Культурні рослини

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук
Дисципліна Опис дисципліни
Рівень BO Бакалавр
Назва спеціальності/освітньо-професійної програми 091.Біологія / Біологія
Форма навчання Денна, заочна
Курс, семестр, протяжність Курс 3, Семестр 6 один семестр
Семестровий контроль Залік
Обсяг годин (усього: з них лекції/практичні) Всього - 180, лекції - 34, лабораторні - 40
Мова викладання Українська
Кафедра, яка забезпечує викладання Ботаніки і методики викладання природничих наук
Автор дисципліни Голуб Валентина Олександрівна
Короткий опис Метою вивчення дисципліни «Культурні рослини» є оволодіння студентами усією сукупністю знань і практичних умінь та навичок стосовно поглибленого вивчення біологічних особливостей та технологій вирощування культурних рослин в регіоні, Україні.
Вимоги до початку вивчення Освоїти курси: ботаніка, фізіологія рослин, хімія, генетика з основами селекції, екологія біологічних систем.
Що буде вивчатися Культурні рослини, їх класифікація, еколого-біологічні особливості, їх агрофітоценози як фотосинтезуючі системи, теоретичні основи і сучасні енерго- та ресурсозберігаючі екологічно доцільні сортові технології вирощування культурних рослин.
Чому це цікаво/треба вивчати Здобуті майбутніми фахівцями з біології, науковими співробітниками теоретичні знання та практичні навички роботи можуть бути використані при викладанні біології, дозволять проводити дослідження у науково-дослідних установах біотехнологічного профілю.
Чому можна навчитися (результати навчання) Володіння практичними методами при вивченні природничих наук, уміннями планувати наукову і навчальну діяльність, розробляти та ставити експерименти, збирати матеріал, аналізувати та перевіряти гіпотези, формування екологічного мислення і свідомості.
Як можна користуватися набутими знаннями й уміннями (компетентності) Одержані знання дозволять проводити цілий комплекс спостережень за сучасними сортовими технологіями вирощування культурних рослин з урахуванням їх ботаніко-біологічних та екологічних особливостей , що важливо при проведненніекспериментальних досліджень.
Інформаційне забезпечення Висвітлено в силабусі і програмі.
Web-посилання на (опис дисципліни) силабус навчальної дисципліни на вебсайті факультету (інституту) https://vnu.edu.ua/uk/faculties-and-institutes/fakultet-biologii-ta-lisovogo-gospodarstva
]]