Ботаніки

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук

Історична довідка

Волгін С.О.

Кафедра ботаніки створена в 1993 році. У зв’язку з впровадженням мікробіологічного напрямку в 1998 році перейменована на кафедру ботаніки і мікробіології. У зв’язку з ліцензуванням напряму «Лісове і садово-паркове господарство» у 2006 р. кафедра отримала назву ботаніки і садово-паркового господарства, а у 2012 р. була реорганізована, в результаті чого сформовано дві окремі кафедри – ботаніки і лісового та садово-паркового господарства (15.09.2012 року згідно наказу ректора Волинського національного університету імені Лесі Українки №121-К/В від 31.08.2012 року „Про структурні зміни”). В 2018 кафедра перейменована на кафедру ботаніки і методики викладання природничих наук (згідно наказу ректора Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки №15-К/В від 29.01.2018 р.). Діяльність кафедри здійснюється на медико-біологічному факультеті. Основні напрямки роботи кафедри – навчальний, науково-дослідний і виховний. При кафедрі працює гербарій (LUU*), де зберігаються гербарії рослин флори України та прилеглих територій, створено каталоги наявного гербарного фонду. Проводиться робота по реорганізації ботанічного саду СНУ „Волинь” та розбудові біостаціонару. Навчальні польові практики з ботаніки носять виїзний характер. Це дозволяє студентам не тільки закріпити набуті теоретичні знання, зібрати для наступних наукових досліджень гербарний матеріал, але й ознайомитися з історією та культурою свого краю. Студенти кафедри відвідують Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка (м. Київ), Кременецький ботанічний сад, ботанічний сад Львівського національного університету ім. Івана Франка, Козацькі могили під Берестечком, музей історії культури Волині, базу практики і відпочинку СНУ „Гарт” на озері Світязь. Діяльність кафедри не обмежується лише стінами університету. Співробітники кафедри готують слухачів Волинського відділення Малої академії наук, які неодноразово займали призові місця, читають лекції вчителям-біологам в Волинському обласному інституті післядипломної освіти педагогічних кадрів з актуальних питань ботанічної науки та методики викладання біології в школі. Викладачі кафедри тісно співпрацюють з Волинським еколого-натуралістичним центром, Шепетівським ліцеєм, Поліською філією інституту ґрунтознавства і агрохімії ім. О.Н. Соколовського, Волинською обласною державною лабораторією ветеринарної медицини, Волинським державним лісогосподарським об’єднанням „Волиньліс”, Державним управлінням екоресурсів у Волинській області, Українським науково-дослідним інститутом лісового господарства і агролісомеліорації, ботанічними садами світу. Завдяки цьому студенти біологічного факультету не лише одержують ґрунтовні теоретичні знання в галузі ботаніки, але вміють застосувати їх на практиці та зорієнтуватися серед величезного розмаїття рослинного світу.

Кафедру очолювали:

 • 26 квітня 1990 р.- 01 липня 1996 р. - зав.кафедри природничих наук - к.б.н.,доцент Терлецький В.К.;
 • 02 липня 1996 р.- 06 червня 2001 р. - зав.кафедри ботаніки та мікробіології – к.с./г.н., доцент Голуб С.М.;
 • 30 серпня 2001 р.- 31 серпня 2007 р.– к.с./г.н., доцент Войтюк В.П.;
 • 04 жовтня 2007 р.- 28 травня 2008 р. - зав.кафедри ботаніки і садово-паркового господарства – к.с./г.н.,доцент Голуб С.М.;
 • 29 травня 2008 р.- 31 червня 2008 р. – д.б.н., професор Іванців В.В.;
 • 04 лютого 2009 р.- 14 вересня 2012 р.– д.с./г.н., професор Шевчук М.Й.;
 • 15 вересня 2012 р. – даний час - зав.кафедри ботаніки, з 29.01.2018 - кафедри ботаніки і методики викладання природничих наук - д.б.н., професор Волгін С.О.

Склад кафедри

Напрями наукових досліджень

Основні напрямки наукових досліджень кафедри: порівняльна морфологія квітки та філогенія покритонасінних; флористика, систематика, екологія, географія водоростей, лишайників, вищих рослин, біоіндикація, вивчення флори та рослинності у зв'язку з проблемою збереження біологічного різноманіття, дослідження стану та розвитку регіональної екомережі; генетичний контроль мейозу у рослин; підготовка фахівців-біологів до педагогічної діяльності в умовах класичного університету; розкриття сутності процесу формування наукових понять у методиці навчання біології. Перспективні напрями наукових досліджень: Цитогенетичний моніторинг стану навколишнього середовища. Цитогенетична характеристика популяцій рідкісних і зникаючих рослин у Волинській області; Антропогенні зміни флори, урбанофлористика; Радіоекологічний моніторинг радіоактивно забруднених територій Західного регіону України; Моніторинг фіторізноманіття об єктів природно-заповідного фонду Волинської області; Інноваційні технології викладання біологічних дисциплін у вищій школі. Тематика науково-дослідних робіт включає флористичні та онтогенетичні дослідження на заповідних територіях Західного Полісся; структурно-функціональну організацію фітоценозів як індикатор стану і сталості довкілля; дослідження систематичної, ценотичної та екоморфічної структури водних і наземних рослинних угруповань Полісся. За останні 5 років співробітниками кафедри та аспірантами опубліковано більше 100 статей в фахових виданнях та близько 70 тез доповідей на наукових конференціях. Студенти активно беруть участь в науковій роботі.

Напрям підготовки фахівців

Кафедра готує бакалаврів, магістрів та спеціалістів біології. Випускники кафедри (магістри та спеціалісти) можуть працювати в природоохоронних установах, на підприємствах біологічного та фармацевтичного профілів, в науково-дослідних інститутах біологічного напрямку; займатися викладацькою діяльністю в навчальних закладах. Найбільш талановиті випускники мають змогу продовжити навчання в аспірантурі.

Навчальна робота

Кафедра забезпечує викладання курсів:

 • для бакалаврів: Фізіологія та біохімія рослин, Ботаніка, Географія рослин, Квітникарство, Методика викладання біології, Основи наукових досліджень, Анатомія рослин, Генетика, Теорія біологічної систематики, Вірусологія, Філогенія квіткових рослин, Флора і рослинність України.
 • для спеціалістів: Генетика і селекція рослин, Основи еволюційної анатомії рослин, Паркова фітоценологія, Радіобіологія рослинного організму, Лікарські рослини, Охорона рослинного світу, Репродуктивна біологія рослин, Фітоценологія.
 • для магістрів: Морфологія генеративних органів, Фітосоціологія, Цитогенетичні основи розвитку організмів, Радіоекологія фітоценозів.

Починаючи з 3-го курсу, студенти залучаються до наукових досліджень, виконують курсові, дипломні та магістерські роботи. Вони беруть участь в проведенні Днів науки на факультеті, республіканських і міжнародних наукових конференціях, публікують свої наукові праці у Науковому віснику СДУ. Кращі наукові роботи відмічені дипломами і грамотами СДУ та Волинської держадміністрації. За останні роки викладачами кафедри було підготовлено 2 навчальних посібника.

Дисципліни, викладання яких забезпечує кафедра

 • «Ботаніка» 2 курс. Викладач – Волгін С. О.
 • «Теорія біологічної систематики». Викладач – Волгін С. О.
 • «Філогенія квіткових рослин». Викладач – Волгін С. О.
 • «Синантропні зміни флори та фіто індикація» – Коцун Л.О.
 • «Основи еволюційної анатомії рослин». Викладач – Волгін С. О.
 • «Фізіологія та біохімія рослин». Викладач – Голуб В.О.
 • «Фітопатологія» Викладач – Голуб В.О.
 • «Культурні рослини» – Голуб В.О.
 • «Радіобіологія рослин с/к». Викладач – Голуб В.О.
 • «Методика викладання біології». Викладач – Іванців О.Я.
 • «Методика викладання охорони рослинного світу в школі» – Викладач – Іванців О.Я.
 • «Основи наукових досліджень у ботаніці». Викладач – Іванців О.Я.
 • «Охорона рослинного світу с/к». Викладач – Іванців О.Я.
 • «Педагогіка і методика викладання біології в закладах освіти». Викладач – Іванців О.Я.
 • «Методика викладання біологічних дисциплін у вищих навчальних закладах». Викладач – Іванців О.Я.
 • «Репродуктивна біологія рослин». Викладач – Коцун Л.О.
 • «Декоративні рослини флори світу». Викладач – Коцун Л.О.
 • «Ботаніка» 1 курс. Викладач – Коцун Л.О.
 • «Географія рослин». Викладач – Кузьмішина І.І.
 • «Лікарські рослини». Викладач – Кузьмішина І.І.
 • «Флора і рослинність України». Викладач – Кузьмішина І.І.
 • «Фітоценологія». Викладач – Кузьмішина І.І.
 • «Генетика». Викладач –
 • «Генетичні основи селекції». Викладач
 • «Генетика і селекція рослин» – Викладач – Фіщук О.С.

Основні навчально-методичні та наукові праці викладачів

Навчальні посібники

 1. Кузьмішина І.І Каталог лікарських рослин ботанічних садів і дендропарків України: Довідковий посібник. / Кузьмішина І.І // [За ред. А.П. Лебеди]. – Київ: Академперіодика, 2009. – 160 с.
 2. С. ВолгінГербарій Львівського національного університету імені Івана Франка/ Гербарій України. IndexHerbariorumUcrainicum / [Редактор-укладач к.б.н. Н.М. Шиян] // С. Волгін, Т. Хміль. О. Жук. – Київ „Альтис”, 2011. – С. 191-199.
 3. Волгін С.О. Англійська мова для біологів = Englishforbiologists:навч. посібник / (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Лист № 1/11-7870 від 16.08.2010 р.) / Волгін С.О., М.С. Козолуп, Р.І. Комар. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 248 с.
 4. Костіков І. Ю. Біологія : підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладі / [Костіков І. Ю., Волгін С. О., Додь В. В., Сиволоб А. В., Довгаль І. В., Жолос О. В., Скрипник Н. В., Ягенська Г. В., Толстанова Г. М., Ходосовцев О. Є.]. – Київ: Видавничий дім «Освіта», 2014. – 256 c.: іл. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (наказ Міністерства освіти і науки України від 07.02.2014 р. № 123)
 5. Костиков И. Ю., Волгин С. А., Додь В. В., Сиволоб А. В., Довгаль И. В., Жолос А. В., Скрипник Н. В., Ягенськая Г. В., Толстанова Г. М., Ходосовцев О. Е. Биология: учебник для 6 класса общеобразователиных учебных заведений с обучением на русаком языке. – Киев: Издательский дом «Освіта», 2014. – 256 c.: илл. (Рекомендовано Министерством образования и науки Украины (приказ Министерства образования и науки Украины от 07.02.2014 р. № 123).
 6. Лісовська Т.П. Генетика : курс лекцій для студентів ІІІ курсу біологічного факультету денної та заочної форм навчання: Навчальний посібник. – Луцьк : Друк ПП Іванюк В.П., 2014. – 180 с.
 7. Іванців О.Я. Теорія і практика підготовки студентів-біологів до педагогічної діяльності в умовах класичного університету. – Луцьк: СНУ імені Лесі Українки, 2015. – 156 с. (Монографія).
 8. Biologia [Text] : podręcznik dla klasy 6. szkół ogólnokształcących z polskim językiem nauczania / [Костіков І. Ю., Волгін С. О.; Додь В.В.; Сиволоб, А. В.; Довгаль, І. В.; пер. В. Т. Ільчук, І. Ф. Кресович]. - Львів : Світ, 2014. - 255 с. : кольор. іл. - Назва у вих. відом. : Біологія : підруч. для 6 кл. / І. Ю. Костіков [та ін.]. - Текст пол. - Дод. тираж 22 экз. - ISBN 978-966-603-887-9 (пол.). - ISBN 978-617-656-308-2 (укр.) (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (наказ Міністерства освіти і науки України від 07.02.2014 р. № 123)
 9. Biologie [Text] : manualdeclasaa 6-apentru şcolilecupredare înlimbaromânâ / [Костіков І. Ю. Волгін С.О., Додь В.В., Сиволоб А.В., Довгаль, І. В.; пер. з укр. І. К. Москал, Р. Р. Гумельник, В. М. Гумельник]. – Львів : Світ, 2014. - 255 с. : іл. - Назва на звороті тит. арк. : Біологія. 6 клас. - Текст рум. - Дод. тираж 22 экз. -ISBN 978-966-603-889-3 (рум.). - ISBN 978-617-656-308-2 (укр.) (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (наказ Міністерства освіти і науки України від 07.02.2014 р. № 123).
 10. Biologie [Text] : manualdeclasaa 6-apentru şcolilecupredare înlimbamoldovenească / [І. Ю. Костіков, Волгін С.О.; Додь В.В.; Сиволоб, А. В.; Довгаль, І. В. ; пер. з укр. О. О. Кройтор]. - Львів : Світ, 2014. - 255 с. : іл. - Назва на звороті тит. арк. : Біологія. 6 клас. - Текст молд. - Дод. тираж 22 экз. - ISBN 978-966-603-890-9 (молд.). - ISBN 978-617-656-308-2 (укр.) (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (наказ Міністерства освіти і науки України від 07.02.2014 р. № 123).
 11. Біологія [Текст] : підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. / [Костіков І. Ю., Волгін С. О.; Додь В.В.; Сиволоб, А. В.; Довгаль, І. В.; пер. В. Т. Ільчук, І. Ф. Кресович - Київ : Освіта, 2015. - 255 с. : іл. - 4040 экз. - ISBN 978-617-656-308-2 (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (наказ Міністерства освіти і науки України від 07.02.2014 р. № 123).
 12. Біологія: підручник для 8 кл.заганоосвіт.навч.закл. / [О.В.Жолос, Толстанова Г.М., Ягенська Г.В, Додь В.В., Довгаль І.В., Ходосовцев О.Є., Костіков І. Ю., Волгін С.О., Сиволоб А.В., Скрипнік Н.В.]. – Х. : ФОЛІО, 2016. – 304 с. : іл. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (наказ Міністерства освіти і науки України від 10.05.2016 р., № 491).
 13. Біологія: підручник для 7 кл.заганоосвіт.навч.закл. / [Довгаль І.В., Ягенська Г.В, О.В.Жолос, Ходосовцев О.Є., Костіков І. Ю., Волгін С.О., Додь В.В., Сиволоб А.В., Скрипнік Н.В., Толстанова Г.М.,]. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2015. – 256 с. : іл. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.07.2015 р., № 777).

Атласи, фотоальбом

 1. Голуб С.М. Волинська область. Моя мала Батьківщина. Географічний атлас. Волинська область. Моя мала Батьківщина / [Голуб С.М., Голуб В.О., Мельнійчук М.М., Білецька М.Г.]. – К.: «Картографія», 2009. – 20 с.
 2. Коцун Л.О. Атлас рідкісних рослин Волинської області. Наукове видання / [Коцун Л.О., Рало В.М., Романюк Н.З., Кузьмішина І.І. Войтюк В.П.] – Луцьк : ТзОв ТВКФ "Оксоль", 2011. – 72 с.
 3. Шацький національний природний парк: фотоальбом / уклад. Ф. В. Зузук, В. П. Войтюк, І. І. Кузьмішина, Л. О. Коцун, О. П. Зінченко, К. Б. Сухомлін, В. І. Матейчик; відп. ред. Ф. В. Зузук. – Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2013. – 400 с.; іл.

Методичні рекомендації для студентів

 1. Голуб С.М. Вірусологія. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів біологічного факультету / Голуб С.М., Голуб В.О. – Луцьк: Друк. ПП Іванюк В.П., 2008. – 36 с.
 2. Голуб С.М. Грунтознавство з основами рослинництва // Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів ІІ курсу біологічного факультету / [Голуб С.М., Машевська А.С., Голуб В.О., Кравчук І.В.] – Ред.-вид. відділ „Вежа” ВНУ ім. Л.Українки, Луцьк, 2008.
 3. Батюра Є. В. Фізіологія та біохімія рослин. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів ІІ курсу спеціальності „Лісове та садово-паркове господарство” та ІІІ курсу спеціальності „Біологія” біологічного факультету / Батюра Є. В., Машевська А. С., Єрмейчук Т. М. – Луцьк, 2010. –78 с.
 4. Кузьмішина І.І. Флора і рослинність України: методичні рекомендації до лабораторних занять для студентів біологічного факультету / [Кузьмішина І.І.. Коцун Л.О.,Романюк Н.З., Войтюк В.П., Лісовська Т.П., Кичилюк О.В.]. – Луцьк: Друк ПП Іванюк В.П., 2010. – 66 с.
 5. Кузьмішина І.І. Методичні рекомендації для проведення лабораторних занять з систематики вищих рослин (відділ Magnoliophyta) для студентів біологічного факультету / [Кузьмішина І.І.. Коцун Л.О., Войтюк В.П., Лісовська Т.П.] –Луцьк: Друк ПП Іванюк В.П., 2010. – 52 с.
 6. Лісовська Т. П. Клітинна біологія. Методичні рекомендації для проведення лабораторних занять для студентів біологічного факультету / Лісовська Т. П. – Луцьк: Друк. ПП Іванюк В.П., 2010. – 35 с.
 7. Коцун Л.О. Вищі рослини. Відділ Magnoliophyta. Методичні рекомендації для проведення лабораторних занять для студентів біологічного факультету / [Коцун Л.О., Кузьмішина І.І., Войтюк В.П., Лісовська Т.П.]. – Луцьк: Друк ПП. Іванюк В.П., 2011. – 52 с.
 8. Лісовська Т. П. Методичні рекомендації до лабораторних занять з курсу «Генетика». Для студентів ІІ курсу біологічного факультету заочної форми навчання / [Лісовська Т. П., Войтюк В. П., Коцун Л. О., Кузьмішина І. І., Кичилюк О. В.]. –Луцьк : Друк ПП Іванюк В. П., 2011. – 32 с.
 9. Голуб В.О. Класифікація вірусів людини і тварин. Навчально-методичні рекомендації до вивчення курсу „Вірусологія” для студентів біологічного факультету / [Голуб В.О., Голуб С.М., Машевська А.С., Голуб О.С.]. – Луцьк: ПП. Іванюк, 2012. – 48 с.
 10. Голуб С.М. Навчально-методичні рекомендації до вивчення курсу „Мікробіологія” для студентів біологічного факультету / Голуб С.М., Голуб О.С., Мельничук Ю.В. – Луцьк: ПП. Іванюк, 2012. – 106 с.
 11. Іванців О.Я. Методика викладання біології. Лабораторний практикум для студентів ІІІ курсу біологічного факультету / Іванців О.Я. – Луцьк: Ред.-видав. відділ „Вежа” ВНУ імені Лесі Українки, 2012. – 36 с.
 12. Лісовська Т.П. Генетика. Контрольні роботи і методичні рекомендації до виконання контрольних робіт для студентів біологічного факультету денної форми навчання / [Лісовська Т.П., Войтюк В.П., Коцун Л.О., Кузьмішина І.І., Кичилюк О.В.]. – Луцьк : Друк ПП. Іванюк В.П., 2012. – 24 с.
 13. Лісовська Т.П. Генетика. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів ІІІ курсу біологічного факультету денної форми навчання / [Лісовська Т.П., Войтюк В.П., Коцун Л.О., Кузьмішина І.І., Кичилюк О.В.]. – Луцьк: Друк ПП. Іванюк В.П., 2012. – 79 с.
 14. Лісовська Т.П. Методичні рекомендації до лабораторних робіт з курсу „Генетика” для студентів біологічного факультету заочної форми навчання / [Лісовська Т.П., Войтюк В.П., Коцун Л.О., Кузьмішина І.І., Кичилюк О.В.]. – Луцьк: Друк ПП. Іванюк В.П., 2012. – 36 с.
 15. Машевська А.С. Фізіологія та біохімія рослин: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт (лабораторний журнал) для студентів ІІІ курсу заочної форми навчання спеціальності „Біологія” біологічного факультету / Машевська А.С., Єрмейчук Т.М. – Луцьк, 2012. – 38 с.
 16. Іванців О.Я. Журнал виробничої педагогічної практики за освітньо-кваліфікаційним рівнем „Бакалавр” (для студентів денної та заочної форм навчання / Іванців О.Я., Машевська А.С. – Луцьк: СНУ імені Лесі Українки, 2013. – 72 с.
 17. Іванців О.Я. Журнал виробничої педагогічної практики за освітньо-кваліфікаційним рівнем „Спеціаліст” / Іванців О.Я., Машевська А.С. – Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2013. – 64с.
 18. Коцун Л.О. Водорості та лишайники. Методичні рекомендації до лабораторних занять для студентів 1 курсу біологічного факультету. 3-ге видання / [Коцун Л.О., Кузьмішина І.І., Войтюк В.П., Лісовська Т.П., Романюк Н.З.]. – Луцьк: Друк ПП Іванюк В.П., 2013. – 76 с.
 19. Коцун Л.О. Мікологія. Методичні рекомендації до лабораторних занять студентів І курсу біологічного факультету / [Коцун Л.О., Кузьмішина І.І., Войтюк В.П., Лісовська Т.П., П.Д. Марченко]. – Луцьк: Друк ПП. Іванюк В.П., 2013. – 31 с.
 20. Машевська А.С. Лісова фітопатологія: термінологічний словник / [Машевська А.С., Голуб В.О., Єрмейчук Т.М.]. – Луцьк, 2013. – 70 с.
 21. Волгін С.О. Методичні рекомендації до лабораторних робіт з анатомії та морфології рослин для студентів І курсу біологічного факультету / [Волгін С.О., Коцун Л.О., Кузьмішина І.І., Єрмейчук Т.М.]. – Луцьк, ПП Іванюк В.П., 2014. – 20 с.
 22. Коцун Л.О. Водорості та лишайники: Методичні рекомендації до лабораторних занять для студентів І курсу біологічного факультету / [Коцун Л.О., Кузьмішина І.І., Войтюк В.П., Лісовська Т.П., Романюк Н.З.]. – Луцьк, ПП Іванюк В.П., 2014. – 68 с
 23. Кузьмішина І.І. Флора і рослинність України. Методичні рекомендації до лабораторних занять для студентів біологічного факультету / [Кузьмішина І.І., Коцун Л.О., Лісовська Т.П., Войтюк В.П., Романюк Н.З.]. – Луцьк, ПП Іванюк В.П., 2014. – 64 с.
 24. Лісовська Т.П. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів ІІІ курсу біологічного факультету денної форми навчання. 2-е видання / Лісовська Т.П., Коцун Л.О., Кузьмішина І.І. – Луцьк: Друк ПП Іванюк., 2014. – 76 с.
 25. Машевська А.С. Фізіологія та біохімія рослин: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт (лабораторний журнал) для студентів ІІІ курсу заочної форми спеціальності „Біологія” біологічного факультету / Машевська А.С., Єрмейчук Т.М.. – Луцьк: Вежа-Друк, 2014. – 40 с.
 26. Машевська А.С. Фізіологія та біохімія рослин: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів денної та заочної форми спеціальності „Біологія” біологічного факультету / Машевська А.С., Єрмейчук Т.М., Голуб В.О.. – Луцьк: Вежа-Друк, 2014. – 78 с.
 27. Кузьмішина І.І. Флора і рослинність України. Методичні рекомендації до лабораторних занять для студентів біологічного факультету / [Кузьмішина І.І., Коцун Л.О., Лісовська Т.П., Войтюк В.П., Романюк Н.З.]. – Луцьк, ПП Іванюк В.П., 2014. – 64 с.
 28. Іванців О.Я. Щоденник виробничої педагогічної практики за освітньо-кваліфікаційним рівнем„Бакалавр” / Іванців О.Я., Машевська А.С. – Луцьк: ПП Іванюк В.П., 2015. – 60с.
 29. Іванців О.Я. Щоденник виробничої педагогічної практики за освітньо-кваліфікаційним рівнем „Спеціаліст” / Іванців О.Я., Машевська А.С. – Луцьк: ПП Іванюк В.П., 2015. – 64с.
 30. Коцун Л.О. Мікологія. Робочий зошит до лабораторних занять для студентів І курсу біологічного факультету / [Коцун Л.О., Кузьмішина І. І., Лісовська Т.П.]. – Луцьк: Друк ПП Іванюк В.П., 2015. – 32 с
 31. Кузьмішина І. Типологія фітоценозів : методичні рекомендації до практичних занять для магістрів біологічного факультету заочної форми навчання / [Кузьмішина І., Коцун Л. ]. – Луцьк: Друк ПП Іванюк В.П., 2015. – 46 с.
 32. Лісовська Т.П. Генетика і селекція рослин: методичні рекомендації до виконання практичних занять для студентів V-го курсу біологічного факультету денної і заочної форми навчання / [ Лісовська Т.П., Кузьмішина І.І., Коцун Л.О.]. – Луцьк: Друк ПП Іванюк В.П., 2015. – 76 с.
 33. Лісовська. Т.П. Цитогенетичні основи розвитку організмів: методичні рекомендації до лабораторних занять для студентів – магістрів V курсу біологічного факультету денної і заочної форми навчання / [Лісовська, Т.П. Л. О. Коцун, І. І. Кузьмішина]. – Луцьк: Друк ПП Іванюк В.П., 2015. – 56 с.
 34. Машевська А.С. Фізіологія та біохімія рослин. Матеріали для опрацювання теми «Водний режим рослин» з курсу «Фізіологія та біохімія рослин» для студентів ІІ та ІІІ курсів денної та заочної форми навчання спеціальності «Біологія» біологічного факультету / Машевська А.С., Єрмейчук Т.М. – Луцьк: ПП Іванюк В.П., 2015. – 40с.
 35. Машевська А. С., Єрмейчук Т. М., Голуб В. О. Фізіологія та біохімія рослин: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів денної та заочної форми спеціальності «Біологія» біологічного факультету / Алла Степанівна Машевська, Тамара Музаффарівна Єрмейчук, Валентина Олександрівна Голуб. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – 64 с.
 36. Голуб С.М., Голуб В.О. Ґрунтознавство з основами рослинництва Навчально-методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з курсу „Грунтознавство з основами рослинництва” для студентів біологічного факультету. – Луцьк: Вежа-Друк, 2015. – 82 с.
 37. Голуб С.М., Голуб В.О., Соколова О.С.Мікробіологія Навчально-методичні рекомендації до вивчення курсу „Мікробіологія” для студентів біологічного факультету. – Луцьк: Вежа-Друк, 2015. – 100 с.
 38. Голуб В.О., Машевська А.С.,Соколова О.С. Класифікація вірусів людини і тварин. Навчально-методичні рекомендації до вивчення курсу „Вірусологія” для студентів біологічного факультету. – Луцьк: Вужа-Друк, 2015. – 52 с.
 39. Коцун Л., Кузьмішина І. Робочий зошит з ботаніки для студентів І курсу біологічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” на базі молодшого спеціаліста для проведення лабораторних робіт з курсу „Ботаніка”. – Луцьк: Друк ПП Іванюк В.П., 2015. – 38 с.
 40. Кузьмішина І. І. Флора і рослинність України. Курс лекцій / Кузьмішина І. І. – Луцьк: Друк ПП Іванюк В. П., 2016. – 152 с.
 41. Коцун Л.О., Кузьмішина І.І. Альгологія: методичні рекомендації до лабораторних занять для студентів І курсу біологічного факультету / Л.О. Коцун, І.І. Кузьмішина – Луцьк : Вежа-Друк, 2016. 60 с.
 42. Голуб С.М., Голуб В.О.Лісова фітопатологія / Навчально-методичні рекомендації до вивчення курсу „ Лісова фітопатологія ” для студентів біологічного факультету. – Луцьк: ПП Іванюк В.П., 2016. – 104 с.
 43. Голуб В.О., Голуб С.М.Радіоекологія фітоценозів / Навчально-методичні рекомендації до вивчення курсу „Радіоекологія фітоценозів” для студентів біологічного факультету. – Луцьк: ПП Іванюк В.П., 2016. – 60 с.
 44. Шевчук М.Й., Волгін С.О., Лісовська Т.П. Войтюк В.П., Кузьмішина І.І., Коцун Л.О. Курсова та кваліфікаційні роботи освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакалавр”, „Спеціаліст”, „Магістр”. Методичні рекомендації до написання та оформлення. Для студентів біологічного факультету, які спеціалізуються на кафедрі ботаніки. Вид 2-е, доповнене. – Луцьк: ПП. Іванюк В. П., 2016. – 60 с.
 45. Лісовська Т. П. Генетика методичні рекомендації до лабораторних занять для студентів біологічного факультету заочної форми навчанняю Вид. 3-є, доповнене. Луцьк: Друк ПП Іванюк В.П., 2016. – 52 с.
 46. Лісовська Т. П. Генетика: Контрольні роботи і методичні рекомендації до виконання контрольних робіт для студентів ІІ курсу біологічного факультету заочної форми навчання. Вид. 3-є, доповнене. – Луцьк: Друк ПП Іванюк В.П., 2016. –28 с.
 47. Лісовська Т. П. Генетика: Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів ІІІ курсу біологічного факультету денної форми навчання. 3-е видання. – Луцьк: Друк ПП Іванюк В.П., 2016. –80 с.