/main_conference/Makaruk.pdf. 6. Makaruk L. Multimodal Metaphors Based on Pictograms / L. Makaruk // RaAM 11 Metaphor in the Arts, in Media and in Communication. The 11thConference of the Association for Researching and Applying Metaphor. – Berlin : Freie Universitat, 2016. – July 1–4. – P. 131–132. 7. Makaruk L. The Range and the Communicative Importance of Paralinguistic Means Employed in Contemporary Multimodal Texts / L. Makaruk // 1st International Conference on Sociolinguistics. ICS 2016 – Electronic Resource. – Abstract book. – Budapest : Eötvös Loránd University, 2016. – P. 92.


Тези доповідей та матеріали конференцій опубліковані в Україні:

1. Макарук Л. Л. Лінгвістична мультимодальність / Л. Л. Макарук // «Мова та література у полікультурному просторі»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: м. Львів, 31 січня – 01 лютого 2014 р. – Львів: ГО «Наукова філологічна організація «ЛОГОС», 2014. – С. 98 – 102. 2. Макарук Л. Л. Вплив інформаційної революції на розвиток сучасної англійської мови / Л. Л. Макарук // «Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників філологічних наук»: Міжнародна науково-практична конференція, м. Одеса, 14-15 березня 2014 року. – Одеса: Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2014. – C. 52 – 54. 3. Макарук Л. Л. Паралінгвістика ХХІ століття: проблеми та перспективи / Л. Л. Макарук // Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації (ELLIC 2015) : матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції / відп. ред. Н. Я. Яцків; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г.М., 2015. – С. 76 – 80. 4. Макарук Л. Л. Таксономія паралінгвальних засобів комунікації / Л. Л. Макарук // Людина. Комп’ютер. Комунікація: зб. наук. пр. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2015. – С. 126–127. 5. Макарук Л. Л. Про нові парадигми лінгвістичних досліджень / Л. Л. Макарук // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Мова в професійному вимірі: комунікативно-культурний аспект». – Харків, 2014. – C. 67 – 71. 6. Макарук Л. Л. Зображення як невід’ємні сегменти філологічних досліджень / Л. Л. Макарук // Міжкультурна компетентність у контексті вивчення іноземної мови : зб. матеріалів міжвузівської наук.-практ. конф., 14 квіт. 2016 р., м. Луцьк / Луцький національний технічний університет. – Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2016. – С. 79–80.


Участь у вітчизняних конференціях (вибрані):

1. VI Міжнародна наукова конференція «Пріоритети романського і германського мовознавства» (7–9 червня 2013 р., оз. Світязь). 2. Міжнародна наукова конференція «Взаємодія етнічних і планованих мов у контексті Європейської інтеграції» (20–21 вересня, м. Луцьк) 3. Міжнародна наукова конференція Megaling 2013 «Горизонти прикладної лінгвістики та лінгвістичних технологій» (19 – 22 листопада, м. Київ). 4. Міжнародна науково-практична конференція «Мова та література у полікультурному просторі» (31 січня – 01 лютого 2014 року, м. Львів). 5. VIII Міжнародна науково-практична конференція «Міжкультурна комунікація: мова – культура - особистість» (03 – 04 квітня 2014 року, м. Остріг). 6. Всеукраїнська наукова конференція за участю молодих вчених «Філологічна наука в інформаційному суспільстві» (10 квітня 2014 року, м. Київ). 7. VIII Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми термінознавства, романо-германської філології та перекладу» (25-26 квітня 2014 року, м. Чернівці). 8. I Всеукраїнська науково-практична конференція «Мова як засіб міжкультурної комунікації» (16-17 травня 2014 року, м. Херсон). 9. III Міжнародна наукова конференція «Пріоритети германського та романського мовознавства» (13-15 червня 2014 р., с. Світязь). 10. VII Міжнародної наукової конференція “Іноземна філологія у ХХІ столітті” (17-18 жовтня 2014 року, м. Запоріжжя). 11. Міжнародна наукова конференція «Язык в различных сферах коммуникации» (25-26 вересня 2014 р., м. Чита). 12. Міжнародна науково-практична конференція «Мова в професійному вимірі: комунікативно-культурний аспект» (17-18 грудня 2014 р., м. Харків). 13. ІІ Міжнародна наукова конференція «Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації» (19-20 лютого 2015р.,м. Івано-Франківськ). 14. ІІ Міжнародна наукова конференція «Людина. Комп’ютер. Комунікація» (22-24 квітня 2015р., м. Львів). 15. IX Міжнародна науково-практична конференція «Міжкультурна комунікація: мова-культура-особистість» (23-24 квітня 2015р., м. Острог). 16. International conference “Challenges of Psycholinguistics and psychology of Language and Speech – COPAPOLS 2015” (15-17th May, 2015, Lutsk-Svitiaz’). 17. IX Міжнародна наукова конференція «Пріоритети германського і романського мовознавства» (12-14 червня 2015 р., с. Світязь). 18. Х Міжнародна наукова конференція «Пріоритети германського і романського мовознавства» (13–19 червня 2016 р., с. Світязь). 19. V Міжнародна науково-практична конференція «Професійна підготовка вчителя початкової школи: актуальні проблеми філології та лінгводидактики» (2–5 червня 2016 р., с. Світязь). 20. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Мова як засіб міжкультурної комунікації» (22 – 23 квітня 2016 р., м. Херсон).

Участь у конференціях за кордоном (вибрані):

1. 1st International Linguistic Conference “Linguistics Beyond and Within” (14 – 16 November, 2013, Lublin, Poland). Тема доповіді: Linguistic Approaches to the Study of Creolized Texts.

2. Linguistic Snapshots: Language and Cognition 3: "Explorations in Lexico-Grammar Continuum" 16 – 17 May, 2014, Sosnowiec, Poland). Тема доповіді: The Role of Visual Perception and Visual Recognition in Deriving Meaning from Multimodal Texts.

3. International Linguistic Conference “Linguistics Beyond and Within (Challenging Ideas and Innovative Applications)” (6-7 November 2014, Lublin, Poland). Тема доповіді: Non-verbal Elements within Multimodal Discourse and the Systematization of Research Approaches to those Elements.

4. 10th Brno Conference of English, American and Canadian Studies (5 – 7 February 2015, Brno, Czech Republic). Тема доповіді: Multimodal Texts: Potential Directions for Further Research.

5. 37 th Annual Meeting of the Department of Linguistics (12-14 May, 2016, Thessaloniki, Greece). Тема доповіді: Pictograms–highly Expressive and Effective Elements of Multimodal Texts.

6. RaAM 11 Conference: Metaphor in the Arts, in Media and Communication (July 1-4, 2016, Berlin, Germany). Тема доповіді: Multimodal Metaphors Based on Pictograms.

7. 1st INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIOLINGUISTICS: Insights from Superdiversity, Complexity and Multimodality (1-3 September 2016, Budapest, Hungary). Тема доповіді: The Range and the Communicative Importance of Paralinguistic Means Employed in Contemporary Multimodal Texts.

Інший професійний досвід:

1. З 2013 р. – куратор Наукового товариства аспірантів і студентів факультету іноземної філології, виконуюча обов’язки заступника декана з наукової роботи ФІФ. 2. Керівник студентської проблемної групи «Мультимодальна лінгвістика». З 2013 року членами означеного осередку опубліковано понад 50 робіт. 3. Член-журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з прикладної лінгвістики (2015р., 2016р.).


Членство у редколегіях наукових видань:

1. Член редколегії фахового наукового журналу «Актуальні питання іноземної філології» (наказ МОН № 515 від 16 травня 2016 року). 2. Член редколегії наукового журналу для молодих учених “SCIENTIA EST POTENTIA: молодіжний науковий вісник інституту іноземної філології”.


Членство у професійних товариствах та осередках:

The Association for Researching and Applying Metaphor (RaAM) (2016).