Теорії фізичного виховання та рекреації

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук
Бєлікова Наталія Олександрівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри, Відмінник освіти України

Історична довідка

Кафедра теорії фізичного виховання та рекреації бере свій початок з 1971 року, коли було організовано кафедру теорії і методики фізичного виховання, перейменовану у 1990 році на кафедру теоретичних основ фізичного виховання. У 2006 році на її базі створено дві кафедри: теорії і методики фізичного виховання та спортивно-масової та туристичної роботи. У 2015 році на базі трьох кафедр – теорії і методики фізичного виховання, спортивних ігор, фітнесу і рекреації – створено кафедру теорії фізичного виховання, фітнесу та рекреації. Чергова реорганізація відбулася у 2020 році: на базі двох кафедр факультету – кафедри теорії фізичного виховання, фітнесу та рекреації і кафедри спортивно-масової та туристичної роботи створено три кафедри, серед них – кафедра теорії фізичного виховання та рекреації. За роки існування завідувачами кафедри були: кандидат біологічних наук, доцент Овчаренко Т.Г.; доктор педагогічних наук, професор Приступа Є.Н. (1997-1998 рр.); кандидат педагогічних наук, доцент Яловик В.Т. (1998-2006 рр.); доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор Цьось А.В. (2006-2015 рр.). З 2015 р. завідувач кафедри - доктор педагогічних наук, професор Бєлікова Наталія Олександрівна.

Склад кафедри:

Exaпкпрркеle.jpg
Exaфцуцple.jpg
 1. Бєлікова Наталія Олександрівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри
 2. Войтович Василь Миколайович – старший викладач
 3. Войтович Ірина Миколаївна – кандидат педагогічних наук, старший викладач
 4. Гнітецька Тетяна Володимирівна – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент
 5. Деделюк Ніна Автономівна – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент
 6. Дем'янчук Олена Григорівна – старший викладач
 7. Калитка Світлана Володимирівна – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент
 8. Ковальчук Надія Миколаївна – доцент
 9. Козіброцький Сергій Петрович – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент
 10. Колесник Світлана Віталіївна – асистент
 11. Ніколаєв Сергій Юрійович – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент
 12. Ніколаєв Юрій Михайлович – доцент
 13. Рода Ольга Борисівна – кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент
 14. Санюк Володимир Іванович – старший викладач
 15. Томащук Олена Григорівна – кандидат педагогічних наук, доцент
 16. Цьось Анатолій Васильович – доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор
 17. Яловик Володимир Трохимович – кандидат педагогічних наук, доцент
 18. Мордик Оксана Андріївна – старший лаборант
 19. Рудюк Тетяна Петрівна – акомпаніатор

Підготовка здобувачів вищої освіти

Кафедра забезпечує підготовку здобувачів вищої освіти за спеціальністю 014 «Середня освіта (Фізична культура)» галузі знань 01 «Освіта / Педагогіка»:

 • освітній ступінь «бакалавр»: ОПП «Середня освіта. Фізична культура»;
 • освітній ступінь «магістр»: ОПП «Фізична культура»;
 • освітньо-науковий ступінь «доктор філософії»: ОНП «Теорія та методика навчання фізичної культури».

Перелік посад, які може обіймати випускник

Підготовка фахівців спрямована на формування загальних та спеціальних (фахових) компетентностей вчителя фізичної культури в закладах загальної середньої освіти.

Випускники можуть займати такі первинні посади (за КВЕД ДК 003:2010):

 • 2310.2 Викладач закладу вищої освіти.
 • 2320 Викладач закладу передвищої освіти.
 • 2331 Вчитель закладу загальної середньої освіти.
 • 2359.2 Керівник секції спортивного напряму.

Група забезпечення зі спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура)

Група забезпечення зі спеціальності 014 – Середня освіта (Фізична культура) за першим (бакалаврським), другим (магістерським) та третім (освітньо-науковим) рівнями вищої освіти складається з 12 штатних науково-педагогічних працівників, у складі якої:

1. Бєлікова Н.О. – доктор педагогічних наук, професор.

 • гарант ОНП «Теорія та методика навчання фізичної культури» (освітньо-науковий рівень);
 • ОПП «Фізична культура» (магістерський рівень).

2. Томащук О.Г. – кандидат педагогічних наук, доцент.

 • гарант ОПП «Середня освіта. Фізична культура» (бакалаврський рівень).

3. Вільчковський Е.С. – доктор педагогічних наук, професор.

4. Яловик В.Т. – кандидат педагогічних наук, доцент, Заслужений тренер України.

5. Черкашин Р.Є. – кандидат педагогічних наук, доцент, Заслужений тренер України.

6. Гнітецька Т.В. – кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент.

7. Деделюк Н.А. – кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент.

8. Калитка С.В. – кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент.

9. Козіброцький С.П. – кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент;

10. Рода О.Б. – кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент.

11. Ващук Л.М. – кандидат педагогічних наук.

12. Войтович І.М. – кандидат педагогічних наук

Дисципліни, викладання яких забезпечує кафедра:

 • «Wellness-технології» (викладач – Бєлікова Н.О.).
 • «Гімнастика та методика її викладання» (викладачі – Ніколаєв Ю.М., Ніколаєв С.Ю., Ковальчук Н.М., Санюк В.І.).
 • «Діагностика мотивації вільного часу школяра» (викладач – Томащук О.Г.).
 • «Методика анімаційної роботи» (викладачі – Рода О.Б., Подубінська С.В.).
 • «Методика навчання рухам неповносправних осіб» (викладач – Томащук О.Г.).
 • «Методика туристсько-краєзнавчої роботи» (викладач - Дем'янчук О.Г.)
 • «Методологія та організація наукових досліджень у фіз. вихованні і спорті» (викладач – Козіброцький С.П.).
 • «Музично-ритмічне виховання» (викладач – Ковальчук Н.М.).
 • «Нетрадиційні системи фізичного виховання» (викладачі Цьось А.В., Калитка С.В.).
 • «Нові технології у фізичному вихованні і спорті» (викладач – Калитка С.В.).
 • «Організація анімаційних послуг у туризмі» (викладач - Дем'янчук О.Г.)
 • «Організація і методика спортивно-масової роботи» (викладач - Войтович В.М.)
 • «Організація анімаційної діяльності у фізичному вихованні (викладач – Рода О.Б.).
 • «Орієнтування та топографія» (викладач - Дем'янчук О.Г.)
 • «Основи науково-дослідної роботи» (викладач – Калитка С.В.).
 • «Професійна майстерність керівника гуртка» (викладачі – Рода О.Б., Подубінська С.В.).
 • «Професійна майстерність викладача фізичного виховання» (викладач – Томащук О.Г.).
 • «Психологія фізичної активності» (викладачі – Деделюк Н.А., Томащук О.Г.).
 • «Теорія і методика викладання фізичної культури у закладах середньої освіти» (викладач – Томащук О.Г.).
 • «Теорія і методика викладання фізичного виховання у закладах вищої освіти» (викладач – Деделюк Н.А.).
 • «Теорія і методика фізичного виховання» (викладачі - Гнітецька Т.В., Рода О.Б., Козіброцький С.П., )
 • «Теорія і методика туристичної діяльності» (викладач - Дем'янчук О.Г.)
 • «Теорія і методика фізичного виховання дошкільнят» (викладач – Рода О.Б.).
 • «Теорія і методика позакласної та позашкільної роботи» (викладач - Цьось А.В.)
 • «Туризм» (викладачі - Войтович І.М., Войтович В.М.)
 • «Туристичні ресурси Західного регіону» (викладач - Дем'янчук О.Г.)
 • «Функціональне відновлення» (викладачі – Рода О.Б., Яловик В.Т.)
 • «Фізична рекреація» (викладач – Бєлікова Н.О.).

Групи підвищення спортивної майстерності :

Програма «ПОДВІЙНИЙ ДИПЛОМ»

Вручення дипломів магістрам в Природничо-гуманітарному університеті імені Яна Длугоша в Ченстохові

Кафедра спільно з Природничо-гуманітарним університетом імені Яна Длугоша в Ченстохові (Польща) реалізує програму «Подвійний диплом», в рамках якої студенти – майбутні учителі фізичної культури – мають змогу отримати паралельно 2 фахові дипломи про вищу освіту: український та польський. Нині за цією програмою навчаються студенти освітнього ступеня «бакалавр» і «магістр» спеціальності 014 «Середня освіта (Фізична культура)».

Науково-дослідна робота

Науково-дослідна діяльність на кафедрі здійснюється в рамках продовження наукової теми «Вплив фізичної активності на якість життя різних груп населення» (0119U001191) (кер. – проф. А.В. Цьось) та згідно зі Зведеним планом науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту на 2016-2020 рр. в рамках тем «Науково-методичні засади розробки здоров’яформувальних технологій у фізичній культурі різних вікових груп» (кер. – проф. Н.О. Бєлікова) та «Теоретико-методичні основи розвитку рухової активності різних груп населення» (кер. – проф. А.В. Цьось).

Напрями наукових досліджень: проектування та реалізація здоров’язбережувальної діяльності учнів, студентської молоді та людей працездатного віку, спрямованої на формування культури здоров’я, забезпечення фізичної та інтелектуальної працездатності, підвищення якості життя і продовження активного довголіття.

Кафедра є співорганізатором щорічної Міжнародної науково-практичної конференції «Фізична активність і якість життя людини» (за підтримки Секції з фізичної культури і спорту Відділення вищої освіти Національної академії педагогічних наук України) та щорічного міжнародного наукового конгресу істориків фізичної культури «Історія фізичної культури і спорту народів Європи».

Міжнародна співпраця

Налагоджено співпрацю з провідними зарубіжними закладами вищої освіти. Серед них:

 • Природничо-гуманітарний університет імені Яна Длугоша в Ченстохові (Польща) (Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie (Polska);
 • Університет Яна Кохановського в Кєльцах, філія в Пйотркові Трибунальському (Польща) (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - filia w Piotrkowie Trybunalskim (Polska);
 • Люблінський католицький університет імені Іоана Павла ІІ (Польща) (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Polska);
 • Університет імені Павла Йозефа Шафарика в Кошицях (Словаччина) (Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (Slovenská republika);
 • Університет Яна Евангеліста Пуркіне в Усті-над-Лабем (Чехія) (Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem (Czech Republic);
 • Поліський державний університет (Пінськ, Білорусь) (Палескі дзяржаўны ўніверсітэт (Пінск, Рэспубліка Беларусь).

Післядипломна освіта

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти та установ за програмою «Фізична культура» зі спеціальності 014 «Середня освіта (Фізична культура)» у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою.

Зорієнтована на фахівців першого (бакалаврського), другого (магістерського) освітніх рівнів, ОКР «бакалавр», «спеціаліст», «магістр»: учителів фізичної культури закладу загальної середньої освіти та педагогічних працівників інших закладів освіти та установ.

Після закінчення курсів слухачі отримують свідоцтво з підвищення кваліфікації для проходження атестації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти відповідно до Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. № 800 (зі змінами від 27.12.2019 р.).

БЛОГИ

МИ У ФЕЙСБУК:

Фізична культура і спорт в освіті та науці

«Товариство історії фізичного виховання і спорту України»

Територія Спорту та Здоров’я

Асоціація випускників факультету фізичної культури, спорту та здоров’я

Вчителі фізичної культури Волинь

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Міністерство освіти і науки України

Національне агенство із забезпечення якості вищої освіти

ВНУ імені Лесі Українки

Журнал «Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві»

Репозитарій бібліотеки ВНУ імені Лесі Українки

ФОТОГАЛЕРЕЯ

Контакти:

 • 43025, м. Луцьк, вул. Винниченка, 30/116, 118 (корпус В)
 • tfvfr@vnu.edu.ua
 • +38(0332)242178