Дучимінська Тамара Іванівна

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Кандидат психологічних наук, доцент, декан факультету психології

Науковий ступінь – кандидат психологічних наук

Вчене звання – доцент

Посада – декан факультету психології

Контактна інформація:

м. Луцьк,вул. Потапова, 9 каб. 115

e-mail: duchiminska.tamara@vnu.edu.ua

Наукові профілі автора

ORCID [1]

Google Scholar [2]

Scopus [3]

Біографічна довідка

З 2000 по 2014 роки працювала на посаді начальника науково-дослідної частини Волинського національного університету імені Лесі Українки.

У 2013 році захистила кандидатську дисертацію з напряму 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія на тему «Психологічні особливості подолання особистісної безпорадності в навчальній діяльності студентів».

У 2014 році обрана на посаду старшого викладача кафедри практичної психології та безпеки життєдіяльності та з 2016 року переведена на посаду доцента цієї ж кафедри.

У 2019 році здобула вчене звання доцента кафедри практичної та клінічної психології Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

Із 2019 р. - декан факультету психології.

Навчальні дисципліни

Викладає навчальні дисципліни:

  • «Психодіагностика та математичні методи в психології».
  • «Психічне здоров'я та емоційний дистрес».

Наукові праці (за останні 5 років)

Монографії:

1) Психологічна допомога учасникам АТО та їх сім’ям : колективна монографія / М. Мушкевич, Р. Федоренко, А. Мельник [та ін.] ; за заг. ред. М. Мушкевич. – Луцьк : Вежа-Друк, 2016. – 356 с.

2) Психологія молодої сім’ї [Текст] : монографія / Мушкевич М. І., Федоренко Р. П., Дучимінська Т. І., Магдисюк Л. І. – Луцьк : Вежа-Друк, 2018. – 308 с.

3) Психолого-педагогічна допомога особистості засобами арттерапії : міжнародна колективна монографія / за заг. ред. Т. А. Ткачук, Н. О. Бочаріна / Переяслав (Київ.обл.) : Домбровська Я.М., 2020. 237 с.

4) Психологія молодої сім’ї : монографія / Р. П. Федоренко, М. І. Мушкевич, Т. І.Дучимінська, Л. І. Магдисюк. – Вид. 2-ге, доповн. та змін. Луцьк : Вежа-Друк, 2020. – 392 с.

5) Resilience as a psychological resource for personality development during student ages/ T. Duchyminska, O. Khlivna. – Psychological resources of the individual under the conditions of modern challenges. Editors: Jozef Kaczmarek, Hanna Varina. Monograf. Opole : The Academy of Management and Administration in Opole, 2020; ISBN 978-83-66567-06-1; pp.232. – S.32-40

Посібники:

1) Федоренко Р. П. Психологічна допомога в клініці: навчально-методичний посібник / Р. П. Федоренко, О. М. Хлівна, Т. І.Дучимінська, Л. І. Магдисюк, С. В. Борцевич. – Луцьк : Вежа-Друк, 2018. – 232 с.

2) Мельник А. П. Патопсихологія та спецпрактикум з клінічної психодіагностики: навчально-методичний посібник / А. П. Мельник, Т. І. Дучимінська, Л. І. Магдисюк. – Луцьк : Вежа-Друк, 2018. – 163 с.

3) Психологія екстремальності та психопрофілактика психічної травми й суїцидальних намірів : навч.метод.посіб. / Л.І. Магдисюк, Р.П. Федоренко, А.П. Мельник, О.М. Хлівна, Т.І. Дучимінська. – Луцьк : Вежа-Друк, 2021. – 236 с.

Методичні рекомендації:

1) Методичні рекомендації до курсу «Психодіагностика» / Тамара Іванівна Дучимінська – Луцьк : Вежа-Друк. – 2016. – 32 с.

2) Методичні рекомендації для підготовки до лабораторних робіт з курсу «Психодіагностика» / Тамара Іванівна Дучимінська – Луцьк : Вежа-Друк. – 2016. – 22 с.

3) Методичні рекомендації до курсу «Основи охорони праці» / Тамара Іванівна Дучимінська – Луцьк : Вежа-Друк. – 2016. – 21 с.

4) Методичні рекомендації до курсу «Психодіагностика» / Тамара Іванівна Дучимінська, Людмила Іванівна Магдисюк – Луцьк : ПП Іванюк В. П. – 2017. – 32 с.

5) Методичні рекомендації до курсу «Математичні методи в психології» / Тамара Іванівна Дучимінська, Людмила Іванівна Магдисюк – Луцьк : ПП Іванюк В. П. – 2017. – 27 с.

6) Методичні рекомендації для підготовки до лабораторних робіт студентів до курсу «Психодіагностики та математичні методи в психології» / Тамара Іванівна Дучимінська, Людмила Іванівна Магдисюк – Луцьк : ПП Іванюк В. П. – 2018. – 34 с.

7) Методичні рекомендації до курсу «Психодіагностики та математичні методи в психології» / Тамара Іванівна Дучимінська, Людмила Іванівна Магдисюк – Луцьк : ПП Іванюк В. П. – 2018. – 47 с.

8) Методичні рекомендації до курсу «Психокорекція особистісної безпорадності» / Тамара Іванівна Дучимінська, Святослав Володимирович Борцевич – Луцьк. ПП Іванюк В.П., 2018. – 16 с.

9) Методичні рекомендації до курсу «Психологічна готовність до шлюбу та сім`ї» / Тамара Іванівна Дучимінська– Луцьк. ПП Іванюк В.П., 2019. – 16 с.

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз:

1) The influence of moderate physical activities on the psychophysical state of children with minimal brain dysfunctions / M. Mushkevych, I. Hrytsiuk, V. Koshyrets, Kh. Hvorost, T. Duchiminska, L. Mahdysiuk, O. Fenyna // Journal of Physical Education and Sport. – Romania : University of Pitesti, 2018. – Vol.18. – P. 1912-1918. (Scopus)

2) Mahdysiuk, L., Tryhub, H., Duchiminska, T., Kulchytska, A., & Zasiekina , L. (2020). Verbal Expression of Preparedness in Retirement Planning Interviews. East European Journal of Psycholinguistics , 7(2). https://doi.org/10.29038/eejpl.2020.7.2.mah Scopus

Фахові публікації::

1) Дучимінська Т.І. Психологічний аналіз складових когнітивного компоненту особистісної безпорадності у навчальній діяльності студентів / Т.І. Дучимінська // Психологічні перспективи : зб. наук. пр. Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – Луцьк : СНУ ім. Лесі Українки, 2016. – Вип. 28. – С. 118-129. Index Copernicus

2) Дучимінська Т. І., Хлівна О. М. Роль лабораторного практикуму з психодіагностики та клінічної психології у виявленні проявів особистісної безпорадності студентів // Психологія: реальність і перспективи : зб. наук. пр. Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне : РДГУ, 2017. – Вип. 8. – С. 79-84. Index Copernicus

3) Реалізація психопрофілактичного та психодіагностичного аспекту клінічної психології у сфері вищої освіти / Т. Дучимінська, О. Хлівна, Л. Магдисюк // Психологічні перспективи. Випуск 31. – Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2018. – С. 83-94. Index Copernicus

4) Дучимінська Т., Хлівна О., Клюйко Л. Психологічний аналіз дослідження та психокорекції життєвої стійкості у студентів // Психологія: реальність і перспективи : зб. наук. пр. Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне : РДГУ, 2020. – Вип. 14. – С. 66-72. Index Copernicus

5) Федоренко Р., Дучимінська Т. Аналіз впливу психосексуальної привабливості партнерів на задоволеність шлюбом на різних стадіях подружнього життя // Психологія: реальність і перспективи : зб. Наук. р.. Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне : РДГУ, 2020. – Вип. 14. – С.215-220. Index Copernicus

Публікації у зарубіжних виданнях:

1) Дучимінська Т.І. Особливості діагностики психологічного феномену особистісної безпорадності / Т.І. Дучимінська // Zbior artykulow naukowych. – Warszawa : Wydawca: Sp.zo.o. ‘’Diamond trading tour’’, 2016. – S. 54-56.

2) Дучимінська Т.І. Теоретичний аналіз психологічних підходів до вивчення оптимізму / Т.І. Дучимінська // Zbior artykulow naukowych. – Warszawa: Wydawca: Sp.zo.o. ‘’Diamond trading tour’’, 2016. – S. 52-54.

3) Дучимінська Т. І. Психологічні особливості взаємозв’язку атрибуції з показниками навчальної діяльності студентів / Т. І. Дучимінська, О. В. Сасовська // Zbiór artykułów naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej «Badania podstawowe i stosowane: wyzwania i wyniki» (30.05.2017 – 31.05.2017) – Warszawa: Wydawca: Sp. Z o.o. «Diamond trading tour», 2017. – С. 39-41.

4) Дучимінська Т. Засоби арт-терапії у профілактиці та корекції безпорадності студентів/ Т.Дучимінська // Zbiór artykułów naukowych – Warszawa: Wydawca: Sp. Z o.o. «Diamond trading tour», 2020. – С. 6-8. ISBN: 978-83-66401-45-7

5) Tamara Duchyminska. Tworzenie i rozwoj ruchu wolontariatowego na ukrainie w latach 2013-2020 (na materialach region wolinskiego) / Tamara Duchyminska, Olga Lyashuk. Myroslava Filipovych. – Knowledge. Education. Law.Management. 2020 № 2(30). – Р. 297-311. Index Copernicus

Наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики:

1. Теоретичний аналіз особливостей соціально-психологічної адаптації особистості в умовах соціальної напруженості / Т. Дучимінська, А. Марчак // Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті європейського поступу: матеріали доповідей учасників ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 травня 2017 р.) / упоряд. О. І. Бундак, Н. В. Ляшук, Н. Г. Конон.  Луцьк: ЛІРоЛ, 2017.  С. 125-126.

2. Теоретичний аналіз особливостей комунікативної сфери підлітка в умовах впливу Інтернет-мережі / Т. Дучимінська, І. Лавренчук // Особистість і суспільство: методологія та практика сучасної психології: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (15 травня 2017 року) / за заг.ред Л. В. Засєкіної, А. В. Кульчицької. – Луцьк: ПП Іванюк В. П., 2017. – С. 48-51.

3. Особливості взаємозв’язку атрибутивного стилю з показниками мотивації досягнення студентів / Т. І. Дучимінська, О. В. Сасовська // Актуальні проблеми соціалізації особистості: Матеріали ІV науково-практичного семінару (16 травня 2017 року) / За заг.ред. Л. В. Засєкіної. – Луцьк: ПП Іванюк В.П., 2017. – С. 100-103.

4. Психологічні особливості взаємозв’язку атрибуції з показниками навчальної діяльності студентів / Т. І. Дучимінська, О. В. Сасовська // Zbiór artykułów naukowych. – Warszawa: Wydawca: Sp. Z o.o. «Diamond trading tour», 2017. – С. 39-41.

5. Особливості застосування методів математичної статистики для діагностики психологічного феномену особистісної безпорадності / Т.І. Дучимінська // Актуальні проблеми практичної психології у Волинському регіоні : Матеріали ХІІ науково-практичного семінару (Луцьк, 26 жовтня 2017 р.) / СНУ імені Лесі Українки ; кафедра практичної психології та безпеки життєдіяльності ; за заг. ред. М. І. Мушкевич. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – С. 41-49.

6. Оптимістична атрибуція як умова ефективної навчальної діяльності студентів-психологів / Т.І. Дучимінська, О.М.Хлівна // Психологічні виміри розвитку сучасної освіти України в умовах євроінтеграції, 19-20 жовтня 2018 р. : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 20-річчя кафедри практичної психології / Г.К. Радчук, З.М. Адамська, І.П. Андрійчук. – Тернопіль, ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2018. – С. 197-199.

7. Психодіагностика сімейної кризи в практиці сучасної психотерапії / С. В. Борцевич, Т. І. Дучимінська // Актуальні проблеми практичної та клінічної психології : Матеріали ХІІІ науково-практичного семінару, (Луцьк, 8-10 листопада 2018 р.) / СНУ імені Лесі Українки ; кафедра практичної та клінічної психології ; за заг. ред. М.І. Мушкевич. – Луцьк : Вежа-Друк, 2018. – С. 9-16.

8. Особливості прояву агресивної поведінки у дітей дошкільного віку / С. В. Борцевич, Т. І. Дучимінська, Н. Ю. Романенко // Актуальні проблеми практичної та клінічної психології : Матеріали ХІІІ науково-практичного семінару, (Луцьк, 8-10 листопада 2018 р.) / СНУ імені Лесі Українки ; кафедра практичної та клінічної психології ; за заг. ред. М.І. Мушкевич. – Луцьк : Вежа-Друк, 2018. – С. 16-24.

9. Теоретичний аналіз особливостей взаємозв’язку безпорадності та самооцінки особистості / С. В. Борцевич, Т. І. Дучимінська, Н. Ю. Романенко // Актуальні проблеми практичної та клінічної психології : Матеріали ХІІІ науково-практичного семінару, (Луцьк, 8-10 листопада 2018 р.) / СНУ імені Лесі Українки ; кафедра практичної та клінічної психології ; за заг. ред. М.І. Мушкевич. – Луцьк : Вежа-Друк, 2018. – С. 24-29.

10. Теоретичний аналіз психологічних особливостей атрибуції успіху та невдачі особистості / Т.І. Дучимінська, Ю.Ю. Велічко // Медико-біологічні проблеми фізичного виховання різних груп населення, ерготерапії, інклюзивної та спеціальної освіти : матеріали ІV наук.-прак.конф. (Луцьк, 13 лютого 2019 р.) / ред.. В.В. Чижик. – Луцьк : Вежа-Друк, 2019. – С.52-53.

Авторське право на твір

1. «Психологічна допомога учасникам АТО та членам їх сімей». Свідоцтво № 72345 (2017 р.).

2.Авторське право на твір «Психологія особистісної безпорадності студентів». Свідоцтво № 71589 від 24.04.2017 р.

3. «Психологічна допомога у клініці», свідоцтво № 101207 від 15.12.2020 р.

4. «Патопсихологія та спецпрактикум з клінічної психодіагностики», свідоцтво № 101284 від 17.12.2020 р.

5. «Психологія молодої сім’ї», свідоцтво № 101286 від 17.12.2020 р.

Наукові гуртки та проблемні групи

Проблемна група «Особливості психодіагностики проявів особистісної безпорадності у поведінці та навчальній діяльності студентів» (2020-2021 н.р.)

Наукове консультування установ, підприємств, організацій

1. Виконання регіонального проекту «Психологічна допомога учасникам АТО та членам їх сімей» на замовлення благодійного фонду «Тільки разом», 2015-2016 рр.;

2. Виконання госпдоговірної теми «Психологічна допомога учасникам АТО та членам їх сімей» благодійного фонду «Тільки разом», 2015-2016 рр.

Гранти, проєкти, держтеми, госпдоговірні теми

1) Відповідальний виконавець держбюджетної науково-дослідної теми «Когнітивно-поведінкові і психолінгвістичні стратегії подолання психічної травматизації особистості». № держреєстрації 0115U002345 (2015-2016 рр.).

2) Виконавець регіонального проекту «Психологічна допомога учасникам АТО та членам їх сімей» благодійного фонду «Тільки разом», 2015-2016 рр.

3) Виконавець госпдоговірної теми «Психологічна допомога учасникам АТО та членам їх сімей» благодійного фонду «Тільки разом», 2015-2016 рр.

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю

1. Член Волинського обласного ГО «Еліпс» (еклектика лікарів і психологів). (2017 р. – по теперішній час)

2. Член асоціації політичних психологів України (2017 р. – по теперішній час)

3. Асоціація сімейних психологів України (із 2019 р. по теперішній час),

4. Член Громадського об’єднання «Всеукраїнська психодіагностична асоціація» (№ 20-010),

5. Член ГС «Національна психологічна асоціація» (з 2020 р.)

Підвищення кваліфікації та стажування

1) Міжнародне підвищення кваліфікації терміном три місяці Сертифікат про підвищення кваліфікації 15.05.2016 р. по 15.08.2016р.

2) Підвищення кваліфікації для фахівців спеціальностей «Психологія», «Соціальна робота» за програмою «Арт-терапія як метод психологічної допомоги» (Ліцензія МОН України № 1135-АК від 29.07.2015) 20.11.2015-14.05.2017 рр. Свідоцтво п-к №441

4) Курс навчання з польської мови, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Факультет міжнародних відносин, Мовний центр «СВІТ», 01.11.2017- 31.01.2019 р., Сертифікат № 506 рівень В2

5) Підвищення кваліфікації (стажування) на кафедрі практичної психології Тернопільського національного педагогічного університеті імені Володимира Гнатюка, Довідка №27-33 12.11.2018-12.02.2019 рр.

6) Курс базової навчальної програми з психотерапії (психотерапевтична пропедевтика) ГО «Всеукраїнський інститут клієнт-центрованої та експериментальної психотерапії» м. Луцьк, Сертифікат ШП № 2015/566, 216 год, 2016-2019 рр.

7) Підвищення кваліфікації «Використання інформаційних технологій при вивченні дисциплін природничо-математичного профілю»(наказ № 14 К/А від 30.05.2019 р.), 30.05.2019-12.06.2019 р. Сертифікат № 452/19 серія н/с, 108 год.

8) Підвищення кваліфікації «Використання інформаційних технологій при вивченні дисциплін природничо-математичного профілю» (наказ № 13 К/А від 29.05.2020 р.), 29.05.2020-12.06.2020 р., Сертифікат № 751/20 серія н/с, 108 год.

Відзнаки та нагороди

1. Подяка благодійного фонду Ігоря Палиці «Тільки Разом» (2016 р.).

2. Подяка голови оргкомітету ІІ Всеукраїнського етапу студентської олімпіади з «Психології», ректора ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» за керівництво студентською науковою роботою (2018 р.).

3. Подяка командира 14 ОМБ м. Володимир-Волинський (2018 р.).

4. Подяка директора Луцького педагогічного коледжу (2019 р.).

5. Подяка ректора СНУ імені Лесі Українки (2019 р.).

6. Почесна грамота Волинської обласної ради (2019 р.)

7. Срібний нагрудний знак СНУ імені Лесі Українки (2019 р.)\

Посилання

http://eenu.edu.ua/