Деделюк Катерина Юріївна, кандидат економічних наук; доцент

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук

Зміст

Науковий ступінь:

к.е.н. (2014) – спеціальність: cвітове господарство і міжнародні економічні відносини.

Посада:

доцент кафедри міжнародних економічних відносин та управління проектами.

Дисертація:

кандидатська «Георегіональні виміри розвитку сфери послуг з транзиту енергоносіїв в Україні».

Наукові інтереси:

економіка та зовнішньоекономічні зв'язки України, міжнародна економіка, проектний менеджмент, інновації, сфера послуг.

Публікації:

автор більше ніж 35 наукових публікацій (в т.ч. статті, методичні рекомендації, монографії та тези доповідей).

Навчальні дисципліни:

«Зовнішньоекономічна політика ЄС», «Міжнародні економічні відносини», «Економіка, зовнішньоекономічні зв’язки та зовнішньоекономічна політика України», «Історія міжнародні економічних відносин», «Фінансова та банківська система країн Європи», «Регулювання міжнародних економічних відносин», «Менеджмент та маркетинг», «Дипломатичний протокол та етикет».

Вибрані праці:

Підручники з грифом МОН України:

Навчальні посібники з грифом МОН України:

Навчальні посібники:

Монографії:

1. Деделюк К. Ю. Інноваційний розвиток сфери послуг з транзиту енергоносіїв в Україні: георегіональний вимір : монографія / К. Ю. Деделюк [за ред. А. С. Філіпенка]. – Луцьк : Вежа-друк, 2016. – 155 с.

2. Деделюк К. Ю. Методичні рекомендації органам влади з оптимізації моделі ефективного управління та використання транзитної інфраструктури з постачання енергоносіїв / К. Ю. Деделюк // Інформаційне забезпечення транскордонного співробітництва України: методичні аспекти : кол. моногр. / Б. М. Юськів, Н. П. Карпчук, Є. Б. Тихомирова [та ін.]; наук. ред. Є. Б. Тихомирова, за заг. ред. А. М. Митко. – Луцьк : Вежа-друк, 2015. – 250 с. – С. 142–155.

3. Деделюк К.Ю. The legislative issues of Ukrainian energy transit system integration into the EU infrastructure / К.Ю. Деделюк // Європейська інтеграція: досвід Польщі та України : кол. моногр. / за заг. ред. Н. В. Павліхи.// Луцьк – Люблін: «Drukarnia Kolor Lublin», 2013. – 700 с. – С. 182–188.

Публікації у наукометричних базах даних:

1. Деделюк К.Ю. Актуальні виклики активізації інвестиційної діяльності регіонів України / К.Ю. Деделюк // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Економіка» : зб. наук. пр. / Ред. кол.: Черничко Т. В. (гол. ред.) та ін. – Мукачево: Вид-во «Карпатська вежа», 2015. – Випуск 2(4). Частина 2. – С. 133–137.

2. Деделюк К.Ю. Перспективи використання транзитної інфраструктури України в контексті споживання енергетичних ресурсів ЄС / К.Ю. Деделюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету : наук. журн. / [гол. ред. А. Мельник]. – Тернопіль : ТНЕУ ; Вид-во «Економічна думка», 2013. – Вип. 2. – С. 135–141.

Публікації у зарубіжних виданнях:

1. Деделюк К.Ю. Компаративный анализ транзитных систем по поставкам энергетических ресурсов в Европейский Союз / К.Ю. Деделюк // Экономика и предпринимательство / [гл. ред. С. В. Горин]. – М., 2013. – № 11 (40). – С. 79–83.

Статті у фахових наукових виданнях:

1. Деделюк К.Ю. Тенденції та перспективи трансформації міжнародного енергетичного ринку / К.Ю. Деделюк // Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. пр. / [гол. ред. В. В. Копійка]. – К. : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т міжнар. відносин, 2014. – Вип. 121, ч. 2. – С. 236–245.

2. Деделюк К.Ю. Аспекти регулювання транзиту енергоносіїв в рамках СНД / К.Ю. Деделюк // Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. пр. / [гол. ред. В. В. Копійка]. – К. : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т міжнар. відносин, 2013. – Вип. 113, ч. 2. – С. 205–213.

3. Деделюк К.Ю. Особливості інноваційного розвитку послуг із транзиту енергоносіїв в Україні / К.Ю. Деделюк // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. / [наук. ред. І. Г. Манцуров]. – К. : НДЕІ, 2012. – Вип. 3 (130). – С. 78–82.

4. Деделюк К.Ю. Post crisis service innovation development / К.Ю. Деделюк // Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. пр. / [гол. ред. В. В. Копійка]. – К. : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Вип. 106, ч. 2. – С. 13–28.

5. Деделюк К.Ю. Компаративний аналіз інновацій у сфері послуг та у матеріальному виробництві / К.Ю. Деделюк // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія : Міжнародні відносини / [гол. ред. Є. Б. Тихомирова]. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2011. – № 21 (218). – С. 147–151.

6. Деделюк К.Ю. Євро-Азійський нафтотранспортний коридор як шлях інноваційного розвитку транзитного потенціалу України / К.Ю. Деделюк // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Міжнародні відносини / [гол. ред. Є. Б. Тихомирова]. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2011. – № 20 (217). – С. 140–144.

7. Dedelyuk K.Y. Energy project management system: benefits, principles and risks / K.Y. Dedelyuk // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія : Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. – Х. : НТУ «ХПІ». – 2016. – № 1 (1173). – С. 52–55.

8. Деделюк К.Ю. Моделі розвитку технопарків у світі: компаративний аналіз / К.Ю. Деделюк, Н. Федчук // Науковий вісник СНУ ім. Лесі Українки. Серія: Міжнародні відносини / [гол. ред. Є. Б. Тихомирова]. – Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2015. – №11 (312). – С.77–83.

9. Деделюк К.Ю. Особливості використання аутсорсингу в управлінні проектами / К.Ю. Деделюк // Управління розвитком складних систем: зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ: КНУБА, - 2015. - Вип. 23(1). - С. 44–50.

Контакт:

Телефон: 0978170740

Електронна пошта: delyuk@ukr.net

Адреса для листування: 43025, м.Луцьк, вул. Винниченка, 28, каб. 204