Кузава Ірина Борисівна

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук

Завідувач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти, завідувач науково-дослідної лабораторії спеціальної та інклюзивної освіти, доктор педагогічних наук, професор

Foto.jpg

ОСВІТА

 • 2015р. - диплом доктора педагогічних наук (Спеціальність: 13.00.03 – корекційна педагогіка), Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова (Київ);
 • 2011р. - атестат доцента кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти, Волинський національний університет імені Лесі Українки (Луцьк);
 • 2004р. - диплом кандидата педагогічних наук (Спеціальність: 13.00.03 – корекційна педагогіка), Інститут спеціальної педагогіки НАПН України (Київ);
 • 1996р. - диплом про вищу освіту (Спеціальність: Початкове навчання та музика), педагогічний факультет, Волинський державний університет імені Лесі Українки (Луцьк).

ПРОФЕСІЙНІ ПРИЗНАЧЕННЯ

 • 2020 - 2021рр. – гарант ОПП «Корекційна психопедагогіка (олігофренопедагогіка)» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти Волинського національного університету імені Лесі Українки;
 • 2019 р.- дотепер – професор, завідувачка кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Волинського національного університету імені Лесі Українки;
 • 2017- 2019рр. - професор, завідувачка кафедри філології та методики початкової освіти Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки;
 • 2015р. – дотепер – завідувачка науково-дослідної лабораторії спеціальної та інклюзивної освіти;
 • 2015 – 2017рр. – професор кафедри педагогіки Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки;
 • 2007–2014 рр.– доцент кафедри дошкільної педагогіки Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки;
 • 2004р. – старший викладач кафедри музично-теоретичних дисциплін Волинського національного університету імені Лесі Українки;
 • 1996–2004р. – вчитель музики Рожищенської спеціальної школи-інтернату та Топільненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. Волинської області.

ПРОФЕСІЙНІ ВІДЗНАКИ, НАГОРОДИ, ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЯХ

Професійні відзнаки, нагороди:

 • 2019р. - Почесна грамота Волинської обласної ради;
 • 2017р. - Грамота Волинської обласної державної адміністрації;
 • 2015р. - Медаль Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова "М.П.Драгоманов".

Членство в організаціях:

 • 2015р. – донині – голова Волинського осередку УАКП (Української асоціації корекційних педагогів);
 • 2015р. – донині – відповідальний секретар наукового журналу «Педагогічний часопис Волині», член редколегії Наукового вісника СНУ імені Лесі Українки: серія Педагогічні науки».

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ

Керує роботою проблемної групи «Організація психолого-педагогічного супроводу дітей з ООП в умовах інклюзії» та роботою науково-дослідної лабораторії спеціальної та інклюзивної освіти. Надає науково-методичну допомогу педагогам-дефектологам Волинської області.

 • спеціальна та інклюзивна освіта дітей із особливостями психофізичного розвитку;
 • корекційна педагогіка;
 • інклюзивне мистецтво дітей із особливостями психофізичного розвитку.

ГРАНТОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

2020 р. – учасник проєкту «Створення інклюзивного Хабу» Українського культурного фонду в рамках програми «Інклюзивне мистецтво».

ВИБРАНІ ПРАЦІ

 • Монографії:
 1. Кузава І.Б. Інклюзивне навчання в Україні: теоретико-методичні та нормативно-правові засади // І.Б. Кузава „Edukacja wlaczajaca па Ukrainie: zasady teoretyczne і metodologiczne oraz regulacyjne Inclusive education in Ukraine: theoretical, methodological and regulatory principles” : monografie [ Text ] // redakcja naukowa Marian Zdzisław Stepulak ; Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie. – 2018. – С. 125-133. ISBN 978-83-64527-95-1
 2. Кузава І.Б. Психолого-педагогічні аспекти організації дошкільної інклюзивної освіти. / Напрями та перспективи інклюзивного навчання людей з порушеннями зору в українському освітньому просторі : монографія / Науково-методична лабораторія з питань дидактичних технологій інклюзивного та інтегрованого навчання суб’єктів освіти з порушеннями зору Інституту педагогічних технологій (Луцьк) АПН України / за ред. Ю. Й. Тулашвілі. – Луцьк: ВМА «ТЕРЕН», 2019. – 264 с.
 3. Інтегрований підхід до інклюзивної освіти осіб із порушеннями зору: [Текст] : монографія / [колектив авторів: І. Б. Кузава, Н. А. Савчук, Ю. П. Симончук, Л. П. Стасюк, В. В. Терпелюк, Ю. Й. Тулашвілі; за заг. ред. Ю. Й. Тулашвілі]. – Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2019. – 344с.
 4. Інклюзивна освіта дітей дошкільного віку [Текст] : монографія / І. Б. Кузава. – Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2020. – 345с.
 • Методичні рекомендації:
 1. Кузава І. Б. Формування художньо-естетичних інтересів на уроках музики: методичні рекомендації. – Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2020. – 22 с.
 • Основні публікації:
 • у виданнях, включених до науковометричних баз
 1. Кузава І.Б. Современные тенденции инклюзивного образования детей дошкольного возраста в Украине / И. Б. Кузава // Scientific and practical edition: Vienna, Austria, 27 July 2015. / Publishing Center of The International Scientific Association “Science & Genesis”, Prague, Czech Republic, 2015, p. 140-144.
 2. Кузава І. Б. Технологія підготовки майбутніх вихователів до інклюзивної освіти дітей дошкільного віку / І. Б. Кузава // International scientific professional periodical journal “The unity of science” / publishing office Friedrichstrabe 10 – Vienna – Austria, 2015. – Р.65-68.
 3. Кузава І.Б. Методологічні основи дослідження проблеми інклюзивної освіти дітей дошкільного віку / І. Б. Кузава // Збірник наукових праць "Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології". – Суми, 2015. – № 6 (50). – С. 116-127.
 4. Кузава И.Б. Авторская концепция дошкольного инклюзивного образования воспитанников с нарушениями психофизического развития / И.Б. Кузава // Международный научный журнал (International scientific journal). – 2016. – № 6. – Т.3. – С.55-59.
 5. Кuzava Irina. Features of inclusive education of preschool children // Children & Schools. – Issue 4 (2), October 2017. – VOLUME 39. – Oxford University Press, 2017. – Р. 1175-1180 (Proceedings of the Journal are located in the Databases Scopus and Web of Science).
 6. Kuzava I. Peculiarities of Implementing Inclusive Education in Ukraine / Kuzava I., Stasiuk L., Savchenko N. // Наука і освіта. – 2017. – №12. – С. 85-90. (Web of Science).
 7. Кузава І.Б., Сергеєва В.Ф. Практична реалізація системи інклюзивної освіти та її вплив на розвиток та соціалізацію дітей, які потребують корекції психофізичного розвитку. ЄВРОПЕЙСЬКІ ГУМАНІТАРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ: Держава та суспільство / EUROPEISKIE STUDIA HUVANISTYCZNE Panstwo i Spoleczenstwo. Випуск 3. 2020. (Polаnd -Ukraine). С. 234-255 (Журнал доступний в Інтернеті в таких базах даних: Index Copernicus International; Biblioteka Narodova; Polska Bibliografia Naukova; Centrum NUKAT
 8. Кузава І. Розвиток музично-творчих здібностей дошкільників із затримкою психічного розвитку в ігровій діяльності // Актуальні проблеми гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2020. – Вип. №32, 2020. – с. 162-170
 • у фахових вітчизняних виданнях:
 1. Кузава І.Б. Теоретичні та методичні засади інклюзивної освіти дошкільників, які потребують корекції психофізичного розвитку: автореферат дис. … д-ра пед.наук 13.00.03 – корекційна педагогіка. – Київ: НПУ ім. М.П. Драгоманова. – 40 с.
 2. Кузава І.Б. Современные тенденции инклюзивного образования детей дошкольного возраста в Украине / И. Б. Кузава // Scientific and practical edition: Vienna, Austria, 27 July 2015. / Publishing Center of The International Scientific Association “Science & Genesis”, Prague, Czech Republic, 2015, p. 140-144.
 3. Кузава І. Б. Технологія підготовки майбутніх вихователів до інклюзивної освіти дітей дошкільного віку / І. Б. Кузава // International scientific professional periodical journal “The unity of science” / publishing office Friedrichstrabe 10 – Vienna – Austria, 2015. – Р.65-68.
 4. Кузава І.Б. Методологічні основи дослідження проблеми інклюзивної освіти дітей дошкільного віку / І. Б. Кузава // Збірник наукових праць "Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології". – Суми, 2015. – № 6 (50). – С. 116-127.
 5. Кузава І.Б. Теоретичні та практичні аспекти інклюзивної освіти дошкільників із порушеннями психофізичного розвитку в Україні / І. Б. Кузава // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Збірник наукових праць. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. – К. : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2016. – Випуск 32. Частина 1.– С. 144-149.
 6. Кузава І.Б., Ярмолюк М.І. Формування професійної готовності майбутніх вихователів до впровадження інклюзивної освіти / І.Б.Кузава, М.І. Ярмолюк // Науковий вісник СНУ імені Лесі Українки: серія Педагогічні науки. – 2016. – №2 (304). – Т.2. – С. 75-81
 7. Кузава І., Копитюк Т. Особливості адаптації дітей старшого дошкільного віку з порушеннями мовлення до навчання у школі // І. Кузава, Т. Копитюк // Науковий вісник СНУ імені Лесі Українки: серія Педагогічні науки. – 2017. – №1 (350). – С. 158-164.
 8. Кузава І.Б., Кайдалова Г.П. Особливості розвитку толерантної особистості у період становлення інклюзивної освіти / І.Б. Кузава, Г.П. Кайдалова // Педагогічний часопис Волині. – 2017. – №2 (5). – С. 130-136.
 9. Кузава І., Нечипорук Л. Спектр аутизму: особливості і проблеми психологічної допомоги учням спеціальної школи / І. Кузава, Л. Нечипорук // Педагогічний часопис Волині. – 2017. – №2 (5). – С. 136-142.
 10. Кузава І.Б. Вертебрологія як метод комплексної реабілітації в умовах інклюзії / І.Б. Кузава, В.В.Печерських // Педагогічний часопис Волині. – 2017. – №4 (7). – С. 109-113.
 11. Кузава І. Б. Формування та розвиток креативності студентів у процесі фахової підготовки у вищих навчальних закладах / І. Кузава, К. П'явка // Педагогічний часопис Волині. – 2018. – №2 (9). – С. 109-113.
 12. Кузава І.Б. Педагогічні умови підвищення ефективності громадянського виховання дітей дошкільного віку / І. Кузава, Н. Ланевич // Педагогічний часопис Волині. – 2018. – №3 (10). – С. 26-32.
 13. Кузава І.Б. Психолого-педагогічне керівництво процесом музичного сприймання у студентів мистецьких спеціальностей / Ірина Кузава, Юлія Турич // Педагогічний часопис Волині. – 2018. – №4 (11). – С. 157-162.
 14. Кузава І.Б. Особливості використання прийомів і методів для розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку / Ірина Кузава, Діана Лебеденко // Педагогічний часопис Волині. – 2018. – №4 (11). – С. 114-118.
 15. Кузава І. Розвиток музично-творчих здібностей дошкільників із затримкою психічного розвитку в ігровій діяльності // Актуальні проблеми гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2020. – Вип. №32, 2020. – с. 162-170.
 • іноземною мовою у рецензованих закордонних виданнях:
 1. Кузава И.Б. Современные тенденции инклюзивного образования детей дошкольного возраста в Украине // Scientific and practical edition: Vienna, Austria, 27 July 2015. / Publishing Center of The International Scientific Association “Science & Genesis”, Prague, Czech Republic, 2015, p. 140-144. ISBN 978-9-091566-1 5-2
 2. Кузава І.Б. Технологія підготовки майбутніх вихователів до інклюзивної освіти дітей дошкільного віку International scientific professional periodical journal “The unity of science” / publishing office Friedrichstrabe 10 – Vienna – Austria, 2015. – Р.65-68. ISSN: 9091-175Х
 3. Кузава И. Б. Готовность к обучению в школе дошкольников с нарушениями психофизического развития в условиях инклюзивного образования // Միջազգային գիտագործնական գիտաժողովի հոդվածների ժողովածու [„ՆԵՐԱՌԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ. ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԽՆԴԻՐՆԵՐՆ ՈՒ ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐԸ”], (Ереван, 1-2 октября 2015г.).- С.254-258
 4. Кузава И. Б. Формирование профессионализма специалистов в системе инклюзивного образования: материалы V Международной научно-практической конференции [„Специальное образование: традиции и инновации”], (Беларусь, Минск, 14-15 апреля 2016).
 5. Кузава И.Б. Теоретические и практические аспекты инклюзивного образования дошкольников с особенностями психофизического развития в Украине: материалы I Международной научно-практической конференции [„Проблемы формирования инклюзивной компетентности специалистов педагогических специальностей”], (Беларусь, Барановичи, 12-13 мая 2016 ).
 6. Кузава И.Б. Нормативно-правовое обеспечение инклюзивного образования дошкольников: анализ украинского законодательства: Материалы I Международной научно-практической конференции [„Инклюзивные процессы в образовании”], (Минск, 27-28 октября 2016 ). / Министерство образования Республики Беларусь; редкол. А. М. Змушко [и др.]. – Минск : БГПУ, 2016. – С. 155-159.
 7. Кузава И.Б. Инклюзивная компетентность воспитателя дошкольного учреждения : Материалы V Международной конференции педагогов системы специального образования [„От интеграции к инклюзии”], (Брест, 1-4 марта2018 г.). – Брест, 2018.
 8. Кузава И.Б. Инклюзивная компетентность воспитателя дошкольного учреждения : Материалы V Международной конференции педагогов системы специального образования [„От интеграции к инклюзии”], (Брест, 1-4 марта2018 г.). – Брест, 2018.
 9. Kuzava I., Serheeva V. Practical implementation of the inclusive education system and its impact on the development and socialization of the children who need mental and physical development correction. ISSN 24-139025; ISSN 2450-6486. EUROPEAN HUMANITIES STUDIES: State and Society / EUROPEISKIE STUDIA HUVANISTYCZNE Panstwo i Spoleczenstwo. – Issue 3. 2020. – (Polfnd -Ukraine). P. 234-255

НАУКОМЕТРИЧНІ ІДЕНТИФІКАТОРИ

Google scholar: [[1]] ORCID iD:[[2]]

Контакти: Електронна адреса: Kuzava.Irina@vnu.edu.ua; inklab@ukr.net