Громик Юрій Васильович

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Громик Ю. В.

Контакти:

Імейл:

gromyk.jurij@vnu.edu.ua

Адреса:

43000 м. Луцьк, проспект Волі 13, каб. 302

Номер телефону:

+38 0332 72 01 26

Сторінка в соціальній мережі «Фейсбук»

Персональні профілі:

Scholar Google

ORCID ID

Scopus

Web of Science

Academia.edu

Науковці України

Сторінка на офіційному вебсайті ВНУ імені Лесі Українки

Посада в ЗВО:

Проректор з навчальної роботи та рекрутації. Професор кафедри історії та культури української мови Волинського національного університету імені Лесі Українки.

Науковий ступінь:

Кандидат філологічних наук: 10.02.01 – українська мова. «Прислівники відзайменникового походження в західнополіських говірках української мови» (1999 р., ДК № 005336, Інститут мовознавства імені О. О. Потебні Національної академії наук України).

Учене звання:

Професор кафедри історії та культури української мови, АП № 001866, 2020 р.

Базова освіта:

Волинський державний університет імені Лесі Українки (Українська мова і література. Вчитель української мови і літератури. Диплом ЛС № 001314, 1995).

Наукові інтереси:

 • Незмінні та службові слова в західнополіських говірках.
 • Поліські діалекти і мова фольклору та художньої літератури.

Біографічна довідка:

Народився 14 жовтня 1973 р. в с. Липне тодішнього Ківерцівського району Волинської області. Після закінчення 1990 р. Липненської середньої школи отримав фахову підготовку з української мови та літератури у Волинському державному університеті імені Лесі Українки (1995 р. із відзнакою закінчив факультет україністики і здобув кваліфікацію вчителя української мови та літератури).

Протягом 1995–1998 рр. навчався в аспірантурі на кафедрі історії та культури української мови ВДУ імені Лесі Українки. 1999 р. в Інституті мовознавства імені О.О.Потебні Національної академії наук України захистив дисертацію «Прислівники відзайменникового походження в західнополіських говірках української мови» і здобув науковий ступінь кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 – українська мова.

Із жовтня 1998 р. працював на посаді старшого лаборанта кафедри історії та культури української мови, з жовтня 1999 р. – на посаді асистента, з лютого 2000 р. – старшого викладача, з вересня 2002 р. – доцента цієї ж кафедри. 2004 р. отримав учене звання доцента кафедри історії та культури української мови. Протягом 2000–2005 рр. виконував обов’язки заступника декана з навчальної роботи. 2005 р. був обраний на посаду декана філологічного факультету; із 2009 р. працював на посаді декана Інституту філології та журналістики, із 2016 до 2019 року - декана факультету філології та журналістики. 30 січня 2020 р. призначений на посаду проректора з навчальної роботи та рекрутації. У вересні 2020 р. присвоєно вчене звання професора кафедри історії та культури української мови. За сумісництвом - професор кафедри історії та культури української мови.

Ю. В. Громик упродовж 2010-2019 рр. був членом спеціалізованої вченої ради К 32.051.02 для захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 10.02.01 – українська мова (СНУ імені Лесі Українки). Упродовж 2014-2019 рр. – голова журі ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – слухачів Малої академії наук України. Керівник студентської проблемної групи «Діалектна та онімна лексика Західного Полісся».

2019 р. закінчив курс польської мови в обсязі 210 год. та склав екзамен з польської мови на рівні підготовки В 2 при Центрі українсько-польської співпраці Національного технічного університету «Дніпровська політехніка».

Був учасником численних наукових конференцій в Україні, Білорусі, Польщі, Німеччині, Росії. Опублікував більше як 80 статей у вітчизняних фахових та 15 статей у зарубіжних виданнях. Співавтор чотирьох статей у журналах, які включено до міжнародних наукометричних баз Scopus, Web of Science Core Collection. Кілька статей вийшло у періодичних виданнях, зареєстрованих у наукометричній базі Index Copernicus. Автор більше як 10 одноосібних навчальних, навчально-методичних посібників з української діалектології, історії української мови, старослов'янської мови, українського правопису (частина з них - із грифом МОН України, грифами "Затверджено", "Рекомендовано" СНУ імені Лесі Українки); співавтор ще 7 навчальних видань. Головний редактор фахових наукових видань «Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Філологічні науки» та «Лінгвостилістичні студії»; член редакційних колегій наукових журналів «Волинь філологічна: текст і контекст», «Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки». Підготував чимало науково-популярних, консультаційних та дискусійних публікацій із наукової та професійної тематики в друкованих та інтернет-ЗМІ; брав участь у промоційних, освітніх та наукових теле- і радіопередачах.

16-23 червня 2019 р. брав участь у Міжнародному проєкті «Медіадіалог для демократії та миру», який відбувався в Луцьку за сприяння Міністерства закордонних справ Федеративної Республіки Німеччини та Посольства Федеративної Республіки Німеччини в Україні.

12 листопада 2020 р. брав участь у роботі щорічного круглого столу «Забезпечуємо якість освіти разом», організованого Управлінням Державної служби якості освіти у Волинській області.

2020 р. – учасник, співменеджер проєкту з розроблення моделі інформаційного продукту графічного характеру «Виробництво поліграфічної продукції. Творчість Лесі Українки. Повне академічне зібрання творів Лесі Українки у 14 томах», який виконував Волинський національний університет імені Лесі Українки на замовлення Державної установи «Український інститут книги»; член редакційної колегії Повного академічного зібрання творів Лесі Українки в 14 томах, зокрема редактор 10 і 13 томів, співавтор передмови і приміток та співупорядник 9 тому.

Наукова школа:

Підготував 3 кандидати наук:

«Актуалізація поліських говорів у сучасному художньому тексті» (2015).

«Структурно-семантичний аналіз прізвищ жителів м. Нововолинська Волинської області» (2018).

«Діалектний компонент у фольклорних текстах із Західного Полісся» (2018).

Навчальні дисципліни:

 • «Історія української мови».
 • «Історичний коментар до шкільного курсу української мови».
 • «Вступ до вивчення слов’янських мов».
 • «Старослов’янська мова».

Основні публікації за останні 5 років:

 • Хвіщук О. В., Громик Ю. В., Яворський А. Ю. Відапелятивні прізвища жителів м. Нововолинська Волинської області на енк-о, похідні від іменникових основ. Acta onomastica, 2018, LIX, р. 90–105. (Scopus).
 • Shulska N., Hromyk Y., Yavorskyi A. The cognitive nature of Ukrainian nickname construction. (Scopus, Web of Science).
 • Римар Н., Шульська Н., Матвійчук Н., Громик Ю., Зінчук Р. Використання інституційного репозитарію для формування науково-дослідницької компетентності магістрів. Information Technologies and Learning Tools, 2020, v. 76, № 2, р. 198–212. (Web of Science).
 • Громик Ю. Відображення середньополіської говірки в романі-гризайлі Миколи Закусила «Норинчанка і птах». Лінгвостилістичні студії, 2016, вип. 5, с. 43–50.
 • Громик Ю. Відображення фонетичних і морфологічних особливостей говірки в місцевих пареміях (на матеріалі поліської говірки с. Липне). Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки, 2019, вип. 48, с. 101–105.
 • Громик Ю., Яворський А. Актуалізація південнопідляської говірки у творах Степана Сидорука. Лінгвостилістичні студії, 2018, вип. 18, с. 160–172.
 • Громик Ю. В. Діалектні елементи в художніх текстах Володимира Свідзинського. Волинь філологічна: текст і контекст. Творчість Володимира Свідзiнського. 2017, вип. 24, с. 24–51.
 • Шульська Н. М., Громик Ю. В., Зінчук Р. С. Структурні особливості простого ускладненого речення у творчості Галини Пагутяк (за матеріалом роману «Радісна пустеля»). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки, 2019, № 3 (91), с. 76–83.
 • Громик Ю., Семеног О. Концепт освіта в українському та польському дискурсах. Лінгвостилістичні студії, 2018, вип. 9, с. 34–46.
 • Громик Ю., Яворський А. Актуалізація української підляської говірки в поетичних текстах Юрія Гаврилюка. Лінгвостилістичні студії, 2019, вип. 11, с. 44–53.
 • Яворський А., Громик Ю. «Слово матері… – що цале житя», або Фонетичні і граматичні особливості південнопідляської говірки у творах Степана Сидорука. Український літературний провулок, 2020, т. 20, с. 169–186.
 • Громик Ю. В. Михайло Драгоманов як наставник Лесі Українки у фольклористичних студіях. Слов’янські літератури у світлі ХХІ століття: зб. тез доповідей Всеукр. наук.-практ. конф. з між нар. участю (16–17 жовтн. 2020 р.). Луцьк: Вежа-Друк, 2020. С. 9–10.
 • Громик Ю. В. Білорусознавчі студії у волинській філологічній школі. Узаемнае вывучэнне моў, літаратур і культур дзеля будучыні. Украінска-беларускі досвед. Мінск, 2020. С. 10–17.

Основні навчально-методичні публікації за останні 5 років:

 • Громик Ю. В. Старослов’янська мова: історія, фонетика, словозміна: збірник завдань та вправ : навчальний посібник. Київ: Видавничий дім «Кондор», 2018. 184 с.
 • Громик Ю. В. Історія української мови: збірник завдань і вправ: навчальний посібник. Луцьк: Вежа-Друк, 2018. 56 с.
 • Українсько-англійський та англо-український фразеологічний словник / Гороть Є. І., Громик Ю. В., Малімон Л. К., Павленко Л. П., Павлюк А. Б., Рогач О. О. Київ: Видавничий дім «Кондор», 2020. 304 с.

Монографії:

Колективні:

Громик Ю. В., Яворський А. Ю. Поліські діалекти в сучасній художній літературі : монографія. Луцьк: Вежа, 2022. 304 с.

Підвищення кваліфікації за останні 5 років:

Стажування:

 • Із 1 жовтня 2017 р. до 28 лютого 2018 р. проходив стажування «Освіта і наука без кордонів» у Люблінському університеті імені Марії Кюрі-Склодовської (Республіка Польща).
 • Із 1 березня до 1 червня 2019 р. брав участь у Програмі міжнародної академічної мобільності і професійного розвитку викладачів та дослідників у Ягеллонському університеті в Кракові та Вроцлавському університеті науки і технологій (Республіка Польща).
 • 13–20 жовтня 2019 р. проходив стажування за спеціалізацією «Педагогіка вищої школи» в рамах освітньої програми для лікарів (Париж, Франція, Асоціація французько-української співпраці в галузі медицини та фармації).
 • Підвищення кваліфікації за освітньо-професійною програмою «Ректори (президенти, начальники), проректори (віце-президенти, заступники начальників) університетів, академій, інститутів». Національна академія педагогічних наук України. ДЗВО «Університет менеджменту освіти». Центральний інститут післядипломної освіти. 06 квітня – 30 вересня 2022 р. (180 год., 6 кредитів). Свідоцтво СП 35830447/1946-22.

Підвищував кваліфікацію також на науково-практичних семінарах в Україні, зокрема:

 • IV Міжнародний науково-практичний семінар «Новітні методи навчання української мови в сучасній вищій та середній школі», Волинський національний університет ім. Лесі Українки, 01–22 жовтня 2020 р.
 • ІІІ Міжнародний науково-практичний семінар «Новітні методи навчання української мови в сучасній вищій та середній школі» для підвищення кваліфікації викладачів філологічних дисциплін, Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 14–24 березня 2019 р.

Відзнаки:

 • Почесною грамотою Волинської обласної ради (2006 р.)
 • Почесною грамотою Волинської обласної державної адміністрації (2015 р.)
 • Грамотами, Подяками Управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації (2004, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 рр.)
 • Золотим нагрудним знаком Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (2018 р.)
 • Подякою МОН України (2019 р.)
 • Почесною грамотою НАН України та Національного центру «МАН України» (2019 р.)