Богдан Світлана Калениківна

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Богдан С. К.

Контакти:

Імейл:

bohdan.svitlana@vnu.edu.ua

Адреса:

43021 м. Луцьк, вул. Винниченка 30-а, каб. 304, 312

Персональні профілі:

Scholar Google

ORCID ID

ReserchGate

Науковці України

Сторінка на офіційному вебсайті ВНУ імені Лесі Українки

Посада в ЗВО:

Завідувач кафедри історії та культури української мови, професор кафедри історії та культури української мови Волинського національного університету імені Лесі Українки.

Науковий ступінь:

Кандидат філологічних наук. «Мовні засоби вираження автокоментаря в науковому тексті» (1988 р., ФЛ № 012001, 23 листопада 1988 р.).

Учене звання:

Професор (кафедра історії та культури української мови, 12ПР № 009274, 14 лютого 2014 р.).

Базова освіта:

Київський державний університет імені Тараса Шевченка (Українська мова і література. Філолог. Викладач української мови і літератури. ЖВ-І №112754, 29 червня 1983 р.).

Наукові інтереси:

 • Лінгвостилістика.
 • Комунікативна стилістика.
 • Лінгвоперсонологія.
 • Етно- та соціолінгвістика.

Біографічна довідка:

Народилася 20 січня 1961 року в селі Світязькі Смолярі на Волині в сім'ї вчителів.

1976 року закінчила з золотою медаллю Шацьку середню школу.

Упродовж 1978 –1983 рр. навчалася в Київському державному університеті імені Тараса Шевченка і закінчила його з відзнакою, одержавши кваліфікацію «Філолог. Викладач української мови та літератури».

1983 року вступила до аспірантури цього ж вишу на кафедру української мови, яку очолював проф. Кучеренко І. К. 1988 року захистила кандидатську дисертацію «Мовні засоби вираження автокоментаря в науковому тексті» зі спеціальності «українська мова»: 10.02.01 (науковий керівник – доц. Алексієнко Л. А.).

З 1987 року працює в Луцькому педагогічному інституті імені Лесі Українки (зараз – Волинський національний університет імені Лесі Українки). Атестат доцента отримала 1994 року, професора – 2014. Із 1997 року очолюю кафедру історії та культури української мови.

С. К. Богдан – член спеціалізованої вченої ради К 32.051.02 для захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 10.02.01 – українська мова (СНУ імені Лесі Українки) (2008–2018).

Головний редактор наукового журналу «Лінгвостилістичні студії» (2014 –2019), заступник головного редактора (2020).

Ініціатор та організатор Міжнародної наукової конференції «Лінгвостилістика ХХІ с.: стан і перспективи» (2013, 2015, 2017, 2019, 2021).

Наукова школа:

Підготувала 5 кандидатів наук:

 • Левчук Ірина Петрівна. Структурно-семантична організація жанру рецензії ХІХ-ХХ ст. (2007);
 • Лук’янчук Світлана Василівна. Епітет у конфесійному стилі сучасної української мови (функціонально-семантичний аспект) (2008);
 • Ляшук Наталія Вікторівна. Автостереотипи українців у сприйнятті волинян (2012);
 • Тарасюк Тетяна Миколаївна. Функціонально-семантичні параметри сучасного релігійного послання (2012);
 • Приходько Наталія Степанівна. Пунктуаційна система в мовотворчості Лесі Українки (2014).

Навчальні дисципліни:

 • «Стилістика української мови».
 • «Риторика».
 • «Мовотворчість Лесі Українки».
 • «Мовна поведінка українців».

Основні публікації за останні 5 років:

 • Przeciwstawność wojny i pokoju w listach Łesi Ukrainki. Rzeczywistość i zmyślenie Światy przedstawione w literaturze i kulturze XIX-XXI wieku. Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017. S. 185–199.
 • «Справа ірландської мови» Френсіса Фегі й українська соціолінгвістика початку ХХ століття. Українська мова. 2018. № 1. С. 74–88.
 • Бінарні опозити в поетичній та епістолярній мовотворчості Лесі Українки. Матеріали ІХ Міжнародного конгресу україністів. Київ, 2018. С. 35–49.
 • Лексичний регулятив ліс в епістолярних текстах Лесі Українки. Studia Ukrainica Posnaniensia. 2019. №7. С. 9–18.
 • Мовностилістичні й поведінкові паралелі в піснях до танцю з Колодяжного в записах Лесі Українки та піснях до скоку зі Світязьких Смолярів. Лінгвостилістичні студії: наук. журн. / [редкол. : С. К. Богдан (голов. ред.) та ін.]. Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2017. Вип. 8. С. 17–39.
 • Стереотипи моделювання образу Лесі Українки в науковій парадигмі діаспори радянської доби : порівняльний аспект. Леся Українка в діаспорному літературознавстві. Німецько-українські зв’язки: Зб. наук. праць за матеріалами Міжнародної наукової конференції в Мюнхені (3.04.2019 – 7.04.2019) / укл. і заг. ред.: Д. Блохин, М. Моклиця. Мюнхен–Тернопіль: Осадца Ю. В., 2019. Т. ХІ. С. 42–53.
 • «Рокові» свята в епістолярних текстах Лесі Українки: Різдво. Культура слова. Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. Вип. 90. С. 176–189.
 • Associated Field Semantics in Modeling Lesya Ukrainka’s Image. East European Journal of Psycholinguistics. 2020. Vol 7. № 1. (у співавторстві з Т. М. Тарасюк).

Волинь у системі етнічних автостереотипів епістолярних текстів Лесі Українки. STUDIA UKRAINICA POSNANIENSIA, vol. VIIІ/2: 2020/ S. 17–32 (у співавторстві з Т. Тарасюк).

 • Епістолярний ідіолект Лесі Українки в інтер'єрі родинної комунікації: уліта. Лінгвостилістичні студії. 2020. Вип. 13. С. 12–30.
 • Жанр послання у функційно-стильовій системі мови. SLAVIA ORIENTALIS. TOM LXX, NR 1, ROK 2021. p.167–187 (у співавторстві з Т. Тарасюк) (Scopus). URL:https://journals.pan.pl/Content/119941/PDF/2021-01-SOR-10-Bozdan.pdf.
 • Семантичний гештальт асоціативного поля перифрази дочка Прометея. ХІ. Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik «Dialog der Sprachen - Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht». Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik. Bd. 2020. Herausgegeben von Olena Novikova und Ulrich Schweier. Verlag readbox unipress Open Access LMU, München, 2021. S. 16–27 (у співавторстві з Т. Тарасюк).

Основні навчально-методичні публікації за останні 5 років:

 • Наукова робота в МАН: десять порад юному мовознавцю / [відп. за вип. О. В. Лісовий]. Вид. 3‑тє, випр. й доп. Київ, 2018. 339 с.
 • Культура української мови та риторика: методичні матеріали для студентів. Луцьк : Вежа-Друк, 2019. 76 с.
 • Українська мова за професійним спілкуванням: збірник завдань: навч. посіб. для студ. закладів вищої освіти / С. К. Богдан (відп. ред.), Л. В. Голоюх, І. П. Левчук [та ін.]. Луцьк : Вежа-Друк, 2019. 172 с..
 • Академічна доброчесність: правова vs моральна площини. Наука та інноватика: вітчизняний і світовий досвід: Збірник матеріалів VІ Круглого столу, Черкаси, 13 травня 2020 р. / редкол.: О. В. Черевко (голова), С. В. Корновенко, Н.В. Зачосова [та ін.] Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2020. С. 92–95 (у співавторстві з Т. М. Тарасюк).
 • Moodle як платформа вивчення вибіркових мовознавчих дисциплін. Електронний збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. 2020. № 3/40. URL: http://www.zoippo.zp.ua/pages/el_gurnal/pages/vip40.html (у співавторстві з Т. М. Тарасюк).
 • Вибір оптимальної джерельної бази фактичного матеріалу мовознавчого дослідження [Selection of the optimal source base of the actual material of linguistic research]. Theoretical and empirical scientific research: concept and trends:Collectionof scientific papers «ΛΌГOΣ» with Proceedingsof the International Scientific and Practical Conference (Vol.3), July 24, 2020. Oxford, United Kingdom: Oxford Sciences Ltd. & European Scientific Platform, pp. 116-118. URL: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/logos/issue/view/24.07.2020/334 https://doi.org/10.36074/24.07.2020.v3.41 (у співавторстві з Т. М. Тарасюк).
 • Джерелознавча (лінгвістична) практика: методичні матеріали для студентів. Луцьк: Вежа-Друк, 2020. 32 с.
 • Методи й методика лінгвостилістичних досліджень: методичні рекомендації для студентів-філологів. 3-тє вид. Луцьк: Вежа-Друк, 2020. 28 с.
 • Стилістика української мови: навчально-методичні матеріали для практичних занять. Луцьк: Вежа-Друк, 2020. 48 с.
 • Лінгвостилістичний аналіз тексту: навчально-методичні матеріали. Луцьк: Вежа-Друк, 2020. 92 с. (у співавторстві з Н. С. Приходько).
 • Курсова робота з української мови : навч. посіб. Луцьк : Вежа-Друк, 2021. 117с. (у співавторстві з І. Д. Скорук) (Гриф ВНУ імені Лесі Українки, рішення вченої ради протокол № 6 від 27.05.2021 р).
 • Лінгвостилістичний аналіз тексту: навч. посіб. 2-ге вид., доповн. Луцьк: Вежа-Друк, 2021. 182 с. (у співавторстві з Н. С. Приходько).

Підвищення кваліфікації за останні 5 років:

 • 1 жовтня 2017 р. – 28 лютого 2018 р.: стажування «Освіта і наука без кордонів» у Люблінському університеті імені Марії Кюрі-Склодовської (Республіка Польща);
 • 2–7 вересня 2017 рр.; 7–12 червня 2019 р.: науковий семінар «Лінгвостилістика ХХІ ст.: стан та перспективи» (2017, 2019 рр.) зі спеціальності «Українська мова» для підвищення кваліфікації викладачів філологічних дисциплін навчальних закладів ІІІ–ІV рівня акредитації (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 54 години кожен);
 • 31 жовтня 2018 р. , авторський семінар «Моделювання сучасного уроку української мови» (Луцьк);
 • 20–23 жовтня 2016 р., 23– 30 листопада 2017 р., 14–24 березня 2019 р.: науково-практичний семінар «Новітні методи навчання мов і літератур у сучасній вищій і середній школі» (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 54 години кожен);
 • онлайн-курс «Критичне мислення для освітян» (PROMETHEUS, грудень 2017 р.–січень 2018 р.);
 • 30 квітня 2020 р.: онлайн-семінар «Етика наукових публікацій і інструменти підвищення їх якості: Web of Science і Антиплагіат» (2 год.)
 • 10.02.2021-11.05.2021. Стажування на кафедрі історії та культури української мови філологічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича - 180 год (6 кредитів). Довідка № 05– 21/101 від 11.05.2021р.
 • 11-13.06.2021. Міжнародний науковий симпозіум «Леся Українка: особистість, нація, світ» (36 год). Сертифікат № 293/21, серія Н/К.
 • 17–26.06.2021. Науково-практичний семінар «Лінгвостилістика ХХІ століття: стан та перспективи» (45 год). Сертифікат№ 377/21, серія н/с. Наказ номер 15 - к/а від 28.05.2021 р. Дата видачі; 30.06.2021.

Відзнаки:

 • Нагороджена нагрудними знаками Міністерства освіти України «Відмінник народної освіти» (1998), «Василь Сухомлинський» (2008), «За наукові й освітні досягнення» (2019), Срібним та Золотим нагрудними знаками Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (2014, 2016).
 • «Людина року Волинського краю» (в номінації «освіта») (2009).
 • Подяка Волинського національного університету з нагоди 150-ліття Лесі Українки.
 • Диплом за 2 місце в культурно-просвітницькому конкурсі есе «Вишиванка у спадок» з нагоди 30-ліття Незалежності України.