Кафедра загальної та клінічної психології

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Про кафедру

 • Кафедра створена у 1999 році як кафедра загальної та соціальної психології. Реорганізована в кафедру загальної та клінічної психології у серпні 2021 року.
 • Від створення і до 2001 року кафедру очолював Гнатко Микола Митрофанович - кандидат психологічних наук, доцент. В 2002-2007 роках кафедрою завідував Колісник Олексій Петрович - кандидат психологічних наук, доцент. В 2007-2018 роках посаду завідувача кафедри обіймала Лариса Володимирівна Засєкіна - доктор психологічних наук, професор, в 20018-2021 - Ольга Валеріївна Лазорко - доктор психологічних наук, професор. З 2021 року й дотепер кафедру очолює Журавльова Олена Вікторівна – доктор психологічних наук, доцент
 • Кафедра загальної та клінічної психології є випусковою та забезпечує фундаментальну базову підготовку фахівців освітньої програми «Психологія» освітніх ступенів «Бакалавр», «Магістр», а також «Доктор філософії» зі спеціальності 053 – Психологія. Викладачі кафедри читають велику кількість навчальних дисциплін психологічного та соціологічного спрямування на інших факультетах та спеціальностях університету.
 • Кафедра має потужний кадровий потенціал. В складі кафедри працюють 2 доктори психологічних наук та 8 кандидатів психологічних наук.

Місія кафедри: тісна співпраця і підтримка спільноти шляхом неперервної професійної підготовки високоякісних та соціально-відповідальних фахівців у сфері психології та соціології відповідно до потреб держави в умовах євроінтеграції шляхом використання інноваційних та креативних підходів до навчання та роботи.

Візія (бачення) кафедри: проведення ґрунтовних наукових досліджень у галузі загальної, соціальної та організаційної психології та соціології відповідно до вимог часу, враховуючи кон’юктуру ринку праці та сучасні тенденції розвитку цифрових технологій через використання інноваційних спеціалізацій із забезпеченням повної реалізації науково-педагогічного потенціалу працівників кафедри й поширення результатів цих досліджень у суспільстві.

Стратегічні цілі кафедри загальної і соціальної психології та соціології:

1. Розширення освітніх можливостей кафедри

2. Підвищення наукового потенціалу кафедри

3. Розвиток навчально-педагогічного потенціалу кафедри

4. Збереження та розширення міжнародної співпраці кафедри

На кафедрі здійснюється видавництво журналу з психології категорії Б: «Психологічні перспективи» т

Конференції: традиційною для кафедри є Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Особистість і суспільство: методологія та практика сучасної психології».

Матеріали конференції розміщені на сайті www.inforum.in.ua

Міжнародні стратегії – зміцнення міжнародних зв"язків із вченими, психологами практиками, студентами відповідно до вимог сучасної глобальної комунікації у світі. Реалізація міжнародно стратегії передбачає вирішення пріоритетних завдань:залучення провідних світових вчених у галузі психології; відповідність навчальних програм підготовки студентів світовим стандартам; відкриття програм підготовки за подвійними і потрійними дипломами; залучення іноземних студентів і викладання навчальних курсів іноземною мовою.

Соціально-прикладні стратегії – зміцнення співпраці із волинською і українською громадою, зв’язків із бізнесом, політикумом, урядовими організаціями та іншими навчальними закладами. Одним із завдань кафедри є сприяння становленню Волинського національного університету імені Лесі Українки як потужного науково-дослідного і культурного центру Волині і України.

Склад кафедри

Завідувач кафедри

Штатні працівники

Працівники, які працюють на умовах сумісництва та погодинно


Сумарна інформація по кафедрі: Кількість штатних працівників: 10

Наукова робота

Кафедра загальної та клінічної психології є випусковою та забезпечує фундаментальну базову підготовку фахівців зі спеціальності «Психологія» освітньо-кваліфікаційних рівнів «Бакалавр», «Магістр» та «Доктор філософії» (спеціальність 053 – Психологія).

В різні роки на кафедрі працювали запрошені іноземні фахівці: Джон МакКейб Янкі, професор комунікації, завідувач кафедри комунікації, Бетл Коледж, Ньютон, Канзас, США; Роман Тарабань, професор когнітивної психології і нейропсихології, завідувач кафедри експериментальної (когнітивної психології), Технічний Техаський університет, Лабок, Техас, США; Денис Угрін, PhD, дитячий психіатр, акредитований викладач та супервізор методу КПТ, керівник магістерської програми «Психічне здоров’я дітей та підлітків», Королівський коледж, Лондон, Велика Британія; Естер Деблінджер, професор психіатрії, Університет медицини і стоматології у Нью-Джерсі (UMDN), коледж остеопатичної медицини, директор науково-дослідного Інституту CARES; Христина Гемптон, ліцензований практик у сфері психічного здоров‘я (LMHC), США.

При кафедрі функціонують дві науково-дослідні лабораторії: лабораторія інтегральних досліджень особистості та лабораторія соціологічних досліджень. Викладачі кафедри активно співпрацюють з Волинським обласним центром підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. У 2017 році у межах госпдоговірної теми було проведене психологічне дослідження «Психічне здоров’я публічних службовців», за результатами якого було видрукувано колективну монографію «Психічне здоров’я працівників державних установ». У 2019 році між кафедрою та Волинським обласним центром підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій було підписано Меморандум про співпрацю, згідно якого відбувається професійне навчання в напрямку підвищення соціально-психологічних компетентностей публічних службовців регіону. За результатами співпраці підготовлено колективну монографію «Соціально-психологічна компетентність персоналу в сфері публічного управління» (2020 р.).

Кандидат психологічних наук, доцент кафедри Малімон Л.Я. є експертом Ради Європи з питань розвитку лідерства та управління людськими ресурсами та в якості запрошеного фахівця читає лекції та проводить тренінгові заняття в межах Програми Ради Європи «Децентралізація і реформа місцевого самоврядування в Україні». Доктор психологічних науко. професор Лазорко О.В., кандидати психологічних наук, доценти – Малімон Л.Я., Мітлош А.В., Федотова Т.В. є членами спеціалізованої вченої ради К 32.051.05 у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки. Викладачі кафедри активно співпрацюють з Комунальною установою «Волинська обласна Мала академія наук», проводячи практичні та тренінгові занятті, керуючи науковими робота слухачів та беручи участь в роботі журі обласного конкурсу-захисту учнівських наукових робіт з психології. Беруть участь у діяльності громадських об’єднань: ОМЕП, Українській спілці психологів, Всеукраїнській асоціації організаційних психологів, Українській асоціації сімейних психологів, Українській асоціації політичних психологів.

На кафедрі здійснюється видавництво двох фахових журналів категорії В: з психології «Психологічні перспективи» та з соціології «Соціологічні студії». Науковий доробок викладачів кафедри представлений науковими публікаціями у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus, Web of Science Core Collection, Copernicus; монографіями, навчально-методичними посібниками, методичними рекомендаціями та публікаціями у закордонних виданнях.

З 2014 року щорічно на кафедрі проводиться Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Особистість і суспільство: методологія та практика сучасної психології». За матеріалами конференції публікується щорічний збірник, членами редколегії якого є викладачі кафедри: доктор психологічних наук, професор Лазорко О.В., кандидати психологічних наук, доценти – Федотова Т.В., Кихтюк О.В., Мудрик А.Б.

Науковці кафедри виконують фундаментальні дослідження в межах державних тем: Когнітивно-поведінкові і психолінгвістичні стратегії подолання психічної травматизації особистості (Державний реєстраційний номер:0115U002345 (2015-2017) керівник – доктор психологічних наук, професор Засєкіна Л.В.;

Психологія масових релігійних комунікацій (Державний реєстраційний номер: 0120U101744) (початок 2020 рік) керівник – кандидат психологічних наук, старший викладач Коструба Н.С.

Наукова співпраця кафедри

Для проведення наукових і прикладних досліджень, практичної фахової підготовки кафедра створила і розвиває систему науково-практичного співробітництва з науковими, освітніми, медичними закладами та громадськими організаціями. Це співробітництво грунтується на низці договорів, угод і меморандумів про співробітництво.


Навчальна робота

Робота зі студентами та громадськістю

 1. Публічна лекція в рамках проекту «Знай більше» Мистецтво жити довго і радісно ортобіоз особистості частина 1 частина 2 (2019)
 2. Осіння депресія: Як з нею боротись? Виступ на ВТРК «Аверсі» (2018)
 3. Як стрес впливає на організм і як з ним боротись? Виступ на ВТРК «Аверсі» (2018)
 4. Психологія. Майбутнє професій: Що нас чекає. Виступ на ВТРК «Аверсі» (2020)
 5. Публічна лекція «Психологічна безпека особистості під час пандемії» в рамках проєкту «День з професором» Малої Академії наук.
 6. «Розвиток емоційного інтелекту» Тренінг для держслужбовців місцевих органів виконавчої влади. (2020)
 7. «Емоційна компетентність». Тренінг для держслужбовців місцевих органів виконавчої влади. (2020)
 8. «Євроклуб» Школа толерантності (2018)
 9. Терапія мистецтвом. Майстер-клас для магістрів (2018)
 10. [https://vnu.edu.ua/uk/news/krugliy-stil-socialno-psikhologichna-kompetentnist-personalu-u-sferi-publichnogo-upravlinnya Круглий стіл «
 11. Проблема самореалізації очима української та польської молоді
 12. Рада молодих вчених обговорила найактуальніші питання
 13. Соціологи інформують. «Соціологія – це наука про….»
 14. Соціологи інформують: найбільш значимі події 2017 року очима волинян
 15. Соціологи інформують. Волинський випускник 2018: цінності, установки, очікування
 16. Академічна молодь про ідеального депутата
 17. Соціологи інформують про ідеальне літо студентів СНУ
 18. Cучасний лідер: який він/вона?
 19. Соціологи PRO кохання
 20. Кохання в житті студентської молоді: опитування громадської думки до Дня Святого Валентина. БЛОГ
 21. Кохання чи гроші: луцьких студентів запитали, що їх спонукало б одружитися
 22. Cоціологи про сучасну жінку
 23. Життя в умовах карантину: онлайн опитування
 24. Соціологи PRO життя в умовах карантину
 25. Соціологи PRO дитину та дитинство через призму аналізу волинських ЗМІ
 26. Програма на тему «Соціальна нерівність» в межах проекту «Знай більше!» (Волинська телерадіокомпанія «Аверс», 2020 р.)
 27. [Програма на тему «Успіх та успішність» в межах проекту «Знай більше!» (Волинська телерадіокомпанія «Аверс», 2020 р.)
 28. Авторська програма на тему «Суспільство споживання» в межах проекту «Знай більше!» (Волинська телерадіокомпанія «Аверс», 2020 р.)
 29. Програма на тему «Ціннісний світ учнівської молоді» в межах проекту «Знай більше!» (Волинська телерадіокомпанія «Аверс», 2020 р.)


Навчально-методичні та наукові праці викладачів кафедри

Монографії

 • Журавльова, О.В. Психологія прокрастинації особистості: Монографія. / О.В. Журавльова, –Луцьк: Вежа–Друк, 2020-420с.
 • Кихтюк О. В. Аксіологічні аспекти діяльності публічних службовців / Кихтюк О. В. // Соціально-психологічна компетентність персоналу в сфері публічного управління [Текст] : монографія / О. В. Лазорко, О. В. Кихтюк та ін. / за заг. ред. О. В. Лазорко, Т. В. Федотової. – Луцьк : Вежа-Друк, 2020 – С.
 • Кихтюк О. В. Психічне здоров’я працівників державних установ [Текст] : монографія / Д. П. Власюк, Л. В. Засєкіна, О. В. Кихтюк та ін. / за заг. ред. Л. В. Засєкіної, А. В. Кульчицької. – Луцьк : Вежа-Друк, 2018. – 148 с.
 • Кихтюк О. В. Толерантність як складова частина особистості в соціокультурному середовищі // Україна та Польща: теоретичні проблеми соціокультурного процесу й практика формування діалогічної поведінки молоді [текст] : колективна моногр. / Ю.П.Ємєльянова, Л.В.Засєкіна, І.Ю.Філіппова [та ін.] ; за ред. Л.В.Засєкіної, І.Ю.Філіппової. – Вид.2-ге, доповн. – Луцьк : Вежа-друк, 2016. – С. 82 – 95. (за дисципліною Психологія толерантності та міжкультурних комунікацій)
 • Коструба Н.С. Ефективні комунікації як засіб досягнення професійних цілей. // Соціально-психологічна компетентність персоналу у сфері публічного управління» [Текст] : монографія / Кол. авт. : О. В. Лазорко, А. Б. Мудрик, О. В. Кихтюк, А. В. Кульчицька [та ін.] / за заг. ред. О. В. Лазорко, Т. В. Федотової. – Луцьк : Вежа-Друк, 2020. – 204 с.
 • Коструба Н.С. Психологічні особливості професійного становлення майбутніх священнослужителів : монографія / Н.С. Коструба. – Луцьк : Вежа-Друк, 2018. – 260 с.
 • Лазорко О.В. Структурно-функціональна модель соціально-психологічної компетентності публічних службовців // Соціально-психологічна компетентність персоналу в сфері публічного управління [Текст] : монографія / за заг. ред. О. В. Лазорко, Т. В. Федотової. – Луцьк : Вежа-Друк, 2020. – 184 с.
 • Лазорко О.В. Психологія професійної безпеки особистості [текст] : монографія / О.В. Лазорко, – Луцьк : Вежа-Друк, 2016. – 380 с.
 • Малімон Л.Я. Командні ролі як предиктор професійної успішності / Соціально-психологічна компетентність персоналу в сфері публічного управління [Текст] : монографія / за заг. ред. О. В. Лазорко, Т. В. Федотової. – Луцьк : Вежа-Друк, 2020. – 184 с.
 • Малімон Л.Я. Соціально-психологічні проблеми патріотизму й особливості його розуміння сучасною молоддю / Л.Я. Малімон// Україна та Польща: теоретичні проблеми соціокультурного процесу й практика формування діалогічної поведінки молоді [текст] : колективна моногр. / Ю.П.Ємєльянова, Л.В.Засєкіна, І.Ю.Філіппова [та ін.] ; за ред. Л.В.Засєкіної, І.Ю.Філіппової. – Вид.2-ге, доповн. – Луцьк : Вежа-друк, 2016. – С.97-117.
 • Мітлош А.В. Копінг-стратегії у міжособовій взаємодії // Соціально-психологічна компетентність персоналу в сфері публічного управління в сфері публічного управління [Текст] : монографія / за заг. ред. О.В. Лазорко, Т.В. Федотової. – Луцьк «Вежа Друк», 2020. – С. 104-126.
 • Мудрик А.Б. Міграційні процеси та проблеми толерантності/інтолерантності :в українському суспільстві / Україна та Польща : теоретичні проблеми соціокультурного процесу й практика формування діалогічної поведінки молоді [Текст] : колективна моногр. / Ю. П, Ємєльянова, Л.В. Засєкіна, І. Ю. Філіппова [та ін.] ; за ред. Л. В, Засєкіної, І. Ю. Філіппової. – Вид. 2-ге, доповн. – Луцьк : Вежа-Друк, 2016. С. 117 – 137
 • Мудрик А.Б. Проблема концептуалізації понять «компетентність» та «компетенція» / Алла Мудрик // Соціально-психологічна компетентність персоналу в сфері публічного управління [Текст] : монографія / за заг. ред. О. В. Лазорко, Т. В. Федотової. – Луцьк : Вежа-Друк, 2020. – 204 с.
 • Мудрик А.Б. Психологiчнi особливостi пpояву пеpфекцiонiзму у працівників деpжавних установ / А.Б. Мудрик // Психічне здоров’я працівників державних установ [Текст] : монографія / Д. П. Власюк, Л. В. Засєкіна, О. В. Кихтюк та ін. / за заг. ред. Л. В. Засєкіної, А. В. Кульчицької. – Луцьк : Вежа-Друк, 2018. – C. 88-97.
 • Федотова Т.В. Психологічні особливості етнічних стереотипів української молоді / Т. Федотова, О. Соловей// Україна та Польща: теоретичні проблеми соціокультурного процесу й практика формування діалогічної поведінки молоді [текст] : колективна моногр. / Ю.П.Ємєльянова, Л.В.Засєкіна, І.Ю.Філіппова [та ін.] ; за ред. Л.В.Засєкіної, І.Ю.Філіппової. – Вид.2-ге, доповн. – Луцьк : Вежа-друк, 2016. – С.56-82
 • Федотова Т.В. Суб’єктивне благополуччя як показник психічного здоров’я особистості / Тетяна Федотова // Психічне здоров’я працівників державних установ [текст] : монографія / Д. П. Власюк, Л. В. Засєкіна, О. В. Кихтюк та ін. / за заг. ред. Л. В. Засєкіної, А. В. Кульчицької. – Луцьк : Вежа-Друк, 2018. – С. 43-58.
 • Федотова Тетяна Акмеологічна орієнтація особистості // Соціально-психологічна компетентність персоналу у сфері публічного управління [Текст] : монографія / Кол. авт. : О. В. Лазорко, О. В. Кихтюк, А. В. Кульчицька [та ін.] / за заг. ред. О. В. Лазорко, Т. В. Федотової. – Луцьк : Вежа-Друк, 2020. – 204 с.
 • Фролова О.В. Соціально-психологічна допомога: синергія діяльності наукових, державних і громадських організацій (досвід України та Польщі) : монографія / О. В. Фролова, К. Маркєвіч, О.А. Журавльов. - Луцьк : Вежа-Друк, 2018. – 88 c.
 • Фролова О.В. Структурно-функціональні особливості організаційної ідентичності особистості : монографія / О. В. Фролова – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – 184.
 • Кyhtuik O. V. Tolerancja jako skladnik osobowosti w srodowisku socio-kulturowym / O. V. Kyhtuik // Ukraina a Polska : problemy teoretyczne procesu spoleczno-kulturowego i praktyka ksztaltowania dialogicznego zachowania mlodziezy / Redakcja naukowa: Inessa Filippowa, Marian Zdzislaw Stepulak. – Lublin : Wyzsza Szkola Ekonomii i Innowacji, 2016. – P. 85-95.
 • Malimon L. Społeczno-psychologiczne problemy patriotyzmu i osobliwości jego odbioru przez młodzież współczesną / Ludmila Malimon // Ukraina a Polska : problem teoretyczne procesu spoleczno-kulturowego i praktyka ksztaltowania diaiogicznego zachowania mlodziezy / Redakcja naukova : Inessa Filippova, Marian Zdzislaw Stepulak // Wyzsza Szkola Ekonomii I innowacji w Lublinie. – Lublin : Innovatio Press Wydawnictvo naukowe, 2016. – P. 47-62
 • Mudrik A. Procesy migracyjne i problemy tolerancji/intolerancji we wspolczesnym spoleczenstwie/ A. Mudrik // Ukraina a Polska : problemy teoretyczne procesu spoleczno-kulturowego i praktyka ksztaltowania dialogicznego zachowania mlodziezy / Redakcja naukowa: Inessa filippowa, Marian Zdzislaw Stepulak. – Lublin : Wyzsza Szkola Ekonomii i Innowacji, 2016. – P. 85-95.
 • T.Fedotova Osobliwosci psychologiczne etnicznych stereotypow mlodziezy ukrainskiej / T.Fedotova, O.Solovej// Ukraina a Polska : problem teoretyczne procesu spoleczno-kulturowego i praktyka ksztaltowania diaiogicznego zachowania mlodziezy / Redakcja naukova : Inessa Filippova, Marian Zdzislaw Stepulak // Wyzsza Szkola Ekonomii I innowacji w Lublinie. – Lublin : Innovatio Press Wydawnictvo naukowe, 2016. – P. 47-62.


Напрями підготовки/спеціальності фахівців, яких готує кафедра

 • Кафедра є випусковою для галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальності 053 Психологія першого (бакалаврського) та другого (магістерського) освітніх ступенів.
 • На базі кафедри здійснюється підготовка для здобувачів третього (освітнього-наукового) рівня «Доктора філософії» та наукового рівня «Доктора наук» зі спеціальності 053 Психологія.

Кафедра загальної і соціальної психології та соціології забезпечує фундаментальну базову підготовку фахівців за наступними спеціальностями:

 • 053 «Психологія» освітній ступінь «Бакалавр»
 • 053 «Психологія» освітній ступінь «Магістр»
 • 053 «Психологія» освітній ступінь «Доктор філософії» (аспірантура та докторантура)

Дисципліни, викладання яких забезпечує кафедра

ОПП ПСИХОЛОГІЯ

Освітній ступінь "Бакалавр"

 • Загальна психологія. Пізнавальні процеси (Коструба Н.С.)
 • Соціальна психологія (Федотова Т.В.)
 • Загальна психологія. Мотивація та емоції(Кихтюк О.В.)
 • Експериментальна психологія (Павлюк Т.М.)
 • Психологія особистості (Лазорко О.В.)
 • Організаційна психологія (Малімон Л.Я.)
 • Психологія маркетингу, реклами та PR (Мітлош А.В.)
 • Психологія управління персоналом та кадрового менеджмент (Журавльова О.В.)
 • Юридична психологія (Мудрик А.Б.)
 • Політична психологія (Федотова Т.В.)
 • Організаційне консультування та коучинг (Журавльова О.В.)
 • Психологія конфлікту (Мітлош А.В.)
 • Крос-культурна психологія (Кихтюк О.В.)
 • Психологія управління (Малімон Л.Я.)

Освітній ступінь «Магістр»

 • Психологія HR-менеджменту (Лазорко О.В.)
 • Психологія професійної безпеки особистості (Лазорко О.В.)
 • Психологія розвитку професійної кар`єри та професійної мобільності (Мудрик А.Б.)
 • Психологія організаційного розвитку та управлінський консалтинг (Малімон Л.Я.)
 • Ергодизайн організаційного середовища (Федотова Т.В.)
 • Сучасні методики навчання (Крижанівська З.Ю.)
 • Бізнес комунікації та тренінг професійного спілкування (Федотова Т.В.)
 • Психологія реклами та PR (Мітлош А.В.)
 • Управління організаційними конфліктами (Мітлош А.В.)


СИЛАБУСИ ДИСЦИПЛІНИ ЩО ЧИТАЮТЬСЯ ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ІНШИХ ФАКУЛЬТЕТІВ

Фотогалерея

Контакти

43025, м. Луцьк, вул. Потапова, 9, к.111

НАВЧАННЯ

Бакалаврська програма

Факультет психології здійснює фахову підготовку студентів освітньої програми «Психологія» за освітнім ступенем «бакалавр» на базі повної загальної середньої освіти.

Після завершення навчання студенти отримують кваліфікацію: «Психолог в системі освіти (соціальних інституцій) та реабілітації; психолог. Організаційний психолог». Перелік конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯО для вступу до факультету психології та соціології СНУ імені Лесі Українки для здобуття ступеня бакалавра психології на базі повної загальної середньої освіти в 2019 році:

 • Українська мова та література
 • Математика
 • Біологія або іноземна мова

Термін навчання: денна форма навчання - 3 р. 10 міс. , заочна форма навчання - 4 р. 10 міс.

Термін навчання абітурієнтів для вступу на навчання для здобуття ступеня «бакалавра» освітньої програми «Психологія» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста - 2 р. 10 міс. (денна та заочна форми навчання).


Факультет психології та соціології здійснює фахову підготовку студентів освітніх програм «Соціологія» та «Соціальний аналіз. Консалтинг. Управління» за освітнім ступенем «бакалавр» на базі повної загальної середньої освіти.

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті УЦОЯО для вступу до факультету психології та соціології СНУ імені Лесі Українки для здобуття ступеня бакалавра соціології на базі повної загальної середньої освіти в 2019 році:

 • Українська мова та література
 • Математика
 • Історія України або іноземна мова

Термін навчання: денна форма навчання - 3 р. 10 міс. , заочна форма навчання - 4 р. 10 міс.

Термін навчання абітурієнтів для вступу на навчання для здобуття ступеня «бакалавра» освітньої програми «Соціальний аналіз. Консалтинг. Управління» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста - 2 р. 10 міс. (денна та заочна форми навчання).

Магістерська програма

Факультет психології та соціології здійснює фахову підготовку студентів освітньої програми «Психологія» за освітнім ступенем «маістр» на базі освітнього ступеня «бакалавр», «спеціаліст».

Після завершення навчання студенти отримують кваліфікацію: «Магістр з психології, викладач психології; магістр з психології, HR-менеджер (спкціаліст)».

Термін навчання: денна форма навчання - 1 р. 5 міс.


Факультет психології та соціології здійснює фахову підготовку студентів освітніх програм «Соціологія» за освітнім ступенем «магістр» на базі освітнього ступеня «бакалавр», «спеціаліст».

Термін навчання: денна форма навчання - 1 р. 5 міс.

Аспірантура, докторантура

Аспірантура та докторантура – форма підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації. При кафедрі здійснюється підготовка докторів філософії та докторів наук за спеціальністю 053 «Психологія» Навчання в аспірантурі передбачає дві форми: очну (денну) та заочну. Термін навчання 4 роки. Навчання в докторантурі здійснюється за очною (денною) формою. Термін навчання 2 роки.