Вітюк Валентина Володимирівна

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук
Vityuk 0.jpg

Заступник декана з навчальної роботи факультету педагогічної освіти та соціальної роботи, кандидат педагогічних наук, доцент

ОСВІТА

 • 2011 рік – кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова), Інститут педагогіки НАПН України, м.Київ
 • 1998 рік – диплом про вищу освіту з відзнакою, за спеціальністю українська мова та література, Рівненський державний педагогічний інститут, м.Рівне
 • 1993 рік – диплом молодшого спеціаліста з відзнакою за спеціальністю – викладання в початкових класах загальноосвітньої школи, Дубенське педагогічне училище, м.Дубно

ПРОФЕСІЙНІ ПРИЗНАЧЕННЯ

 • 1998 рік – 2013 рік викладач української мови та літератури, голова предметно-циклової комісії, методист Дубенського коледжу культури і мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету
 • 01.01.2012 рік – квітень 2014 р. старший викладач кафедри методики та змісту соціогуманітарної освіти Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (за сумісництвом)
 • 2013 рік – 2015 рік – старший викладач кафедри філології та методики початкової освіти Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
 • 2019 рік доцента кафедри теорії і методики початкової освіти Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
 • 2020 рік – дотепер доцента кафедри теорії і методики початкової освіти Волинського національного університету імені Лесі Українки

ПРОФЕСІЙНІ ВІДЗНАКИ, НАГОРОДИ, ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЯХ

 • 2016 рік – Нагороджена Срібним нагрудним знаком СНУ імені Лесі Українки

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ

 • методика навчання української мови, літературного читання у початковій школі
 • методика викладання української мови, літератури в основній та вищій школі

ГРАНТОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

ВИБРАНІ ПРАЦІ

МОНОГРАФІЇ:

 1. Вітюк В. В. Наукові основи формування правописної компетентності майбутніх учителів Нової української школи. Київ, 2020. 412 с.
 2. Вітюк В. В. Сучасні підходи до навчання в методичній системі формування правописної компетентності майбутніх учителів початкової школи. Дошкільна та початкова освіта в сучасному педагогічному просторі: [монографія] / за заг. ред. О. В. Лобової, С. М. Кондратюк. Суми: Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, 2020. С. 256 – 277.
 3. Вітюк В. Форми організації освітнього процесу в проєкції формування правописної компетентності майбутніх учителів НУШ. Education pedagogy: problems and prospects for development in the context of reform. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2020; ISBN 978-83-66567-05-4; pp. 298-308.

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ У ВИДАННЯХ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО НАУКОВОМЕТРИЧНИХ БАЗ:

 1. Вітюк В.В. Проблема формування орфографічної грамотності учнів. Problеmy jazyka, literatury a kultury Sbornіk příspěvků z mezinrodni konference VІ. Оlomouckе Symposium ukrajini stůstřední a vуchodnі Evropy. Olomouc 21˗23.8.2014. Univerzita Palackеhov Olomouci, Olomouc, 2014. S.411-415
 2. Вітюк В. В. Категорійний підхід до поняття «інформаційно-комп’ютерні технології» в українській лінгводидактиці. Proceedings of the International Scientific and Practical Conference «The Top Actual Researches in Modern Science, Vol. IY (July 18-19, 2015,Ajman, UAE)».Dubai: Rost Publishing, 2015. S. 12-20.
 3. Вітюк В. В. Роль Івана Огієнка в історії розвитку українського правопису. Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : серія філологічна. Кам’янець- Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. Вип. ХУ. С. 19–24.
 4. Вітюк В. В. Підготовка майбутніх учителів початкової школи в контексті модернізації змісту освіти в Україні. Хуманитарни Балкански изследования. 2019. Т. 3. № 2 (4). С. 40–43
 5. Вітюк В. В., Лякішева А. В. Інтелектуальні карти як засіб формування правописної компетентності майбутніх учителів початкової школи. Інформаційні технології і засоби навчання. 2019, Том 74, № 6. С. 111–126.
 6. Вітюк В. Культура мовлення як основа правописної грамотності майбутніх учителів початкової школи. Освітній простір України. Науковий журнал. Івано-Франківськ: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2019. Випуск 17, частина 2. С. 229–236.
 7. Вітюк В. Засоби професійно орієнтованого навчання українського правопису в закладах вищої освіти. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. Вип. 1. Умань : Візаві, 2020. С. 38˗46.
 8. Вітюк В. Семінарське заняття як одна з форм навчання української мови у сучасному виші. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. 2020. Том 31 (70), № 1. С. 18˗23.
 9. Вітюк В. Застосування методичних прийомів розвитку критичного мислення студентів під час вивчення правопису української мови. Молодь і ринок. Щомісячний науково-педагогічний журнал. Дрогобич: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. 2020. № 1 (180). С. 93–98.
 10. Вітюк В. Методи формування правописної компетентності майбутніх учителів початкової школи. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Серія: Педагогічні науки. Глухів: Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка. 2020. Випуск 1 (42). С. 28–39.
 11. Вітюк В. Використання кейс-методу в процесі формування правописної компетентності майбутніх учителів початкової школи. Scientific journal «Virtus». ISSN 2410-4388. Issue # 40, January, 2020. pp. 77–80.
 12. Вітюк В. Метод проєктів у процесі формування правописної компетентності майбутніх учителів початкової школи. Modern engineering and innovative technologies. ISSN 2567-5273. Issue # 11. Part 2, March, 2020. pp. 83–91.
 13. Vitіuk V. V. Readiness of future elementary school teachers to improve spelling competency. Norwegian journal of development of the International Science. ISSN 3453-9875. Issue # 42, Vol. 4, 2020. pp. 28–32.
 14. Marharyta Shabarina, Khrystyna Verbytska, Valentyna Vitiuk, Vadym Shemchuk, Eduard Saleychuk. Development of Pedagogical Creativity of Future Teachers of Primary School By Means of Innovative Education Technologies. Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională. 2020, Volume 12, Issue 4, ISSN: 2066-7329 | e-ISSN: 2067-9270.

НАВЧАЛЬНІ, НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Вітюк В. В., Данилюк О. К. Сучасна дитяча література Волині : навчальний посібник для учнів початкової школи. Луцьк: ПраТ «Волинська обласна друкарня», 2016. 342 с. (рекомендовано до друку вченою радою Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, протокол № 4 від 26.11.2015 р., наказ № 340-з від 08.12.2016 р.).
 2. Вітюк В. В., Кузьмич Б. В. Робота над словниковими словами : навчально-методичний посібник, 1 клас. Луцьк: ПП Іванюк В. П., 2016. 80 с. (рекомендовано до друку вченою радою Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, протокол № 2 від 25.02.2016 р., наказ № 49-з від 29 лютого 2016 р.).
 3. Вітюк В. В., Кузьмич Б. В. Робота над словниковими словами : навчально-методичний посібник, 2 клас. Луцьк: ПП Іванюк В. П., 2016. 79 с. (рекомендовано до друку вченою радою Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, протокол № 2 від 25.02.2016 р., наказ № 49-з від 29 лютого 2016 р.).
 4. Вітюк В. В., Гудько В. Г. Вправи та завдання на формування соціокультурної компетентності в учнів 2- 4 класів: навчально-методичний посібник. Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2017. 128 с. + іл. (рекомендовано до друку вченою радою Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, протокол № 3 від 23 лютого 2017 р., наказ № 45-з від 23 лютого 2017 р.).
 5. Вітюк В. В., Гудько В. Г.Соціокультурний компонент на уроках розвитку мовлення, 2-4 класи : навчально-методичний посібник. Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2016. 146 с. + іл. (рекомендовано до друку вченою радою Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, протокол № 7 від 11 лютого 2016 р.).
 6. Вітюк В. В., Зуйко К. В., Липисвицька М О. Добуквар : інтегрований посібник-зошит для підготовки до читання і письма дітей 5-6 років. Луцьк: Вежа-друк, 2017. 266 с. + іл. (рекомендовано до друку методичною радою педагогічного факультету Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, протокол № 4 від 7 грудня 2016 р.). Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Навчання читанню складовим синтетичним методом з використанням інформаційно-комунікативних технологій» (Автори Вітюк Валентина Володимирівна, Зуйко Катерина Вікторівна. Дата реєстрації 29.11.2016. Підписано головою Державної служби інтелектуальної власності України В.о. голови А. А. Малиш).
 7. Вітюк В. В., Федіна М. С. Рoбoтa нaд слoвникoвими слoвaми. 3 клaс: рoбoчий зoшит. Луцьк: ПП Івaнюк В. П., 2018. 131 с. + іл. (рекомендовано до друку методичною радою педагогічного факультету Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, протокол № 4 від 6 грудня 2017 р.). Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір «Робота над словниковими словами. 3 клас» № 80765 (Автори Вітюк В. В., Федина М. С. Дата реєстрації 07.08.2018 р.).
 8. Вітюк В. В., Федіна М. С. Рoбoтa нaд слoвникoвими слoвaми. 2 клaс: рoбoчий зoшит. Луцьк: ПП Івaнюк В. П., 2018. 115 с. + іл. (рекомендовано до друку методичною радою педагогічного факультету Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, протокол № 4 від 6 грудня 2017 р.). Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір «Робота над словниковими словами. 2 клас» № 80763 (Автори Вітюк В. В., Федина М. С. Дата реєстрації 07.08.2018 р.).
 9. Вітюк В. В., Федіна М. С. Рoбoтa нaд слoвникoвими слoвaми. 4 клaс: рoбoчий зoшит. Луцьк: ПП Івaнюк В. П., 2018. 146 с. + іл. (рекомендовано до друку методичною радою педагогічного факультету Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, протокол № 4 від 6 грудня 2017 р.). Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір «Робота над словниковими словами. 4 клас» № 80766 (Автори Вітюк В. В., Федина М. С. Дата реєстрації 07.08.2018 р.)
 10. Лякішева А., Вітюк В., Кашуб’як І. Кейсбук методів і прийомів критичного мислення в початковій школі. Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2019. 104 с. (рекомендовано до друку Вченою радою Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (протокол № 6 від 29.05.2019 р.). ISBN 978-966-940-266-0. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на науковий твір «Кейсбук методів і прийомів критичного мислення в початковій школі» № 88012 (Автори Лякішева А. В., Вітюк В. В., Кашуб’як І. О. Дата реєстрації 23.04.2019 р.).

КОНТАКТИ

43025, м. Луцьк, вул. Винниченка,30 к.209

Телефон: +38(066)6107221

е-mail: vityuk-valentyna@ukr.net; vityuk.valentyna@vnu.edu.ua