Спеціальної та інклюзивної освіти.

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Історична довідка

Рік заснування: 2019 Історична довідка: кафедра спеціальної та інклюзивної освіти створена відповідно до наказу ректора № 122-К/В від 29 серпня 2019 року шляхом перейменування кафедри філології та методики початкової освіти факультету педагогічної освіти та соціальної роботи. Кафедра є науково-методичним центром підготовки висококваліфікованих фахівців спеціальної та інклюзивної освіти у Волинській області, що забезпечує підготовку за першим (бакалаврським) і другим (магістерським) рівнем спеціальності 016 «Спеціальна освіта». Очолює кафедру доктор педагогічних наук, професор Кузава Ірина Борисівна, завідувач науково-дослідної лабораторії спеціальної та інклюзивної освіти; відповідальний секретар збірника наукових праць «Педагогічний часопис Волині», член редколегії наукового журналу «Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія «Педагогічні науки».

 • Професорсько-викладацький склад:

12 викладачів, з них 1 доктор наук, професорів, 7 кандидатів наук, доцентів (2 – за сумісництвом), 1 кандидат наук, старший викладач, 1 – асистент, 2 старших викладачів, без наукового ступеня (на умовах погодинної оплати).

 • Напрям наукових досліджень:

ПРОБЛЕМИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТА ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ У ВІТЧИЗНЯНОМУ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ КОНТЕКСТІ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ (державний реєстраційний номер 0120U105375)[[1]]

Науково-дослідна лабораторія спеціальної та інклюзивної освіти

Склад кафедри:

 1. Кузава Ірина Борисівна - завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор
 2. Брушневська Ірина Миколаївна - кандидат педагогічних наук, старший викладач
 3. Карабанова Надія Семенівна - кандидат педагогічних наук, доцент
 4. Мацюк Зоряна Сергіївна - кандидат філологічних наук, доцент
 5. Гац Георгій Опанасович - кандидат педагогічних наук, доцент
 6. Сергеєва Валентина Федорівна - кандидат педагогічних наук, доцент
 7. Сидорук Ірина Ігорівна - доктор педагогічних наук, доцент
 8. Стасюк Людмила Павлівна - кандидат педагогічних наук, доцент

Дисципліни, викладання яких забезпечує кафедра:

Викладач - Кузава Ірина Борисівна

 1. Основи інклюзивної освіти
 2. Корекційна робота з дітьми із затримкою психічного розвитку
 3. Основи музичного виховання зі спеціальними методиками
 4. Спеціальна педагогіка з методикою викладання в ЗВО
 5. Організація інклюзивної освіти

Викладач - Брушневська Ірина Миколаївна

 1. Теорія та історія корекційної педагогіки
 2. Основи дефектології та логопедії
 3. Спеціальна методика розвитку мови та мовлення
 4. Діагностика та відбір дітей логопатів у спеціальні заклади (групи)
 5. Теорія і методика навчання та виховання дітей з інтелектуальними порушеннями

Викладач - Гац Георгій Опанасович

 1. Основи науково-педагогічних досліджень
 2. Психолого-педагогічна діагностика та відбір дітей у спеціальні заклади
 3. Основи дошкільної корекційної педагогіки
 4. Методика педагогічно-корекційного тренінгу

Викладач - Сергеєва Валентина Федорівна

 1. Інклюзивна освіта дітей дошкільного віку
 2. Теорія та історія корекційної педагогіки
 3. Методичне забезпечення корекційної освіти
 4. Організація та управління корекційно-реабілітаційною діяльність
 5. Основи педагогічної майстерності

Викладач - Стасюк Людмила Павлівна

 1. Інклюзивна освіта в початковій школі
 2. Основи екології та природознавства зі спеціальними методиками
 3. Професійна адаптація спеціального педагога
 4. Інноваційна діяльність організатора спеціальної освіти
 5. Спеціальні методики навчання природознавчої освітньої галузі

Основні напрямки наукового дослідження:

Наукова проблематика кафедри: «Інноваційні технології організації спеціальної та інклюзивної освіти в контексті розвитку суспільства». Індивідуальні наукові дослідження здійснюються за такими напрямами: «Організація психолого-педагогічного супроводу дітей з ООП в умовах інклюзії» (проф. Кузава І.Б.; «Сучасні тенденції корекційно-логопедичної роботи серед дітей, що мають порушення мовлення» (ст.викл. Брушневська І.М.); «Співпраця педагогів і батьків в інклюзивному навчально-виховному процесі» (доц. Гац Г.О.); «Нормативно-правова база інклюзивної освіти: аналіз українського законодавства» (доц. Сергеєва В.Ф.); «Попередження конфліктології в студентському середовищі» (доц. Стасюк Л.П.). Кафедра інклюзивної та спеціальної освіти здійснює значну науково-педагогічну, методичну та просвітницьку діяльність. Викладачі беруть участь у всеукраїнських та міжнародних науково-теоретичних та науково-практичних конференціях, науково-методичних семінарах тощо.

Основні навчально-методичні та наукові праці викладачів:

Ірина Кузава

 • Інтегрований підхід до інклюзивної освіти осіб із порушеннями зору: [Текст] : монографія / [колектив авторів: І. Б. Кузава, Н. А. Савчук, Ю. П. Симончук, Л. П. Стасюк, В. В. Терпелюк, Ю. Й. Тулашвілі; за заг. ред. Ю. Й. Тулашвілі]. – Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2019. – 344с.
 • Peculiarities of Implementing Inclusive Education in Ukraine/ KuzavaI., Stasiuk L., Savchenko N. // Наука і освіта. – 2017. – №12. – С. 85-90. (Web of Science).
 • Авторская концепция дошкольного инклюзивного образования воспитанников с нарушениями психофизического развития / И. Кузава // Международный научный журнал (International scientific journal). – 2016. – № 6. – Т.3. – С.55-59.
 • Психолого-педагогічне керівництво процесом музичного сприймання у студентів мистецьких спеціальностей // Педагогічний часопис Волині. – 2018. – №4 (11).
 • Формування та розвиток креативності студентів у процесі фахової підготовки у вищих навчальних закладах // Педагогічний часопис Волині. – 2018. – №2 (9). – С. 109-113.
 • Особливості використання прийомів і методів для розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку / І. Кузава, Д. Лебеденко // Педагогічний часопис Волині, 2018. – №4(11). – с. 112-116.
 • Спектр аутизму: особливості і проблеми психологічної допомоги учням спеціальної школи / І. Кузава, Л. Нечипорук // Педагогічний часопис Волині. – 2017. – №2 (5). – С. 136-142.
 • Підготовка педагогічних кадрів у СНУ імені Лесі Українки до роботи у форматі спеціальної та інклюзивної освіти : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми педагогічної освіти: європейський і національний вимір» (31.05.-01.06.2018, Луцьк-Світязь)
 • Вплив мистецтва на гармонійний розвиток дитини дошкільного віку // Сучасний вимір психології та педагогіки: зб.наук.робіт учасників Міжнародної наук.—практ.конференції (Львів, 26-27 травня 2017. — Львів, ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2017. - С. 42-45.
 • Загальні вимоги щодо організації та змісту корекційно-педагогічного процесу та «Сучасна практика організації спеціальної дошкільної освіти» / І.Б. Кузава // Основи дошкільної корекційної педагогіки [Текст] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (спец. «Дошкільна освіта», «Корекційна освіта») / І.Б. Кузава, В.Ф. Сергеєва. – Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2013. – C. 36-80.

Ірина Брушневська

 1. Дослідження стану сформованості процесів пам’яті у дітей п’ятого року життя із загальним недорозвитком мовлення [Текст] / І.М. Брушневська // Педагогічний процес: теорія і практика. 2017. –. № 3 (58). – С. 100-106.
 2. Формування комунікативного компонента мовленнєвої діяльності дітей п’ятого року життя із загальним недорозвитком мовлення [Текст] / І.М. Брушневська, Ю.В. Рібцун // Педагогічний часопис Волині. – Луцьк. – 2016. – № 2 (3). – С. 109 - 114.
 3. Дослідження сформованості пізнавальних процесів у дітей п’ятого року життя із ЗНМ [Текст] / І. М. Брушневська // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – Луцьк. – 2017. – № 1 (350). – С. 122-129.
 4. Дослідження стану сформованості лексики у дітей п’ятого року життя із загальним недорозвитком мовлення [Текст] / І. М. Брушневська // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки / за ред. проф. Т. Степанової. № 3 (58). Миколаїв: МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2017. С. 39-45.
 5. Особливості розвитку розуміння мовлення у дітей із загальним недорозвитком мовлення [Текст] / І.М. Брушневська // Modern methods, innovations and operational experience in the field of psychology and pedagogics : Conference proceedings, October 20-21, 2017. Lublin. С. 98-101.
 6. Організаційно-педагогічні умови формування комунікативного компонента мовленнєвої діяльності дітей п’ятого року життя із загальним недорозвитком мовлення [Текст] / І.М. Брушневська // Психологія і педагогіка на сучасному етапі розвитку наук: актуальні питання теорії і практики: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 15-16 грудня 2017 р. Одеса, 2017. С. 58-61.
 7. Корекційно-дидактичні умови формування комунікативного компонента мовленнєвої діяльності дітей п’ятого року життя із загальним недорозвитком мовлення [Текст] / І.М. Брушневська // Сучасні проблеми та перспективи розвитку психології і педагогіки: матеріали міжнар. наук. конф., м. Київ, 1-2 грудн. 2017р. Київ, 2017. С. 152-155.
 8. Розвиток мовлення дітей старшого дошкільного віку з фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення засобами ейдетики. Запоріжжя:ТОВ «ЛІПС»ЛТД.- 2014р.- 102с.

Георгій Гац

 1. Музичне виховання як невід’ємний чинник гармонійного розвитку дітей дошкільного віку [Текст] / Г.О. Гац // Педагогічний часопис Волині. – Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2017. – № 2(5). – С. 21-26.
 2. Педагогічна діагностика в системі фізичного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів : Колективна монографія / [ Н.О. Бєлікова, Г.О. Гац, С.П. Козібродський та інш.]; наук.ред. й упорядник проф. А.В. Цьось. – Луцьк : Вежа - Друк, 2015. – 240 с.
 3. Використання рухливих ігор у роботі з дітьми дошкільного віку [Текст] / Г.О. Гац // Зб. наук. праць І Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми педагогічної освіти : європейський і національний вимір». – Луцьк, 2016. – С. 88-92.
 4. Педагогічна діагностика в системі фізичного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів : Колективна монографія / [Н.О. Бєлікова, Г.О. Гац, С.П. Козібродський та інш.]; наук.ред. й упорядник проф. А.В. Цьось. – Луцьк : Вежа – Друк, 2015. – 240 с.
 5. Формування духовних цінностей дітей старшого дошкільного віку в пізнавальній діяльності : Колективна монографія / М. Адамович, В. Бенедюк, Ю. Візнюк, Г. Гац, та інш. [Наукова редакція : М. Лєдзінська, І. Філіпова].– Луцьк : СПД Гадяк Жанна Володимирівна Друкарня «Волиньколіграф». – 2018. – 211/11,1 д.а. – (авторські – С.76-83/0,4 друк.арк.)

Валентина Сергеєва

 1. Питання теоретичної й практичної професійної підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів [Текст] / В.Ф. Сергеєва // «Підготовка конкурентноздатного фахівця дошкільної та початкової освіти: реалії й перспективи»: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Луцьк, 25-26 червня 2015 р.). / За заг. ред. проф. Пріми Р.М. – Луцьк: ПП Іванюк В.П., 2015. – С. 118-122.
 2. Спілкування у дошкільному віці та особливості його розвитку у дітей з інтелектуальними порушеннями [Текст] /В.Ф. Сергеєва // Педагогічний часопис Волині. - № 1. (2) – 2015. - Луцьк: ПП Іванюк В.П., 2016. - С.123-129.
 3. Імітаційні ігрові методи активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів – майбутніх педагогів / В.Ф. Сергеєва // ISBN 9787637903249 International scientifik-praktikal congress of teachers and psychologists «The generation of scientific ideas», the 17-18th of Februaru, 2015, Geneva (Switzerland). – C. 21-25.
 4. Загальні тенденції актуалізації дошкільного виховання в Україні на межі ХІХ-ХХ століть [Текст] / В. Ф. Сергеєва / Педагогічний часопис Волині: науковий журнал. – Луцьк: СНУ імені Лесі Українки, 2017. – № 1 (4). – С. 26-34.
 5. Виховний потенціал педагогічного спілкування у взаємодії з дітьми дошкільного віку: теоретичний аспект [Текст] / В.Ф. Сергеєва // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Вип. 37-1, Том VІ (74); Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: Гнозис, 2017. – С. 567-576.
 6. Формування ергономічної компетентності у майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів у процесі професійної підготовки [Текст] /В.Ф. Сергеєва // Педагогічний часопис Волині : науковий журнал. – Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2018. - № 1.
 7. Управлінська діяльність в системі «заклад дошкільної освіти [Текст] / В.Ф. Сергеєва // Зб. наук. праць 18-ї Всеукраїнської практично-пізнавальної конференції «Наукова думка сучасності і майбутнього», 2018.

Людмила Стасюк

 1. Теоретичні аспекти розвитку дітей дошкільного віку з особливими потребами [Текст] / Л.П. Стасюк // Педагогічний часопис Волині. – №1.– 2015. – С. 75-80.
 2. Технологія формування здорової особистості дитини дошкільного віку у взаємодії дошкільного навчального закладу та сім’ї: вимога часу [Текст] / Л.П. Стасюк // Педагогічний часопис Волині. – № 2. – 2015. – С. 77 - 83.
 3. В.О. Сухомлинський про етичну роль оцінювання знань школярів [Текст] / Л. П. Стасюк // KELM. Fundacia «Oswiata I Nauka Bez Granic PRO FUTURO», № 1 (13). – 2016. – Lodz. – С. 188 - 195.
 4. Аналіз проблем сімей, які виховують дитину з вадою слуху / [Текст] / Л. Стасюк, М. Слюсар // Педагогічний часопис Волині. – 2017. – №2(5). – 149 - 155.
 5. Інклюзивна освіта в загальноосвітній школі / Л.П. Стасюк // Напрями та перспективи інклюзивної освіти людей із порушеннями зору в українському освітньому просторі [Текст]: монографія / [колектив авторів: І.Б. Кузава, Н.А. Савчук, Ю.П. Симончук, Л.П. Стасюк, С.І. Терпелюк, Ю.Й. Тулашвілі; за заг. ред. Ю.Й. Тулашвілі]. – Луцьк: ПП Іванюк В.П., 2014. – С. 151–165.
 6. Готовність дитини до школи [Текст] / Л. Стасюк, Л. Добринюк // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Сер.: Педагогічні науки. – № 1 (350). – 2017 – С. 49-56.
 7. Інтегрований підхід до інклюзивної освіти осіб із порушеннями зору: [Текст] : монографія / [колектив авторів: І. Б. Кузава, Н. А. Савчук, Ю. П. Симончук, Л. П. Стасюк, В. В. Терпелюк, Ю. Й. Тулашвілі; за заг. ред. Ю. Й. Тулашвілі]. – Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2019. – 344с.

Напрями підготовки/спеціальності фахівців, яких готує кафедра:

 • Кафедра здійснює підготовку студентів денної форми навчання спеціальності 016 «Спеціальна освіта» за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) освітніми ступенями.
 • Бакалавр спеціальної освіти отримає кваліфікацію: бакалавр спеціальної освіти зі спеціалізації «Олігофренопедагогіка».
 • Бакалавр спеціальної освіти зможе працювати на посаді: корекційний психопедагог (олігофренопедагог) спеціальних закладів освіти; вчитель-дефектолог навчально-реабілітаційного центру (НРЦ) для дітей з інтелектуальними порушеннями; вчитель-логопед; вихователь спеціальних та інклюзивних груп (класів); вчитель початкових класів для дітей із порушеннями інтелектуального розвитку; асистент вчителя (вихователя) закладів освіти з інклюзивним та інтегрованим навчанням; асистент вчителя з корекційної освіти, асистент вчителя-логопеда, асистент вчителя-дефектолога, асистент вихователя соціального по роботі з дітьми-інвалідами.
 • Магістр спеціальної освіти отримає кваліфікацію: магістр спеціальної освіти, вчитель-дефектолог, олігофренопедагог, вчитель-логопед.
 • Магістр спеціальної освіти зможе працювати на посаді: корекційний психопедагог (олігофренопедагог) спеціальних закладів освіти; вчитель-дефектолог (дітей з інтелектуальними порушеннями); вчитель-логопед; вихователь спеціальних та інклюзивних груп (класів); вчитель початкових класів для дітей із порушеннями інтелектуального розвитку; вихователь закладів освіти з інклюзивним та інтегрованим навчанням.
 • Крім того, кафедра забезпечує викладання навчальних дисциплін на денній та заочній формах навчання освітніх ступенів «Бакалавр», «Магістр» за спеціальностями: 012 «Дошкільна освіта», 013 «Початкова освіта».

Співпраця кафедри

Кафедра підтримує наукові зв’язки з кафедрами: Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, Білоруського державного педагогічного університету імені Максима Танка, а також співпрацює з Брестським обласним ЦКРОіР, Волинським інститутом післядипломної педагогічної освіти, Луцьким педагогічним коледжем та інших. Постійна робота над підвищенням науково-професійного рівня, творчий пошук, впровадження педагогічних інновацій забезпечує високий рівень підготовки бакалаврів та магістрів спеціальної освіти.

Контакти:

 • 43021, м. Луцьк, вул. Винниченка, 30, каб. В-204
 • +38(0332)244287
 • е–mail: Kuzava.Irina@eenu.edu.ua