Науково-аналітичний Центр «Стала, інклюзивна та смарт Європа»

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Photo 2023-11-06 17-36-21.jpg

Науково-аналітичний Центр «Стала, інклюзивна та смарт Європа» (далі Центр) – експертно-дослідницький осередок Лабораторії проєктів та ініціатив Волинського національного університету імені Лесі Українки [1]. Створено в в рамках міжнародного гранту The Jean Monnet Chair project Erasmus + SISDDP.

The Scientific and Analytical Center "Sustainable, Inclusive, and Smart Europe" (hereinafter referred to as the Center) is an expert research hub of the Laboratory of Projects and Initiatives at Lesya Ukrainka Volyn National University. It was established within the framework of the international grant "The Jean Monnet Chair project Erasmus + SISDDP."

Місія. Враховуючи унікальність Центру, що веде свою діяльність на перетині різноманітних сфер (економіки, міжнародних відносин, менеджменту, соціології, антропології, історії, політології, ін.), він є платформою для міждисциплінарних досліджень. Ми прагнемо генерації рішень і поглиблення партнерства й взаємодії у питаннях пошуку нових підходів до моделювання сталого, інклюзивного, смарт розвитку громад і країн Європи.

Mission: Given the uniqueness of the Center, which operates at the intersection of various fields (economics, international relations, management, sociology, anthropology, history, political science, etc.), it serves as a platform for interdisciplinary research. We aim to generate solutions and deepen partnerships and collaborations in the search for new approaches to modeling sustainable, inclusive, and smart development of communities and European countries.

Візія. Ми переконані, що формування сучасної парадигми миру, безпеки і справедливості в третьому тисячолітті, є неможливим без чітких орієнтирів сталого, інклюзивного, смарт розвитку Європи. У свою чергу, згадані орієнтири повинні базуватися на ґрунтовних дослідженнях, об’єднуючи фахівців з різних галузей знань та наукових шкіл, та використанні досягнень української та світової науки, щоб надати суспільству цілісне бачення європейських інтеграційних процесів задля розв'язання проблем безпеки, соціальних, економічних, культурних та інших потреб.

Vision: We believe that shaping the contemporary paradigm of peace, security, and justice in the third millennium is impossible without clear guidelines for sustainable, inclusive, and smart development in Europe. In turn, these guidelines should be based on thorough research, bringing together experts from various fields of knowledge and scientific schools, and utilizing the achievements of Ukrainian and global science to provide society with a comprehensive understanding of European integration processes to address security, social, economic, cultural, and other needs.

Цінності Центру – людиноцентризм, академічна свобода, гендерна рівність, дослідницька етика, академічна доброчесність, відкрита наука, відповідальність, професійне удосконалення. Метою діяльності Центру є об’єднання науковців та проведення якісних і кількісних досліджень процесів сталого, інклюзивного та смарт розвитку задля відновлення України та сучасної безпеки Європи.

Center Values: Human-centeredness, academic freedom, gender equality, research ethics, academic integrity, open science, responsibility, and professional development are the core values of the Center. The goal of the Center's activities is to unite researchers and conduct high-quality qualitative and quantitative research on the processes of sustainable, inclusive, and smart development for the renewal of Ukraine and contemporary European security.


Завдання Центру «Стала, інклюзивна та смарт Європа» | Assignments

 • Проведення міжгалузевих наукових досліджень процесів досягнення цілей сталого, інклюзивного зростання та смарт розвитку громад і країн Європи;
 • Організація наукових дискусій та видань монографій, навчально-методичних посібників, збірників, статей; проведення навчально-освітніх та наукових заходів (курсів, тренінгів, конференцій, семінарів, круглих столів, стажувань, конкурсів, презентацій тощо) з тематики висвітлення орієнтирів і механізмів сталого, інклюзивного, смарт розвитку Європи;
 • Розробка та впровадження навчальних програм і змістових модулів й тем задля формування компетентностей кращого розуміння викликів, базованих на цінностях сталого, інклюзивного та смарт-розвитку Європи, відповідно до норм та стандартів різних рівнів вищої освіти України та країн Європейського Союзу;
 • Надання науково-експертної та консультаційної підтримки діяльності органів державного управління та самоврядування, інших установ та організацій у питаннях пошуку нових підходів до моделювання сталого, інклюзивного, смарт розвитку громад і країн Європи;
 • Просвітницька діяльність та поширення відомостей про перспективи і Стратегію сталого, інклюзивного та смарт-розвитку Європи;
 • Налагодження співпраці і взаємодії із освітніми та науковими програмами Європейського Союзу, зокрема, з програмою Еразмус+ напряму Жана Моне;
 • Підтримка розробки й втілення перспективних проектів у всіх галузях знань та участь у науково-дослідних, освітніх, культурних і благодійних програмах і заходах, спрямованих на реалізацію орієнтирів сталого, інклюзивного, смарт розвитку громад і країн Європи.
 • Conducting interdisciplinary scientific research on the processes of achieving sustainable, inclusive, and smart development goals for communities and countries in Europe;
 • Organizing scientific discussions and publishing monographs, educational manuals, collections, articles, as well as conducting educational and scientific events (courses, training, conferences, seminars, roundtables, internships, competitions, presentations, etc.) on the themes of highlighting the principles and mechanisms of sustainable, inclusive, and smart development in Europe;
 • Developing and implementing educational programs, content modules, and topics to build competencies for a better understanding of the challenges based on the values of sustainable, inclusive, and smart development in Europe, in accordance with the norms and standards of various levels of higher education in Ukraine and European Union countries;
 • Providing scientific and expert consultation support to the activities of government and self-governing bodies, as well as other institutions and organizations, in matters related to finding new approaches to modeling sustainable, inclusive, and smart development of communities and countries in Europe;
 • Engaging in educational and public awareness activities and disseminating information about the prospects and the Strategy of sustainable, inclusive, and smart development in Europe;
 • Establishing collaboration and interaction with educational and scientific programs of the European Union, including the Erasmus+ program, particularly the Jean Monet direction;
 • Supporting the development and implementation of innovative projects in all fields of knowledge and participating in scientific research, educational, cultural, and charitable programs and events aimed at realizing the principles of sustainable, inclusive, and smart development of communities and countries in Europe.


Експерти Центру | Center Experts


Mone komanda.jpg
 • Наталія Павліха, координаторка проекту «Сталий, інклюзивний та розумний розвиток умовах децентралізації: досвід ЄС», професорка Жана Моне, докторка з економічних наук, експертка з питань сталого розвитку, очільниця Лабораторії проектів та ініціатив, Волинський національний університет імені Лесі Українки | Nataliia Pavlikha, Project Coordinator of the Jean Monnet Chair "Sustainable, Inclusive and Smart Development within Decentralization Process: the EU experience", Professor Jean Monet, Doctor of Economics, Full-professor, Expert on Sustainable Development, Head of the Laboratory of Projects and Initiatives, Lesya Ukrainka Volyn National University, Lutsk, Ukraine
 • Ірина Цимбалюк, учасниця проекту "Сталий, інклюзивний та розумний розвиток в умовах децентралізації: досвід ЄС", професорка Жана Моне, докторка з економіки, експертка з питань інклюзивного розвитку, Волинський національний університет імені Лесі Українки |
  Iryna Tsymbaliuk, team member of the project "Sustainable, Inclusive and Smart Development within Decentralization Process: the EU experience", Professor Jeanne Monet, Doctor of Economics, Expert on Inclusive Development, Lesia Ukrainka Volyn National University
 • Максим Войчук, менеджер проєкту "Сталий, інклюзивний та розумний розвиток умовах децентралізації: досвід ЄС", кандидат економічних наук, експерт з економіки сталого розвитку, науковий менеджер, Луцький національний технічний університет | Maksym Voichuk, Project Manager "Sustainable, Inclusive and Smart Development within Decentralization Process: the EU experience", Ph.D. in Economics, Expert in Sustainable Development Economics, Research Manager, Lutsk National Technical University, Lutsk, Ukraine
 • Агнєшка Цибурт, член команди проекту "Сталий, інклюзивний та розумний розвиток в умовах децентралізації: досвід ЄС", доктор філософії з економіки, експертка з державного управління, Університет прикладних наук імені Івана Павла ІІ у Білій-Подлясці, Польща | Agnieszka Cyburt, team member of the project “Sustainable, Inclusive and Smart Development within Decentralization process: the EU experience", Ph.D. in Economics, Expert on public governance, John Paul II University of Applied Sciences in Biala Podlaska, Poland
 • Айселін Їлдіз, член команди проекту "Сталий, інклюзивний та розумний розвиток в умовах децентралізації: досвід ЄС", доктор філософії, доцент, експерт з міграції, Університет Ясар, Ізмір, Туреччина | Аyselin Yidiz, team member of the project "Sustainable, Inclusive and Smart Development within Decentralization Process: the EU experience", Ph.D., Assoc. Prof., an Expert on Decentralization, Yasar University, Izmir, Turkey
 • Наталія Хомюк, учасниця Проекту «Sustainable, Inclusive and Smart Development within Decentralization Process: the EU experience», докторка з економіки, експертка з питань децентралізації та сільського розвитку, Волинський національний університет імені Лесі Українки | Nataliia Khomiuk, participant of the Project "Sustainable, Inclusive and Smart Development within Decentralization Process: the EU experience", doctor of economics, an expert on decentralization and rural development, Volyn National University named after Lesya Ukrainka
 • Владислав Коломечюк, член команди проєкту "Сталий, інклюзивний та розумний розвиток в умовах децентралізації: досвід ЄС", доктор філософії з економіки, експерт з розвитку розумних міст, проєктний менеджер, Волинський національний університет імені Лесі Українки | Vladyslav Kolomechyuk, team member of the project "Sustainable, Inclusive and Smart Development within Decentralization Process: the EU experience", Ph.D. in Economics, Expert on Smart Urban Development, Project Manager, Lesya Ukrainka Volyn National University


Партнери Центру | Center Partners

 • ГО «Інститут Транскордонних Ініціатив»
 • ГО «Ротарі Клуб Волинь Прайд»
 • Державна установа «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»
 • Луцький національний технічний університет
 • Національний університет водного господарства та природокористування
 • Волинський регіональний центр підвищення кваліфікації

Участь у міжнародних проєктах | Participation in international projects

 • Жан Моне Модуль програми ERASMUS+ «EU PROJECT MANAGEMENT» (Координатор Наталія Павліха)
 • Jean Monnet Chair «Sustainable, Inclusive and Smart Development within Decentralization Process: the EU experience». 101047894 – SISDDP – ERASMUS-JMO-2021-HEI-TCH-RSCH (AGREEMENT NUMBER - 101047894 — SISDDP з (Координатор Наталія Павліха)
 • «Сучасні проблеми управління національним господарством з ретельним розглядом українських підприємств» Відділення Польського Економічного Товариства у Познані у 2022 році (учасники Наталія Павліха, Ірина Цимбалюк, Наталія Хомюк, Ольга Корнелюк)
 • «Інтеграція і життя українців в Латвії» в Стокгольмській школі економіки в Ризі (№ 40003162751) з 1.03.2023 до 30.06.2023 рр. (Виконавець Наталія Павліха)

Проведення сертифікованих курсів | Conducting certified courses

 • ❗️Школа магістрів «Сталий, інклюзивний та розумний розвиток в контексті децентралізації: досвід ЄС»
  Для для студентів.
  БЕЗКОШТОВНЕ навчання з сертифікованої програми «Сталий, інклюзивний та смарт розвиток в контексті децентралізації: досвід ЄС». Кожен зі слухачів Школи отримує сертифікат про підвищення кваліфікації (3 кредити ЄКТС/90 годин).
  Вивчається: сучасна парадигма сталого, інклюзивного, смарт-розвитку; історія її становлення; глобальні цілі сталого розвитку; європейська інтеграція; стратегія ЄС в питаннях сталого, інклюзивного та розумного розвитку; європейські практики децентралізації; децентралізація в контексті європейських реформ; сталий розвиток і самозабезпечення громади; стратегічне управління та планування; муніципальний менеджмент; управління проєктами та змінами; управління персоналом; запобігання корупції; гендерна рівність; державна мова; комунікація та взаємодія; запит на євроінтеграцію та досягнення цілей сталого розвитку в економічному полі громад; інклюзивність. Очікуваний результат. Ви навчитеся: розробляти стратегію та проєкти сталого, інклюзивного, смарт-розвитку на рівні країни, регіону, громади, бізнесу; аналізувати індикатори й індекси сталого, інклюзивного, смарт-розвитку; ідентифікувати рівень сталого, інклюзивного, смарт-розвитку бізнесу, громади, регіону, країни; здійснювати стратегічне управління та планування; ухвалювати рішення в громаді, якщо Ви не депутат і не міський голова; підтримувати місцевий бізнес у громаді; управляти змінами та персоналом; комунікувати та покращувати владно-громадську взаємодію; розвивати громаду й сприяти реформі децентралізації. Також Ви ознайомитеся з технологіями проєктного та муніципального менеджменту.

 • ❗️ЗИМОВА ДОКТОРСЬКА ШКОЛА «Сталий, інклюзивний та смарт розвиток в контексті децентралізації: досвід ЄС» - пропонує безкоштовне навчання з унікальної сертифікованої програми.
  Для для аспірантів і докторантів.
  Навчання - БЕЗКОШТОВНЕ! За успішне проходження Програми буде видавитися сертифікат про підвищення кваліфікації (3 кредити ЄКТС/90 годин).
  Вивчається: сучасна парадигма сталого, інклюзивного, смарт-розвитку; історія її становлення; глобальні цілі сталого розвитку; європейська інтеграція; стратегія ЄС в питаннях сталого, інклюзивного та розумного розвитку; європейські практики децентралізації; децентралізація в контексті європейських реформ; сталий розвиток і самозабезпечення громади; стратегічне управління та планування; муніципальний менеджмент; управління проєктами та змінами; управління персоналом; запобігання корупції; гендерна рівність; державна мова; комунікація та взаємодія; запит на євроінтеграцію та досягнення цілей сталого розвитку в економічному полі громад; інклюзивність. Ви навчитеся: розробляти стратегію та проєкти сталого, інклюзивного, смарт-розвитку на рівні країни, регіону, громади, бізнесу; аналізувати індикатори й індекси сталого, інклюзивного, смарт-розвитку; ідентифікувати рівень сталого, інклюзивного, смарт-розвитку бізнесу, громади, регіону, країни; здійснювати стратегічне управління та планування; ухвалювати рішення в громаді, якщо Ви не депутат і не міський голова; підтримувати місцевий бізнес у громаді; управляти змінами та персоналом; комунікувати та покращувати владно-громадську взаємодію; розвивати громаду й сприяти реформі децентралізації. Також Ви ознайомитеся з технологіями проєктного та муніципального менеджменту.

 • ❗️ВЕСНЯНА ШКОЛА ВЕРНАДСЬКОГО “Сталий, інклюзивний та смарт розвиток в контексті децентралізації: досвід ЄС” - пропонує унікальну сертифіковану програму підвищення кваліфікації «Сталий, інклюзивний та смарт розвиток в контексті децентралізації: досвід ЄС» в рамках проєкту Jean Monnet Chair SISDDP Erasmus +
  Для науково-педагогічних працівників усіх ступенів вищої освіти.
  Навчання - БЕЗКОШТОВНЕ! За успішне проходження Програми буде видавитися сертифікат про підвищення кваліфікації (3 кредити ЄКТС/90 годин).
  Вивчається: сучасна парадигма сталого, інклюзивного, смарт розвитку. Історія її становлення. Наукова спадщина академіка Вернадського В.І. Глобальні Цілі Сталого Розвитку. Європейська інтеграція. Стратегія ЄС в питаннях сталого, інклюзивного та розумного розвитку. Європейські практики децентралізації. Децентралізація в контексті європейських реформ. Сталий розвиток і самозабезпечення громади. Стратегічне управління та планування. Муніципальний менеджмент. Управління проектами та змінами. Управління персоналом. Запобігання корупції. Гендерна рівність. Державна мова. Комунікація та взаємодія. Запит на євроінтеграцію та досягнення Цілей сталого розвитку в економічному полі громад. Інклюзивність. Духовність. Методика викладання принципів сталого, інклюзивного, смарт-розвитку у вищій школі.

 • ❗️ШКОЛА ВІДНОВЛЕННЯ РОЗВИТКУ ТА ЄВРОІНТЕГАЦІЇ ГРОМАД для працівників органів державного управління та місцевого самоврядування пропонує сертифіковану програму підвищення кваліфікації «Сталий, інклюзивний та смарт розвиток в контексті децентралізації: досвід ЄС».
  Для працівників органів державного управління та місцевого самоврядування. Навчання - БЕЗКОШТОВНЕ! За успішне проходження Програми буде видавитися сертифікат про підвищення кваліфікації (3 кредити ЄКТС/90 годин).
  Вивчається: сучасна парадигма відновлення сталого, інклюзивного, смарт-розвитку; історія її становлення; глобальні цілі сталого розвитку; європейська інтеграція; стратегія ЄС в питаннях сталого, інклюзивного та розумного розвитку громади; європейські практики децентралізації; децентралізація в контексті європейських реформ; сталий розвиток і самозабезпечення громади; стратегічне управління та планування розвитком громади; муніципальний менеджмент; управління проєктами та змінами; управління персоналом; запобігання корупції; гендерна рівність; державна мова; комунікація та взаємодія; запит на євроінтеграцію та досягнення цілей сталого розвитку в економічному полі громад; інклюзивність.
  Ви навчитеся: розробляти стратегію та проєкти сталого, інклюзивного, смарт-розвитку громади; аналізувати індикатори й індекси сталого, інклюзивного, смарт-розвитку; ідентифікувати рівень сталого, інклюзивного, смарт-розвитку бізнесу, громади, регіону, країни; здійснювати стратегічне управління та планування; ухвалювати рішення в громаді; підтримувати місцевий бізнес у громаді; управляти змінами та персоналом; комунікувати та покращувати владно-громадську взаємодію; відновлювати, розвивати громаду й сприяти децентралізації та європейській інтеграції Вашої громади. Також Ви ознайомитеся з технологіями проєктного та муніципального менеджменту.
 • Результати та досягнення | Results and achievements

  1. ВЕСНЯНА ШКОЛА ВЕРНАДСЬКОГО ОБ’ЄДНАЛА ОСВІТЯН ІЗ 66 ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ [2]
  2. СТАРТУВАЛА ПЕРША ВЕСНЯНА ШКОЛА ВЕРНАДСЬКОГО–2023 [3]
  3. ВІДБУЛАСЯ ПЕРША ЗИМОВА ДОКТОРСЬКА ШКОЛА [4]