Сафарова Анна Таджидінівна

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук
Сафарова А рожева.jpg

43025, м. Луцьк, вул. Винниченка 28, корпус G, IV поверх, каб. G-409, телефон: +38(0332)242145,

e-mail: Safarova.Anna@vnu.edu.ua

кандидат економічних наук, доцент

Scopus AuthorID https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57200966084

https://scholar.google.com.ua/citations?user=rdd30iEAAAAJ&hl=uk&authuser=1

https://orcid.org/0000-0002-9424-5097

Освіта

2014 Кандидат економічних наук, Тернопільський національний економічний університет (м. Тернопіль)

2006 Магістр, облік і аудит, економічний факультет, Волинський державний університет імені Лесі Українки (м. Луцьк)

Професійні призначення

2015 р. - дотепер доцент кафедри обліку і оподаткування

Професійні відзнаки, нагороди, членство в організаціях

Член Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України з 14.01.2020 року

Наукові інтереси та курси, які викладаю

Облік і звітність в оподаткуванні

Податковий консалтинг

Судово-бухгалтерська експертиза

Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства

Вибрані публікації

Розділи монографій

1. Обліково-аналітичне забезпечення розвитку підприємства в антикризових умовах управління [монографія] / за ред. к. е. н., доц. Гадзевича О. І. – Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2013. – 203 с. / А. Т. Сафарова. Необхідність обліково-аналітичного забезпечення у діяльності підприємств в умовах антикризового управління (п. 1.3). – С. 47 – 56.

2. Стан і перспективи розвитку вітчизняної системи обліку : моногр. / [З.-М. В. Задорожний, Я. Д. Крупка, І. Я. Омецінська та ін.] ; за наук. ред. д. е. н., проф. З.-М. В. Задорожного, д. е. н., проф. Я. Д. Крупки. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 294 с. / А. Т. Сафарова. Облік поточних зобов’язань (п. 3.4). – С. 260 – 292.

3. Концепція розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в Україні: монографія / за наук. ред. д. е. н., проф. З.-М. В. Задорожного. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 320 с. / А. Т. Сафарова. Аудит поточних зобов’язань (п. 4.4). – С. 293 – 305.

4. Фатенок-Ткачук А. О. Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної діяльності підприємства : [монографія] / [А. О. Фатенок-Ткачук, М. Б. Кулинич, А. Т. Сафарова]. – Луцьк. : Вежа-Друк, 2018. – 154 с.

Навчальні посібники

1. Кулинич М. Б., Сафарова А. Т. Бухгалтерський облік: навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. усіх форм навчання напряму підготовки 6.030509 „Облік і аудит" / М. Б. Кулинич, А. Т. Сафарова. – Луцьк : Вежа - Друк, 2017. – 436 с. (внесок автора - 12,67 д.а.) (Гриф «Затверджено» надано вченою радою СНУ імені Лесі Українки, протокол № 6 від 25.05.2017 р., наказ № 157-з).

2. Крупка Я. Д., Кулинич М. Б., Сафарова А. Т. Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності: навч. посіб. для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» / Я. Д. Крупка, М. Б. Кулинич, А. Т. Сафарова. – Луцьк : Вежа – Друк, 2016. – 452 с. (внесок автора - 8,76 д.а.) (Гриф «Рекомендовано» надано вченою радою СНУ імені Лесі Українки, протокол № 2 від 25 лютого 2016 р.)

3. Бухгалтерський облік : навч. посіб. для студ. усіх форм навчання напряму підготовки 6.030.509 „Облік і аудит" [2-е видання, доповнене і перероблене] / М. Б. Кулинич, А. Т. Сафарова. – Луцьк : Вежа-Друк, 2014. – 372 с. (внесок автора - 10,62 д.а.) (Гриф МОНМС України, лист № 1/11-7517 від 10.08.2011 р.)

4. Бухгалтерський облік : навч. посіб. для студ. усіх форм навчання напряму підготовки 6.030509 „Облік і аудит" / М. Б. Кулинич, А. Т. Сафарова. – Луцьк : ПФ „Смарагд", 2011. – 362 с. (внесок автора - 10,58 д.а.) (Гриф МОНМС України, лист № 1/11-7517 від 10.08.2011 р.)

Статті

1. Fatenok-Tkachuk А., Kulynych М., Safarova A., Bukalo N. Analysis of chicken production trends in Ukraine [Electronic resource] / A. Fatenok-Tkachuk, М. Kulynych, A. Safarova, N. Bukalo // Problems and Perspectives in Management (open-access). - 2017. - № 15(4). – Р. 302- 316. doi:10.21511/ppm.15(4-1).2017.14 (база цитувань Scopus, Asian Education Index, Danish Bibliometric Research Indicator (BFI) та ін.)

2. Кулинич М. Б., Сафарова А. Т., Гладун Ю. Забезпечення фахових компетентностей здобувачів освіти спеціальності «облік і оподаткування» на основі використання інформаційних технологій дистанційного навчання. Економічний часопис Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2021. № 1(25). С. 58-68. DOI: https://doi.org/10.29038/2411-4014-2021-01-58-68 https://echas.vnu.edu.ua/index.php/echas/article/view/647

3. Сафарова А. Т. Аналітичне дослідження виробництва та реалізації готової продукції на прикладі підприємства побутової хімії [Електронний ресурс] / А. Т. Сафарова, І. Р. Корольчук // Молодий вчений. — 2018. — № 1. – С. 977 – 981. – Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/1/226.pdf. – Назва з екрана (база цитувань РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, Research Bible, Index Copernicus)

4. Сафарова А. Т. Аналіз обсягів реалізації готової продукції [Електронний ресурс] / А. Т. Сафарова, І. Р. Корольчук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». — 2018. — Випуск 28. Частина 2. – С. 155 – 159. – Режим доступу : http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_28/2/36.pdf. – Назва з екрана (база цитувань Index Copernicus).

5. Сафарова А. Т. Зміст діяльності працівників з обліково-аналітичного забезпечення економічної безпеки підприємства та вимоги до їх професійних якостей / А. Т. Сафарова // Науковий журнал «Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління». – Київ, 2018. – Том 29 (68). - № 1. – С. 123 – 129. – Режим доступу : http://www.econ.vernadskyjournals.in.ua/journals/2018/29_68_1/25.pdf. – Назва з екрана.

6. Сафарова А. Т. Документування операцій з обліку готової продукції на підприємствах побутової хімії / А. Т. Сафарова, І. Р. Корольчук // Науковий журнал «Причорноморські економічні студії». – Одеса, 2017. – Випуск 18. – С. 197 – 201.

7. Сафарова А. Т. Узагальнення облікової інформації у фінансовому звіті суб’єкта малого підприємництва / А. Т. Сафарова, Макара О. В., Музика Ю. С. // Науковий вісник Полтавського університету економіки та торгівлі. Серія «Економічні науки». – 2016. - № 1 (73). – С. 62 – 68.

8. Сафарова А. Т. Методика аудиту поточних зобов’язань / А. Т. Сафарова // Економічний часопис СНУ імені Лесі Українки : журнал / уклад. Любов Григорівна Ліпич, Мирослава Богданівна Кулинич. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. - № 1. – С. 59 – 64. DOI: https://doi.org/10.29038/2411-4014-2015-01-59-64