Мельник Ірина Миколаївна

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук
Мельник Ірина.jpg

Доцент кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент, дослідження у сфері дошкільної педагогіки, підготовки фахівців дошкільної освіти, педагогічної майстерності вихователів ЗДО

ОСВІТА

 • 1997 рік – кандидат педагогічних наук, Прикарпатський університет імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ)
 • 1989 рік – диплом про вищу освіту з відзнакою, факультет економіки та організації книжкової справи, Український поліграфічний інститут імені Івана Федорова (нині Українська академія друкарства), (м. Львів)

ПРОФЕСІЙНІ ПРИЗНАЧЕННЯ

 • 1989-1992 рр. – Волинський облкниготорг, м.Луцьк (книжковий магазин №3, продавець)
 • 1992-1993 рр. – молодший науковий співробітник у Республіканському центрі світоглядної освіти молоді (редакційно-видавничий відділ)
 • 1993-1994 рр. – молодший науковий співробітник лабораторії народознавчої лексики кафедри філології і народознавства Луцького педагогічного інституту імені Лесі Українки, асистент кафедри педагогіки і психології початкового і дошкільного навчання
 • 1993-1997 рр. – аспірантура з відривом від виробництва (Прикарпатський університет імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ)
 • 1997-1998 рр. – асистент кафедри дошкільної педагогіки ВДУ імені Лесі Українки
 • 1998-1999 рр. – старший викладач кафедри дошкільної педагогіки ВДУ імені Лесі Українки
 • 1999-2021 рр. – доцент кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти ВНУ імені Лесі Українки

ПРОФЕСІЙНІ ВІДЗНАКИ, НАГОРОДИ, ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЯХ

 • 2010 рік – Подяка міського голови
 • 2018 рік – срібний знак Східноєвропейського університету імені Лесі Українки

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ

дослідження професійної підготовки вихователя ЗДО; науково-дослідна робота студентів; проблеми впровадження інноваційних технологій у роботу вихователя ЗДО; педагогічна майстерність вихователя ЗДО.

ГРАНТОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

ВИБРАНІ ПРАЦІ

 1. Рedagogical interaction in the context of humanization of education Rozprawy Społeczne. Tom VIIІ. Wydawnictwo PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. 2014. S. 78-82.
 2. The effectiveness of project technologies in pedagogical process of the pre-school establishments Science and Education in Australia, America and Eurasia: fundamental and Applied Science The 1-st International Academic Conference Australia, Melbourne, 25 June 2014 Papers and commentaries. V.II. Melbourne IADCES Press, Melbourne, 2014. S. 189-191.
 3. Професійне становлення майбутнього педагога:змістова сутність Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школі: зб. наук. праць [редкол. Т.І.Сущенко (голов. ред) та ін.]. Запоріжжя: КПУ, 2015. Вип.439(96).С.218-224.
 4. Потенціал педагогічних дисциплін у професійній самоосвіті майбутнього вчителя початкової школи Науковий журнал «Молодий вчений». Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2016. №7(34), липень, 2016. С.446-449. (Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і науковометричних баз: РИНЦ, ScholarGoogle,OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus )
 5. Педагогічна діагностика в навчально-виховному процесі початкової школи Робоча програма та методичні рекомендації нормативної навчальної дисципліни підготовки магістрів початкової освіти. Луцьк: ПП Іванюк В.П., 2016, 37 с.
 6. І.Ющишин: основні засади нової, національної школи друк. Scientific development and achievements: Proceedings of the International Scientific Conference December 1, 2017 in the city St. Andrews, Scotland, UK/ed. for the production Holdenblat M. A. // NGO “European Scientific Platform” Odessa, Printing House “Drukarik”, 2017. Part 1. P.66-70.
 7. Соціальне гувернерство / Методичні рекомендації вибіркової навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки бакалавр, 01 Освіта, спеціальністю 012 Дошкільна освіта . Луцьк: П.П.Іванюк В.П., 2018. 66 с.
 8. Науково-дослідна діяльність як інноваційна технологія професійної підготовки педагога Актуальні проблеми педагогічної освіти: європейський і національний вимір: матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (28-29 травня 2019 року) ] / за заг.ред А.В.Лякішевої. Луцьк: ПП Іванюк В.П., 2019. С.173 -175.
 9. Активізація рухового режиму – основа успішного формування здорового способу життя у старших дошкільників Вплив досягнень психологічних і педагогічних наук на розвиток сучасного суспільства: збірник тез міжнародної науково-практичної конференції: (м. Харків, Україна, 13-14 березня: Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень», 2020. С.50-56.
 10. Емпатія вихователя ЗДО в контексті гуманної взаємодії з дітьми Актуальні проблеми педагогічної освіти:європейський і національний вимір: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (12-15 жовтня 2020 року, м.Луцьк). С.45-47
 11. Мистецтво спілкування – невід’ємна складова педагогічної майстерності вихователя ЗДО Науковий журнал «Молодий вчений». Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2020. №10(86), жовтень 2020. С.404-409. (Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і науковометричних баз: Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, Google Scholar, CrossRef, Index Copernicus)
 12. Сутнісна характеристика освітнього середовища в контексті дошкільної освіти Науковий журнал «Молодий вчений». Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2020. №11(87), листопад 2020. С.93-98. (Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і науковометричних баз: Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, Google Scholar, CrossRef, Index Copernicus
 13. Гувернерство в сучасних умовах:соціально-педагогічний аспект: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції. Луцьк: ВНУ імені Лесі Українки, 2021.15 січня. С.60-66.
 14. Мельник І.М., Заремба Л.В.Технологія формування педагогічної майстерності вихователя ЗДО: вихідні концепти. Науковий журнал Молодий вчений. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», лютий 2021. № 2 (90). С. 190-194. (Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань науковометричних баз: РИНЦ, ScolarGoogle, OAЛ, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus) DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2021-2-90-37

КОНТАКТИ

43025, м. Луцьк, вул. Винниченка,30 к.406

Телефон: +38(050)2632028

е-mail: melnik.irina@vnu.edu.ua