Кулинич Мирослава Богданівна

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук
Кулинич Мирослава

Кандидат економічних наук, доцент

43025, м. Луцьк, вул. Винниченка 28, корпус G,

IV поверх, каб. G-409, кафедра обліку і оподаткування, факультет економіки та управління

телефон: +38(0332)242145, e-mail: Kulinych.Muroslava@vnu.edu.ua


Scopus AuthorID | 57188843680

Профіль Google Scholar | Google Scholar

ORCID iD | 0000-0001-9024-2924


Біографічна довідка та професійні призначення

Кулинич Мирослава Богданівна народилася у селі Желдець Кам’янко-Бузького району Львівської області.

У 1987 р. закінчила Тернопільський фінансово-економічний інститут за спеціальністю «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності».

З 1987 по 1999 роки працювала на посадах головного бухгалтера Волинського обласного товариства глухих, підприємства «Тонас», бухгалтера фірми «Сеіт-Оіл».

З 1999 року по 2006 рік працювала на посадах асистента, старшого викладача кафедри обліку і аудиту Волинського національного університету імені Лесі Українки.

З 2006 року і до цього часу працює доцентом кафедри обліку і оподаткування Волинського національного університету імені Лесі Українки.

Освіта

Після закінчення середньої школи Кулинич М. Б. продовжила навчання у Тернопільському фінансово-економічному інституті за спеціальністю «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності» та здобула кваліфікацію економіста.

У 2006 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Облік і аналіз в системі управління собівартістю продукції» (на прикладі підприємств хімічної промисловості України) у Київському національному економічному університеті і здобула наукову ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.06.04 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит.

У 2008 році отримала вчене звання доцента кафедри обліку і аудиту Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

За час роботи в університеті Кулинич М. Б. підвищувала кваліфікацію у:

Київському національному економічному університеті (2006 рік);

стажувалася на ДПМОУ ЛРЗ «Мотор» (2011 рік);

Тернопільському національному економічному університеті на кафедрі обліку у виробничій сфері (2016 рік);

Державному університеті імені Марії Кюрі-Склодовської (Економічний факультет, Інститут економіки і фінансів, Заклад бухгалтерського обліку, м. Люблін, Польща, 30 вересня 2017р. – 28 лютого 2018р.);

Львівському національному аграрному університеті (2019 р.)

Професійні відзнаки, нагороди, членство в організаціях

За вагомі здобутки у науковій та освітній діяльності оголошено подяку ректорату Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (2004 р., 2007 р.); подяки голови Волинської обласної Ради (2008 р., 2019 р.); подяку Міністерства освіти України (2013 р.)

Кулинич М. Б. Обрана членом-кореспондентом Академії економічних наук України зі спеціальності Облік і аудит

Навчальні курси та наукові інтереси

Кулинич Мирослава Богданівна викладає навчальні курси:

Бухгалтерський облік (загальна теорія),

Бухгалтерський облік в галузях народного господарства,

Бухгалтерський облік в управлінні підприємствами.

Коло наукових інтересів: дослідження теоретичних і практичних основ бухгалтерського обліку, цифровізація економіки, диджиталізація обліку, тенденції розвитку професії бухгалтера.

Вибрані праці

монографії

Кулинич М. Б. Бюджетування та контролінг в управлінні результативністю : [монографія] – Луцьк. : Вежа-Друк, 2018. – 124 с.

монографічні статті

Кулинич М. Б. Обліково-аналітичне забезпечення оцінювання результативності інноваційного розвитку підприємницьких систем : [Процесне та соціально-компетентне управління інноваційним розвитком підприємницьких систем : монографія ] / [за наук. ред. Д-ра екон. наук, проф. О. М. Полінкевич]. – Луцьк. : Вежа-Друк, 2017.

Кулинич М. Б. Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної діяльності підприємства : [монографія] / [А. О. Фатенок-Ткачук, М. Б. Кулинич, А. Т. Сафарова]. – Луцьк. : Вежа-Друк, 2018.

Кулинич М.Б. Сучасні інформаційні системи управління в оцінці результативних показників : [монографія] / [за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. О. М. Полінкевич]. – Луцьк. : Вежа-Друк, 2018.

навчальні посібники

Кулинич М. Б. Бухгалтерський облік : навч. посіб. для студ. усіх форм навч. / М. Б. Кулинич, А. Т. Сафарова. – Вид. 2-ге, допов. – Луцьк : ПФ Вежа-друк, 2014. – 372 с. (гриф МОНМСУ лист №1/11 – 7517від 10.08.2011)

Кулинич М. Б. Бухгалтерський облік : навч. посіб. / Мирослава Богданівна Кулинич. – Луцьк : Вежа-друк, 2015. – 600 с. (Затверджено Вченою радою Університету. Протокол №9 від 26.03.2015)

Крупка Я. Д., Кулинич М. Б., Сафарова А. Т. Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності: навч. посіб. для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» / Я. Д. Крупка, М. Б. Кулинич, А. Т. Сафарова. – Луцьк : Вежа – Друк. – 2016. – 376 с. (Рекомендовано Вченою радою Університету. Протокол №8 від 25.02.2016

Кулинич М. Б. Бухгалтерський облік : навч. посіб. для студ. усіх форм навч. / М. Б. Кулинич, А. Т. Сафарова. – Луцьк : Вежа-друк. - 2017. – 362 с. (Затверджено Вченою радою Університету. Протокол №9 від 21.05.2017).

Економіка підприємства : навч. посіб. / [Ліпич Л. Г., Буняк Н М., Геліч Н. В. та ін.] ; за заг. ред. Л. Г. Ліпич. 3-ге вид., перероб. і доп. Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2020. 720 с.

статті

Mykola DZIAMULYCH, Alla MOSKOVCHUK, Nataliia VAVDIIUK, Nadiia KOVALCHUK, Myroslava KULYNYCH, Nataliya NAUMENKO. 2021.Analysis and economic-mathematical modeling in the process of forecasting the financial capacity of milk processing enterprises of the agriculture sector: a case study of volyn region, Ukraine. Scientific Papers. Series “Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development”, - 2021. Vol. 21 Issue 1, 259-272? база цитувань WOS http://managementjournal.usamv.ro/index.php/scientific-papers/current https://mjl.clarivate.com/manuscript-matcher

Fatenok-Tkachuk А., Kulynych М., Safarova A., Bukalo N. Analysis of chicken production trends in Ukraine [Electronic resource] / A. Fatenok-Tkachuk, М. Kulynych, A. Safarova, N. Bukalo // Problems and Perspectives in Management (open-access). - 2017. - № 15(4). – Р. 302- 316. (база цитувань SCOPUS, Asian Education Index, Danish Bibliometric Research Indicator (BFI), Excellence in Research for Australia (ERA)) https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57188843680

ZWOLAK, J. and M. KULYNYCH, 2016. Efficiency of reproduction of fixed assets in Polish agriculture. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 22 (No 2) 2016, 182–187 база цитувань SCOPUS https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57188843680

Кулинич М. Б., Коваль Н. І. Торгівельні знижки як інструмент збільшення рівня продажів та удосконалення їх обліку на підприємствах торгівлі / М. Б. Кулинич, Н. І. Коваль // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – В. 4. – С. 999-1002. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.global-national.in.ua/archive/4-2015/04_2015.pdf

Кулинич М. Б. Застосування технологій дистанційного навчання під час викладання обліково-аналітичних дисциплін / М. Б. Кулинич // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки : журнал. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – № 3. – С. 79 - 85. DOI: https://doi.org/10.29038/2411-4014-2015-03-79-85

Кулинич М. Б. Методичні підходи в обліковому відображенні торгових знижок / М. Б. Кулинич // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки : журнал. – Луцьк : Вежа-Друк, 2016. – № 1. – С. 114 – 121. DOI: https://doi.org/10.29038/2411-4014-2016-01-114-120

Кулинич М. Б. Трансфертне ціноутворення як методичний прийом управлінського обліку центрів відповідальності / М. Б. Кулинич // Вісник Тернопільського національного економічного університету : журнал. – Тернопіль : ТПТ, 2016. – № 2. – С. 114 – 121

Кулинич М. Б. Вибір методу обліку витрат і системи калькулювання і їх вплив на результат діяльності / М. Б. Кулинич // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки : журнал. – Луцьк : Вежа-Друк, 2016. – № 3. – С. 114 – 121. DOI: https://doi.org/10.29038/2411-4014-2016-03-127-133

Кулинич М. Б. Сутність та обліково-аналітичне забезпечення антикризового управління підприємством в сучасних умовах господарювання [Електронний ресурс] / М. Б. Кулинич, А. М. Шворак, Н. І. Коваль // Глобальні та національні проблеми економіки : електрон. наук. фахове вид. / Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – Вип. 14. – С. 604–608. – Режим доступу : http://bit.ly/2osMM3b (дата звернення: 3.04.17) – Назва з екрана.

Кулинич М. Б. Удосконалення методики складання та аналізу фінансової звітності підприємств [Електронний ресурс] / М. Б. Кулинич, Н. І. Коваль // Економіка і суспільство : електрон. наук. фахове вид. / М-во освіти і науки України, Мукачів. держ. ун-т. – Мукачево, 2016. – № 6. – С. 367–372. – Режим доступу : http://bit.ly/2nvDeQj (дата звернення: 3.04.17) – Назва з екрана

Кулинич М. Б. Особливості організації бухгалтерського обліку на фермерських господарствах України / М. Б. Кулинич // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки : журнал. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – № 2(10). – С. 96 – 103. DOI: https://doi.org/10.29038/2411-4014-2017-02-96-102

Кулинич М. Б. Суб’єкт бізнесу - як осередок формування результатів діяльності та обґрунтування необхідності їх досягнення / М. Б. Кулинич // Науковий вісник Одеського національного економічного університету. – науки: економіка, політологія, історія. – 2017. - №6 (248). – С. 54 – 67. - Режим доступу : http://n-visnik.oneu.edu.ua/files/archive/nv_6_(248)_2017.pdf

Кулинич М. Б., Ляшко Л. В. Методичний інструментарій в аналітичній оцінці результативності / М. Б. Кулинич, Л. В. Ляшко // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки : журнал. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – № 4(12). – С. 122-131. DOI: https://doi.org/10.29038/2411-4014-2017-04-122-130

Кулинич М. Б. Документування як методичний інструментарій у бухгалтерському обліку: перспективи впровадження електронного документообігу / М. Б. Кулинич // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки : журнал. – Луцьк : Вежа-Друк, 2018. – № 4(16). – С. 148-154. DOI: https://doi.org/10.29038/2411-4014-2018-04-148-154

Кулинич М. Б. Казарян В. Оцінка економічної ефективності екологізації сільськогосподарських підприємств в умовах сталого розвитку агропромислового комплексу / М. Б. Кулинич, В. Казарян // Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту : журнал. – Луцьк , 2018. – № 22. – С. 122-131

Кулинич М. Б., Шворак А. М. Державне регулювання обліку кількості і якості земель на сучасному етапі розвитку аграрних відносин / М. Б. Кулинич, Шворак А. М. // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки : журнал. – Луцьк : Вежа-Друк, 2019. – № 1(17). – С. 121-128. DOI: https://doi.org/10.29038/2411-4014-2019-01-121-128

Кулинич М. Б., Жиленко Л. Поглиблення змісту обєктів і методу бухгалтерського обліку в умовах цифровізації економіки / М. Б. Кулинич, Л. Жиленко // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки : журнал. – Луцьк : Вежа-Друк, 2019. – № 2(18). – С. 128-135. DOI: https://doi.org/10.29038/2411-4014-2019-02-128-135

Кулинич М. Б., Яровенко М. Впровадження електронного документообігу та звітності в обліку вітчизняних підприємств / М. Б. Кулинич М. Яровенко // Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту : журнал. – Луцьк , 2019. – № 23. – С. 128-135

Кулинич М. Б. Потенційні вигоди і небезпеки в умовах становлення цифрової економіки. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.16.44 Агросвіт, 2019. № 16 С. 44-50

Кулинич М. Б., Тенденції становлення цифрової економіки в глобальному економічному просторі. Modern Economics. 2019. № 16(2019). С. 57-63. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V16(2019)-08.

КУЛИНИЧ, Мирослава Богданівна. Цифрова трансформація вітчизняних підприємств в сучасних умовах. Економіка, управління та адміністрування, [S.l.], n. 3(89), p. 8-15, oct. 2019. ISSN 2617-5649. Доступно за адресою: <http://ven.ztu.edu.ua/article/view/180759>. Дата доступу: 04 Nov. 2019 doi:http://dx.doi.org/10.26642/jen-2019-3 (89)-8-15

Кулинич М. Б., Шворак А. М. Жиленко Л. Впровадження цифрової грамотності в умовах майбутніх змін професії бухгалтера. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 2020. № 1(21). https://doi.org/10.29038/2411-4014-2020-01-216-224

Шворак А. М., Кулинич М. Б., Фатенок-Ткачук А. О., Мельник К. П. Вплив нормативної оцінки земель на розвиток сільських територій України через призму оподаткування та роль аудиту у його визначенні. Modern Economics. 2020. № 23(2020). С. 227-232. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V23(2020)-36. Shvorak A., Kulynych M., Fatenok-Tkachuk А., Melnyk K. (2020). The Normative Land Valuation Impact on Rural Development in Ukraine through the Prism of Taxation and Role of Auditing in its Determing. Modern Economics, 23(2020), 227-232. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V23(2020)-36.

Кулинич М. Б., Удосконалення елементів методу бухгалтерського обліку в контексті цифрової модернізації економіки. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 2020. № 4(24). С. 97-103 https://doi.org/10.29038/2411-4014-2020-04-97-10

Кулинич М. Б., Сафарова А. Т., Гладун Ю. Забезпечення фахових компетентностей здобувачів освіти спеціальності «облік і оподаткування» на основі використання інформаційних технологій дистанційного навчання. Економічний часопис Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2021. № 1(25). С. 58-68. DOI: https://doi.org/10.29038/2411-4014-2021-01-58-68 https://echas.vnu.edu.ua/index.php/echas/article/view/647

Організаційна робота

Кулинич М. Б. є відповідальним секретарем фахового журналу «Економічний часопис Волинського національного університету імені Лесі Українки» [[1]] та членом редколегії журналу Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету серія "Економіка та менеджмент", м. Одеса [[2]]