Кульчицька Анна Валеріївна

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Кульчицька Анна Валеріївна - кандидат психологічних наук, доцент

Науковий ступінь – кандидат психологічних наук

Вчене звання – доцент

Посада – доцент кафедри педагогічної та вікової психології

Контактна інформація:

 • м. Луцьк,вул. Потапова, 9 каб. 201
 • e-mail: Kulchucka.Anna@vnu.edu.ua
 • тел.: (0332) 249001

Наукові профілі автора


Біографічна довідка

 • Народилася у 1970 році в м. Івано-Франківськ. Українка. Кандидат психологічних наук, доцент, дослідник в галузі психології маркетингу, економічної та організаційної психології, сертифікований тренер з психології спілкування та комунікацій, командоутворення, психології емоційної компетентності, консультативної та консалтингової діяльності підприємств та організацій, соціально-психологічних особливостей навчання та розвитку.
 • Розпочала трудову діяльність у вищій школі з 1993 року. З 1993 до 1995 року працювала в науково-дослідній лабораторії світоглядної освіти молоді Інституту соціальних наук Волинського державного університету імені Лемі Українки, де брала участь у розробці серії підручників для загальноосвітніх шкіл "Людина і суспільство".
 • З 1995 року аспірант з відривом від виробництва за спеціальністю "Педагогічна та вікова психологія" у Волинському державному університеті імені Лесі Українки.
 • У 2001 році успішно захистила кандидатську дисертацію «Активізація пізнавальниї інтересів учнів-випускників загальноосвітніх шкіл».
 • З 2000 до 2010 працювала у Волинському інституті економіки та менеджменту, де на різних етапах трудової діяльності поєднувала наукову, викладацьку та адміністративну роботу.
 • 3 2010 й дотепер основна трудова діяльність здійснюється у Волинському національному університеті імені Лесі Українки.

Освіта

 • 2007 - Диплом доцента за спеціальністю - менеджмент, Європейський університет (12ДЦ № 017068)
 • 2002 - Диплом магістра з менеджменту, Львівська комерційна академія (ВК № 21304037)
 • 2001 - Кандидат психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 - педагогічна та вікова спихологія, Інститут психології імені Г.С. Костюка ( ДК № 010034)
 • 1995 - Диплом про вищу освіту за спеціальністю «Практичний психолог в системі освіти», Волинський державний університет імені Лесі Українки (ДСК № 008029)
 • 1993 р – Диплом про вищу освіту за спеціальністю «Історія та методика виховної роботи», Луцький педагогічний інститут імені Лесі Українки (КЕ № 003546)


Досвід роботи

 • 2020 - голова Державної екзаменаційної комісії у Міжрегіональній Академії Управління персоналом на спеціальності "Психологія"
 • 2020 - заступник декана факультету психології та соціології з навчальної роботи, Волинський національний університет імені Лесі Українки
 • з 2019 - задіяна у роботу госпдоговірної наукової теми з Волинським обласним центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій " Соціально-психологічні компетентності персоналу в сфері публічного управління"
 • з 2018 року дотепер – доцент кафедри педагогічної та вікової психології, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки.
 • з 2017 до 2019 - громадський монітор національного превентивного механізму при Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини.
 • 2017 - Координатор та виконавець госпдоговірної наукової теми з Волинським обласним центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій «Дослідження психічного здоров’я працівників державних установ».
 • з 2014 року дотепер - організатор щорічної Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Особистість і суспільство: методологія та практика сучасної психології"
 • 2009-2010 - голова Державної екзаменаційної комісії у Навчально-науковому центрі післядипломної освіти ВНУ ім. Лесі Українки
 • 2009-2010 - голова Державної екзаменаційної комісії у коледжі рекреаційних технологій і права у Волинському технікумі Національного університету харчових технологій.
 • 2010 – доцент кафедри загальної та соціальної психології, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
 • 2008 –декан факультету економіки та менеджменту, Волинський інститут економіки та менеджменту
 • 2000 - викладач кафедри менеджменту, Волинський інститут економіки та менеджменту
 • 1995- аспірант, Волинський національний університет імені Лесі Українки
 • 1993 - старший лаборант науково-дослідної лабораторії світоглядної освіти молоді, Волинський національний університет імені Лесі Українки


Основні навчальні дисципліни, які викладає

 • Вступ до спеціальності та основи наукових досліджень
 • Психологія агресії, насильства і травми
 • Ресурсні та поведінкові психотренінгові технології
 • Психологія коучингу
 • Основи психології
 • Психопрофілактика професійного вигорання і деформацій


Основні публікації

В загальній кількості з 2014 року має понад 80 публікацій, з них: монографії - 5 (у співавторстві); навчально-методичні праці-24; статті, опубліковані в виданнях, що включені до наукометричних баз -10;статті в інших фахових виданнях - 27; статті іноземною мовою -4.

Методичні публікації

 1. Соціальн-психологічний тренінг: теорія та практика [Текст:] навч. посіб./ Кульчицька А.В., Мудрик А.Б., Соловей-Лагода О.А., Федотова Т.В. – Луцьк: Вежа-Друк, 2020. – 168 с.
 2. Вступ до спеціальності та основи наукових досліджень/ Силабус навчальної дисципліни підготовки бакалаврів, галузі знань 05 Соціально-поведінкові науки, спеціальності 053 Психологія, за освітніми програмами Психологія, Практична психологія, 15с./ А.В. Кульчицька; Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/18570
 3. Ресурсні та поведінкові психотренінгові технології/ Програма та методичні рекомендації підготовки бакалавра, галузі знань 05 Соціально та поведінкові науки, напрям підготовки 053 Психологія / А.В. Кульчицька; Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, - Луцьк: Волиньполіграф, 2020. -20 с.
 4. Психологічний супровід дитини в процесі активізації пізнавального інтересу: крос-культурний досвід/ Кульчицька А.В.//Інноваційні підходи в освіті/ метод. матеріали – Луцьк: Волиньполіграф, 2019. – С.20-24
 5. Програма та методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу «Психопрофілактика професійного вигорання та деформацій» підготовки бакалавра, галузі знань 0301 Соціально-поведінкові науки, напрям підготовки 6.030102 Психологія / А.В. Кульчицька; Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, - Луцьк: Волиньполіграф, 2019. -12 с.
 6. Програма та методичні рекомендації з курсу «Психологія коучингу» підготовки бакалавра, галузі знань 0301 Соціально-поведінкові науки, напрям підготовки 6.030102 Психологія / А.В. Кульчицька; Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, - Луцьк: Волиньполіграф, 2019. -12с.
 7. Психологія агресії, насильства і травми. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів напряму підготовки «Психологія» освітньої програми «Психологія» ОКР «магістр» / А.В. Кульчицька; Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, - Луцьк: Волиньполіграф, 2018.- 16 с
 8. Коучинг в моделі когнітивно-поведінкової терапії : методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів напряму підготовки «Психологія» освітньої програми «Клінічна психологія» ОКР «магістр» . – Луцьк: ПП Іванюк . – Друк, 2018. - 10 с.
 9. Психологія особистості. Робочий зошит та методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки «Психологія» ОКР «бакалавр». – Луцьк: ПП Іванюк. – Друк, 2018.– 77 с.
 10. Соціально-психологічне консультування. Робоча програма з дисципліни для студентів спеціальності 053 «Психологія» денної форми навчання. – Луцьк: ПП Іванюк – Друк, 2017.– 12 с.
 11. Професійні моделі діяльності соціального психолога. Робоча програма вибіркової дисципліни для студентів спеціальності 053 «психологія» денної форми навчання. – Луцьк: ПП Іванюк. – Друк, 2017 . – 20

Основні наукові публікації, монографії

 1. Mahdysiuk, L., Tryhub, H., Duchiminska, T., Kulchytska, A., & Zasiekina , L. (2020). Verbal Expression of Preparedness in Retirement Planning Interviews. East European Journal of Psycholinguistics , 7(2). https://doi.org/10.29038/eejpl.2020.7.2.mah Scopus
 2. Ресурсний потенціал публічних службовців./Соціально-психологіна компетентність персоналу у сфері публічного управління: монографія/кол. Авт..: О.В.Лазорко, О.В. Кихтюк, А.В. Кульчицька[та ін..]; за заг. Ред.. О.В. Лазорко, Т.В. Федотової. – Луцьк: Вежа –Друк, 2020. – С.57-77
 3. Інтеграційні процеси в освіті в контексті якості надання освітніх послуг // А.В. Кульчицька, Д.Т.Гошовська // Сучасна наука та освіта Волині: зб. матеріалів науково-практичної конференції, 28 листопада 2019 року, м. Володимир-Волинський / упоряд., голов. Ред.. Б.Є. Жуковський. – Луцьк: Волиньполіграф, 2019. – С. 69-72
 4. Особливості взаємозв’язку між конструктом професійного вигорання та проявом агресивних форм поведінки особистості. /А.В. Кульчицька , Т.В. Федотова //Психологічні перспективи. Випуск 34. - Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2019. - С.80-94
 5. Соціально-психологічні аспекти формування харчової поведінки в підлітковому віці. /А.В. Кульчицька , Т.В. Федотова //Психологічні перспективи. Випуск 33. - Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2019. - С. 178-192
 6. Особистісні чинники успішної професійної діяльності в контексті підготовки клінічного психолога: теоретичний підхід/ А.Кульчицька //Психогенеза особистості: норма і девіація: зб. наук. статей/гол. Ред.. Я. Гошовський. – Луцьк: Вежа-Друк, 2018. – С.115-120.
 7. Концепція активної самореалізації особистості в освітньому просторі як методологічна основа розробки освітніх курсів у вузі /Т.Б. Тихонова, А.В. Кульчицька//Психологічні виміри особистісної взаємодії суб’єктів освітнього простору в контексті гуманістичної парадигми:матеріали всеукраїнської конференції з міжнародною участю / за м. .. С.Д. Максименка. – Київ: ДП «Інформаційне аналітичне агентство», 2018. – С. 219-221
 8. Психічне здоров’я працівників державних установ : [монографія] / кол. авторів / за заг. ред. Л. В. Засєкіної , А. В. Кульчицької. – Луцьк: Вежа-Друк, 2018. – 165 с.
 9. Цілепокладання як основа кеоучингу: теоретико-методологічний аналіз проблеми / А. В. Кульчицька // Психологічні перспективи. Випуск 31. - Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2018. – С.171-183
 10. Формування пізнавального інтересу дитини в контексті реалізації наукової спадщини Фрідріха Фребеля. /А.В. Кульчицька, В.А. Єлов/ Pedagogika Frobela – wyswaniem dla nauczycieli, szansa dla dzieci. Teoria I praktyka/ Monografie Wydzialu Pedagogiki I Psychologii Wyzszej Skoly Ekonomii I Innowacji w Lublinie// redakcja naukowa Marian Zdzislaw Stepulak, Malgorzata Sitarczyk. – Ludlin, 2017. – S.61-73.
 11. Соціально-психологічні особливості поведінки споживача /А.В. Кульчицька //Психологічні перспективи. Випуск 29. - Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2017. - С. 151-161. Psycholinguistic Peculiarities of Personal Ethnic Tolerance/Intolerance / O. V. Kykhtyuk, A. V. Kulchytska, O. A. Solovei // Психологічні перспективи. Випуск 28. - Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2017. - С. 139-151.
 12. Індивідуально-психологічні характеристики особистості як чинник споживчої поведінки / А. В. Кульчицька // Психологічні перспективи. Випуск 27. – Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2016. - С. 80-91.
 13. Становлення комунікативної компетентності в студентів-психологів / А. В. Кульчицька , А. Б. Мудрик , Т. В. Федотова // East European Gournal of Psycholinguistics. - Volume 2. Nomber 2. – Луцьк: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2015. – С.100-109
 14. Індивідуально-психологічні характеристики особистості як чинник споживчої поведінки . Психологічні перспективи. Випуск 27. - Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2016. - С. 80-91.
 15. Психо-емоційний стан особистості як чинник продуктивності праці на підприємствах та в організаціях. Актуальні проблеми загальної та соціальної психології: Зб. наукових статей. – Випуск 2. Луцьк: ПП Іванюк В.П., 2015. – С. 39-44
 16. Cognitive Interest in the Context of Information Theory of Emotions. / A. V. Kulchytska// East European Journal of Psycholinguistics. – Lutsk: Lesya Ukrainka Eastern European National University, 2014. – Issue 1. – P. 121-129
 17. Playing/Toys as the Factor for Harmonization of the Development of a Child’s Outlook./A. V. Kulchytska// Conference book Internationl Scientific and Professional Conference “Play and Playing in early childhood. – Zagreb, Crotia, 8-11.05.2013. C. 137-141
 18. Консультативна діяльність психолога-практика у структурі підготовки фахівця/ А.В. Кульчицька// Психологічні перспективи: Зб. наук праць. - Вип.17. – Луцьк: Волинський національний університет ім. Лесі Українки., 2011. – С.157-164
 19. Системи оцінки якості освітніх послуг вітчизняних та зарубіжних вищих навчальних закладів. / А.В. Кульчицька// Проблеми управління регіональним економічним розвитком соціальним розвитком. Вісник Українського державного університету водного господарства та природокористування. Економіка. Збірник наукових праць. – 2003. - №1 (20). – с. 422-428
 20. Познавательные интересы студентов и их активация: [монография]/Черткова А.В, Кульчицкая А.В., Мисковец Л.В.// Министерство образования Российской Федерации Государственное образовательное учреждение высшенго профессионального образования "Норильский индустриальный інститут Международная академия наук педагогического образования. - Норильск – 2004. –84 с.
 21. Дослідження пізнавального інтересу методом понятійного аналізу психологічних об’єктів //Практична психологія і соціальна робота. – 2000.- №3. – С. 47-48.

Розділи в книгах

 1. Соціально-психологіна компетентність персоналу у сфері публічного управління: монографія/кол. Авт..: О.В.Лазорко, О.В. Кихтюк, А.В. Кульчицька[та н…]; за заг. Ред.. О.В. Лазорко, Т.В. Федотової. – Луцьк: Вежа –Друк, 2020. – 204 с.
 2. Соціальн-психологічний тренінг: теорія та практика [Текст:] навч. посіб./ Кульчицька А.В., Мудрик А.Б., Соловей-Лагода О.А., Федотова Т.В. – Луцьк: Вежа-Друк, 2020. – 168 с.
 3. Особливості формування синдрому емоційного вигорання у працівників державних установ. Психічне здоров’я працівників державних установ : [монографія] / А.В. Кульчицька, А.Б. Мудрик/ за заг. ред. Л. В. Засєкіної , А. В. Кульчицької. - Луцьк: Вежа-Друк, 2018. – 165 с. (С. 58-77).
 4. Ukraina a Polska: problemy teoretyczne procesu apoleczno-kulturowego i praktyka kstallowania dialogicznego zachowania mlodziezy/Seriya wydawnicza Monografiya Wydzialu Pedagogiki I Psychologii WSEI/ Redakcja naukowa Imessa Filippowa, Marian Zdzislaw Stepulak – Lublin – 2016 – 153 c.(С. 85-97).
 5. Україна та Польща: теоретичні проблеми соціокультурного процесу й практика формування діалогічної поведінки молоді [Текст]: колективна моногр. / Ю.П. Ємельянова, Л.В. Засєкіна, А.В. Кульчицька [та ін.] ; за ред.. Л.В. Засєкіної, І.Ю. Філіппової. – Вид. 2-ге, доповн. – Луцьк: Вежа-Друк, 2016. – 180с.
 6. Socializacja przedszkolaka jako asymilacja spolecznego doswiadczenia poprzez gry. Praca zbiorowa pod redakcja Miroslawy Niczaj-Drag. – 2015. – S. 157-169
 7. Види тренінгу та їх характеристика. Теорія і практика психологічного тренінгу : навчально-методичний посібник / за ред. д. психол. н., Л. В. Засєкіної ; уклад. Л. С. Куренчук. – Луцьк : СПД Гадяк Жанна Володимирівна, друкарня «Волиньполіграф», 2014. - С. 27-34.


Авторські свідоцтва

 • Кульчицька А., Федотова Т. Соціально-психологічні аспекти формування харчової поведінки в підлітковому віці / А. Кульчицька, Т. Федотова // Психологічні перспективи. Вип. 33, 2019. С. 178-191. (Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 101329 від 21 грудня 2020 року).
 • Кульчицька А., Федотова Т. Особливості взаємозв»язку між конструктом професійного вигорання та проявом агресивних форм поведінки особистостості / А. Кульчицька, Т. Федотова // Психологічні перспективи. Вип.34, 2019. С. 80-93. (Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 101326 від 21 грудня 2020 року).
 • Психічне здоровя працівників державних установ [Текст]: монографія / Д. П. Власюк, Л. В. Засєкіна, О. В. Кихтюк та ін. / за заг.ред. Л. В. Засєкіної, А. В. Кульчицької. – Луцьк : Вежа-Друк, 2028. – 148 с. (Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 101252 від 16 грудня 2020 року)
 • Соціально-психологічний тренінг : теорія та практика [Текст]: навч.посіб. / Кульчицька А. В., Мудрак А. Б., Соловей-Лагода О. А., Федотова Т. В. – Луцьк : Вежа-Друк, 2020. – 168 с. (Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 101252 від 16 грудня 2020 року)
 • Kulchytska A.V. Social-psychological peculiarities of consumer’s behavior / A.V. Kulchytska // Psychological Prospects. – 2017. – Issue 29. – P. 151-161.(Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 101330 від 21 грудня 2020 року)

Знання мов

 • Українська — рідна, російська, польська — вільно, англійська — добре


Участь в атестації наукових працівників

 • Рецензент: Журнал обліку роботи асистента вчителя: метод. розробка/Л.В. Захарчук - Луцьк: Вежа-друк , 2020. - 80 с.
 • Рецензент: журнал спостереження : метод. розробка/Л.В. Захарчук, С.В. Кириленко - Луцьк: Вежа-друк , 2020. - 82 с.
 • Рецензент: Використання сучасних технологій збережкння здоров'я учнів у початковій школі: метод.реком /О.Х. Катюха – Луцьк : Вежа-друк , 2020. – 79 с.
 • Оціційний опонент: кандидатська дисертація Куценко Яни Миколаївни «Емоційний інтелект як чинник психологічної готовності до соціономічних професій» (Інститут психології імені Г.С. Костюка) м. Київ, 27 січня 2015 року
 • Рецензент: Використання здоров'язбережувальних технологій у системі роботи початкової школи/О.Х. Катюха – Луцьк : Волиньполіграф , 2015. – 142 с.
 • Офіційний опонент: кандидатська дисертація Терлецької Юліани Миронівни на тему «Вплив соціальної та економічної деривації науково-педагогічних працівників на їх професійну діяльність» 26 серпня 2014 року, Острог.


Член редакційної колегії наукових видань

 • з 2015 дотепер, щорічно украдач, член редколегії:Особистість і суспільство: методологія та практика сучасної психології: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції.- Луцьк: ПП Іванюк В.П.
 • член редколегії, украдач: Психічне здоров’я працівників державних установ. [Монографія] /Д.П. Власик, О.В. Кихтюк, А.В. Кульчицька та ін./ за заг. ред. Л.В. Засєкіної , А.В. Кульчицької. - - Луцьк: Вежа-Друк, 2018. – 148 с.
 • член редколегії: Психологія. Цінності. Особистість: міжнарод. зб. наук. пр. / за ред.. М.З. Степуляка, І.Ю. Філіппової. – Луцьк: Волинь поліграф, 2016. – С. 148-151
 • з 2014 дотепер член редколегії, укладач збірника Матеріалів конференції: Особистість і суспільство: методологія та практика сучасної психології – Луцьк: Волиньполіграф
 • з 2014 до 2017 член редколегії: Актуальні проблеми загальної та соціальної психології: зб. наук. статей.. - Луцьк: ПП Іванюк В.П


Наукові гуртки, проблемні групи

 • 2020-2021 - керівництво студентською проблемною групою "Актуальні питання онтогенетичної соціалізації та адаптації особистості".
 • 2019-2020 - керівництво студентською проблемною групою: "Проблеми педагогічної, вікової та соціальної психології в контексті становлення особистості в онто- та соціогенезі".
 • 2018-2019 - керівництво студентською проблемною групою : «Діагностичні та корекційні технології у роботі з особистістю, схильною до агресії та насильства»


Наукове консультування установ, підприємств, організацій

 • ПраТ «Рівнешляхбуд».Консультативна, діагностична та корекційна робота з питань психології управління (в тому числі професійного вигорання) та маркетингу. З 2016 року.


Гранти, проекти, держтеми, госпдоговірні теми

 • з 2019 - задіяна у роботу госпдоговірної наукової теми з Волинським обласним центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій " Соціально-психологічні компетентності персоналу в сфері публічного управління"
 • 2017 - Координатор та виконавець госпдоговірної наукової теми з Волинським обласним центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій «Дослідження психічного здоров’я держслужбовців».
 • 2016-2017 участь у міжнародному проекті«Запобігання агресії, інтолерантності та практика формування діалогічної поведінки молоді» Люблін-Луцьк, WSEI, PL - OMEP, UA, кафедра загальної та соціальної психології.


Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю

 • 2018 - Членство в асоціації політичних психологів України [1]
 • 2013 - Членство в Українській асоціації організаційних психологів та психологів праці
 • 2010 - Членство в Волинського осередку ОМЕР
 • 2001 - Членство в товаристві психологів України


Підвищення кваліфікації

 • Науково-методичне стажування на кафедрі психології з питань генези особистості та сучасних практик психокорекції та психопрофілактики. Мукачівський державний університет. з 15.02.2020 по 15. 05. 2020
 • підвищення кваліфікації за 36-годинною програмою навчального курсу професійної практичної підготовки фахівців «Школа з інноваційного аспекту навчання». Вища школа економіки й інновацій в Любліні (Польща) 24-26 січня 2019 року
 • підвищення кваліфікації за 36-годинною програмою навчального курсу професійної практичної підготовки фахівців «Ідеї Ф.Фробеля і нова українська школа». Луцький педагогічний коледж, Польське Фребелівське товариство 16-17 листопада 2018 року
 • підвищення кваліфікації за 54-годинною програмою навчального курсу професійної практичної підготовки фахівців для роботи з дітьми, які мають особливі освітні потреби: «Психогенеза особистості: ревіталізаційний ракурс:. Сучасні підходи інтеграції та соціалізації дітей з особливими потребами». Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки 19-20 вересня 2018 року
 • науково-методичне стажування з загальної, соціальної, організаційної психології та психічного здоров’я людини. Вища школа економії та інновацій в Любліні (Польща) Факультет психології та педагогіки з 01 04.2017 до 01.07 2017
 • підвищення кваліфікації за 54-годинною програмою навчального курсу «Тренінг ораторського мистецтва та публічного виступу» для науково-педагогічних працівників навчальних закладів ІІІ-IV рівня акредитації за спеціальності «психологія», «психолінгвістика», «прикладна лінгвістика» та «лінгвістика». Свідоцтво про підвищення кваліфікації: серія НС номер 116 від 20 травня 2015 р. Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки 17-21 травня 2015 року
 • науково-практичний семінар «Сучасна освіта: розвиток умінь комунікативної взаємодії для виживання в глобальному суспільстві» для підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників навчальних закладів ІІІ-IV рівня акредитації зі спеціальності «психологія» та «лінгвістика» (свідоцтво про підвищення кваліфікації НА №40/14) Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки 15.05.-19.05. 2014


Державні відзнаки та нагороди

 • 2021 - Подяка Міністерства освіти і науки України
 • 2016 – Срібний нагрудний знак Лесі Українки, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
 • 2015 – Подяка ректора, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
 • 2014 - Подяка голови Волинської обласної державної адміністрації
 • 2014 - Подяка ректора, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
 • 2007 - Почесна грамота Управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації
 • 2004 - Почесна грамота Асоціації навчальнних закладів України приватної форми власності


Громадська активність

 • Автор та співорганізатор профорієнтаційної освітньої діяльності "Майстерня успіху" з 2017 року
 • Учасник волонтерського культурно-масового проекту освіти осіб літнього віку впродовж життя з 2017 року [2]
 • Член Громадської Оргагізації (з освітнім спрямуванням) Справа Кольпінга в Україні з 2019 року по теперішній час [3]
 • Участь в організації та проведенні позанавчальних культурно-спортивних заходів зі студентами.
 • Співорганізатор та учасник тижня першокурсника та тижня факультету.
 • Співорганізатор більше 25 міжнародних, всеукраїнських та з міжнародною участю конференцій та семінарів.
 • Неодноразово брала участь у різнопланових програмах на телебаченні з метою просвітницької діяльності й популяризації факультету психології та соціології. [4]