План роботи гербарної лабораторії на 2021-2022 навчальний рік

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до навігації Перейти до пошуку

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

на засіданні кафедри ботаніки і методики

викладання природничих наук
протокол № 1 від 01 вересня 2021 р.
завідувач кафедри ботаніки і методики

викладання природничих наук доцент Марія ЗІНЧЕНКО

ПЛАН РОБОТИ
ГЕРБАРНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ
кафедри ботаніки методики і викладання природничих наук факультету біології та лісового господарства
Волинського національного університету Лесі Українки
на 2021-2022 н.р.

№ п/п Заходи Термін виконання Виконавці
1.ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА
1. Підготовка документації:
 • Методичних рекомендацій до виконання практичних (лабораторних) робіт;
 • Посадових інструкцій співробітників лабораторії відповідно до штатного розпису;
 • Інструкцій з охорони праці та пожежної безпеки для працівників лабораторії, здобувачів, студентів та інших осіб, які залучаються до робіт в лабораторії;
 • Журналів реєстрації інструктажів з питань охорони праці та пожежної безпеки;
 • Санітарно-технічних паспортів приміщень лабораторії та робочих місць;
 • Плану роботи лабораторії, який розробляється на рік згідно з її цілями та задачами, плановими показниками роботи.
Сeрпень, 2021 року
 • Зінченко М.О.
 • Волгін С.О.
 • Коцун Л.О.
 • Кузьмішина І.І.
 • Антонюк Ю.М.
2. Визначення режиму роботи лабораторії: складання планів-графіків практичних та лабораторних занять, проблемної групи, відпрацювання практичних та лабораторних занять, чергування викладачів та проведення консультацій, продовжити ведення журналу відпрацювань пропущених студентами занять. До 10.01.21 р.
 • Антонюк Ю.М.
3. Дотримання працівниками (викладачами та лаборантами) норм та правил охорони праці, безпеки виконання робіт, протипожежних заходів та ведення технічної документації (проведення первинного та повторного інструктажів з охорони праці). Протягом року, згідно графіку
 • Зінченко М.О.
 • Волгін С.О.
 • Коцун Л.О.
 • Кузьмішина І.І.
 • Антонюк Ю.М.
4. Забезпечення техніки безпеки в лабораторії, не допускати до проведення навчальних занять або робіт учасників навчально-виховного процесу без передбаченого спецодягу. Розробляти і переглядати інструкції з безпеки праці під час проведення занять у лабораторії в терміни, передбачені нормативними документами з охорони праці. Проводити або контролювати проведення викладачем інструктажів з безпеки життєдіяльності студентів, слухачів з обов’язковою реєстрацією в журналі обліку навчальних занять (вступний) та в журналі встановленого зразка (первинний, позаплановий). Протягом року
 • Зінченко М.О.
 • Волгін С.О.
 • Коцун Л.О.
 • Кузьмішина І.І.
 • Антонюк Ю.М.
5. Забезпечення необхідної дисципліни з боку учасників навчального процесу під час занять. Здійснення контролю за дотриманням правил протипожежної безпеки, робочим станом вентиляційної системи, водопостачання, дотриманням правил і вимог щодо проведення лабораторних робіт. Протягом року
 • Зінченко М.О.
 • Волгін С.О.
 • Коцун Л.О.
 • Кузьмішина І.І.
 • Антонюк Ю.М.
6. Організація виставок кращих наукових робіт студентів, впровадження ефективних систем розвитку творчої ініціативи студентів, організація гурткової роботи. Протягом року
 • Зінченко М.О.
 • Волгін С.О.
 • Коцун Л.О.
 • Кузьмішина І.І.
 • Антонюк Ю.М.
7. Організація самостійної та індивідуальної роботи студентів в лабораторії. Протягом року
 • Зінченко М.О.
 • Волгін С.О.
 • Коцун Л.О.
 • Кузьмішина І.І.
8. Скласти звіт про роботу лабораторії та формування справи про її роботу за навчальний рік. Серпень 2022 р.
 • Антонюк Ю.М.
9. Створення інтер’єру у закріпленій аудиторії та оновлення його до початку нового навчального року. Серпень 2022 р.
 • Антонюк Ю.М.
2. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА
1. Забезпечення наочними матеріалами (гербаріями, вологими препаратами) при проведенні лекційних та лабораторних та практичних занять з курсів: Ботаніка, ВД Біологія рослин та методика її викладання в школі, Біорізноманіття рослин Західного Полісся, ВД Лікарські рослини, ВД Флора і рослинність України та їх збереження, Філогенія та еволюція рослин, Філогенетичні системи та методи систематики, Біоморфологія рослин. Протягом року
 • Антонюк Ю.М.
2. Організація, участь у підготовці та проведенні відкритих (показових) навчальних занять з циклу біологічних дисциплін та лекцій майстер-класу. Протягом року
 • Зінченко М.О.
 • Волгін С.О.
 • Коцун Л.О.
 • Кузьмішина І.І.
 • Антонюк Ю.М.
3. Виготовлення тематичних гербаріїв: рідкісних, лікарських, ефіро-олійних та інших груп рослин. Протягом року
 • Антонюк Ю.М.
4. Виготовлення навчального гербарію, який включає морфологічну та систематичну колекції для проведення лабораторних та практичних занять з анатомії і морфології рослин, систематики рослин, спецкурсів з біологічних дисциплін. Протягом року
 • Антонюк Ю.М.
5. Створення обмінного фонду гербарію для обміну з гербаріями кафедр інших навчальних закладів та науково-дослідних установ України. Протягом року
 • Антонюк Ю.М.
6. Надання консультації для працівників ВНЗ, студентів, аспірантів, вчителів щодо визначення рослин та оформлення гербарію. Протягом року
 • Антонюк Ю.М.
7. Приймати участь у міжнародних, всеукраїнських та вузівських науково-практичних конференціях, симпозіумах, вебінарах, тренінгах т.д. Протягом року
 • Волгін С.О.
 • Коцун Л.О.
 • Кузьмішина І.І.
 • Антонюк Ю.М.
8. Участь у підготовці і роботі зовнішніх та внутрішніх конференцій і семінарів, організації студентських конференцій і олімпіад. Протягом року
 • Волгін С.О.
 • Коцун Л.О.
 • Кузьмішина І.І.
 • Антонюк Ю.М.
9. Робота з профорієнтації молоді, організація роботи щодо укладання контрактів студентів з підприємствами на цільову підготовку. Протягом року
 • Волгін С.О.
 • Коцун Л.О.
 • Кузьмішина І.І.
 • Антонюк Ю.М.
10. Робота з естетичного оформлення кафедри, підготовки матеріалів для методичних стендів. Протягом року
 • Волгін С.О.
 • Коцун Л.О.
 • Кузьмішина І.І.
 • Антонюк Ю.М.
11. Сприяння розширенню контактів факультету з установами та організаціями Волині, України та із закордону. Укладаючи відповідні угоди про співпрацю, організовуючи спільні акції, працюючи над спільними програмами, проектами тощо. Протягом року
 • Волгін С.О.
 • Коцун Л.О.
 • Кузьмішина І.І.
 • Антонюк Ю.М.
12. Організація та участь у проведенні «Днів науки» на біологічному факультеті. Протягом року
 • Волгін С.О.
 • Коцун Л.О.
 • Кузьмішина І.І.
 • Антонюк Ю.М.
13. Організація та участь у проведенні „Тижня факультету” на факультеті біології та лісового господарства. Протягом року
 • Волгін С.О.
 • Коцун Л.О.
 • Кузьмішина І.І.
 • Антонюк Ю.М.
3. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА
1. Наукові дослідження на базі функціонування навчально-наукової лабораторії Гербарій:
 • Формування наукових фондів гербарію;
 • Проведення флористичних досліджень в регіоні;
 • Вивчення рідкісних та зникаючих видів рослин Західного Полісся;
 • Дослідження ресурсів лікарських рослин регіону;
 • Проведення таксономічних ревізій окремих груп рослин;
 • Дослідження антропогенних змін флори, в тому числі під впливом урбанізації.
Протягом року
 • Волгін С.О.,
 • Коцун Л.О.,
 • Кузьмішина І.І.
 • Антонюк Ю.М.
2. Виконання наукових досліджень рамках наукової тематики кафедри:

«РЕСУРСИ ФЛОРИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ЇХ РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ» з наступних напрямків:

 • Організація провідної системи осьової частини квітки покритонасінних
 • Порівняльна морфологія квітки представників родини Asparagaceae s.l.
 • Вивчення природи Західного Полісся.
 • Тема наукової діяльності гербарної лабораторії: „Інвентаризація природної та інтродукoваної флори Волині.
 • Рослинний світ Волинської області.
Протягом року
 • Волгін С.О.
 • Коцун Л.О.,
 • Кузьмішина І.І.
 • Антонюк Ю.М.
 • Машевська А.С.
 • Фіщук О.С.
3. Виконання наукових досліджень в межах роботи наукової школи: «Порівняльна і еволюційна морфологія квітки покритонасінних» за напрямами:
 • Порівняльна та еволюційна морфологія квітки, типологія гінецея покритонасінних;
 • Еволюція квітки у філогенії центронасінних;
 • Метод васкулярної анатомії в порівняльній морфології квітки;
 • Порівняльна та еволюційна морфологія квітки порядку Asparagales s.l.
Протягом року
 • Волгін С.О.
 • Фіщук О.С.
4. Виконання наукових досліджень в межах роботи наукового осередку з досліджень флори і рослинності Волині, їхніх антропогенних змін, охорони та раціонального використання ресурсів за напрямами:
 • Інвентаризація таксономічно складних груп рослин флори заходу України;
 • Урбанофлористика;
 • Техногенне забруднення біогеоценозів Волині;
 • Антропогенні зміни природної та культивованої флори Волині та охорона пам'яток паркового мистецтва і рідкісних видів природної флори;
 • Флора Волині та її синантропізація, раціональне використання ресурсів та їх охорона;
 • Антропогенні зміни та рідкісні види флори Волині.
Протягом року
 • Волгін С.О.
 • Коцун Л.О.,
 • Кузьмішина І.І.
 • Голуб В.О.
5. Виконання наукових досліджень в межах держтеми:
 • «Порівняльна морфологія квітки та плоду AMARYLLIDACEAE J.ST.-HIL. у зв'язку з питаннями систематики»

Державний реєстраційний номер: 0120U101743

Протягом року
 • Фіщук О.С.
6. Виконання угоди у межах госпдоговірної НДР за комплексними науковими темами (пректами), координація виконання її окремих частин. Протягом року
 • Коцун Л.О.,
 • Волгін С.О.,
 • Кузьмішина І.І.
7. Виконання науково-дослідної роботи за індивідуальними науковими темами (підготовка докторських дисертацій). Протягом року
 • Фіщук О.С.,
 • Зінченко М.О.
8. Виконання договірних наукових досліджень на замовлення підприємств, органів державної влади та місцевого самоврядування, інших установ та відомств. Протягом року
 • Коцун Л.О.,
 • Волгін С.О.,
 • Кузьмішина І.І.
9. Участь у роботі конференцій, симпозіумів, з’їздів, круглих столів, симпозіумів, з метою генерування та впровадження нових ідей, думок та з представленням доповіді в Україні. Протягом року
 • Коцун Л.О.,
 • Волгін С.О.,
 • Кузьмішина І.І.
 • Фіщук О.С.
10. Розвиток міжнародної співпраці, участь у міжнародних наукових конференціях, проектах. Протягом року
 • Коцун Л.О.,
 • Волгін С.О.,
 • Кузьмішина І.І.
 • Фіщук О.С.
11. Організація інформаційної та видавничої діяльності, популяризація досягнень науки вищої школи через засоби масової інформації, мережу Інтернет. Протягом року
 • Коцун Л.О.,
 • Волгін С.О.,
 • Кузьмішина І.І.
 • Фіщук О.С.
12. Членство в наукових товариствах (спілках):
 • Українське радіобіологічне товариство
 • Міжнародна асоціація екологів університетів.
Протягом року
 • Коцун Л.О.,
 • Волгін С.О.,
 • Кузьмішина І.І.
13. Сприяння науково-дослідній роботі студентів та викладачів на агростанції за напрямками:
 • лікарські рослини;
 • рідкісні рослини;
 • інтродуценти;
 • живцювання рослин.
Протягом року
 • Коцун Л.О.,
 • Волгін С.О.,
 • Кузьмішина І.І.
14. Сприяння науково-дослідній роботі студентів в наукових гуртках та проблемних групах:
 • Флора Волинської області та прилеглих територій як об’єкт краєзнавчого вивчення студентами факультету біології та лісового господарства;
 • Морфологія та анатомія тропічних однодольних рослин;
 • Порівняльний метод в морфології і систематиці рослин.
Протягом року
 • Кузьмішина І.І.
 • Фіщук О.С.
 • Волгін С.О.
15. Участь у науково-дослідній роботі студентів протягом навчальної та виробничої практик, під час яких виконуються індивідуальні завдання дослідного характеру:
 • польові експедиційні практики з виїздами в райони Волинської області і на Базу практики і відпочинку ВНУ «Гарт» на озері Світязь, у Причорномор'я та в Українські Карпати;
 • ботанічні дослідження у Національному ботанічному саду ім. М. М. Гришка НАН України (м. Київ), Кременецькому ботанічному саду, Ботанічному саду Львівського національного університету ім. Івана Франка, Ківерцівському національному природному парку «Цуманська пуща» та в інших науково-освітніх установах України.

Результати даної роботи висвітлити при написанні курсових робіт, дипломних проектів та випускних магістерських проектів.

Протягом року
 • Коцун Л.О.,
 • Волгін С.О.,
 • Кузьмішина І.І.
 • Фіщук О.С.
16. Наукове керівництво та консультування щодо виконання наукових досліджень в рамках кваліфікаційних робіт студентів, підготовка магістерських і кандидатських дисертацій в межах тематики науково-дослідних робіт лабораторії. Протягом року
 • Волгін С.О.
 • Коцун Л.О.
 • Кузьмішина І.І.
 • Антонюк Ю.М.
 • Іванців О.Я.
17. Надання флористичних та методичних консультацій співробітникам кафедр лісового та садово-паркового господарства, лісового господарства, зоології, екології та раціонального природокористування, агробіостанції та ботанічного саду «Волинь» ВНУ ім. Лесі Українки, вчителів біології загальноосвітніх шкіл регіону. Протягом року
 • Волгін С.О.
 • Коцун Л.О.
 • Кузьмішина І.І.
 • Антонюк Ю.М.
 • Фіщук О.С.
18. Співпраця з іншими навчально-науковими структурними підрозділами університету, іншими ВНЗ і кафедрами, які здійснюють підготовку фахівців біологічної освіти, з МАН, робота над спільними науковими проектами:
 • Інститутом ботаніки імені М.Г. Холодного,
 • Львівським національним університетом імені Івана Франка,
 • Інститутом екології Карпат,
 • Національним природним парком «Прип’ять-Стохід»,
 • Волинським обласним еколого-натуралістичним центром,
 • Шепетівським навчально-виховним комплексом № 1 у складі Загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів та Ліцея ім. Героя України М. Дзявульського у Хмельницькій області,
 • Волинським державним лісогосподарським об’єднанням „Волиньліс”,
 • Управлінням екології і природних ресурсів Волинської обласної держадміністрації,
 • Українським науково-дослідним інститутом лісового господарства і агролісомеліорації імені Г. М. Висоцького,
 • Ботанічними садами світу.
Протягом року
 • Антонюк Ю.М.
 • Волгін С.О.
 • Коцун Л.О.
 • Кузьмішина І.І.
 • Коцун Л.О.
19. Опрацювання методики та надання рекомендацій по вивченню флори свого краю. Протягом року
 • Коцун Л.О.
 • Кузьмішина І.І.
 • Антонюк Ю.М.
20. Вивчення видового різноманіття рослин ШНПП, НПП «Прип’ять-Стохід», дендропарків «Байрак», «Першотравневий», заказників «Смольний», «Урочище Воротнів», «Святобузаківський», флори Володимир-Волинського, Камінь-Каширського, Ківерцівського, Маневицького, Рожищенського районів. Протягом року
 • Волгін С.О.
 • Коцун Л.О.
 • Кузьмішина І.І.
 • Антонюк Ю.М.
 • Іванців О.Я.
21. Узгодження індивідуальних завдань студентів кафедри на літній період. Протягом року
 • Волгін С.О.
 • Коцун Л.О.
 • Кузьмішина І.І.
 • Антонюк Ю.М.
 • Фіщук О.С.
22. Оприлюднення результатів наукових досліджень в публікаціях, в тому числі у виданнях що включені до НМБД Scopus; представлення їх на наукових конференціях; популяризація знань про рослинний покрив Волинської області. Протягом року
 • Антонюк Ю.М.
 • Волгін С.О.
 • Коцун Л.О.
 • Кузьмішина І.І.
4 РОЗШИРЕННЯ І ЗМІЦНЕННЯ НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ ЛАБОРАТОРІЇ
1. Провести інвентаризацію усіх матеріальних цінностей кафедри, провести роботу зі списання застарілих матеріалів та обладнання та придбання нових і сучасних приладів та матеріалів. Протягом року
 • Антонюк Ю.М.
2. Систематизація та інвентаризація гербарію судинних рослин зібраних під час польових практик. Протягом року
 • Антонюк Ю.М.
3. Проведення інсерації гербаріїв та ведення інформаційної комп’ютерної бази даних Гербарію. Протягом року
 • Антонюк Ю.М.
4. Весняна профілактика гербаріїв від шкідників. Протягом року
 • Антонюк Ю.М.
5. Поточний ремонт гербарних коробок, сіток, папок і таблиць. Протягом року
 • Антонюк Ю.М.
6. Робота з матеріальними цінностями (документація, ремонт, наладка) Протягом року
 • Антонюк Ю.М.