Кучерепа Микола Михайлович

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до навігації Перейти до пошуку
IMG4.jpg

https://scholar.google.com.ua/citations?user=0VM78wkAAAAJ&hl=uk

067-361-0-391

099-916-39-55

kucherepa44@gmail.com

kucherepa.mikola@vnu.edu.ua

Загальні відомості про викладача

Микола Михайлович Кучерепа народився 1953 року в м. Луцьку. У 1970 році закінчив середню школу № 3 в м. Луцьку. Протягом 1971–1976 рр. навчався на історичному факультеті Львівського державного університету ім. І. Франка, спеціальність за дипломом – історик, викладач історії і суспільствознавства. Працював на вчительській і профспілковій роботі, навчався в аспірантурі Львівського університету.

Практична діяльність

У 1984–1991 рр. – асистент, 1991–1993 рр. – старший викладач Луцького державного педагогічного інституту ім. Лесі Українки. Із 1993 р. – доцент, а з 2003 р. – професор. У 2005–2007 рр. – проректор з міжнародних зв’язків Волинського державного університету ім. Лесі Українки. У 2008–2009 рр. – завідувач кафедри культурології та менеджменту соціокультурної діяльності. У 2009–2020 рр. – професор кафедри нової та новітньої історії України, із 2020 р. – професор кафедри історії України та археології. Стажувався в Інституті історії Польської академії наук (Варшава), Інституті політичних досліджень ПАН (Варшава), а також – Київському, Львівському національних університетах, Національному університеті «Острозька академія». Член спеціалізованої вченої ради у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки. Бере участь у засіданнях спеціалізованих вчених рад інших ВНЗ. Виступає рецензентом дисертацій, неодноразово був офіційним опонентом при захисті дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. Проводив експертизу рукописів підручників для загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до Державного стандарту загальної середньої освіти, надісланих на Всеукраїнські конкурси рукописів підручників. У 2003 р. – член робочої групи експертів для проведення додаткових наукових досліджень трагічних подій на Волині у 1943–1944 рр. при Раді національної безпеки і оборони України. Бере активну участь у розгляді та узагальненні наявних історичних матеріалів щодо передумов, чинників, реальних масштабів і основних учасників українсько-польського конфлікту в роки Другої світової війни, готує обґрунтовані пропозиції щодо офіційної оцінки цих подій в контексті утвердження в українсько-польських відносинах принципів взаємної поваги і толерантності. Як проректор з міжнародних зв’язків, проводив значну роботу щодо входження Волинського державного університету імені Лесі Українки у міжнародний та європейський навчальний, науковий і економічний простори. З його ініціативи поглиблювалась співпраця із багатьма зарубіжними навчальними закладами, науковими установами шляхом укладання дво- і багатосторонніх угод. Автор понад 300 наукових публікацій – монографій, статей, навчальних посібників, методичних розробок, опублікованих у вітчизняних і зарубіжних виданнях. Багато зробив для вивчення історії українсько-польських відносин ХХ століття, організував низку міжнародних, всеукраїнських і регіональних конференцій, тринадцять міжнародних наукових семінарів «Українсько-польські відносини в роки Другої світової війни», участь в яких брали відомі вчені з України, Польщі, США, Німеччини, Канади, Франції. Керував держбюджетними темами. Керівник навчально-наукової лабораторії «Центр українсько-польських досліджень», а також – редакційно-видавничої групи «Науковий центр історичних студій Волині», яка веде підготовку серії науково-документальних книг «Реабілітовані історією. Волинська область» та «Книга Скорботи України. Волинська область», редактор наукового збірника «Україна – Польща: важкі питання», член інших редакційних колегій. Отримував гранти Міжнародних фондів «Відродження», імені Стефана Баторія (Польща), Каси імені Юзефа М’яновського (Польща). Активний громадський діяч, голова Волинської крайової організації Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Т. Шевченка, член Національної спілки краєзнавців України, Українського історичного товариства. Активний пропагандист історичних знань. З лекціями на історичну тематику постійно виступає перед громадськістю.

Викладає навчальні курси

 1. «Історія і культура України»
 2. «Україна в європейському історичному та культурному контекстах»
 3. «Історичні школи та методології в Україні»
 4. «Українське державотворення у ХХ столітті»
 5. «Українсько-польські відносини у ХХ столітті»
 6. «Історія політичних партій і рухів в Україні у ХХ столітті».

Коло наукових зацікавлень:

новітня історія України і Волині, історія українсько-польських відносин, історія радянських репресивних органів. Наукова школа (захищені аспіранти): Створив власну історичну школу «Українсько-польські відносини у XX ст.». Підготував одинадцять кандидатів наук.

Відзнаки

 1. Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня
 2. Грамотою Верховної Ради України, Почесною грамотою Міністерства культури і мистецтв України
 3. Багатьма почесними грамотами Волинської обласної державної адміністрації, Волинської обласної і Луцької міської ради,
 4. медаллю «Будівничий України

Публікації наукові

 1. «Роде наш красний...» (Волинь у долях краян і людських документах). У 3 т. Т. 2 / авт.-упоряд.: Л. К. Оляндер, Л. В. Бублейник, М. М. Кучерепа ; М-во освіти України, Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Волин. академ. дім. Луцьк : Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки, 1996. 344 с.
 2. Україна – Польща: важкі питання. Відп. ред. Микола Кучерепа. Т. 1–2. – Варшава: Тирса, 1998. 245 с.; Т. 3. – Варшава: Тирса, 1998. 267 с.; Т. 4. Варшава: Тирса, 1999. 348 c.; Т. 5. Варшава: Тирса, 2001. 359 c.; Т. 7. Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2008. 300 с.; Т. 8. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2008. 342 с.; Т. 9. Луцьк: ВМА «Терен», 2004. 496 с.
 3. Z historii ukraińsko-polskiego porozumienia na Wołyniu // Ukrainа – Polska: Kultura. Wartości. Zmagania duchowe. Koszalin, 1999. S. 253–274.
 4. Polityka wołyńska wojewody Henryka Józewskiego // Józef Łobodowski rzecznik dialogu polsko-ukraińskiego / рod red. L. Siryk, J. Święcha. Lublin, 2000. S. 99–114.
 5. Stosunki ukraińsko-polskie w II Rzeczypospolitej we współczesnej historiografii ukraińskiej // Historycy polscy i ukraińscy wobec problemów XX wieku / рod red. P. Kosiewskiego i G. Motyki. Kraków, 2000. S. 146–165.
 6. Кучерепа М. М., Давидюк Р. П. Волинське українське об’єднання (1931–1939 рр.). Луцьк: Надстир’я, 2001. 420 с.: іл.
 7. Національна політика Польщі щодо українців напередодні Другої світової війни // Наук. вісн. Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки ; ред. кол.: В. П. Колесник [та ін.]. Луцьк, 2001. № 11 : Історичні науки. С. 27–34.
 8. Український політичний рух на Волині у 1920-х роках: спроба узагальнення // Наук. зошити іст. ф-ту Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка : зб. наук. пр. / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. Львів, 2001. Вип. 4. С. 226–234.
 9. Kucherepa M. The Nationality of Poland towards Ukrainians before WW II / The Lemko Region, 1939–1947. War, Occupation and Deportation. Cracow-New Haven, 2002. P. 39–49.
 10. Кучерепа М. М. До генези конфлікту: українсько-польські відносини на Волині напередодні Другої світової війни // Волинь і Холмщина 1938–1947 рр.: польсько-українське протистояння та його відлуння. Дослідження, документи, спогади / Голова редакційної колегії Ярослав Ісаєвич. Львів, 2003 (Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність, Випуск 10 / Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України. С. 59–70.
 11. У пошуках правди : зб. матеріалів міжнар. наук. конф. «Українсько-польський конфлікт на Волині в роки Другої світової війни: генезис, характер, перебіг і наслідки», Луцьк, 20–23 трав. 2003 р. / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки ; упоряд.: В. К. Баран, М. М. Кучерепа, М. В. Моклиця, В. І. Гребенюк. Луцьк : Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки, 2003. 536 с.
 12. Волинь у Другій світовій війні: Зб. наук. і публіцист. ст., присвяч. 60-річчю визволення Волин. обл. від фашист. загарбників / Гол. ред. і упоряд. М. М. Кучерепа. Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2004. 252 с.
 13. Спільний простір свободи, безпеки та справедливості Європейського Союзу і проблема міграції. Зб. наук. праць / Наук. ред. Микола Кучерепа, Едвард Ольшевський. Хелм: Вища школа міжнародних стосунків і суспільної комунікації в Хелмі, 2006. 296 с.
 14. Волинь пам’ятає. Відлуння на Волині Голодомору 1932–1933 років у радянській Україні / Автори-упорядн. М. М. Кучерепа, В. В. Ткачук; за заг. ред. М. М. Кучерепи. Луцьк: ВАТ «Волинська обласна друкарня»; РВГ «Науковий центр історичних студій Волині», 2008. 264 с.; 36 іл.
 15. Українці Холмщини і Підляшшя: історична доля, духовна і матеріальна культура впродовж віків: Зб. наук. праць / Упорядн. М. М. Кучерепа, Н. Г. Сташенко; За заг. ред. М. М. Кучерепи. Луцьк: ВАТ «Волинська обласна друкарня» – РВВ «Вежа» Волин. націон. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. 568 с.
 16. Кучерепа М. Український політикум Волині 1921–1939 років: спроба узагальнення // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Вип. 17: Українсько-польсько-білоруське сусідство: ХХ століття / НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича; голова редколегії Ярослав Ісаєвич, упорядники Микола Литвин, Василь Футала. Львів, 2008. С. 239–248.
 17. Kuczerepa M. Umowa Warszawska 1920 roku – geneza, problemy, skutki / Polska i Ukraina w walce o niepodległość. 1918–1920. Warszawa, 2009. S. 25–38.
 18. Заходи послів і сенаторів Волинського українського Об’єднання у справі акції руйнування православних церков на Холмщині та Південному Підляшші в 1938 році // Archiwum Chełmskie / рod red. G. Kuprianowicza. Chełm, 2009. T. 4 : Akcja burzrenia cerkwi prawosławnych na Chełmszyżnie i Południowym Podlasiu w 1938 roku – uwarkowania, przebieg, konsekwencje. С. 123–138.
 19. Українці Холмщини і Підляшшя: історична доля, духовна і матеріальна культура впродовж віків: Зб. наук. праць. Т. 2 / упорядн. М. М. Кучерепа; За заг. ред. М. М. Кучерепи. Луцьк: ВАТ «Волинська обласна друкарня», 2010. 428 с.
 20. Wrzesień 1939 r. w losach Wołynian // Wrzesień 1939 wojna na dwa fronty / рod red. J. Gmitruka, W. Włodarkiewicza ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Instytutu Historii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Stowarzyszenia Historyków Wojskowości. Warszawa, 2010. S. 535–540.
 21. Реабілітовані історією: У двадцяти семи томах. Волинська область / Головна редколегія: (голова П. Т. Тронько, заступники голови О. П. Реєнт, С. А. Кокін та ін.); редколегія тому (голова О. І. Курилюк, відповідальний секретар М. М. Кучерепа та ін.). Кн. 1. Луцьк: ВАТ “Волинська обласна друкарня”, 2010. 978 с. іл.
 22. Книга Скорботи України. Волинська область / редколегія тому (голова О. І. Курилюк, відповідальний секретар М. М. Кучерепа та ін.). Т. 2. Луцьк: “Надстир’я”, 2010. 592 с.
 23. Кучерепа М. М. Західне Полісся у міжвоєнний період (1921–1939 рр.); Західне Полісся у радянський період (1946–1991 рр) // Західне Полісся: історія та культура : монографія / авт. кол. Г. В. Бондаренко, О. Н. Гаврилюк, А. А. Дмитренко, О. М. Карліна, В. О. Кудь, М. М. Кучерепа та ін.; наук. ред. В. К. Баран. Луцьк : ПрАТ «Волинська обласна друкарня», 2012. С. 342–430; 510–580. (7,2 обл.-вид. арк.).
 24. Микола Кучерепа. Причини, хід та наслідки українсько-польського конфлікту на Волині в роки Другої світової війни // Волинь і волиняни у Другій світовій війні : зб. наук. пр. / упоряд. М. М. Кучерепа. Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. C. 144–152. (0,6 обл.-вид. арк.). (Наук. збірник).
 25. Історія органів державної безпеки на Волині : документально-публіцистичне вид. / наук. ред. М. М. Кучерепа ; за заг. ред. В. А. Мельниковича. Луцьк : Ініціал, 2012. 240 с.
 26. Кучерепа Микола. Українсько-польські відносини напередодні Другої світової війни // Polska wobec zagrożenia ze strony Trzeciej Rzeszy. Pod redarcją Henryka Ćwięka i Zdisława Cuttera. Częstochowa: Wyd-wo im. Stanisława Pododińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, 2012. S. 65–78.
 27. Кучерепа М. Роль та значення міжнародних наукових семінарів «Українсько-польські стосунки в роки Другої світової війни» // Відгомін Волинської трагедії в історичній пам’яті польського й українського народів: монографія / ред.: В. Ф. Солдатенко (голова) та ін.; автор. колектив: Я. М. Антонюк, Д. В. Вєдєнєєв та ін. Київ: ДП НВЦ «Пріоритети», 2013. С. 155–202.
 28. Кучерепа Микола. Причини, хід та наслідки українсько-польського конфлікту на Волині в роки Другої світової війни // Краєзнавство. 2013. № 3. С. 33–41. Наукове фахове видання.
 29. Реабілітовані історією: У двадцяти семи томах. Волинська область / Головна редколегія: (голова В. Ф. Солдатенко, головний редактор В. М. Литвин, заступники голови С. А. Кокін., О. П. Реєнт, В. А. Смолій та ін.); редколегія тому (голова О. І. Курилюк, відповідальний секретар М. М. Кучерепа та ін.). Кн. 2. Луцьк: Обласне редакційно-видавниче підприємство “Надстир’я”, 2013. 612 с. (61,8 обл.-вид. арк.). Монографія.
 30. Пронь Т., Кучерепа М. Образи Данила Галицького і Холма в науковій спадщині Михайла Грушевського // Український альманах (Варшава). 2015. С. 264–278. (1,0 обл.-вид. арк.).
 31. Кучерепа М. Багатоаспектність польсько-українського конфлікту на Волині // Polacy i Ukraińcy : Historia, króra łączy i dzieli. Słupsk, Gdańsk: Wyd-wo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, 2015. S. 210–214, 220–221. (0,5 обл.-вид. арк.). (Наук. збірник).
 32. Кучерепа М. Становлення та діяльність просвітянських організацій на Волині (1918–1939 рр.) // Наук. вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія: Історичні науки. 2016. № 3 (328). С. 27–35. Наукове фахове видання.
 33. Кучерепа М. «Волинський експеримент» воєводи Г. Юзевського // Проект «Україна». Галичина та Волинь у складі міжвоєнної Польщі (Колективна монографія). Харків: Фоліо, 2017. С. 111–131.
 34. Кучерепа М. Політика воєводи Г. Юзевського щодо державної асиміляції українців Волині // Українсько-польські відносини. Новітня доба / [відп. ред. Микола Литвин]; Національна академія наук України. Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича. Львів, 2017. С. 244–257. Колективна монографія.
 35. Кучерепа М., Щеблюк С. Християнські профспілки на Волині (1921–1939 рр.) // Державотворення і помісність Церкви: історичні процеси та сучасні реалії: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (18.05.2017). Луцьк: Видавництво Волинської православної богословської академії ЕІКΩN, 2017. C. 127–136.
 36. Реабілітовані історією. У двадцяти семи томах. Волинська область / Керівник автор. колективу і відпов. редактор М. М. Кучерепа. Кн. 3. Луцьк: Надстир’я, 2017. 688 с. (64,5 обл.-вид. арк.). Колективна монографія.
 37. Кучерепа М. «Рідкісний поміж поляків тип джентельмена» (Ян Генрик Юзевський) // Замість щоденника / Генрик Юзевський ; пер. Юлії Васейко ; вступ. ст. Миколи Кучерепи; післяслово Марека Запора ; за заг. і наук. ред. Миколи Кучерепи. Луцьк : Вежа-друк, 2017. С. 4–44.
 38. Кучерепа М. М. Захисники працюючого люду: профспілки у Волинському воєводстві в 1921–1939 рр. У 2-х ч., ч. 1 : монографія; ч. 2 : документи і матеріали / Кучерепа Микола Михайлович, Щеблюк Станіслав Германович. Луцьк : Вежа-Друк 2018. 580 с., іл.
 39. Микола Кучерепа. Просвіти і Просвітянські хати – українські національні осередки Волині у міжвоєнний період // Літопис Волині. Всеукраїнський науковий часопис. 2018. Ч. 19. С. 96–104.
 40. Реабілітовані історією. У двадцяти семи томах. Волинська область / Керівник автор. колективу і відпов. редактор М. М. Кучерепа. Кн. 4. Луцьк: Вежа-друк, 2019. 568 с. Колективна монографія.
 41. Реабілітовані історією. У двадцяти семи томах. Волинська область / Керівник автор. колективу і відпов. редактор М. М. Кучерепа. Кн. 5. Луцьк: Вежа-друк, 2019. 584 с. Колективна монографія.
 42. Кучерепа М. М. Захисники працюючого люду: профспілки у Волинському воєводствів 1921–1939 рр. : монографія : у 2-х ч. / Микола Михайлович Кучерепа, Станіслав Германович Щеблюк. 2-ге вид., переробл. і доповн. Луцьк : Вежа-Друк, 2019. 588 с., іл.
 43. М. Кучерепа. З історії українсько-польського порозуміння на Волині (1921–1939 рр.) // «Волинь-43»: міфи і реальність : зб. наук. праць / упорядники Кучерепа М. М., Шваб А. Г. : Вежа-Друк, 2019. С.60–77.
 44. Кучерепа М. М. Українсько-польські депортаційні процеси 1944–1951 // Енциклопедія історії України: Україна–Українці. ‒ Кн. 2 / Редкол.: В. А. Смолій (голова редкол.), Г. В. Боряк (заст. голови), Я. В. Верменич, В. Ф. Верстюк, С. В. Віднянський, В. М. Даниленко, Л. О. Зашкільняк, С. В. Кульчицький (заст. голови), О. Є. Лисенко, О. П. Реєнт, О. С. Рубльов (відп. секр.), О. П. Толочко, О. А. Удод, Л. Д. Якубова, О. В. Ясь. НАН України. Інститут історії України. Київ : Наукова думка, 2019. С. 800–801. (0,6 обл.-вид. арк.). Енциклопедія.
 45. Кучерепа М. М. Україна – Польща: важкі питання. Міжнародні наукові семінари українських і польських істориків // Енциклопедія історії України: Україна – Українці. Кн. 2 / Редкол.: В. А. Смолій (голова редкол.), Г. В. Боряк (заст. голови), Я. В. Верменич, В. Ф. Верстюк, С. В. Віднянський, В. М. Даниленко, Л. О. Зашкільняк, С. В. Кульчицький (заст. голови), О. Є. Лисенко, О. П. Реєнт, О. С. Рубльов (відп. секр.), О. П. Толочко, О. А. Удод, Л. Д. Якубова, О. В. Ясь. НАН України. Інститут історії України. Київ : Наукова думка, 2019. С. 494–496. (0,6 обл.-вид. арк.). Енциклопедія.
 46. Вересень 1939 у долі держав та народів. Війна, репресії, пам’ять : наук. зб. / упорядник і наук. ред. М. М. Кучерепа. Луцьк : Вежа-Друк, 2019. 212 с.
 47. Баран В., Кучерепа М. Даниленко В. Україна в 1985–1991 рр.: остання глава радянської історії. Укр. істор. журнал. 2019. C. 192–199.
 48. Кучерепа М. М. Український національний політичний рух на Волині у 1920-х роках: спроби його систематизації та характеристики // Rocznik Lubelski. T. XLI. S. 148–158. Видання в базі Index Copernicus.
 49. Кучерепа М., Степанюк С. Етнічні та демографічні зміни у Волинському воєводстві у 1921–1939 рр.», Вісник Львівського університету. Серія історична. Спеціальний випуск. 2019, с. 184–196. Наукове фахове видання.
 50. Кучерепа М. Договір Петлюра – Пілсудський 1920 року //Літопис Волині : Всеукраїнський науковий часопис. Число 21. Луцьк, 2019. С 103–108.

Навчально-методичні публікації

 1. Методичні поради до семінарських занять з політичної історії України для студентів заочної форми навчання. Луцьк : [б. в.], 1993. 32 с.
 2. Волинь у міжвоєнний період (1921–1939 рр.) : метод. матеріали на допомогу викл., вчителям, студ. вищ. учб. закл. / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Ред.-вид. група «Реабілітовані історією». Луцьк : Ред.-вид. група «Реабілітовані історією», 1994. 60 с.
 3. Програма і методичні рекомендації по підготовці серії науково-документальних книг «Волинська область. Реабілітовані історією». Луцьк : Ред.-вид. група «Реабілітовані історією», 1994. 57 с.
 4. З досвіду проведення архівної практики студентів історичного факультету Волинського державного університету ім. Лесі Українки // Archiwistyka na studiach historycznych / рod. red. Wandy Krystyny Roman. Toruń, 2002. S. 22–29.
 5. Кучерепа М. М., Вісин В. В. Волинь 1939–1941 рр. Навч. посібник. Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2005. 486 с.
 6. Кучерепа М. М. Історія Волині: 1939–1941 рр. Навч. посібник. Луцьк: Волинська обл. друкарня, 2006. 456 с.