Цьось Анатолій Васильович

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Цьось Анатолій Васильович - ректор Волинського національного університету імені Лесі Українки

ПЕРСОНАЛЬНІ ПРОФІЛІ

ORCID ID

Scopus

Google Scholar

Біобібліографічний покажчик

ПОСАДА В ЗВО

Ректор Волинського національного університету імені Лесі Українки. Професор кафедри теорії фізичного виховання та рекреації Волинського національного університету імені Лесі Українки.

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ

 • Кандидат педагогічних наук: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, «Диференційований підхід у процесі професійної підготовки вчителя фізичної культури» (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 1994 р.).
 • Доктор наук з фізичного виховання і спорту: 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення, «Розвиток фізичного виховання на території України з найдавніших часів до початку ХІХ ст.» (Харківська державна академія фізичної культури, 2005 р.).

УЧЕНЕ ЗВАННЯ

Доцент кафедри фізичного виховання, 1996 р. Професор кафедри фізичного виховання та реабілітації, 2004 р.

БАЗОВА ОСВІТА

Луцький державний педагогічний інститут імені Лесі Українки (Спеціальність – фізична культура. Кваліфікація – вчитель фізичної культури середньої школи).

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ

 • Історія фізичної культури.
 • Теорія і методика фізичного виховання.
 • Фізична активність різних груп населення.
 • Якість життя населення.

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА

Народився 2 січня 1966 р. в с. Любохини Старовижівського району, Волинської області. Після закінчення Любохинівської середньої школи 1983 р. вступив до Луцького державного педагогічного інституту імені Лесі Українки на факультет фізичної культури. Протягом 1984 – 1986 рр. служив в армії. По закінченні служби продовжив навчання в інституті. З 1989 р. працював на посадах викладача, старшого викладача, доцента, завідувача кафедри Луцького педагогічного інституту імені Лесі Українки (пізніше – Волинського державного університету імені Лесі Українки). 1994 р. в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук. 2004 р. присвоєно вчене звання професора. Починаючи з 2005 р., працював на посадах професора, завідувача кафедри, проректора з наукової роботи, першого проректора, проректора з адміністрування і розвитку Волинського (пізніше Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки). 2006 р. на підставі прилюдного захисту дисертації в Харківській державній академії фізичної культури присуджено науковий ступінь доктора наук з фізичного виховання і спорту. Працював у спеціалізованих учених радах для захисту дисертацій Волинського державного університету імені Лесі Українки, Львівського державного університету фізичної культури, Харківської державної академії фізичної культури, Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Працював в експертній комісії з освіти Державної акредитаційної комісії України. Член, а з 2018 р. заступник голови експертної ради з фізичного виховання і спорту Вищої атестаційної комісії України, пізніше – Міністерства освіти і науки України. Також є членом секції з фізичної культури і спорту Відділення вищої освіти Національної академії педагогічних наук України. З 2019 р. – голова громадської організації «Товариство історії фізичного виховання і спорту України». За час науково-педагогічної діяльності опублікував 160 наукових праць, отримано 5 патентів й авторських свідоцтв. Науковий керівник 23 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Головний редактор збірника наукових праць “Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві”. 22 січня 2019 р. Указом Президента України присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України».

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ

 • теорія та методика фізичного виховання.

НАУКОВА ШКОЛА

«Історико-педагогічні та медико-біологічні основи фізичного виховання і здоров’я різних груп населення». Досліджуються історичні тенденції становлення й розвитку фізичної культури в Україні з найдавніших часів до початку ХХ ст.; засоби й методи оптимізації фізичного виховання в загальноосвітніх школах і вищих закладах освіти; програмування фізичної активності; режими фізичних навантажень в оздоровчій фізичній культурі; вплив фізичної активності на якість життя населення. Під керівництвом захищено 23 дисертації:

 1. Зубанова Н. Ю. Формування професійно-педагогічної спрямованості особистості майбутнього вчителя фізичної культури : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. і спорту : 24.00.02 / Зубанова Наталія Юріївна ; Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 1998. – 19 с.
 2. Малімон О. О. Диференційований підхід у процесі фізичного виховання студентів : автореф. дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Малімон Олександр Олександрович ; Волин. держ. ун-т ім. Л.Українки. – Луцьк, 1999. – 19 с.
 3. Данилко М. Т. Формування готовності до професійної діяльності майбутніх учителів фізичної культури : автореф. дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Данилко Микола Тихонович ; Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2000. – 19 с.
 4. Кліш І. С. Фізичне виховання дітей до 3-річного віку засобами етнопедагогіки : автореф. дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Кліш Ірина Степанівна ; Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2000. – 20 с.
 5. Навроцький Е. М. Програмування засобів і методів фізичного виховання юнаків 16–17 років, які проживають на території радіаційного забруднення : автореф. дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Навроцький Едуард Миколайович ; Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки.
 6. Пантік В. В. Формування мотивації до занять фізичними вправами дівчат 11–15 років, які проживають на території радіаційного забруднення : автореф. дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Пантік Василь Васильович ; Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2
 7. Мацкевич Н. М. Формування готовності майбутніх учителів початкової школи до роботи з фізичного виховання : автореф. дис... канд. наук з фізичного виховання та спорту : 24.00.02 / Мацкевич Нінель Матвіївна ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне, 2001. – 21 с.
 8. Митчик О. П. Індивідуалізація фізичного виховання підлітків у загальноосвітній школі : автореф. дис.... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Митчик Олександр Петрович ; Львів. держ. ін-т фіз. культури. – Львів, 2002. – 19 с.
 9. Котов Є. О. Підготовка студентів вищих закладів освіти до самостійних занять фізичними вправами : автореф. дис. канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Котов Євген Олександрович ; Харк. держ. акад. фіз. культури. – Харків, 2003. – 20 с.
 10. Деделюк Н. А. Традиції фізичного виховання Київської Русі та їх використання в загальноосвітній школі : автореф. дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Деделюк Ніна Автономівна ; Львів. держ. ін-т фіз. культури. – Львів, 2004. – 20 с.
 11. Ніколаєв С. Ю. Оптимізація рухової активності студенток залежно від психофізичних особливостей : автореф. дис... канд. фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Ніколаєв Сергій Юрійович ; Львів. держ. ін-т фіз. культури. – Львів, 2004. – 20 с.
 12. Білітюк С. А. Формування стимулів до занять фізичними вправами в дітей молодшого шкільного віку (на прикладі плавання) : автореф. дис... канд. 51 наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Білітюк Сергій Анатолійович ; Харк. держ. акад. фіз. культури. – Харків, 2006. – 20 c.
 13. Бакіко І. В. Поєднання базової і варіативної частин програми з фізичної культури школярів : автореф. дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Бакіко Ігор Володимирович ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. – Львів, 2007. – 17 с.
 14. Кравчук Я. І. Методика диференційованого підходу до навчання фізичної культури учнів початкової школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Кравчук Ярослав Іванович ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – 19 с.
 15. Ольхова-Марчук Н. В. Формування культури міжособистісних взаємин молодших школярів у процесі фізичного виховання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Ольхова-Марчук Наталія Володимирівна ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2010. – 21 с.
 16. Гац Г. О. Педагогічна діагностика у процесі навчання фізичної культури учнів загальноосвітніх навчальних закладів: автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Гац Георгій Опанасович ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – 20 с.
 17. Захожий В. В. Методика формування готовності старшокласників до самостійних занять фізичними вправами : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Захожий Володимир Васильович ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – 20 с.
 18. Радченко О. В. Профілактика вживання алкогольних напоїв студентками вищих навчальних закладів у процесі фізичного виховання : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.02 / Радченко Олександр Вікторович ; Харк. держ. акад. фіз. культури. – Харків, 2011. –
 19. Сабіров О. С. Формування рухових умінь і навичок студентів вищих навчальних закладів у процесі позааудиторних занять з регбі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Сабіров Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. –
 20. Дмитрук В. С. Формування валеологічних знань молодших школярів у процесі занять з фізичної культури : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Дмитрук Віталій Степанович ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – 20 с.
 21. Петренко Г. В. Організаційно-методичні засади здоров’яформувального фізичного виховання дітей старшого дошкільного віку : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Петренко Геннадій Валентинович ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Лу
 22. Розтока А. В. Технологія навчання фізичній культурі учнів 5-6 класів в умовах навчально-виховної діяльності основної школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Розтока Андрій В’ячеславович ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – 20 с.
 23. Дикий О. Ю. Методика навчання військово-прикладного семиборства старшокласників у позаурочній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Дикий Олег Юрійович ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – 22 с. – укp.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

 • Цьось А.В. Українські народні ігри та забави: Навчальний посібник. – Луцьк: Надстир’я, 1994. – 96 с."
 • Завацький В.І., Цьось А.В., Бичук О.І., Пономаренко Л.І. Козацькі забави: Навчальний посібник. - Луцьк: Надстир’я, 1994. – 112 с."
 • Цьось А.В., Довганюк В.М., Ковальчук Н.М. Планування навчальної роботи з фізичної культури в школах І-ІІІ ступенів: Навчальний посібник. - Луцьк: Надстир’я, 1998. – 364 с."
 • Цьось А.В. Фізичне виховання в календарній обрядовості українців: Монографія. - Луцьк: Надстир’я, 2000. – 376 с."
 • Деделюк Н.А., Цьось А.В. Традиції фізичного виховання в Київській Русі: Монографія. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2004. – 192 с."
 • Сучасні технології викладання спортивних дисциплін : навч. посіб. / А. В. Цьось, Г. В. Балахнічова, Л. В. Заремба. − Луцьк : ВНУ ім.. Лесі Українки, 2010. − 132 с − (Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки)."
 • Вільчковський Е. С, Денисенко Н. Ф., Цьось А.В., Шиян Б. М. та ін.. Оптимізація фізичного виховання дитини у вітчизняній системі освіти: монографія / Вільчковський Е. С, Денисенко Н. Ф., Цьось А.В., Шиян Б. М. та ін. − Запоріжжя: ЗОІППО, 2010. − 250 с."
 • Балахничева Г.В. Професійна майстерність учителя фізичного виховання : навч. посіб. / Г. В. Балахничева, А. В. Цьось, Л. В. Заремба. − Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – 73 с."
 • Дубогай О. Д. Методика фізичного виховання студентів спеціальної медичної групи : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. Д. Дубогай, А. В. Цьось, М. В. Євтушок. – Луцьк : Східно-європ. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – 276 с."
 • Цьось А.В. Історія фізичного виховання на теренах України з найдавніших часів до початку XІX ст. : [навч. посіб. для студ. вищ. навч.закл.] / А.В. Цьось, Н.А. Деделюк. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2014. – 456 с."
 • Педагогічна діагностика в системі фізичного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів: колективна монографія / [Н. О. Бєлікова, В. В. Захожий, С. П. Козібродський та ін.]; за наук. ред. д-ра наук з фіз. вих. А. В. Цьося. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2015. – 240 с."
 • Система фізичного виховання учнів загальноосвітніх шкіл Польщі та України (ХVІ – початок ХХІ століття): порівняльний аналіз : монографія / Е. С. Вільчковський, Б. М. Шиян, А. В. Цьось, В. Р. Пасічник. – Луцьк : Вежа-Друк, 2016. – 240 с."
 • Дубогай О. Д. Навчання у русі. Здоров'язбережувальні педагогічні технології для дошкільнят та учнів : навч. посіб. / Олександра Дмитрівна Дубогай, Анатолій Васильович Цьось. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – 324 с."
 • Соціально-педагогічні та медико-біологічні основи фізичної активності різних груп населення : кол. моногр. / Анатолій Цьось, Анатолій Хомич, Анджей Сорока та ін. − Луцьк : Вежа-Друк, 2018. − 312 с."
 • Tsos A. Physical and mental health components condition in the life quality of students who regularly practice kickboxing and yoga / A. Tsos, Y. Hylchuk, O. Andreichuk, V. Pantik, S. Tsymbaliuk // Physical Activity Review vol. 5, 2017. – Р. 37-43. http://www.physactiv.ajd.czest.pl/wp-content/uploads/2016/12/2017_6.pdf
 • Roda O. Heart Rate Variability in Athletes Specializing in Middle-Distance Running during Mesocycle / O. Roda, S. Kalytka, A. Tsos, O. Andriichuk, O. Ishchuk, O. Shvets // Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. – 2017, Vol. 8(1), pp. 1061–1070. http://www.rjpbcs.com/pdf/2017_8(1)/[133].pdf
 • Oliynyk O. Variables differentiating positive health profiles and survival abilities among Ukrainian students attending Post-Secondary Medical School / O. Oliynyk, A. Tsos, J. Bergier, D. Tomczyszyn // Health Problems of Civilization. 2017; 11 (1): 23-31. doi: 10.5114/hpc.2017.65525. https://www.termedia.pl/Journal/-99/pdf-29262-10?filename=Pages%20from%20HPOC_nr_1_2017_art4.pdf
 • Bergier J. Variations in physical activity of male and female students from the Ukraine in health-promoting life style / J. Bergier, B. Bergier, A. Tsos // Annals of Agricultural and Environmental Medicine. 2017; 24(2): 217–221. doi: 10.5604/12321966.1230674. http://www.aaem.pl/Variations-in-physical-activity-of-male-and-female-students-from-the-Ukraine-in-health-promoting-life-style,72551,0,2.html
 • Dorota Ortenburger, Jacek Wasik, Tomasz Gora, Anatolii Tsos, Natalia Bielikowa. Taekwon-do: a chance to develop social skills // IDO MOVEMENT FOR CULTURE. Journal of Martial Arts Anthropology, Vol. 17, no. 4 (2017), pp. 14–18.DOI:10.14589/ido.17.4.3. http://www.imcjournal.com/index.php/en/volume-xvii-2017/contents-number-4/1210-taekwon-do-a-chance-to-develop-social-skills
 • Tsos A, Kasarda O, Pantik V. (2017) Female students at higher educational institutions in Ukraine and their level of physical activity. Health Problems of Civilization, 11(3): 158-162. doi: 10.5114/hpc.2017.70004. Режим доступу: https://www.termedia.pl/Journal/-99/Streszczenie-30578
 • Małolepszy E., Drozdek- Małolepsza T., Bakota D., Tsos A. (2017) Wychowanie fizyczne i sport w Równem i w powiecie rówieńskim w latach 1921–1939. Zarys problematyki. Prace naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Kultura Fizyczna, t. XVI, nr 3, 69–84, http://dx.doi.org/10.16926/kf.2017.16.27. http://www.wp.ajd.czest.pl/kultura-fizyczna/uploads/KF%202017/Kultura%20fizyczna%2016_3_druk%20(1).pdf
 • Małolepszy E., Drozdek-MałolepszaT., Bakota D., Tsos A. (2017) Sport in Volyn in the years 1921-1939. Outline history. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: зб. наук. пр. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк, № 3 (39), 2017, 73–81. – Режим доступу: http://sport.eenu.edu.ua/index.php/sport/article/view/1693/1686
 • Ortenburger D, Wąsik J, Tsos A, Bielikowa N, Andrijchuk O, Indykа S. Forms of expressing anger in hospitalised Ukrainian post-deployed service members. Ann Agric Env Med. 2018; 25(1): 172–175. doi: 10.26444/aaem/75141. http://www.aaem.pl/Forms-of-expressing-anger-in-hospitalised-Ukrainian-post-deployed-service-members,75141,0,2.html
 • Bergier Józef, Tsos Anatolii, Popovych Dariya, Bergier Barbara, Niźnikowska Ewelina, Ács Pongrác, Junger Jan, Salonna Ferdinand. Level of and Factors Determining Physical Activity in Students in Ukraine and the Visegrad Countries. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2018, 15 (8), 1738; doi:10.3390/ijerph15081738. https://www.mdpi.com/1660-4601/15/8/1738/htm"
 • Іщук О, Цьось А. Теоретичні та методичні основи формування здоров’язберігальної компетенції студентів закладів вищої освіти. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. 2018, 4(44), 21-28. https://doi.org/10.29038/2220-7481-2018-04-21-28
 • Дикий О., Цьось А. (2019). Теоретичні та методичні основи навчання старшокласників семиборства в позаурочній діяльності. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві; 1 (45), 45-54. https://doi.org/10.29038/2220-7481-2019-01-45-54
 • Tsos A, Pasko V, Rovniy A, Nesen O, Pomeshchikova I, Mukha V. (2018). The improvement of the technical readiness of 16-18 year-old rugby players with the use of the computer program “Rugby-13”. Physical Activity Review; 6: 257-265. doi: 10.16926/par.2018.06.30. https://www.physactiv.eu/wp-content/uploads/2018/09/2018_30.pdf
 • Rovniy A, Pasko V, Nesen O, Tsos A, Ashanin V, Filenko L, Karpets L, Goncharenko V. (2018) Development of coordination abilities as the foundations of technical preparedness of rugby players 16-17 years of age. Journal of Physical Education and Sport; 18, Art 268, 1831-1838; DOI:10.7752/jpes.2018.s4268. http://efsupit.ro/images/stories/october2018/Art%20268.pdf
 • Ortenburger D, Wąsik J, Tsos A. Types of convictions concerning coping with pain of the participants of territory defence activities. Phys Activ Rev 2020; 8(2): 97-103. doi: 10.16926/par.2020.08.26. http://www.physactiv.eu/wp-content/uploads/2020/11/2020_82_12.pdf
 • BielikovaN., IndykaS., TsosA., SushchenkoL., Halan-VlashchukV., & KotorovychO. (2020). The Influence of Physical Condition Level on the Adaptive Capacity of the Organism and Stress Resistance of Students of the Faculty of Physical Education. Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Society, (3(51), 32-40. https://doi.org/10.29038/2220-7481-2020-03-32-40
 • Ortenburger, D., Tsos, A. (2021). Physical Activity of Senior Citizens: Quantitative Analysis of Literature Derived from Scopus Base. Central European Journal of Sport Sciences and Medicine, 1 (33), 97–103. DOI: 10.18276/ cej.2021.1-09. https://wnus.edu.pl/cejssm/file/article/view/18999.pdf
 • Bielikova, N., Tsos, A., Indyka, S., Contiero, D., Pantik, V., Tomaschuk, O., Dedeliuk N. and Podubinska, S. (2021). The Motor Activity Status and Students` Self-Assessment of Health During a COVID-19 Pandemic. Sport Mont, 19(S2), 95-99. doi: 10.26773/smj.210901. https://www.researchgate.net/profile/Sergiy-Trachuk/publication/356221829_SM_September_2021/links/6192a4acd7d1af224bf214c4/SM-September-2021.pdf

ВІДЗНАКИ, НАГОРОДЖЕННЯ

 • Дипломом за 1 місце в номінації «Кращий посібник, монографія Волині» ІІ обласного конкурсу «Інтелектуал Волині» (2003).
 • Подякою голови Волинської обласної ради (розпорядження № 211-р від 29.09.2006 р.).
 • Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (наказ №138379 від 28.10.2009 р.).
 • Премією Волинської обласної ради та Волинської обласної державної адміністрації за заслуги в галузі освіти і науки (рішення обласної ради від 26.05.2009 № 29/38).
 • Почесною грамотою Академії педагогічних наук України (2010 р.),
 • Почесною грамотою вищої атестаційної комісії України (2010 р.).
 • Почесною грамотою комітету фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України (2011 р.),
 • Нагрудним знаком МОН «Відмінник освіти України» (посвідчення № 80538).
 • Золотим нагрудним знаком Волинського національного університету імені Лесі Українки (2011 р.).
 • Золотою медаллю Лесі Українки (2016 р.).
 • Почесною грамотою Волинської обласної державної адміністрації (розпор. № 75 від 19.05.2016 р.).
 • Почесною грамотою національного центру «Мала академія наук України» Національної академії наук України (наказ №191 від 15.06.2021 р.).
 • Грамотою Верховної Ради України (№706-к від 17.08.2021 р.).