Швай Ольга Леонідівна

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук

Науковий ступінь

кандидат педагогічних наук

Вчене звання

Доцент

Посада

доцент кафедри математичного аналізу та статистики Cхідноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Біографічна довідка

 1. Закінчила Луцький державний педагогічний інститут імені Лесі Українки, фізико-математичний факультет, 1985 р.
 2. Аспірантура 1989-1992 рр.
 3. Кандидатська дисертація 1992 р., "Формування функціональних уявлень учнів 6-8 класів при вивченні математики на між предметній основі".
 4. Працювала з 1985 по 1989 рік вчителем математики Луцької середньої школи №4. У серпні 1985 року була прийнята на посаду асистента кафедри математики Луцького державного педагогічного інституту імені Лесі Українки. У 1989 р. поступила в очну аспірантуру НДІ педагогіки України (м. Київ), яку закінчила у 1992 році. У 1992 році захистила дисертацію в Київському державному педагогічному інституті імені М.П.Драгоманова (спеціальність 13.00.02 – методика викладання математики). З 1992 р. старший викладач кафедри математики Луцького педінституту. У зв’язку з ліквідацією Луцького педінституту у 1993 році прийнята за переведенням на посаду старшого викладача ВДУ ім. Лесі Українки. З 1996 р. по 2015 р. доцент кафедри геометрії і алгебри. З 2015 р. по теперішній час доцент кафедри алгебри і математичного аналізу.

Scholar Google

[1]

Коло наукових інтересів

Викладання навчальних дисциплін

 • Дискретна математика.
 • Методологія та філософія математики.
 • Комп’ютерна дискретна математика.
 • Комбінаторні задачі та складність обчислень.

Перелік навчально-методичних, наукових праць

 • Практикум з дискретної математики» : Нав. посіб. для вищ. навч. закл.-Луцьк:РВВ «Вежа», 2011.-236с.
 • Швай О. Л. Деякі особливості організації дослідницької діяльності учнів за допомогою комп’ютерного моделювання // Моделювання в навчальному процесі / укладач Н. А. Головіна. – Луцьк: Вежа-Друк, 2015. - С. 142-146.
 • Швай О. Л. Активізація пізнавальної діяльності учнів за допомогою сучасних інформаційних технологій // Сучасні інформаційні технології // Зб. наук. праць. – Вип. 41. – Київ-Вінниця: ТОВ „Планер”, 2015. – С. 161-164
 • Швай О. Л. Наступність при формуванні дослідницьких умінь з математики // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. - Науковий журнал. - Суми: Сум ДПУ. - 2016. - № 2 (56) С. 457-462. (Crossref, Index Copernicus Master List, Google Scholar та CEJSH)
 • Швай О. Л. Математичне моделювання як метод пізнання дійсності // Моделювання у навчальному процесі / Укладач Н. А. Головіна. - Вежа-Друк, 2017. - С. 51-54.
 • Швай О. Л., Вітовщик О. Некласичні напрями сучасної логіки // Матеріали Міжнародної ХІ науково-практичної конференції студентів і аспірантів „Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень” (16-17 травня 2017 р.): - Луцьк: Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2017. - С. 1080-1082
 • Швай О. Л. Особливості організації самостійної пізнавальної діяльності студентів при вивченні методології та філософії математики // Фізико-математична освіта: Науковий журнал. - 2017. - Випуск 4(14). - С 128-131. (Crossref, Index Copernicus).
 • Швай О. Л. Використання аналогії для формування вмінь переносу знань учнів// Фізико-математична освіта: Науковий журнал. - 2018. - Випуск 2 (16). С.153-156. (Crossref, Index Copernicus)
 • Методологія математики: Навчальний посібник / Ольга Леонідівна Швай. - Луцьк: Вежа-Друк. 2017. - 164 с.
 • Комбінаторні задачі: навчальний посібник для студентів вищ. навч. закл. / Ольга Леонідівна Швай. – Луцьк: СНУ імені Лесі Українки, 2018. – 142 с.
 • Швай О. Л. Формування культури самостійної роботи студентів-першокурсників // Педагогічний часопис Волині: науковий журнал. - Луцьк: СНУ ім. Лесі Українки. 2018.- №2(9). - С.99-105.
 • Швай О.Л. До питання розвитку критичного мислення студентів при вивченні математики// Педагогічний часопис Волині: науковий журнал. - Луцьк: СНУ ім. Лесі Українки. 2019.- №1(12). - С.70-77.
 • Olga Shvai SOME ASPECTS OF DEVELOPMENT OF CRITICAL THINKING SKILLS IN PUPILS IN STUDYING MATHEMATICS (Деякі аспекти розвитку критичного мислення учнів при вивченні математики)// Proceedings of the 1st International Symposium, Intellectual Economics, Management and Education. Vilnius Gediminas Technical University/ Vilnius: Vilnius Gediminas Technical University.2019.- Р.238-240.

Нагороди, почесні звання