Адаптаційні реакції організму людини та показники її здоров’я в сучасних антропоекологічних умовах

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Адаптаційні реакції організму людини та показники її здоров’я в сучасних антропоекологічних умовах — науковий осередок, який функціонує на кафедрі фізіології людини і тварин медико-біологічного факультету.

КерівникПоручинський Андрій Іванович, кандидат біологічних наук, доцент кафедри фізіології людини і тварин Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.
e-mail: Poruchynskyi.Andrii@vnu.edu.ua

Анотація

Сучасний стан навколишнього середовища, екологічні, соціальні чинники (військові дії, соціальне напруження у суспільстві), що здійснюють щоразу більший вплив на живі організми, викликають глибоке занепокоєння у науковців та громадськості. Саме тому сьогодні існує необхідність вивчення впливу різних факторів середовища та суспільства на нормальне функціонування організму, його психофізіологічні функції, працездатність та фізичний стан організму людини. Дослідження цієї проблеми має важливе практичне значення, бо стосується навчання (зважаючи на зміни у процесі росту дітей, спосіб життя та інтенсивність навчання тощо), професійної, спортивної, військової та інших видів діяльності різних груп людей на фоні впливів різноманітних екзогенних та соціальних чинників середовища.

Напрями наукових досліджень

Психофізіологічні функції та інтегровані показники фізичного здоров’я людини в умовах сучасних природних та антропогенних впливів різної природи та інтенсивності.

Представники

Дмитроца Олена Романівна - кандидат біологічних наук, доцент кафедри фізіології людини і тварин, заступник декана медико-біологічного факультету з навчальної роботи.
e-mail: Dmytroca.Olena@vnu.edu.ua

Поручинська Тетяна Федорівна - кандидат біологічних наук, доцент кафедри фізіології людини і тварин.
e-mail: Poruchynska.Tatyana@eenu.edu.ua

Шевчук Тетяна Яківна - кандидат біологічних наук, доцент кафедри фізіології людини і тварин.
e-mail: Shevchuk.Tatyana@eenu.edu.ua

Науковий доробок

Ми виявили перенапруження систем регуляції у 2/3 обстежуваних учасників військових дій на сході України, що вказує на значне зниження резервних можливостей організму. Ми отримали відомості про фізичний розвиток, фізичне та соматичне здоров’я дітей деяких регіонів Волинської області та вплив на ці показники екзогенних чинників; вплив факторів агропромислового виробництва Волинської області на функціональні зміни дихальної та серцево-судинної систем організму людини. Нами вивчені деякі аспекти адаптаційних реакцій організму дітей та дорослих тощо.

Основні праці:

 1. Психофізіологічні функції та інтегровані показники фізичного здоров’я людини в умовах сучасних екзогенних впливів різної природи та інтенсивності : монографія / за заг. ред. І. Я. Коцана, А. І. Поручинського. — Луцьк, 2017. — 297 с.
 2. S. Nazaruk, H. Konowaluk-Nikitin, A. Poruchynskyi, O. Dmytrotsa, T. Poruchynska. Physical activity of children in pre-school age in the opinion of parents and teachers from kindergartens in Ukraine / Society. Integration. Education. Proceedings of the International Scientific Conference. Volume II. May 25th-26th 2018. P613-622.
 3. Дмитроца О., Янко Н., Швайко С., Поручинський А. Показник насичення киснем крові дітей міської та сільської місцевостей проживання // Третій щорічний регіональний науковий симпозіум в рамках концепції «Єдине здоров’я». Збірник тез . -16-20 квітня 2018. - С. 264.
 4. Поручинський А. І., Моренко А. Г., Поручинська Т. Ф., Дмитроца О. Р. Особливості адаптаційного потенціалу серцево-судинної системи учасників АТО // Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Довкілля і здоров’я», за ред. проф. Вадзюка С. Н. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2018 – 49-51.
 5. О. В. Цибульська. Оцінка адаптаційних можливостей молодших школярів залежно від системи підготовки до навчання / О. В. Цибульська, О. Р. Дмитроца, С. Є. Швайко, А. І. Поручинський // Громадське здоров’я: проблеми та перспективи розвитку : збірник матеріалів тез науково-практичної конференції (з міжнародною участю) / за ред. І.В. Гущука, А.Ю. Гільман, Г.В. Крайчинської, В.В. Максимчука, М.С. Романова. – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія». – 2018. – С. 68–70.
 6. О. Дмитроца. Особливості показників стоматологічного здоров’я курців залежно від тривалості тютюнопаління / О. Дмитроца, І. Коцан, А. Моренко, С. Швайко, Н. Янко, А. Поручинський, Т. Шевчук // Wiadomości Lekarskie 2018, tom LXXI, nr 4. – С. 937 (за матеріалами всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Полтавські дні громадського здоров’я», Полтава- 24-25 травня 2018 року.
 7. Поручинська Т. Ф. Стійкість до гіпоксії в осіб з різним адаптаційним потенціалом // матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Біологічні дослідження–2017», Житомир, 14–16 березня 2017 року. – С. 242–243.
 8. S. Nazaruk, O. Dmytrotsa , H. Konowaluk-Nikitin, T. Poruchynska. Supporting the development of children in pre-school age-practical examples from selected kindergartens in poland and ukraine / Proceedings of ICERI2017 Conference 16th-18th November 2017, Seville, Spain – Р. 2766-2770.
 9. Швайко С.Є., Дмитроца О.Р., Журавльов О.А., Захарчук О. О. Вплив факторів довкілля на показники варіабельності серцевого ритму у підлітків / Вісник наукових досліджень. - 2017. - № 4. - С. 51-55.
 10. Dmytrotsa O., Yanko N., Shvayko S., Poruchynskiy A., Zhuravlov O. Indices of oxygen saturation in urban and rural children / Biomed J Sci & Tech Res Volume 4- Issue 3: 2018. Р. 3961
 11. Dmytrotsa O. Spectral analysis of EEG signals among people with different levels of personal anxiety / O. Dmytrotsa, Sv. Shvaiko, T. Poruchynska , A. Poruchynskyi , O. Zhuravlov, A. Morenko Journal of Pre-Clinical and Clinical Research, 2018, Vol 12, No 1, 22-25.
 12. Дмитроца О. Р. Адаптаційні можливості серцево-судинної системи у школярів гімназійних та негімназійних класів / О. Р. Дмитроца, С. Є. Швайко / Охорона здоров’я дітей та. № 2. – 2019. – С. 49.
 13. Білецька О. А. Вплив ароматичної олії бергамоту на нейродинамічні властивості нервової системи / О. А. Білецька, Ю. Р. Селедець, Т. Ф. Поручинська // Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів і аспірантів «Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень», 15–16 травня 2018 року. – Луцьк: Вежа-Друк, 2018. – С. 33–35.
 14. Яцюк С. Вплив кольору на показники уваги та розумової продуктивності людини / С. Яцюк, Т. Поручинська // матеріали наук.-практ. конф. «Сучасна наука та освіта Волині», 22 листопада 2018 р. ¬– Луцьк-Володимир-Волинський, 2018. ¬– С. 275.
 15. Пасічник Ю. Регуляція роботи серцево-судинної та дихальної систем організму студентів при помірних психоемоційних навантаженнях / Пасічник Ю., Янко Н., Поручинський А. // Збірник тез Четвертого щорічного регіонального наукового симпозіуму в рамках концепції «Єдине здоров’я» - Київ, 20-24 травня 2019 року. – С. 370.