Фізіології людини і тварин

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Про кафедру

Кафедра фізіології людини і тварин була створена у 1971 році. В ході свого становлення і розвитку вона пройшла шлях від викладання анатомо-фізіолого-гігієнічних дисциплін на окремих факультетах до багатовекторної загальноуніверситетської роботи з формування сучасного фахівця біологічного профілю, який володіє необхідними знаннями про будову і функції організму людини і тварин, анатомо-фізіологічні особливості їх взаємодії з оточуючим середовищем, цілісність і системність механізмів життєдіяльності, психофізіологію людини тощо. На кафедрі активно проводиться наукова та навчальна робота за спеціальностями 014 «Середня освіта (Біологія)», 091 «Біологія» (освітні програми «Біологія», «Лабораторна діагностика»). Основна діяльність кафедри пов’язана з медичним факультетом, факультетом фізичної культури, спорту та здоров'я, факультетом педагогічної освіти та соціальної роботи, факультетом психології та соціології, факультетом культури і мистецтв, факультетом хімії, екології та фармації, де вивчаються дисципліни, в яких представлені результати сучасних досліджень у різних галузях фізіології та анатомії людини. З 2015 року кафедру до 27.08.2021 року очолює Моренко Алевтина Григорівна, доктор біологічних наук, професор. З 27.08. 2021 року виконуючим обов'язків завідувача кафедри стала Качинська Тетяна Валеріївна, а з жовтня 2021 року - завідувачем кафедри. На кафедрі працює 13 викладачів, 12 з яких є штатними працівниками. Серед штатних працівників кафедри – 3 докторів наук, 8 кандидатів наук, доцентів,3 старших викладачі. Базова освіта всіх викладачів відповідає дисциплінам, які ними читаються. Викладачі кафедри постійно працюють над підвищенням кваліфікації, проходять профільні стажування у провідних ВНЗ України та інших країн(Польща, Німеччина, США). Результатом стажувань є міжнародне співробітництво, написання монографій, підручників, посібників, методичних розробок. Кафедра постійно здійснює підготовку висококваліфікованих спеціалістів через аспірантуру.

Кафедра має налагоджені зв’язки із науковими та навчально-науковими установами України. До таких відноситься наукова співпраця із Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, Науково-дослідним інститутом імені О. О. Богомольця, Львівським національний університетом імені Івана Франка, Черкаським національним університетом імені Богдана Хмельницького, Дніпровським національним університетом імені Олеся Гончара. Результатом співпраці є опублікування результатів досліджень, співпраця в рамках роботи спецради із захисту дисертацій щодо присудження наукових ступенів, участь у наукових конференціях на базі СНУ імені Лесі Українки. Систематично працює кафедра і над налагодженням наукових зв’язків поза межами України. На базі кафедри проводяться проекти з міжнародною участю.

Матеріальне забезпечення освітньо-професійної програми Лабораторна діагностика

Програма розвитку кафедри фізіології людини і тварин та освітньо-професійної програми "Лабораторна діагностика" Волинського національного університету імені Лесі Українки на 2020 – 2023 роки

Викладацький склад кафедри:

Викладачі кафедри є членами Українського фізіологічного товариства, Українського товариства нейронаук, Українського біофізичного товариства, Наукового товариства анатомів,гістологів, ембріологів та топографоанатомів України Займаються науково-педагогічні працівники освітньою діяльністю і в учнівських колективах. Налагоджена співпраця з Малою Академією Наук України у Волинській області, Волинським науковим ліцеєм-інтернатом Волинської обласної ради. Співробітники кафедри фізіології людини і тварин неодноразово були відзначені органами виконавчої та законодавчої влади Волинської області і м. Луцька, МОН України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, Президента України.

Лабораторії кафедри, графіки відпрацювання пропущених навчальних занять та консультацій для студентів, плани роботи лабораторій

У структурі кафедри функціонують чотири навчально-наукових лабораторій. Всі лабораторії оснащені сучасною комп'ютерною технікою і мікропроцесорною апаратурою, яка дозволяє на високому рівні проводити різноманітні дослідження за науковою тематикою кафедри. Навчальна та науково-дослідна робота здійснюється з використанням сучасних методик досліджень:

 1. електроенцефалографія;
 2. варіабельність серцевого ритму;
 3. вивчення індивідуально-типологічних особливостей прояву властивостей вищих відділів центральної нервової системи.
 1. реографія;
 2. спірографія;
 3. електрокардіографія;
 4. велоергометрія;
 5. електроміографія.
 1. біології і лабораторної діагностики:
 2. методи лабораторної доклінічної діагностики;
 3. методи невідкладної медичної допомоги;
 4. методи і техніка лікувального масажу
 5. мікроскопія ока.
 1. цитологічне дослідження біологічного та медичного матеріалу (в нормі та при патології) методом світлової та електронної мікроскопії;
 2. підготовка біологічних об’єктів для дослідження методом світлової мікроскопії (фіксація матеріалу, зневоднення, заливання у парафін нарізка на мікротомі, фарбування за різними гістологічними методами);(сертифікатний курс "Лабораторні основи світлової та електронної мікроскопії")
 3. підготовка біологічних об’єктів для дослідження методом електронної мікроскопії (фіксація, фіксація матеріалу, зневоднення, заливання у епоксидні смоли, нарізка на ультрамікротомі, контра- стування зразків та виготовлення напівтонких зрізів);
 4. аналіз гістологічних та електронно мікроскопічних зображень;
 5. проведення морфометричного аналізу гістологічних та електронномікроскопічних зображень (у програмі „Морфологія -5”, „Размер”: визначення лінійних розмірів об’єкту, об’єму, цільності об’єктів і т.д);
 6. дослідження біологічних об’єктів за допомогою флуоресцентного аналізу;
 7. проведення електрофізіологічних досліджень за методикою patch-clemp.

На базі лабораторій проводяться лабораторні заняття для студентів як біологічного факультету, так і інших факультетів, а також консультації, відпрацювання для студентів, аспірантів, що займаються науковою роботою. В лабораторіях проходить біотехнологічна практика. В лабораторіях забезпечені належні умови для надання платних послуг фізичним або юридичним особам.

Виробнича практика за фахом (Лабораторна діагностика)

Методичні публікації

Наукові осередки та наукові школи

Наукові осередки

 1. Методи машинного навчання у когнітивній нейробіології та нейроекономіка (Керівник - Кузнєцов Ілля Павлович)
 2. Мозкові механізми мануальних рухів людини (Керівник - Моренко Алевтина Григорівна)
 3. Морфо-функціональні зміни у ішемінізованих м’язах під час дії додаткових стресових факторів (Керівник - Мотузюк Олександр Петрович)
 4. Адаптаційні реакції організму людини та показники її здоров’я в сучасних антропоекологічних умовах (Керівник - Поручинський Андрій Іванович)
 5. Теоретичні та практичні аспекти методу нейробіозворотного зв’язку (Керівник - Качинська Тетяна Валеріївна)

Наукові школи

 1. Нейрофізіологічні механізми забезпечення когнітивної діяльності людини (віковий, гендерний та екологічний аспекти) (Керівник - Коцан Ігор Ярославович)

Проблемні групи і наукові гуртки

Проблемні групи

 1. Сучасні проблеми імунології та імунопрофілактики (Керівник - Поручинська Тетяна Федорівна)
 2. Теоретичні та практичні аспекти методів діагностики функціонального стану організму людини(Керівник - Качинська Тетяна Валеріївна)
 3. Динаміка м'язового скорочення при хронічній та гострій алкоголізації. Використання наночастинок фулеренів як антиоксилантів при ішемії та алкогольній міопатії (Керівник - Мотузюк Олександр Петрович )
 4. Електрична активність кори головного мозку під час гальмування і переключення моторних програм мануальних рухів (Керівник - Моренко Алевтина Григорівна )
 5. Вплив дистанційного навчання на інтегральні показники здоров'я школярів (Керівник - Дмитроца Олена Романівна)
 6. Функціональна діагностика систем організму студентів. (Керівник - Козачук Наталія Олександрівна )
 7. Лабораторна діагностика (організація та методи) (Керівник - Подолюх Наталія Іванівна )

Наукові гуртки

 1. Гігієнічний аспект впливу різних форм навчання на психофізіологічні функції студентів. (Керівник - Коржик Ольга Василівна )

Позааудиторна освіта студентів

Гранти, проекти, держтеми, патенти

 • Грант: Обчислювальна структура з високою пропускною здатністю для аналізу великих об'ємів даних мозкових сигналів. Термін дії гранту: 2017-2019 рр. Грант рекомендований до фінансування Шведським комітетом наукових досліджень 10 листопада 2016 р., фінансування затверджене 15 січня 2017 р. Країни-учасники: Швеція, Україна, Грузія. (доц. Кузнєцов І. П., доц. Качинська Т. В., доц. Абрамчук О. М.)[1]
 • Грант на навчання у тематичній Секції 1: Громадське здоров’я в Україні в рамках Зимової Школи «Громадське здоров’я в Україні» (18-22 березня 2019 року, Одеса). Грантодавець: організатори Зимової школи (Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, Швейцарський Інститут охорони здоров’я та тропічної медицини, Маастрихтський університет (Нідерланди), Світовий Банк, Міжнародний фонд «Відродження»), (доц. Дмитроца О.Р.)
 • Грант на навчання в Осінній школі з медичної освіти (7-9 жовтня, 2019 року, Чернівці). Грантодавець: Українсько-швейцарський проєкт «РППроблемні групи і наукові гурткироблемні групи і наукові гурткиозвиток Медичної Освіти» (Medical Education Development/MED), 18 000 грн. (доц. Дмитроца О.Р.)
 • International Travel Grant (International Brain Research Organization) (проф.Моренко)
 • Грант на подорож від Європейської асоціації нейронаукових товариств (FENS) для участі у у конфереції Dynamics of the brain (2019 р., м. Копенгаген, Королівство Данія). (доц. Кузнєцов і.П.)
 • Електрична активність мозку людини під час гальмування і переключення моторних програм спеціальних рухів (Термін виконання: 05.2020-05.2023, виконавці: проф. Моренко А.Г., Коржик О.В. реєстраційний код УкрІНТЕІ 0120U101749)
 • Пат.89604 Україна МПК (2014.01) А61В 5/00. Спосіб оцінки когерентності коливань електроенцефалограми. / Коцан І. Я., Моренко А. Г., Павлович О. С.; заявник та патентовласник Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки. – u 2013 13989; заявл. -02.12.2013; опубл. 25.04.2014, Бюл. № 8, 2014 р.
 • Пат. 94815 Україна, МПК (2014.01) А 61В 5/00. Спосіб оцінки рівня відчуття ритму за показниками фонової ЕЕГ / І. Я. Коцан, А. Г. Моренко, О. С. Павлович ; заявник та патентовласник Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – U 2013 13746, опубл. 10.12.2014, Бюл. № 23, 2014 р.
 • Пат. 96660, МПК А61В 5/00 (2015.01) А61В 5/00 Спосіб оцінки фазових взаємодій в ЕЕГ між двома сигналами за оригінальним індексом фазового зсуву [Текст] / Коцан І.Я., Кузнєцов І.П., Козачук Н.О., Євпак Н.В.; заявник Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки. — № u201409925; заявл. 10.09.2014 ; опубл. 10.02.2015, Бюл. № 3, 2015 р.
 • Пат. 115555 Україна, МПК С30В 1/00 “Спосіб одержання монокристалів Ga5,94In3,96Er0,1Se15” Панкевич В.З., Олексеюк І.Д., Іващенко І.А., Данилюк І.В., Галян В.В. / 25.04.2017.
 • Пат. 115554 Україна, МПК С30В 1/00 “Спосіб одержання монокристалів Ga5,46In4,47Er0,07S15”. Панкевич В.З., Олексеюк І.Д., Іващенко І.А., Данилюк І.В., Галян В.В. / 25.04.2017.
 • Пат. 105948 Україна, МПК: A01G 9/00, A01G 9/24 «Міні-теплиця». Поручинський Андрій Іванович, Коцан Ігор Ярославович, Кужель Емма Вікторівна / 11.04.2016.
 • Пат. 105947, Україна, МПК: A01D 33/08 «Пристрій для транспортування і очистки коренебульбоплодів». Кужель Емма Вікторівна, Коцан Ігор Ярославович, Поручинський Андрій Іванович /11.04.2016.
 • Пат. на корисну модель № U 201602171 від. 26.09.16. Бюл. №18. Спосіб обробки поліпропіленових сітчастих ендопротезів / Іващук О.І., Гривенко С.Г., Журавель Є.А., Хатіпов А.С. / 26.09.16.
 • Пат. на корисну модель № U 201602172 від. 26.09.16. Бюл. №18. Спосіб обробки поліпропіленових ендопротезів для герніопластики / Іващук О.І., Гривенко С.Г., Журавель Є.А., Хатіпов А.С. / 26.09.16.
 • Пат. на полезную модель № 164292 от 5.08.2016 г. Способ получения нативного биологического препарата ликвора / Ткач В.В. Кривенцов М.А., Шаймарданова Л.Р., Бессалова Е.Ю., Киселёв В.В., Зайвый Ю.П., Лесковский А.О. / 5.08.2016 г.
 • Пат. на полезную модель № 164293 от 5.08.2016 г. Способ биологической стерилизации животных / Бессалова Е.Ю., Ткач В.В., Кривенцов М.А., Киселёв В.В., Шаймарданова Л.Р. / 5.08.2016 г.
 • Спосіб визначення креативності у чоловіків за показниками когерентності електроенцефалограми / Коцан І.Я., Козачук Н.О., Кузнєцов І.П. Пат. 74445 Україна, МПКА61В 5/0452 (2006.01). Заявник і патентовласник Волинський національний університет імені Лесі Українки №u201205021; заявл. 23.04.2012; опубл. 25.10.2012, Бюл. №20. – 5 с.
 • Спосіб оцінки нестаціонарності електроенцефалограми Пат. 86006 Україна, МПКА61В 5/0452 (2006.01) / Коцан І.Я., Кузнєцов І.П., Качинська Т.В., Федорчук О.Ю., Козачук Н.О. Заявник і патентовласник Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки №u201307142; заявл. 06.06.2013; опубл. 10.12.2013, Бюл. №23. – 4 с.
 • Спосіб оцінки профілю мануальної асиметрії / Коцан І.Я., Кузнєцов І.П., Качинська Т.В., Федорчук О.Ю., Козачук Н.О. Заявник і патентовласник Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки Пат. 86008 Україна, МПКА61В 5/0452 (2006.01). №u201307144; заявл. 06.06.2013; опубл. 10.12.2013, Бюл. №23. – 3 с.
 • Пат. 86006 Україна, МПКА61В 5/0452 (2006.01). Спосіб оцінки не стаціонарності електроенцефалограми Заявник і патентовласник Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки / Коцан І.Я., Козачук Н. О., Кузнєцов І.П., Качинська Т.В., Федорчук О.Ю. // №u201307142; заявл. 06.06.2013; опубл. 10.12.2013, Бюл. №23. – 4 с.


Систематично працює кафедра і над налагодженням наукових зв’язків поза межами України:

 1. Католицький університет імені Іоанна Павла ІІ в Любліні: індивідуальна професійна мобільність для проведення циклу лекцій з біотехнології в рамках Erasmus+ (Договір Grant agreement # 3, лист-погодження Letter of Confirmation NWZ-930-17, 06/03/2017 – 10/03/2017)
 2. Pomeranian University In Slupsk: Індивідуальна професійна мобільність для проведення циклу лекцій з біології в рамках Erasmus+ (Mobility agreement staff mobility for teaching, 04/03/2017 – 13/03/2017, 04/03/2018 – 10/03/2018 )
 3. Університет імені Марії Кюрі Склодовскої в Люблині: Проектна пропозиція на участь у конкурсі спільних українсько –польських науково-дослідних проектів для реалізації у 2017 – 2018 рр. «Вплив альфа-тренінгу на виконавчі функції і пам’ять у осіб літнього віку»
 4. Państwowa szkoła wyższa w Białej Podlaskiej: Проведення спільних досліджень рухової активності дітей дошкільного віку; Проектна пропозиція на створення навчального модулю в рамках програми Жана Моне (Erasmus+)
 5. Університет Вітольда Великого. (м. Каунас): Участь у конференції та публікація наукових статей у фаховому журналі; Проектна пропозиція на створення навчального модулю в рамках програми Жана Моне (Erasmus+)
 6. Postgraduate Institute of Medical Education & Research, Chandigarh: Публікація наукових статей у фаховому журналі; Перебування запрошеного професора dr. Akshay Anandв СНУ імені Лесі Українки як лектора під час конференції
 7. Кафедра педагогіки факультету Наук про здоров'я і суспільних наук Державної вищої школи імені Іоанна Павла ІІ (м. Бяла Подляска): Спільна проектна пропозицію на участь у конкурсі спільних українсько – польських науково-дослідних проектів для реалізації у 2018 – 2019 рр. «Готовність дітей до школи: морфологічні, функціональні, психічні, територіальні особливості»
 8. Beckman Institute for Advanced Science and Technology (University of Illinois), США: ERP correlates of social interaction (Fulbright program , 2016-2017)
 9. Королівський Технічний університет, Швеція: A computational infrastructure for high-throughput analysis of large volumes of brain signal data (Swedish Research Council grant – Research Links, 2016-05871)

Підвищення кваліфікації викладачів

Робота зі стейкхолдерами

Авторські розробки викладачів кафедри

 1. Нейрофідбек-тренінг для корекції психічних станів та психофізіологічних функцій (керівник-розробник - Качинська Тетяна Валеріївна)
 2. Cертифікатний курс "Основи надання медичної допомоги при невідкладних станах"
 3. Спосіб оцінки когерентності коливань електроенцефалограми (керівники-розробники - Коцан Ігор Ярославович, Моренко Алевтина Григорівна, Павлович Ольга Сергіївна)
 4. Спосіб оцінки рівня відчуття ритму за показниками фонової ЕЕГ (керівники-розробники - Коцан Ігор Ярославович, Моренко Алевтина Григорівна, Павлович Ольга Сергіївна)
 5. Спосіб оцінки сенсомоторних можливостей людини (керівники-розробники - Коцан Ігор Ярославович, Моренко Алевтина Григорівна)

Послуги із біомедичної діагностики функціональних систем організму людини для населення

Історія становлення кафедри фізіології людини і тварин

Перший завідувач кафедри фізіологіїлюдини і тварин

Вибіркові дисципліни 2020-2021

Новини і оголошення кафедри фізіології людини і тварин