Пришляк Володимир Васильович

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук
IMG2.jpg

Загальні відомості про викладача

Профіль Scholar Google : https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=JJxga4QAAAAJ

ID ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7097-7069

кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України та археології на факультеті історії, політології та національної безпеки Волинського національного університету імені Лесі Українки (Луцьк). Народився 8 квітня 1962 р. у с. Стриганці Бережанського району Тернопільської області у вчительській родині. У 1979–1984 р. – студент історичного факультету Івано-Франківського педагогічного інституту ім. Василя Стефаника, який закінчив із відзнакою. З першого курсу відвідував проблемний гурток-семінар з питань історії України дожовтневого періоду та історичного краєзнавства проф. Володимира Грабовецького. У 1981–1984 рр. – голова Студентського наукового товариства інституту. Після закінчення, у 1984–1989 рр. – вчитель історії Поточанської школи Бережанського району Тернопільської обл. З лютого 1989 р. працював асистентом кафедри історії СРСР і УРСР, а з 1990 р. після реорганізації – кафедри історії України Луцького державного педагогічного інституту ім. Лесі Українки. У 1990–1993 рр. навчався в цільовій аспірантурі під керівництвом акад. Ярослава Ісаєвича у відділі історії середніх віків Інституту українознавства ім. Івана Крип’якевича НАН України у Львові. Тут же у 1996 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Міжрегіональна торгівля в Україні (кінець XVII – 60-ті рр. XVIII ст.)” за спеціальністю 07.00.01 – Історія України. У 2008–2010 рр. – докторант акад. Ярослава Ісаєвича. Закінчив докторантуру Волинського національного університету ім. Лесі Українки (2011). Готує до захисту докторську дисертацію на тему “Гетьманщина: політика і суспільство за правління Данила Апостола (1727–1734)”.

Практична діяльність:

Кандидат історичних наук (13 вересня 1996 р.), доцент кафедри давньої і нової історії України (18 квітня 2002 р.). Член НТШ (Історична комісія Історично-філософської секції) із травня 1990 р. Віце-голова університетського Осередку Українського Історичного Товариства (з 1999 р.), вчений секретар ІІІ Міжнародного наукового конґресу українських істориків (Луцьк, 17–19 травня 2006 р.). Організатор і модератор міжнародних наукових конференцій у Луцьку: “Волинська земля у житті середньовічної Європи” (2009), “Берестецька битва 1651 р. в історії України і Польщі: дискусійні питання” (2011), “Луцький з’їзд 1429 року на тлі епохи” (2019). У 1994 – 2000 рр. – науковий співробітник Полісько-Волинського народознавчого центру Інституту народознавства НАН України у Луцьку. Куратор міжфакультетського клубу української мови. З 1997 р. по теперішній час працює за сумісництвом викладачем кафедри історії Луцького НВК “Гімназія № 14 ім. Василя Сухомлинського”, де був головою наукового товариствa “Інтелект”; у 2002–2008 рр. керував також науковими роботами учнів ліцею Шепетівського НВК № 1 Хмельницької області. Незалежний експерт Інституту навчальної літератури МОН України (2005–2007 рр.). Науковий редактор підручника з історії України для 8 класу (Тернопіль, 2016). Читає лекції з історії України та історії Волині у Волинському інституті післядипломної педагогічної освіти та у Волинському обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. Стажувався в Національному університеті “Києво-Могилянська академія” та Львівському національному університеті ім. Івана Франка (2001 р.), Українському католицькому університеті (2015–2016 рр.). Читав лекції у Міжнародній гуманістичній школі Центрально-Східної Європи у Варшавському університеті (2003 р.), у 1997–2006 рр. – доцент-гість Брестського державного університету ім. О. С. Пушкіна (філологічний факультет, кафедра класичної і сучасної зарубіжної філології, відділення україністики, – аж до його закриття, викладав історію України, 2004 р. видрукував підручник для студентів-україністів у Білорусі).

Викладає навчальні курси

Викладає навчальні дисципліни: “Історія України нового часу (друга половина XVII – XVIII ст.)”, “Дискусійні питання історії України нового часу” (для магістрів), “Гетьманщина: політика і суспільство в останній чверті XVII – 80-х рр. XVIII ст.”, “Україна в європейському історичному та культурному контекстах”.

Коло наукових зацікавлень

козацько-гетьманська держава першої половини ХVШ ст., історія торгівлі та шляхів сполучення в середньовічній та ранньомодерній Україні, українська історіографія першої половини ХХ ст., історичне краєзнавство. Автор понад 200 розвідок і статей на цю тематику, в тому числі збірника документів, розділів у колективних монографіях та збірниках, гасел в енциклопедії “Українське козацтво”, академічній “Енциклопедії історії України”, а також до 100 науково-популярних публікацій, нарисів у газетах і журналах. Учасник міжнародних наукових конференцій, симпозіумів та конгресів в Україні, Білорусі, Польщі та Угорщині. Працював у архівах, рукописних відділах бібліотек та музеїв Києва, Львова, Луцька, Тернополя, Чернігова, Мінська, Бреста, Варшави, Кракова, Любліна, Москви і Санкт-Петербурга.

Наукова школа (захищені аспіранти)

Штанько Оксана Федорівна. «Луцький маґістрат XVI – першої половини ХVІІ ст.». 07.00.01 – історія України. Спеціалізована рада К 32.051.03 у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки (м. Луцьк), 15 квітня 2015 р. Диплом кандидата наук ДК № 029444 (рішення Атестаційної колегії від 30 червня 2015 р.).

Відзнаки:

 1. Відмінник освіти України (посвідчення № 79745, наказ МОН України № 389-К від 26 квітня 2007 р.)
 2. Нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти України(1999 р.),
 3. Срібним нагрудним знаком Лесі Українки Волинського національного університету ім. Лесі Українки (2012 р.).

Публікації наукові

 1. До історії взаємин між західними і східними землями України за доби Гетьманщини. Україна в минулому: зб. статей. К.; Львів, 1992. Вип. 1. С. 72–82.
 2. До питання про міжреґіональний та міждержавний товарообмін в українських землях першої половини XVIII століття. Записки НТШ. Львів, 1997. Т. ССХХХІІІ: Праці Історично-філософської секції. С. 47–68.
 3. Двірці. Хутір Писарівка. Поточани. Рекшин. Стриганці. Бережанська земля: Історично-мемуарний збірник / НТШ, Український архів, Т. ХІХ. Торонто: Вид-во “Бережанська земля”, 1998. Т. ІІ. С. 405–406, 514, 540–541, 554–557, 590–592.
 4. До питання про торговельні комунікації і митні системи українських земель першої половини XVIII століття. Записки НТШ. Львів, 2000. Т. CCXL: Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін. С. 376–395, картосхема.
 5. Торговля в Гетманщине периода Ивана Мазепы. Іван Мазепа та його доба / Iván Mázepá és korа / Иван Мазепа и его эпоха: Матеріали міжнар. наук. конф. (Будапешт, листопад 2000 р.) / укл. О. Русин. Ужгород, 2001. С. 40–46.
 6. Торговці Гетьманщини у першій половині XVIII ст. Київська старовина. 2001. № 6 (342). С. 66–72.
 7. Історія села Стриганці на Бережанщині XVI – XVIII ст. Студії з архівної справи та документознавства. К., 2003. Т. 9. С. 108–110.
 8. Гiстарычная постаць Вітаўта ў сучаснай беларускай гістарыяграфii i навукова-папулярнай лiтаратуры. Гістарычны альманах. Гародня (Гродно), 2003. Т. 8.С. 167–173.
 9. Берестецька битва 1651 р. в історії України. Національний пантеон “Козацькі могили”: Історико-краєзнавчий нарис. Луцьк: Медіа, 2003. С. 12–58.
 10. Український історик Іван Джиджора. Український історичний журнал. 2006. № 6 (471). С. 56–77. http://www.history.org.ua/JournALL/journal/2006/6/3.pdf
 11. Листування Михайла Грушевського. Т. 4: Листування Михайла Грушевського та Івана Джиджори / упоряд. Світлана Панькова, Володимир Пришляк; ред. Л. Винар, П. Сохань, І. Гирич. К.; Нью-Йорк; Париж; Львів; Торонто: УІТ, ВД “Простір”, 2008. 552 с. (серія “Епістолярні джерела грушевськознавства”; т. IV).
 12. Волинська примітка в австрійсько-польському трактаті 1727 року про українську торгівлю із Силезією. Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки: іст. науки. Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2009. № 22. С. 188–195. http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Nvvnu/istor/2009_22/R4/Pryshliak.pdf
 13. Козацький Гетьманат часів Данила Апостола: протиріччя між гетьманською та імперською системами влади. СОЦІУМ. Альманах соціальної історії [голов. ред. В. Смолій; відп. ред. В. Горобець]. Київ.: Інститут історії України НАН України, 2010. Вип. 9. С. 159–173. http://history.org.ua/JournALL/socium/9/9.pdf
 14. “Коротка передишка часів Апостола”: Гетьманщина у 1727–1734 роках. Україна крізь віки: [зб. наук. праць на пошану акад. НАН України, проф. Валерія Смолія]. К.: Інститут історії України НАН України, 2010. С. 568–591. http://history.org.ua/LiberUA/978-966-02-5552-4/31.pdf
 15. З листування Данила Апостола. Укра¬ї¬нський археографічний щорічник. Київ: Археографічна комісія НАН України, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України; Український письменник, 2010. Нова серія. Вип. 15. С. 384–413. http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/uashch/2010_15/pdf/4_3. pdf
 16. Григорій Граб’янка (Історико-генеалогічна розвідка). Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. [зб. наук. праць]. Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2011. Вип. 20: ACTES TESTANTIBUS: ювілейний зб. на пошану Леонтія Войтовича. С. 550–568. http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Uks/2011_20/36_Prushlyak.pdf
 17. Данило Апостол: сподвижник чи відступник? Іван Мазепа і мазепинці: Історія та культура України останньої третини XVII – початку XVIII ст.: наук. зб. / упоряд. І. Скочиляс. Львів: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України (Львівське відділення); НТШ, 2011. С. 112–125.
 18. Пилип Орлик і Данило Апостол: однодумці чи неприятелі? Пилип Орлик: життя, політика, тексти: [матеріали Міжнар. наук. конф. “Ad Fontes” до 300-ліття Бендерської конституції 1710 р.], (Київ, НаУКМА, 14–16 жовтня 2010 року) / ред. Н. Яковенко. К.: Пульсари, 2011. С. 207–215.
 19. Якимовичі в Гетьманщині. Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність [зб. наук. праць]. Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2012. Вип. 21: SCRIPTA MANENT: [ювілейний зб. на пошану Богдана Якимовича]. С. 656–667, 934–935, 951. http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Uks/2012_21/56Prishlyak.pdf
 20. Генеральна старшина за гетьмана Данила Апостола: обозний Яків Лизогуб. Крізь століття: [cтудії на пошану Миколи Крикуна з нагоди 80-річчя]. Львів, 2012. С. 575–595. (НТШ. Українознавча наукова бібліотека НТШ; ч. 33).
 21. Розділ ІІІ. Західне Полісся за литовсько-польської доби (XIV – XVIII ст.) // Західне Полісся : історія та культура [монографія] / наук. ред. В. К. Баран. Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2012. С. 101–181,
 22. Матеріали Архіву зовнішньої політики Російської імперії до історії Гетьманщини часів Данила Апостола. Архіви України. 2013. № 1 (283) : січень – лютий. С. 146–161.http://www.archives.gov.ua/Publicat/AU/AU_1_2013_.pdf
 23. Листи з України козацького полковника і гетьмана Данила Апостола (1720–1734). Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej. T. IV. Stulecia XVI–XIX. Perspektywa historyczna i językowa [red. P. Borek, M. Olma]. Kraków: Collegium Columbinum, 2013. S. 197–224. (Biblioteka Tradycji, nr CXXXII).
 24. Украинское гетманство в годы правления Даниила Апостола: обзор архивных коллекций документов и материалов Санкт-Петербурга. Studia Slavica et Balcanica Petropolitana / Петербургские славянские и балканские исследования. СПб., 2013. № 2 (14). Июль – Декабрь. С. 137 – 154.
 25. Соціальна еліта за гетьманування Данила Апостола. Українська держава другої половини XVII–XVIII ст.: політика, суспільство, культура. К.: Інститут історії України НАН України, 2014. С. 159–202.
 26. “Что за прεжнихъ гεтмановъ рεзидεнцїя гεтманская была в Батүринѣ”: спроба віднови гетьманської столиці за Данила Апостола. Сіверянський літопис. 2014. № 6 (120): листопад – грудень. С. 93–103. http//www.siver-litopys.cn.ua/arch/2014/6¬_14.pdf
 27. Kультурний простір Гетьманщини доби Данила Апостола. Studia Ucrainica Varsoviensia / Uniwersytet Warszawskі, Katedra Ukrainistyki. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2015. Nr 3. S. 331–346.
 28. Образки з історії Гетьманщини у науково-популярних нарисах Володимира Грабовецького. Життя, присвячене історії. Володимир Грабовецький: вчений, громадський діяч, людина. Івано-Франківськ: Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2016. С. 112–122.
 29. Універсал гетьмана Данила Апостола на веркіївське сотництво Іванові Адасовському 1733 року. Український археографічний щорічник. Київ: Археографічна комісія НАН України, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України; Українські пропілеї, 2016. Нова серія. Вип. 19/20. С. 431–439. . http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/uashch/2016_19/20/pdf/4_3. pdf
 30. Про князівство Литовське як Велике [рецензія на кн.: Зенонас Норкус. Непроголошена імперія. Велике князівство Литовське з погляду порівняльно-історичної соціології імперій / пер. з лит. П. Білинський. К.: Критика, 2016]. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Історичні науки. Луцьк, 2017. № 5 (354). С. 177–183. http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/14299/1/PryshliakVolodymyr2017.pdf
 31. Розділ 5. Інститут гетьмана та вища козацька старшина в умовах політичних трансформацій першої половини XVIII ст. Український Гетьманат: нариси історії національного державотворення XVII–XVIII ст. У 2 кн. / ред. кол.: В. Смолій (відп. ред.) та ін. К.: Інститут історії України НАН України, 2018. Кн. 1. С. 161–235. http://resource.history.org.ua/item/0013665
 32. Джиджóра Іван Миколайович. Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Івано-Франківськ; [Львів]: Манускрипт-Львів, 2018 Т. 1: А – Ж. С. 536–538.
 33. Гетьманські універсали Данила Апостола у збірці Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького. Український археографічний щорічник. К.: Археографічна комісія НАН України, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України; Українські пропілеї, 2018. Нова серія. Вип. 21/22. Т. 24/25. С. 722–732. http://shron1.chtyvo.org.ua/Pryshliak_Volodymyr/Hetmanski_universaly_Danyla_Apostola_u_zbirtsi_Natsionalnoho_muzeiu_u_Lvovi_imeni_Andreia_Sheptytsko.pdf
 34. «Вів свою лїнїю українську»: гетьман Данило Апостол в оцінці Михайла Грушевського. Михайло Грушевський. Студії та джерела. К.: Археографічна комісія НАН України, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, 2018. Кн. 1. С. 98–111. http://archeos.org.ua/wp-content/uploads/2019/_1.pdf
 35. Розділ 5. Генеральна старшина першого ліквідаційного періоду. Історія Української держави: Гетьманат ранньомодерної доби / відп. ред. В. Смолій. НАН України. Інститут історії України. К.: Арій, 2018. С. 102–139.
 36. Щасливе пророцтво», або «Прогностик щасливий»: панегірик Пилипа Орлика миргородському полковникові Данилу Апостолу / З літературної спадщини. Сіверянський літопис. 2019. № 1 (145): січень–лютий. С. 203–220. Співавт.: Р. Ґжеськов’як, О. Циганок. http://www.siver-litopis.cn.ua/arh/2019/siver_01_19.pdf
 37. Відгомін Коліївщини на Волині та розправи над «уманцями» в містах і містечках Руського воєводства в 1768 р. Коліївщина: право на повстання: зб. наукових і науково-популярних статей, присвячений 250-літтю національно-визвольного повстання 1768–1770 років / упоряд. Є. Букет. Київ: Видавець Марко Мельник,2020. С. 299–313.
 38. «Почому они прутся в козатство»: донесення генерального хорунжого Якима Горленка гетьману Данилу Апостолу 1732 р. Academia. Terra Historiae. Студії на пошану Валерія Смолія: у 2 кн. / відп. ред. Г. Боряк; упоряд. С. Блащук, Г. Боряк, В. Горобець, А. Кудряченко, В. Матях, В. Ткаченко, В. Солошенко, О. Ясь. К.: Інститут історії України НАН України; Інститут всесвітньої історії НАН України, 2020. Кн. 2: Простори історика. С. 491–502. https://drive.google.com/file/d/1e8Kj0ttub6yk4jzoi2pO9HpBBadRU6dO/view
 39. Пришляк Іван Васильович (1898–1953). Західно-Українська Народна Республіка 1918–1923. Енциклопедія: До 100-річчя утворення Західно-Української Народної Республіки. Т. 3: П – С. Івано-Франківськ; [Львів]: Манускрипт-Львів, 2020 С. 252–253.
 40. Іван Джиджора. Економічна політика російського правительства супроти України в 1710–1730-х роках / упоряд., автор передмови, приміток і коментарів В. Пришляк. Київ: Кліо, 2020. 320 с

Навчально-методичні публікації:

 1. Джиджора Іван. Довідник з історії України (А–Я): Посібник для серед. загальноосв. навч. закл. /за ред. І. Підкови, Р. Шуста. 2 е вид., доопр. і доповн. К.: Генеза, 2001. С. 207–208. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як посібник.
 2. Гетьманщина: політика і суспільство в останній чверті ХVІІ – 80-х рр. ХVІІІ ст. Програма спецкурсу для студентів ІV курсу історичного факультету. Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2001. 30 с.
 3. Вступні зауваги і методичні рекомендації до спецкурсу “Гетьманщина: політика і суспільство в останній чверті ХVІІ – 80-х рр. ХVІІІ ст.”. Збірник навчально-методичних матеріалів і наукових статей історичного факультету. Луцьк, 2001. Вип.6. С. 69 – 74.
 4. Історія України: навч. посібник [для студентів вузів]: у 2 ч. Ч. 1: Від давніх часів до кінця XVIII cт. Брест: Вид-во УО “БрДУ ім. О. С. Пушкіна”, 2004. 166 с. Допущено Міністерством освіти Республіки Білорусь як навчальний посібник для студентів.
 5. “Середньовічна Україна-Русь”. Програма факультативного спецкурсу з поглибленим вивченням давньої історії України Для учнів 4-7 класів гімназії. Луцьк, 2005. 18 с.
 6. Редактор і науковий консультант підручника: І. О. Бурнейко, О. В. Наумчук,М. Є. Крижановська, О. Ф. Штанько. Історія України. Підручник для 8 класузагальноосвітніх навчальних закладів / За редакцією кандидата історичних наук,доцента В. В. Пришляка. Тернопіль: Астон, 2016. 296 с.: іл. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (наказ МОН України № 491 від 10 травня 2016 р.).

Контакти викладача:

тел. (067) 9064035, (0332) 78-30-14 е-mail: “Volodymyr Pryshliak”<pryshliakv@ukr.net>, “Пришляк Володимир”<Pryshliak.Volodymyr@vnu.edu.ua>