Навчально-наукова лабораторія економіки, підприємництва та маркетингу ВНУ імені Лесі Українки

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Лого лаб ЕПМ.png

Навчально-наукова лабораторія економіки, підприємництва та маркетингу створена в 2022 році. Функціонує на факультеті економіки та управління задля організації, координації та проведення наукових досліджень в галузі економіки та впровадження їх результатів у практику і навчальний процес. Місією Лабораторії є надання наукових, освітніх, консультаційних та інноваційних послуг з метою підвищення рівня інноваційності управління підприємствами та організаціями, покращення соціально-економічного та екологічного середовища регіону й держави. Лабораторія поділяє цінності Волинського національного університету імені Лесі Українки: Університетська спільнота; Особистість; Гуманізм; Креативність; Лідерство; Якість; Національна свідомість; Демократія; Активна громадянська позиція.


The Educational and Research Laboratory of Economics, Entrepreneurship, and Marketing was established in 2022. It operates at the Faculty of Economics and Management to organize, coordinate and conduct research in economics and implement their results in practice and the educational process. The mission of the Laboratory is to provide scientific, educational, consulting, and innovative services to increase the level of innovation in the management of enterprises and organizations, and improve the socio-economic and environmental environment of the region and the state. The Laboratory shares the values of Lesya Ukrainka Volyn National University: University community; Personality; Humanism; Creativity; Leadership; Quality; National consciousness; Democracy; Active citizenship.

Керівник навчально-наукової лабораторії економіки, підприємництва та маркетингу


Структура лабораторії | Structure of the laboratory:

Структура Лаб. ЕПМ на сайт.jpg

Кадрове забезпечення | Human Resources:

КЕРІВНИК:

Photo 2023-06-18 23-21-38.jpg
Костянтин ПАВЛОВ, доктор економічних наук, професор;

КООРДИНАТОРИ НАПРЯМІВ ДІЯЛЬНОСТІ НН ЛАБОРАТОРІЇ ЕПМ:

Pavlova.jpg

Олена ПАВЛОВА, доктор економічних наук, професор – науково-дослідна робота;
Yakymchuk.jpg

Аліна ЯКИМЧУК, доктор економічних наук, професор – міжнародна та грантова діяльність;
Sak T.jpg

Тетяна САК, кандидат економічних наук, доцент – інноваційна робота та Start-Up проекти;
Shostak.jpg

Людмила ШОСТАК, кандидат економічних наук, доцент – наукова діяльність здобувачів освіти;
Suryak.jpg

Алла СУР’ЯК, кандидат економічних наук, доцент – промоція освітньо-наукової діяльності;
Bukalo.jpg

Надія БУКАЛО, кандидат економічних наук, доцент – дуалізація в освітньому процесі;
DSC 3535.jpg

Світлана БОРТНІК, кандидат економічних наук, доцент – академічна та міжнародна мобільність учасників освітнього процесу, патріотізація.ТЕХНІЧНИЙ КООРДИНАТОР ДІЯЛЬНОСТІ НН ЛАБОРАТОРІЇ ЕПМ:

Shabala.jpg

Олександр ШАБАЛА, аспірант, лаборант кафедри економіки, підприємництва та маркетингу.
Напрями діяльності Лабораторії | Directions of the Laboratory's activities:

1. Підготовка PhD аспірантів та докторів наук за спеціальностями 051 Економіка за освітньо-науковою програмою «Економіка галузевих ринків»; 076 Підприємництво та торгівля за освітньо-науковою програмою «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».
2. Спеціалізована вчена рада Д 32.051.06 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями: 8.00.01 «Економічна теорія та історія економічної думки», 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством», 08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища».
3. Систематична організація та проведення міжнародних науково-практичних конференцій.
4. Пошук, продукування та об’єднання інтелектуальних, матеріальних, технічних ресурсів за для виконання наукових досліджень.
5. Об’єднання зусиль та потенціалу науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, слухачів, здобувачів ВНУ ім. Лесі Українки, з метою генерування навчально-наукового продукту.
6. Вдосконалення кадрового потенціалу ВНУ ім. Лесі Українки.
7. Використання потенціалу Лабораторії для підвищення рівня підготовки здобувачів 1, 2, 3 освітньо-професійного та освітньо-наукового рівнів освіти, докторантів.
8. Організація конференцій, круглих столів, семінарів, курсів підвищення кваліфікації тощо.
9. Впровадження наукових ідей та розробок.
10. Здійснення науково-консультаційної та дорадчої діяльності.


1. Preparation of Ph.D. graduate students and doctors of sciences in the specialties 051 Economics under the educational and scientific program "Economics of Sectoral Markets"; 076 Entrepreneurship and Trade under the educational and scientific program "Entrepreneurship, Trade, and Exchange Activities."
2. Specialized Academic Council D 32.051.06 with the right to accept for consideration and defend dissertations for the degree of Doctor (Candidate) of Economic Sciences in the following specialties: 8.00.01 "Economic Theory and History of Economic Thought," 08.00.03 "Economics and Management of the National Economy," 08.00.06 "Economics of Natural Resources and Environmental Protection."
3. Systematic organization and holding of international scientific and practical conferences.
4. Search, production, and integration of intellectual, material, and technical resources for implementing scientific research.
5. Combining the efforts and potential of research and teaching staff, doctoral students, postgraduate students, students, and Lesya Ukrainka National University applicants to generate an educational and scientific product.
6. Improving the human resources of Lesya Ukrainka National University.
7. Using the potential of the Laboratory to improve the level of training of applicants of 1, 2, 3 educational and professional and educational and scientific levels of education, doctoral students.
8. Organization of conferences, round tables, seminars, advanced training courses, etc.
9. Implementation of scientific ideas and developments.
10. Carrying out scientific consulting and advisory activities.

Основні завдання та функції лабораторії | Main tasks and functions of the laboratory:

Основними завданнями діяльності Лабораторії є:

- організація, координація та проведення наукових досліджень відповідно до тематичного плану фундаментальних та прикладних наукових робіт, пріоритетних напрямків розвитку науки і техніки України, пріоритетних тематичних напрямів науково-дослідної діяльності Університету, наукових тематик кафедри економіки, підприємництва та маркетингу;
- впровадження результатів наукових досліджень у виробництво та в освітній процес;
- оприлюднення результатів наукових досліджень на конференціях, семінарах, у наукових виданнях та на офіційних сайтах.

Для досягнення поставлених цілей Лабораторія виконує наступні функції:
- матеріально-технічне, правове та інформаційне забезпечення виконання наукових досліджень;
- надання наукових, консультаційних, експертних та інших видів послуг, напрям яких відповідає науковим напрямам діяльності кафедри економіки, підприємництва та маркетингу, організаціям, підприємствам, установам та фізичним особам;
- пошук споживачів наукового продукту Університету, забезпечення комерціалізації результатів наукових досліджень та впровадження їх у виробництво;
- залучення наукових і науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів та студентів ВНУ ім. Лесі Українки до виконання науково-дослідних робіт;
- збір та узагальнення результатів наукових досліджень за напрямом діяльності кафедри економіки, підприємництва та маркетингу;
- сприяння підвищенню якості підготовки фахівців зі спеціальностей 051 Економіка, 075 Маркетинг, 076 Підприємництво та торгівля.

The main tasks of the Laboratory are:
- organization, coordination, and conducting of scientific research following the thematic plan of basic and applied scientific works, priority directions of development of science and technology of Ukraine, priority thematic areas of research activities of the University, scientific topics of the Department of Economics, Entrepreneurship, and Marketing;
- implementation of research results in production and in the educational process;
- publishing research results at conferences, seminars, scientific publications, and on official websites.

To achieve its goals, the Laboratory performs the following functions:
- material, technical, legal, and informational support of scientific research;
- providing scientific, consulting, expert, and other types of services, the direction of which corresponds to the scientific areas of activity of the Department of Economics, Entrepreneurship, and Marketing, to organizations, enterprises, institutions, and individuals;
- search for consumers of the University's scientific product, ensuring the commercialization of research results and their implementation in production;
- involvement of research and teaching staff, doctoral students, postgraduate students, and students of Lesya Ukrainka National University in the implementation of research works;
- collection and generalization of research results in the field of activity of the Department of Economics, Business, and Marketing.
- Promoting the quality of training of specialists in the specialties 051 Economics, 075 Marketing, 076 Entrepreneurship, and Trade.

Освітньо-наукова діяльність | Educational and research activities:

Розробка спеціальних навчальних курсів та програм з економіки, підприємництва та маркетингу, методичних рекомендацій, навчальних посібників, підручників.
Development of special training courses and programs in economics, entrepreneurship, and marketing, methodological guidelines, textbooks, and manuals.

Науково-дослідна діяльність | Scientific and research activity:

1. Здійснення наукових досліджень у галузі економіки, підприємництва та маркетингу й впровадження їх результатів у освітній процес (розробка освітніх та освітньо-наукових програм, навчальних курсів (в тому числі електронних тощо).
2. Консультаційно-методичний супровід та координація діяльності науковців початківців.
3. Налагодження контактів з українськими та міжнародними інституціями з метою поглиблення наукової співпраці, поширення та практичного застосування результатів роботи.
4. Залучення студентів, аспірантів та науково-педагогічних працівників Університету до виконання наукових робіт з проблематики кафедри економіки, підприємництва та маркетингу.
5. Наукове обґрунтування інноваційних методів та інструментів економічної діяльності підприємств та організацій.

1. Conducting scientific research in economics, entrepreneurship, and marketing and implementing their results in the educational process (development of academic and educational-scientific programs, training courses (including electronic ones, etc.)
2. Consultation and methodological support and coordination of the activities of beginning researchers.
3. Establishment of contacts with Ukrainian and international institutions to deepen scientific cooperation, dissemination, and practical application of research results.
4. Involvement of students, postgraduate students, and research and teaching staff of the University in the implementation of scientific works on the Department of Economics, Entrepreneurship, and Marketing issues.
5. Scientific substantiation of innovative methods and instruments of economic activity of enterprises and organizations.

Проєкти, що реалізуються | Projects underway:

Навчальні курси | Educational courses:

Результати наукової діяльності | Results of scientific activity:

Наші партнери | Our partners:

ГО «Інститут економічних та еколого-енергетичних досліджень» (https://ieeer.top/).
АТ «Волиньгаз» (https://vl.dsoua.com/ua/).
Офіс Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (https://ombudsman.gov.ua/uk/about).
ПрАТ «СКФ Україна» (https://www.skf.com/ua)
Волинський обласний центр зайнятості (https://vol.dcz.gov.ua/).
Поліській лісовий офіс (https://e-forest.gov.ua/).

NGO "Institute for Economic, Environmental and Energy Research" (https://ieeer.top/).
Volyngaz JSC (https://vl.dsoua.com/ua/).
Office of the Ukrainian Parliament Commissioner for Human Rights (https://ombudsman.gov.ua/uk/about).
PJSC "SCF Ukraine" (https://www.skf.com/ua)
Volyn Regional Employment Center (https://vol.dcz.gov.ua/).
Polissia Forestry Office (https://e-forest.gov.ua/).

Події | Events:

НАУКОВЦІ ЛАБОРАТОРІЇ ЕКОНОМІКИ, ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА МАРКЕТИНГУ ОТРИМАЛИ СЕРТИФІКАТИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ (https://vnu.edu.ua/uk/news/suspilstvo/naukovtsi-laboratoriyi-ekonomiky-pidpryyemnytstva-ta-marketynhu-otrymaly).

ЧЛЕНИ КАФЕДРИ ЕКОНОМІКИ, ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА МАРКЕТИНГУ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У РОБОТІ КРУГЛОГО СТОЛУ В ОДЕСІ (https://vnu.edu.ua/uk/news/suspilstvo/chleny-kafedry-ekonomiky-pidpryyemnytstva-ta-marketynhu-vzyaly-uchast-u-roboti).

УНІВЕРСИТЕТ – СПІВОРГАНІЗАТОР КОНФЕРЕНЦІЇ, МАТЕРІАЛИ ЯКОЇ БУДЕ ПРОІНДЕКСОВАНО В НАУКОМЕТРИЧНІЙ БАЗІ SCOPUS (https://vnu.edu.ua/uk/news/suspilstvo/universytet-spivorhanizator-konferentsiyi-materialy-yakoyi-bude-proindeksovano-v).

ПРОФЕСОРИ УНІВЕРСИТЕТУ ПРЕЗЕНТУВАЛИ ДВІ МОНОГРАФІЇ (https://vnu.edu.ua/uk/news/suspilstvo/profesory-universytetu-prezentuvaly-dvi-monohrafiyi). ОБГОВОРЕННЯ ОПП ЗІ ЗДОБУВАЧАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ Й ВИПУСКНИКАМИ КАФЕДРИ ЕКОНОМІКИ, ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА МАРКЕТИНГУ (https://vnu.edu.ua/uk/news/suspilstvo/obhovorennya-opp-zi-zdobuvachamy-vyshchoyi-osvity-y-vypusknykamy-kafedry-ekonomiky).

РЕЗУЛЬТАТИ МІЖНАРОДНОЇ РОБОТИ НАУКОВОГО ГУРТКА КАФЕДРИ ЕКОНОМІКИ, ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА МАРКЕТИНГУ (https://vnu.edu.ua/uk/news/suspilstvo/rezultaty-mizhnarodnoyi-roboty-naukovoho-hurtka-kafedry-ekonomiky-pidpryyemnytstva).

«ОСВІТЯНИ НЕЗЛАМНІ У ВІЙНІ» (https://vnu.edu.ua/uk/news/suspilstvo/osvityany-nezlamni-u-viyni ).

ЗАПРОШЕНИЙ ПРОФЕСОР ПРО ПРАКТИКИ ВІДКРИТОЇ НАУКИ В ДОСЛІДЖЕННЯХ УНІВЕРСИТЕТІВ ЄВРОПИ (https://vnu.edu.ua/uk/news/suspilstvo/zaproshenyy-profesor-pro-praktyky-vidkrytoyi-nauky-v-doslidzhennyakh-universytetiv ).

«У МЕЖАХ ДИСЦИПЛІНИ «ПРИКЛАДНА ЕКОНОМІКА» ВІДБУЛАСЯ ОНЛАЙН-ЛЕКЦІЯ ЗАПРОШЕНОГО ПРОФЕСОРА» (https://vnu.edu.ua/uk/news/suspilstvo/u-mezhakh-dystsypliny-prykladna-ekonomika-vidbulasya-onlayn-lektsiya-zaproshenoho ).

НА КАФЕДРІ ЕКОНОМІКИ, ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА МАРКЕТИНГУ ВІДБУЛОСЯ ДОРАДЧЕ ЗАСІДАННЯ З АСПІРАНТАМИ (https://vnu.edu.ua/uk/news/suspilstvo/na-kafedri-ekonomiky-pidpryyemnytstva-ta-marketynhu-vidbulosya-doradche-zasidannya).

ВИКЛАДАЧІВ Й АСПІРАНТІВ ЗАПРОШУЮТЬ ДО УЧАСТІ В НАУКОВІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ З УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ В УМОВАХ МІЖНАРОДНОЇ КРИЗИ (https://vnu.edu.ua/uk/news/suspilstvo/vykladachiv-y-aspirantiv-zaproshuyut-do-uchasti-v-naukoviy-konferentsiyi-z ).

ВІДБУЛАСЯ МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ ЩОДО РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ (https://vnu.edu.ua/uk/news/suspilstvo/vidbulasya-mizhnarodna-konferentsiya-shchodo-ratsionalnoho-vykorystannya-resursiv ).

ПРОФЕСОРИ УНІВЕРСИТЕТУ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У КРУГЛОМУ СТОЛІ ЩОДО ПЕРСПЕКТИВ ВІДНОВЛЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ (https://vnu.edu.ua/uk/news/suspilstvo/profesory-universytetu-vzyaly-uchast-u-kruhlomu-stoli-shchodo-perspektyv ).

ВИЙШОВ ДРУКОМ ПІДРУЧНИК «МАРКЕТИНГ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА» (https://vnu.edu.ua/uk/news/suspilstvo/vyyshov-drukom-pidruchnyk-marketynh-teoriya-i-praktyka ).

Корисні WEB-сервіси | Useful WEB-services:

Кафедра економіки, підприємництва та марктеингу ВНУ ім. Лесі Українки (https://vnu.edu.ua/uk/chairs/pidpriiemnictva-i-marketingu). ВНУ ім. Лесі Українки (https://vnu.edu.ua/uk).

ГО «Інститут економічних та еколого-енергетичних досліджень» (https://ieeer.top/).

Приклад оформлення списку літератури у відповідності до ДСТУ 8302:2015 (https://ineeer-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/conference_ieeer_top/EdVN4gtBc1JNhlmNNGu-NngB2UzpAgL9lHabHIjb9AbOEw?e=KHLWzc)

Різне (https://volnu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pavlov_kostiantyn_vnu_edu_ua/EilsRXS5am9Pnzzh4bFf0ykBX0D8Tb1U1Rho98XVWLlPGQ?e=8V1OiR )

Department of Economics, Entrepreneurship and Marketing of Lesya Ukrainka National University (https://vnu.edu.ua/uk/chairs/pidpriiemnictva-i-marketingu). Lesya Ukrainka National University (https://vnu.edu.ua/uk).

NGO "Institute for Economic, Environmental and Energy Research" (https://ieeer.top/).

An example of a bibliography in accordance with DSTU 8302:2015 (https://ineeer-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/conference_ieeer_top/EdVN4gtBc1JNhlmNNGu-NngB2UzpAgL9lHabHIjb9AbOEw?e=KHLWzc)

Miscellaneous (https://volnu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pavlov_kostiantyn_vnu_edu_ua/EilsRXS5am9Pnzzh4bFf0ykBX0D8Tb1U1Rho98XVWLlPGQ?e=8V1OiR)

Нормативні документи | Regulatory documents:

Положення про Навчально-наукову лабораторію економіки, підприємництва та маркетингу (https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2023-01/%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF%20%D0%9D%D0%9D%D0%9B%20%D0%95%D0%9F%D0%9C.pdf)

Regulations on the Educational and Research Laboratory of Economics, Entrepreneurship and Marketing (https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2023-01/%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%AF%20%D0%9D%D0%9D%D0%9B%20%D0%95%D0%9F%D0%9C.pdf)

Контакти | Contacts:

43006, м. Луцьк, вул. Винниченка, 28, корпус G (3 поверх), ауд. 315. е-mail: pavlov.kostiantyn@vnu.edu.ua

28, Vynnychenka St., Lutsk, 43006, building G (3rd floor), room 315. 315. e-mail: pavlov.kostiantyn@vnu.edu.ua

Галерея | Gallery: