Факультет історії, політології та національної безпеки

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук
Істфак.jpg

Факультет історії, політології та національної безпеки

43021, м. Луцьк, вул. Шопена, 24 (корпус D)

+38(0332)246457

+38(0332)248352

E-mail: historical@vnu.edu.ua

Зміст

Історична довідка

У вересні 1946 року було створене історико-філологічне відділення Луцького державного учительського інституту. У лютому 1952 року відділення реорганізоване в історико-філологічний факультет Луцького державного педагогічного інституту імені Лесі Українки. З 1969 року історичний факультет стає самостійним структурним підрозділом. У 1993 році відбулося реформування структури факультету у зв’язку з реорганізацією педінституту в університет класичного типу. З 2017 року після відкриття нових спеціальностей історичний факультет перейменовано на факультет історії, політології та національної безпеки.

Деканат

Декан – доктор політичних наук, доцент Ярош Ярослав Богданович.

Заступник декана з навчальної роботи – кандидат історичних наук, старший викладач Малеончук Галина Олександрівна.

Заступник декана з наукової роботи – доктор історичних наук, професор Стрільчук Людмила Василівна.

Заступник декана з комунікації – старший викладач Літковець Тарас Миколайович.

Заступник декана з виховної роботи, молодіжної політики та соціальної роботи – кандидат історичних наук Рудянин Іван Петрович.

Методист денної форми навчання – Войтович Тетяна Вікторівна.

Диспетчер – Пахолок Ольга Миколаївна.

Куратор наукового товариства студентів та аспірантів – кандидат історичних наук, доцент Білик Вікторія Андріївна.

Кафедри

Кафедра історії України та археології Наукова діяльність професорсько-викладацького складу реалізується в рамках тем: історія культури Волині; духовна культура українців на етнічних західних землях; археологія Волині; волинезнавство; історія та культура України; історія Волині 20-40-х років ХХ ст.; українське село у ХХ ст.; розвиток освіти в Україні в другій половині ХХ ст.; міграційні процеси в Україні.

Кафедра всесвітньої історії та філософії Наукова діяльність професорсько-викладацького складу реалізується в рамках теми «Трансформація сучасного суспільства в умовах глобальних викликів». Основні напрями: – Філософсько-антропологічний аналіз людського буття; – Трансформація сфер суспільного життя в умовах глобалізації; – Проблеми ідентичності: світовий і національний виміри; – Релігія як фактор особистісних і суспільних трансформацій; – Релігія та церква у контексті глобалізаційних процесів. Наукова діяльність професорсько-викладацького складу реалізується також в рамках теми «Польща та Україна в європейському контексті». Основні напрями: – Проблеми ідентичності та історичної пам!яті у сучасному світі; – Сучасні українсько-польські відносини: політика, економіка, культура; – Традиції та новації у зовнішньополітичних концепція Польщі щодо України; – Національно-культурне та релігійне життя українців у складі Другої Речі Посполитої.

Кафедра політології, управління та державної безпеки Кафедра політології, управління та державної безпеки має три наукові тематики відповідно до спеціальностей, які забезпечує: – «Інституційні зміни процесу демократичних трансформацій в Україні: Волинь» (державний реєстраційний номер – 0119U001842); – «Публічна служба в умовах реформування публічного управління і децентралізації» (державний реєстраційний номер – 0119U001839); – «Державна безпека у сучасній Україні: загрози та можливості».

Кафедра музеєзнавства, пам’яткознавства та інформаційно-аналітичної діяльності Викладачі активно та результативно працюють над вивченням актуальних проблем документознавства, джерелознавства, музеєзнавства, пам’яткознавства, історичного та культурного розвитку Східної Європи, України та Волині. З квітня 2019 р. на кафедрі під керівництвом проф. Гаврилюк С. В. розробляється науково-дослідна тема «Історико-культурна спадщина українських земель: вивчення, збереження та популяризація у ХІХ–ХХІ ст.», зареєстрована в Українському інституті науково-технічної експертизи та інформації (державний реєстраційний номер – 0119U001841).

Професорсько-викладацький склад

Основу професорсько-викладацького складу факультету складають 55 штатних науково-педагогічних працівників. З них 53 мають наукові ступені та вчені звання (якісний показник професорсько-викладацького складу – 97%). Організацію наукової та навчально-методичної роботи факультету забезпечують 20 докторів наук. Навчальний процес забезпечують професори, відомі не тільки в Україні, а й далеко за кордоном. На факультеті навчається 750 студентів, з них 645 денної форми навчання та 105 – заочної. Розвиток факультету корелюється із Стратегією розвитку університету.

Місія факультету

Факультет історії, політології та національної безпеки повинен бути авторитетним науковим центром, який формує громадську думку із важливих питань і активно здійснює соціалізацію особистості в умовах демократичної трансформації суспільства. Місія може бути реалізована через виконання низки стратегічних завдань: – прагнення до надання якісних освітніх послуг згідно кращих міжнародних та вітчизняних стандартів; – посилення наукового престижу й зміцнення інтелектуального капіталу факультету; – модернізація та покращення матеріальної бази факультету; – подальше розширення присутності факультету в інформаційному просторі; – упізнаваність факультету; – поглиблення ролі студентського самоврядування.

Спеціальності та освітньо-професійні програми

Спеціальності та ОПП, за якими проводиться підготовка з зазначенням рівня здобуття освіти (унікальність, регіональний аспект, специфіка, впровадження елементів дуальної та неформальної освіти, працевлаштування випускників):

ОС «Бакалавр»

014 «Середня освіта (Історія)» (освітньо-професійна програма «Середня освіта. Історія, правознавство»)

Кваліфікація: Бакалавр середньої освіти зі спеціалізації «Середня освіта. Історія, правознавство» Професійна кваліфікація: Вчитель історії та правознавства

027 «Музеєзнавство, пам’яткознавство» (освітньо-професійна програма «Музейний менеджмент, культурний туризм»)

Кваліфікація: Бакалавр з музеєзнавства, пам’яткознавства зі спеціалізації «Музейний менеджмент, культурний туризм» Професійна кваліфікація: Менеджер (управитель) туристичного агентства та бюро подорожей. Професіонал з музейного менеджменту і культурного туризму. Екскурсовод, організатор подорожей (екскурсій)

029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» (освітньо-професійна програма «Документаційне забезпечення управління та інформаційно-аналітична діяльність»

Кваліфікація: Бакалавр з інформаційної, бібліотечної та архівної справи зі спеціалізації «Документаційне забезпечення управління та інформаційно-аналітична діяльність» Професійна кваліфікація: Фахівець з інформаційно-аналітичної діяльності. Організатор діловодства. Референт

032 «Історія та археологія» (освітньо-професійна програма «Історія, європеїстика та археологія»)

Кваліфікація: Бакалавр історії та археології зі спеціалізації «Історія, європеїстика, археологія» Професійна кваліфікація: Історик, археолог, фахівець з європеїстики

032 «Історія та археологія» (освітньо-професійна програма «Історія, музеєзнавство, екскурсознавство»)

Кваліфікація: Бакалавр історії та археології зі спеціалізації «Історія, музеєзнаство, екскурсознавство».

Професійна кваліфікація: Історик, археолог, фахівець з музеєзнавства та екскурсознавства.

033 «Філософія» (освітньо-професійна програма «Філософія, суспільна аналітика»)

Кваліфікація: Бакалавр філософії зі спеціалізації «Філософія, суспільствознавство» Професійна кваліфікація: Суспільствознавець. Фахівець із філософських та суспільствознавчих дисциплін.

052 «Політологія» (освітньо-професійна програма «Політологія та державне управління»)

Кваліфікація: Бакалавр політології зі спеціалізації «Політологія та державне управління» Професійна кваліфікація: Політолог. Політичний оглядач. Консультант із суспільно-політичних питань

251 «Державна безпека» (освітньо-професійна програма «Державна безпека»)

Кваліфікація: Бакалавр з державної безпеки Професійна кваліфікація: Фахівець з організаційно-аналітичного забезпечення державної безпеки

ОС «Магістр»

014 «Середня освіта (Історія)» (освітньо-професійна програма «Середня освіта. Історія, правознавство»)

Кваліфікація: Бакалавр середньої освіти зі спеціалізації «Середня освіта. Історія, правознавство»; Магістр середньої освіти зі спеціалізації «Середня освіта. Історія, правознавство» Професійна кваліфікація: Вчитель історії та правознавства (ОС «Бакалавр»); Вчитель історії та правознавства закладу загальної середньої освіти (ОС «Магістр»)

027 «Музеєзнавство, пам’яткознавство» (освітньо-професійна програма «Музеєзнавство, пам’яткознавство, культурний туризм»)

Кваліфікація: Магістр з музеєзнавства, пам’яткознавства зі спеціалізації «Музеєзнавство, пам'яткознавство, культурний туризм» Професійна кваліфікація: Менеджер з культурного туризму. Науковий співробітник (музеєзнавство, охорона культурної спадщини.). Історик.

029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» (освітньо-професійна програма «Інформаційна аналітика та адміністрування систем управління»

Кваліфікація: Магістр з інформаційної, бібліотечної та архівної справи зі спеціалізації «Інформаційна аналітика та адміністрування систем управління» Професійна кваліфікація: : Професіонал в галузі інформації та інформаційного аналізу. Адміністратор систем управління. Документознавець.

032 «Історія та археологія» (освітньо-професійна програма «Історія, європеїстика та археологія»)

Кваліфікація: Магістр історії та археології зі спеціалізації «сторія, європеїстика, археологія» Професійна кваліфікація: Викладач історії. Фахівець з історії, європеїстики та археології.

031 «Релігієзнавство» (освітньо-професійна програма «Релігієзнавство, міжконфесійні відносини»)

Кваліфікація: : Магістр релігієзнавства зі спеціалізації «Релігієзнавство, міжконфесійні відносини» Професійна кваліфікація: Експерт у сфері міжконфесійних відносин. Викладач суспільствознавчих дисциплін.

033 «Філософія» (освітньо-професійна програма «Філософія, суспільна аналітика»)

Кваліфікація: Магістр філософії зі спеціалізації «Філософія, суспільна аналітика» Професійна кваліфікація: Суспільний аналітик. Викладач філософських та суспільствознавчих дисциплін.

052 «Політологія» (освітньо-професійна програма «Політологія»)

Кваліфікація: Магістр політології Професійна кваліфікація: Політолог. Експерт із суспільно-політичних питань. Політичний аналітик.

281 «Публічне управління та адміністративна діяльність» (освітньо-професійна програма «Державна служба»)

Кваліфікація: Магістр публічного управління та адміністрування зі спеціалізації «Державна служба» Професійна кваліфікація: Спеціаліст державної служби. Консультант. Радник в органах державної влади.

Наукова діяльність (кафедральні теми, наукові школи та осередки, лабораторії, факультету, проблемні групи)

Науковці факультету історії, політології та національної безпеки працюють над такими науково-дослідними темами:

– «Археологічні та історичні дослідження історії Волині доби пізнього Середньовіччя»;

– «Актуальні проблеми нової та новітньої історії України: суспільство, політика, культура»;

– «Історико-культурна спадщина українських земель: вивчення, збереження та популяризація у ХІХ–ХХІ ст.»;

– «Європа і світ: проблеми суспільно-політичного, економічного, культурного та цивілізаційного розвитку»;

– «Трансформація сучасного суспільства в умовах глобальних викликів»;

– «Публічна служба в умовах реформування публічного управління і децентралізації»;

– «Інституційні зміни процесу демократичних трансформацій в Україні: Волинь»;

«Актуальні питання військової історії України»;

– «Державна безпека у сучасній Україні: загрози та можливості».

Аналітичний центр

Створений при кафедрі політології та державного управління. Розпочав діяльність у 2019 р. Проведені науково-практичні конференції та круглі столи, зокрема: Всеукраїнська науково-практична конференція «VІІІ Всеукраїнські політологічні читання імені професора Богдана Яроша», Луцьк, 17 квітня 2019 р., Всеукраїнська науково-практична конференція «ІХ Всеукраїнські політологічні читання імені професора Богдана Яроша», Луцьк, 28 травня 2020 р., науково-практична конференція «Публічний лекторій із політологічних та соціологічних проблем, приуроченого до Дня прав людини», Луцьк, 10 грудня 2019 р., Академія СНУ імені Лесі Українки. Аналітичний центр здійснює науково-аналітичні та прогнозні дослідження міжнародних, національних і регіональних проблем розвитку України. АЦ готує аналітичні матеріали, проекти нормативно-правових актів та пропозиції до регіональних програм. Основними напрямками діяльності АЦ є: наукове обґрунтування, аналіз та оцінка проблем і перспектив сталого розвитку України, проблем її національної безпеки, розробка науково обґрунтованих пропозицій щодо їх вирішення; організаційне, методичне та наукове супроводження підготовки проектів нормативно-правових актів та регіональних і місцевих програм; підготовка проектів програмних документів та нормативно-правових актів; наукова експертиза проектів нормативно-правових актів; публікація результатів наукових досліджень, оперативне видання матеріалів із основних напрямів наукової та аналітичної діяльності АЦ. Лабораторія гендерних досліджень. Лабораторія гендерних досліджень створена при кафедрі у 2005 році. Результати наукових досліджень покладені у наступні доробки: моніторингові звіти, посібники, публічні виступи, круглі столи, тези матеріалів конференцій та ін.

Лабораторія гендерних досліджень

Створена при кафедрі політології та державного управління. у 2005 році. Результати наукових досліджень покладені у наступні доробки: моніторингові звіти, посібники, публічні виступи, круглі столи, тези матеріалів конференцій та ін.

Періодичні видання

На факультеті здійснюється випуск наукових періодичних видань: «Волинські історичні студії» та «Літопис Волині».

Щорічно на факультеті відбуваються «Всеукраїнські політологічні читання імені професора Богдана Яроша».

Спеціалізована вчена рада К 32.051.03

На факультеті діє спеціалізована вчена рада К 32.051.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальностями 07.00.01 «Історія України» та 26.00.05 «Музеєзнавство. Пам’яткознавство».

Дуальна освіта

У 2019 році факультет розпочав реалізацію принципів дуальної освіти. Так у травні 2020 року була підписана угода про дуальну освіту із Адміністрацією Луцького історико-культурного заповідника. На даний час з 10 студентами підписано угоду про дуальну освіту.

Міжнародна діяльність

З 2016 року студенти факультету зі спеціальностей «Політологія», «Історія» та «Державна безпека» щороку проходять навчання і стажування у Поморській академії в м. Слупську (Республіка Польща). Викладачі факультету беруть участь у стажуваннях, міжнародних проєктах, програмах, грантах і співпрацюють із Польською академією суспільних наук, Гуманістичною академією імені О. Гедройца (м. Пултуськ, Республіка Польща), Вищою школою підприємництва і адміністрації та Люблінським науково-технологічним парком. У вересні 2019 року на факультеті відбулася публічна лекція «Сучасна геополітика» професора Олега Латишонека (Інститут історії та наук політичних Університету у м. Білостоці, Республіка Польща).

Освітні послуги

Кафедра музеєзнавства, пам’яткознавства та інформаційно-аналітичної діяльності проводить сертифікатні курси «Діловодство: організація документообігу» (Діловод-референт). Вивчатимуться основи сучасного документообігу та організація референтської діяльності, створення і використання управлінської документної інформації, зберігання документів відповідно до чинного законодавства. Навчання спрямоване на підвищення кваліфікації діловодів, референтів, працівників кадрових служб, студентів й усіх, кого цікавить цей напрям роботи. Тривалість навчання: 2 місяці. Контакти: (050) 2390883. Після завершення навчання видається сертифікат університету!

Матеріально-технічна база:

Факультет розташований в окремому навчальному корпусі, де розміщено: 16 навчальних аудиторій; 2 комп’ютерні зали, оснащені сучасними комп’ютерами; Музей етнографії Волині та Полісся; Музей археології; Аналітичний центр; читальний зал; конференц-зала та креативний «Простір ідей». Навчальні заняття супроводжуються мультимедійними комплексами. На факультеті є Wi-Fi доступ до мережі Інтернет.

Студентське самоврядування та дозвілля

Студентська рада факультету історії, політології та національної безпеки

На факультеті діють представництва загальноуніверситетських студентських органів: Студентська рада, профбюро та наукове товариство. Спільними зусиллями вони працюють для розвитку студентського життя, організації дозвілля, інтелектуального розвитку та захисту прав студентів. Традиційно на факультеті відбуваються святкування днів першокурсника, здоров’я, студента; зустрічі з відомими людьми; лекції на актуальні для молоді теми. На факультеті діє історичний дискусійний клуб. Активно працює сторінка наукового товариства у соціальних мережах. Щороку студенти факультету долучаються до проведення університетської Спартакіади.

Консультації по вступу

Телефон: (098) 5218282

Корисні посилання:

Спільнота факультету у соцмережі Facebook: https://www.facebook.com/groups/382311232684645/

Сторінка факультету на сайті Волинського національного університету імені Лесі Українки: https://vnu.edu.ua/uk/faculties-and-institutes/fakultet-istorii-politologii-ta-nacionalnoi-bezpeki

Відомі випускники

Баран Володимир Кіндратович (випуск 1977 р.) – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри кафедри історії України та археології Волинського національного університету імені Лесі Українки, проректор ВНУ імені Лесі Українки (1997–2005).

Блаженчук Володимир Іванович (випуск 1971 р.) – голова Волинського облвиконкому 1990–1992 рр.

Богачук Олександр Теофілович (1933–1994 рр., випуск 1958 р.) – український поет, пісняр

Бондар Володимир Налькович (випуск 1996 р.) – народний депутат України 4-го скликання, голова Волинської облдержадміністрації 2005–2008 рр.

Буравський Володимир Антонович – заступник начальника управління кадрів УМВС у Волинській області (1998–2004 рр.), підполковник міліції, голова профспілки працівників міліції

Ващук Катерина Тимофіївна (випуск 1974 р.) – депутат Верховної Ради України 2, 3, 4, 6 та 7 скликань.

Возняк Сергій Миколайович – працівник управління Служби безпеки України у Волинській області, полковник.

Гаврилюк Світлана Віталіївна (випуск 1982 р.) – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри музеєзнавства, пам’яткознавства та інформаційно-аналітичної діяльності Волинського національного університету імені Лесі Українки

Галькевич Ярослав Миколайович (випуск 1982 р.) – голова спостережної ради ВАТ “Гнідавський цукровий завод”.

Годлевський Сергій Сергійович (випуск 1992 р.) – колишній начальник відділу охорони культурної спадщини Луцької міської ради і екс-голова Горохівської РДА.

Грицак Василь Сергійович - український військовик, генерал-полковник.

Гудима Олександр Васильович (випуск 1984 р.) – депутат обласної ради, голова Всеукраїнської громадської організації «Українське православне братство».

Гузь Ігор Володимирович (випуск 2004 р.) – народний депутат України 8-го скликання (виборчий округ № 19).

Гуртовий Григорій Олександрович – (1924-2012) - заслужений працівник культури України, директор Торчинського народного краєзнавчого музею 1956­–2012 рр., почесний професор СНУ імені Лесі Українки.

Згоран Людмила Адамівна (випуск 1990 р.) – начальник відділу організаційно-кадрової роботи управління охорони здоров’я Волинської обласної державної адміністрації.

Єлісеєва Тетяна Миколаївна - директор Музей Волинської ікони в Луцьку.

Ікрам Керим Оглу Агасієв (випуск 1988 р.) – доктор історичних наук, професор Інституту Історії імені А. Бакіханова НАН Азербайджану.

Каліщук Оксана Миколаївна – доктор історичних наук, професор кафедри історії України та археології Волинського національного університету імені Лесі Українки.

Ковальчук Олеся Григорівна (випуск 1966 р.) – заслужений учитель України, поетеса, лауреат літературно-мистецької премії імені Агатангела Кримського, всеукраїнської премії імені Бориса Грінченка, власниця Ордена княгині Ольги третього ступеня.

Колесник Віктор Пантелеймонович (1937-2014, випуск 1959 р.) – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн 2004-2014 рр., проректор ЛДПІ імені Лесі Українки 1974–1980 рр.

Кралюк Петро Михайлович (випуск 1979 р.) – доктор філософських наук, профессор Національного університету “Острозька академія”

Кудь Вадим Олексійович – кандидат історичних наук, доцент кафедри нової та новітньої історії України, голова Ради ветеранів СНУ імені Лесі Українки

Кузьменко (Пирожко) Галина Миколаївна (випуск 1977 р.) – начальник загального відділу Волинської обласної державної адміністрації.

Кулик Ігор Михайлович (випуск 2005 р.) - дираектор Архівну Національної пам"яті

Куницький Михайло Петрович (випуск 1999 р.) – кандидат історичних наук, Директор департаменту торгівлі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Курило Сергій Андрійович – заступник начальника Волинської митниці.

Ленартович Олег Юрійович – доктор історичних наук, професор кафедри нової та новітньої історії України.

Максим’як Віталій Євгенович (випуск 1992 р.) – керівник управління кадрів апарату Верховної Ради України.

Мартинюк Адам Іванович (випуск 1972 р.) – народний депутат Верховної Ради України 3, 4, 5, 6, 7 скликань.

Олешко Петро Степанович (випуск 1991 р.) – ректор Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти, голова Всеукраїнського фонду ветеранів МВС України у Волинські області, головний отаман Волинського округу МГО «Козацтво Запорозьке», генерал-полковник.

Олійник Віктор Степанович (випуск 1997 р.) – народний депутат України 6-го скликання

Палиця Ігор Петрович (випуск 1994 р.) – народний депутат Верховної Ради України 6 та 7 скликань, голова правління ВАТ “Укрнафта”, голова Волинської обласної ради.

Подляшаник Василь Васильович (випуск 1996 р.) – кандидат психологічних наук, доцент, проректор Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

Ричук Юрій Сергійович - (випуск 2002 р.) - шеф-редактор медіа холдингу «Сім'я і дім».

Савчук Борис Петрович (випуск 1984 р.) – доктор історичних наук, професор завідувач кафедри історіографії і джерелознавства Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Саламаха Михайло Петрович (о. Пантелеймон) – ієром. Пантелеймон, ігумен і магістр Крехівського монастиря о. Василіян.

Свереда Богдан Антонович (випуск 1970 р.) – заслужений працівник освіти України, відмінник освіти України, 1968–2008 рр. – директор Луцького НВК “Гімназія №14”, засновник і директор зразкового історико-етнографічного музею “Світлиця”.

Силюк Анатолій Михайлович – директор Волинського краєзнавчого музею, заслужений працівник культури України.

Сливка Віктор Петрович (випуск 1981 р.) – заступник начальника головного управління з питань внутрішньої політики та зв’язків із громадськістю Волинської обласної державної адміністрації

Токарський Василь Васильович (випуск 2007 р.) кандидат історичних наук, доцент кафедри нової та новітньої історії України, директор ПФ “Скорпіон-Сервіс”.

Філіпович Мирослава Богданівна – кандидат історичних наук, доцент, завідувач відділу аспірантури, докторантури і наукових стажувань СНУ імені Лесі Українки.

Хаврук Ярослав Ярославович (випуск 1988 р.) – архиєпископ Онуфрій Чернівецький і Кіцманський УПЦ КП.

Хомич Анатолій Петрович – начальник сектора управління служби безпеки України у Волинській області, підполковник.

Шабала Ярослав Миколайович – доктор історичних наук, професор кафедри археології, давньої та нової історії України.

Шваб Анатолій Георгійович – доктор історичних наук, професор, декан історичного факультету СНУ імені Лесі Українки.

Шишко Костянтин Тимофійович (Кость Шишко) (1942–2002, випуск 1962 р.) – поет-дисидент, художник-графік, майстер візуальної поезії.

Шпига Петро Петрович (випуск 1995 р.) – начальник УМВС України у Волинській області.

Ярош Богдан Олексійович (1942–2009, випуск 1968 р.) – доктор політичних наук, ініціатор заснування Західного центру УАПН.

Ярош Оксана Богданівна – доктор політичних наук, професор кафедри політології та державного управління.

Яцишин Михайло Михайлович – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії держави