Стащук Олена Володимирівна

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Стащук viber 2020-09-20 21-54-36.jpg

професор, завідувач кафедри фінансів Волинського національного університету імені Лесі Українки, Дослідження вченої зосереджено навколо питань фінансової безпеки держави та окремих суб'єктів господарювання, специфіки їх грошових потоків та шляхів підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності акціонерних товариств. Автор близько 200 публікацій.

Освіта

 • 2018 Доктор економічних наук, Тернопільський національний економічний університет (м.Тернопіль)
 • 2009 Кандидат економічних наук, Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього(м.Львів)
 • 2005 Диплом про вищу освіту з відзнакою, економічний факультет, Волинський державний університет імені Лесі Українки (м. Луцьк)

Професійні відзнаки, нагороди, членство в організаціях

 • 2020 лауреат стипедії Кабінету Міністрів України для молодих вчених
 • 2019 Подяка Голови Волинської обласної ради
 • 2018 Почесна грамота Волинської обласної державної адміністрації
 • 2017 Диплом I ступеня за перемогу у конкурсі «Кращий молодий науковець СНУ імені Лесі Українки»
 • 2014 Подяка Луцького міського голови
 • 2010 Поядка ректора Східноєвропейського національного унівесритетуімені Лесі Українки

Наукові інтереси

 • Управління грошовими потоками інвестиційної діяльності підприємств
 • Фінансова безпека акціонерних товариств
 • Фінансова безпека держави та регіонів
 • Шляхи підвищення ефективності фінансово-господарсьвкої діяільності підприємств
 • Управління фінансами суб'єктів господарювання
 • Управління капіталом підприємств

Курси, що викладаю

 • Фінанси суб'єктів господарювання
 • Фінансовий менеджмент
 • Фінансова безпека суб'єктів господарювання
 • Управління капіталом суб'єктів господарювання
 • Сучасна парадигма фінансової безпеки

Обрані праці

 • Boiiar A.O., Shmatkovska T. O., Stashchuk O. V. Towards the Theory of Supranational Finance. Cogent Business & Management. – 2018. – № 5(1). URL: https://doi.org/10.1080/23311975.2018.1482594
 • Stashchuk O. V., Perevozniuk V. V., Borysiuk O. V. Methodical approach to the integral assessment of financial safety of machine-building corporations.. Financial and credit activity: problems of theory and practice, 2019. Vol. 3. No 30. P. 157−164.https://doi.org/10.18371/fcaptp.v3i30.179527
 • Стащук О. В., Борисюк О. В., Шматковська Т. О. Роль банківських інновацій на фінансовому ринку в умовах глобального фінансового простору. Економічний часопис СНУ імені Лесі Українки, 2020. № 4 (24). С. 71 - 80 https://doi.org/10.29038/2411-4014-2020-04-71-79
 • Стащук О. Філософські детермінанти фінансової безпеки акціонерних товариств. Економічний часопис СНУ імені Лесі Українки, 2020. № 1 (21). С. 7 - 12.https://doi.org/10.29038/2411-4014-2020-01-7-11
 • Стащук О. В. Індикаторний підхід в оцінюванні стану фінансової безпеки акціонерних товариств. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. Острог : Вид-во НаУОА, червень 2018. № 9(37). С. 168–173DOI: 10.25264/2311-5149-2018-9(37)-168-173
 • Stashchuk, O. and Borychevska, I. (2021), “External public debt of Ukraine: current trends and features of service”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8679 (Accessed 26 Mar 2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.2.11
 • Шматковська Т. О., Стащук О. В. Управління розвитком персоналу підприємства на засадах інклюзивного зростання. Ефективна економіка. 2020. № 8. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8111 (дата звернення: 26.03.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.8.68

Розділи в книгах та монографії:

 • Стащук О. В. Сучасна парадигма фінансової безпеки акціонерних товариств: монографія. Тернопіль:ТНЕУ, 2018. 398 С.
 • Фінанси України: навч. посіб. / Карлін М.І., Івашко О.А., Проць Н.В. [та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. Карліна М.І., канд. екон. наук, доц. Івашко О.А. – К.: Видавничий дім «Кондор», 2018. – 332 с. (Особистий внесок автора: Розділ 9. Фінанси підприємств. С. 167 – 180)
 • Публічні фінанси : навчальний посібник / за ред. д. е. н., професора О. П. Кириленко. Тернопіль: Вектор, 2018. 295 с (особистий внесок автора: Розділ 6.6. Проблеми управління державними корпоративними правами в Україні. С. 266 – 273)
 • Стащук О. В. Механізм забезпечення фінансової безпеки регіону. Механізми управління соціоекологоекономічною безпекою регіону: колективна монографія / Л. М. Черчик, Н. В. Коленда та ін. ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л. М. Черчик. Луцьк: Терен, 2019. С. 112−121.
 • Стащук О. В. Механізм забезпечення фінансово-економічної безпеки сталого розвитку держави. Механізми управління соціоекологоекономічною безпекою держави: колективна монографія / Л. М. Черчик, Н. В. Коленда та ін. ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л. М. Черчик. Луцьк: Терен, 2019. С. 145 – 151.
 • Стащук О. В. Фінансова безпека акціонерних товариств. Концептуальні основи соціоекологоекономічної безпеки: колективна монографія / Л. М. Черчик, Н. В. Коленда, Н. М. Матвійчук та ін. ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л. М. Черчик – Луцьк : Терен, 2018. –С. 131−144.
 • Стащук О. В. Методичні підходи до оцінки економічної безпеки держави. Методологічні основи дослідження стану соціоекологоекономічної безпеки: колективна монографія / Л. М. Черчик, Н. В. Коленда, Н. М. Матвійчук та ін. ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л. М. Черчик – Луцьк : Терен, 2018. –С.177−190.
 • Стащук О. В. Практичні аспекти оцінки впливу ризиків на рівень фінансової безпеки акціонерних товариств машинобудування (на прикладі «Мотор Січ»). Взаємодія банків та інших фінансових установ з підприємствами: теорія, методика і практична реальність: монографія / за заг. ред. Л.І. Катан та н.і. Демчук. – Дніпро: Пороги, 2018. – С. 391 – 400.
 • Стащук О. В., Борисюк О. В. Оцінка фінансової безпеки страхових компаній в сучасних умовах. Інноваційні, фінансові та технічні аспекти діяльності підприємств: колективна монографія / за заг.ред. К.Ф.Ковальчука – Дніпро: Пороги, 2017. – С. 313 – 327.
 • Стащук О. В. Еволюція поняття фінансової безпеки акціонерних товариств в Україні. Управління інноваційною складовою економічної безпеки монографія у 4-х томах / за ред. д.е.н., професора Прокопенко О.В. (гол. ред.), к.е.н., доцента Школи В.Ю., к.е.н. Щербаченко В.О. – Суми : ТОВ «Триторія», 2017. – Т. ІІІ. Управління інноваційним базисом фінансової та інвестиційної складової економічної безпеки. – С. 26 – 36.
 • Стащук Е. В., Борисюк Е. В. Оценка основных индикаторов влияния на финансовый рынок Украины в условиях глобальных вызовов. Стратегия глобального развития : монографія / Васильченко А.О., Гвожьдженичь С., Чеплянский Ю.В. и др. / под ред. д.э.н., проф. А.Ю. Якимчук. – Ровно-Пинск-Варшава, НУВХП, 2017. – С. 272 – 283.
 • Стащук О. В. Фінансова стійкість підприємства та чинники її формування: теоретичні аспекти. Фінансовий механізм абезпечення сталого розвитку соціально-економічних систем [Текст] : монографія / за заг. редакцією д-ра екон. наук Л.І. Антошкіної, д-ра екон. наук С.А. Навроцького. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2016. – С. 53-59.
 • Стащук О. В. Формування фінансового механізму управління фінансовою безпекою акціонерних товариств. Сучасні технології управління розвитком підприємств України: механізми, реалії, перспективи : колект. моногр. / за заг. ред. Т.В.Гринько. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – С. 435 – 444.
 • Стащук О. В. Фінансова безпека як результат ефективного використання фінансових ресурсів акціонерного товариства. Управлінська, фінансова та маркетингова діяльність підприємств в умовах нестійкої економіки: монографія / за заг.ред. К.Ф.Ковальчука – Дніпропетровськ: Пороги, 2016. – С. 274 – 284.

Контакти

43025, м. Луцьк, вул. Винниченка, 28, каб 305

Телефон: +38(050) 674 85 78

е-mail: Staschuk.Olena@vnu.edu.ua