Кафедра туризму та готельного господарства

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук
Кафедра туризму та готельного господарства працює на географічному факультеті Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
Лого кафедри23.png

Про кафедру

Рік заснування кафедри: 2008

26 червня 2008 року вчена рада Волинського національного університету імені Лесі Українки ухвалила рішення про створення кафедри туризму. З 2010 року кафедру туризму перейменовано на кафедру туризму та готельного господарства (наказ № 154-К/В від 01.11.2010 р.).

За період свого існування кафедра стала важливим у регіоні осередком підготовки фахівців для сфери обслуговування. Підготовка студентів на кафедрі проводиться відповідно до концепції ступеневої підготовки фахівців з вищої освіти, освітньо-кваліфікаційних характеристик, освітньо-професійних програм та навчальних планів за спеціальностями 242 «Туризм» та 241 «Готельно-ресторанна справа» галузі знань «Сфера обслуговування» освітніх рівнів „Бакалавр” і „Магістр”.

Студенти мають можливість безкоштовно навчатись за програмою „Подвійний диплом” згідно домовленостей між Східноєвропейським національним університетом імені Лесі Українки та Природничо-гуманітарним університетом імені Яна Длугоша в Ченстохові (Республіка Польща) за спеціальністю 242 „Туризм” (з 2018 р.) та 241 „Готельно-ресторанна справа” (з 2020 р.).

Створений Навчально-науково-виробничий комплекс при Волинському національному університеті імені Лесі Українки у складі: Волинський національний університет імені Лесі Українки та Відокремлений структурний підрозділ Коледж технологій, бізнесу та права Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Це сприяє ефективному використання матеріально-технічної бази учасників комплексу, науково-педагогічних кадрів, набуттю студентами спеціальних професійних компетенцій, належній підготовки фахівців за спеціальностями 241 «Готельно-ресторанна справа» і 242 «Туризм» галузі знань 24 «Сфера обслуговування», виконанню Галузевого стандарту вищої освіти України. Функціонує навчальна лабораторія організації готельного та ресторанного обслуговування «Світлиця» (завідувач – Пасічник М. П.). Важливе значення для практичної підготовки є функціонування навчально-виробничого комплексу "Гарт" у складі кафедри туризму та готельного господарства та база практик на озері Світязь.

Завданням кафедри є підготовка кваліфікованих кадрів, спроможних забезпечити туристичний та готельно-ресторанний бізнес, сприяти більш ефективному використанню людських ресурсів у рекреаційно-туристичному та готельно-ресторанному господарстві, підвищенню їх професійної та соціальної мобільності, здатності забезпечити структурну та технологічну перебудову галузі, формування творчої, соціально активної, духовно багатої особистості з урахуванням її інтересів, потреб і запитів суспільства та держави. Кафедра туризму та готельного господарства ставить за мету підготовку для сфери обслуговування спеціалістів нової формації, які поєднують глибокі теоретичні знання з практичними навичками ефективної роботи в складному і динамічному конкурентному середовищі. Завдання колективу – удосконалення методичного забезпечення навчального процесу відповідно до стандартів Європейського освітнього простору і налагодження наукових і освітніх міжнародних контактів.

Пріоритетним напрямком науково-дослідної роботи кафедри туризму та готельного господарства є рекреаційно-туристична проблематика. Працівники кафедри залучені до виконання наукових тем, програм, присвячених вивченню природно-ресурсного потенціалу, рекреації і туризму, готельної і ресторанної справи в Північно-Західному регіоні України, обґрунтуванню функціональної і територіальної структури рекреаційно-туристичного комплексу, вирішенню актуальних завдань ринкової перебудови галузі та рекреаційного природокористування, обґрунтуванню конструктивно-географічних основ збалансованого розвитку рекреації на Волині і раціональному управлінню туристсько-рекреаційним процесом.

Базовими напрямами наукових досліджень працівників кафедри виступають: розробка концепцій і програм розвитку функціональної і територіальної структури рекреаційно-туристського комплексу Волинського регіону; експертиза проектів туристсько-рекреаційного освоєння регіону; розробка нових туристських маршрутів; обґрунтування системи раціонального рекреаційного природокористування, здійснення рекреаційного моніторингу і оцінки еколого-рекреаційної ситуації; робота з координації та розвитку оздоровчого, спортивного, пізнавального, екстремального, екологічного та інших видів туризму.

За роки існування кафедри захищені (одна докторська (Ільїн Л. В.) та чотири кандидатські (Каліновський Д. І., Гринасюк А. Р., Безсмертнюк Т. П., Громик О. М.) дисертації. До науково-дослідної роботи активно залучаються студенти, висвітлюючи результати власних досліджень у наукових публікаціях, приймаючи участь в олімпіадах та конкурсах студентських наукових робіт.

На кафедрі працюють навчальні гуртки і проблемні групи рекреаційно-туристичного спрямування. У 2007 р. створений туристський клуб «Меридіан» (керівник – Гринасюк А. Р.) з метою розвитку туризму серед студентів та набуття практичного досвіду, популяризації здорового способу життя, сприяння змістовному дозвіллю, екологічному та патріотичному вихованню, всебічному гармонійному розвитку. Гуртківці приймають участь у міжнародних і всеукраїнських туристичних конференціях, салонах і виставках, змаганнях і конкурсах.

Під час навчальних природничо-наукових, професійно-орієнтованих та виробничих практик студенти знайомляться з найрозвиненішими рекреаційно-туристськими регіонами України та зарубіжних країн. Студенти проходять практику на базі підприємств, установ та організацій туристичної та готельно-ресторанної галузі міста Луцька, Волинської області. Згідно угод виробничі практики проходять в Туреччині (туристські фірми "ANEKS TOUR", "CALYPSOTOUR"), Болгарії (кадрова компанія "STAFFORENT"), Польщі. При проходженні виробничих практик студенти виконують професійні обов’язки менеджерів, маркетологів, адміністраторів готелів, інструкторів, екскурсоводів, аніматорів, гідів-перекладачів.

У перспективі діяльності кафедри туризму та готельного господарства географічного факультету Волинського національного університету імені Лесі Українки – збільшення наукового потенціалу, поглиблення розпочатих напрямів теоретико-методологічних досліджень і вибір нових, підготовка підручників, посібників, монографій, методичних рекомендацій, впровадження сучасних інформаційних технологій в освітній процес, розширення співпраці з осередками професійної освіти, обмін науковим і навчально-методичним досвідом, організація спільних конференцій, семінарів, що інтегрують наукову, методичну та освітню діяльність в Україні в галузі туризму та готельно-ресторанного господарства.

Завідувач кафедри туризму та готельного господарства:

доктор географічних наук, проф. Ільїн Леонід Володимирович


Професорсько-викладацький склад кафедри

Ільїн Леонід Володимирович, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри

Громко Лілія Сергіївна, кандидат економічних наук, доцент

Єрко Ірина Володимирівна, кандидат географічних наук, доцент

Ільїна Ольга Вікторівна, кандидат географічних наук, доцент

Лисюк Тетяна Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент

Терещук Оксана Степанівна, кандидат географічних наук, доцент

Безсмертнюк Тарас Петрович, кандидат географічних наук, старший викладач

Гринасюк Анастасія Русланівна, кандидат географічних наук, старший викладач

Пасічник Михайло Петрович, асистент

Голод Олена Миколаївна, старший лаборант

Пріоритетні напрямки наукового дослідження

  1. Розробка концепцій і програм розвитку функціональної і територіальної структури рекреаційно-туристського комплексу Волинського регіону
  2. Експертиза проектів туристсько-рекреаційного освоєння регіону
  3. Розробка нових туристських маршрутів
  4. Обґрунтування системи раціонального рекреаційного природокористування, здійснення рекреаційного моніторингу і оцінки еколого-рекреаційної ситуації
  5. Робота з координації та розвитку оздоровчого, спортивного, пізнавального, екстремального, екологічного та інших видів туризму

Основні навчально-методичні та наукові праці викладачів

Ільїн Л.В. „Лімнокомплекси Українського Полісся: Монографія: У 2-х т. Т. 1: Природничо-географічні основи дослідження та регіональні закономірності” (Луцьк, 2009), Ільїн Л.В. „Лімнокомплекси Українського Полісся: Монографія: У 2-х т. Т. 2: Регіональні особливості та оптимзація” (Луцьк, 2009), Ільїн Л.В. „Озера Волині: Лімнолого-географічна характеристика: Монографія” (Луцьк, 2000), Ільїн Л.В. „Заказник „Любче”: природні умови, біорізноманітність, збереження і управління: Монографія” (Київ, 2001), Ільїн Л.В. „Озера України: Довідник” (Львів,1998), Ільїн Л.В. „Озерознавство: Українсько-російський словник. Поняття і терміни” (Луцьк, 2001), Ильин Л.В. „Озёроведение: Украинско-русско-английский словарь” (Минск, 2002), Ільїн Л.В. „Болотний фонд Волинської області” (Луцьк, 2003), Ільїн Л.В. „Український словник-довідник з екології: словник, довідкові матеріали” (Луцьк, 2001), Ільїн Л.В. „Загальне землезнавство: Навчальний посібник” (Тернопіль, 1997), Ільїн Л.В. „Загальне землезнавство: Підручник” (Луцьк, 2017), Ільїн Л.В. „Основи екологічних знань. Словник-довідник: Навчальний посібник” (Рівне, 1993), Ільїн Л.В. „Охорона та використання природних ресурсів України” (Рівне, 1994), Терещук О.С. „Геоекологія Нововолинського гірничопромислового району: Монографія” (Луцьк, 2009), Лисюк Т.В. Реклама в туризмі: Навчальний посібник (Луцьк, 2010), Лисюк Т.В. Організація туристичних подорожей: Методичні вказівки до курсу (Луцьк, 2013), Ільїна О.В. „Організація рекреаційних послуг: Навчальний посібник” (Луцьк, 2017), Ільїна О.В. „Болотні геокомплекси Волині: Монографія” (Львів, 2009), Ільїна О.В. „Болота Волинської області: Довідник” (Луцьк, 2009), Ільїна О.В. „Туризм. Рекреаційна географія: Поняття і терміни” (Луцьк, 2005, 2009), Єрко І.В. Суспільно-географічне дослідження туристичної інфраструктури Волинської області: Монографія (Луцьк, 2014), Єрко І.В. Туристично-рекреаційний комплекс Волинської області: передумови розвитку (Луцьк, 2014), Єрко І.В. Стандартизація, сертифікація та метрологія: Методичні вказівки до курсу (Луцьк, 2014).

Cпеціальності

Освітній ступінь «Бакалавр»:
242 „Туризм”
Кваліфікації “Бакалавр з туризму, фахівець з туристичного обслуговування, екскурсовод”, спеціалізації: “Міжнародний туризм”; “Зелений (сільський) туризм”.

241 „Готельно-ресторанна справа”
Кваліфікації “Бакалавр з готельно-ресторанної справи, фахівець з готельного обслуговування, фахівець з спеціалізованого обслуговування”, спеціалізації “Організація готельної та ресторанної справи”, “Менеджмент готельного господарства і туризму”

Освітній ступінь «Магістр»:

242 „Туризм”

Кваліфікації „Магістр з туризмознавства, туризмознавець, екскурсознавець, науковий співробітник (туризмологія, екскурсознавство)”, спеціалізації: “Міжнародний туризм”; “Зелений (сільський) туризм”.

241 „Готельно-ресторанна справа
Кваліфікації „Магістр з готельної і ресторанної справи, професіонал із готельної та ресторанної справи, фахівець з готельної справи, фахівець із ресторанної справи, науковий співробітник”, спеціалізації “Організація готельної та ресторанної справи”, “Менеджмент готельного господарства і туризму”

Освітня діяльність кафедри

Метою освіти на кафедрі є формування системи підготовки кваліфікованих працівників, спроможної забезпечити туристичну галузь фахівцями належного освітньо-кваліфікаційного рівня, сприяти більш ефективному використанню людських ресурсів у рекреаційно-туристичному та готельно-ресторанному господарстві, підвищенню їх професійної та соціальної мобільності, здатності забезпечити структурну та технологічну перебудову галузі, формування творчої, соціально активної, духовно багатої особистості з урахуванням її інтересів, потреб і запитів суспільства та держави.

Кафедра туризму та готельного господарства ставить за мету творчий розвиток нагромадженого науково-методичного потенціалу і підготовку для сфери обслуговування спеціалістів нової формації, які поєднують глибокі теоретичні знання з практичними навичками ефективної роботи в складному і динамічному конкурентному середовищі. Завдання колективу – удосконалення методичного забезпечення навчального процесу відповідно до стандартів Європейського освітнього простору і налагодження наукових і освітніх міжнародних контактів.

Рекреаційно-туристична проблематика є пріоритетним напрямком науково-дослідної роботи кафедри туризму та готельного господарства. Працівники кафедри залучені до виконання держбюджетних та госпдоговірних тем, програм, присвячених вивченню природно-ресурсного потенціалу, рекреації і туризму, готельної і ресторанної справи в Північно-Західному регіоні України, обґрунтуванню функціональної і територіальної структури рекреаційно-туристичного комплексу, вирішенню актуальних завдань ринкової перебудови галузі та рекреаційного природокористування, обґрунтуванню конструктивно-географічних основ збалансованого розвитку рекреації на Волині і раціональному управлінню туристсько-рекреаційним процесом.

У 2007 р. створений туристичний клуб „Меридіан” з метою розвитку туризму серед студентів та набуття практичного досвіду організації подорожей, популяризації здорового способу життя, сприяння змістовному дозвіллю, екологічному та патріотичному вихованню, всебічному гармонійному розвитку та інших напрямів діяльності. Під час походів та екскурсій студенти знайомляться з рекреаційно-туристськими регіонами України та зарубіжними країнами. Гуртківці приймають участь у спортивних походах, міжнародних і всеукраїнських туристичних конференціях, салонах і виставках, змаганнях і конкурсах.

Під час навчальних природничо-наукових та професійно-орієнтованих та виробничих практик студенти знайомляться з найрозвиненішими рекреаційно-туристськими регіонами України та зарубіжних країн. Згідно угод виробничі практики проходять в Туреччині (туристські фірми, „ANEKS TOUR”, „CALYPSOTOUR”), Греції (кадрова готельна агенція „JOB TRUST”) та ін.

При проходженні виробничих практик студенти виконують професійні обов’язки менеджерів, маркетологів, адміністраторів готелів, інструкторів, екскурсоводів, аніматорів, гідів-перекладачів, аналітиків та ін. на підприємствах туристсько-рекреаційного комплексу Західного регіону України та зарубіжних країн, в тому числі в санаторно-курортних закладах, туристичних і готельних комплексах, бюро подорожей і екскурсій, рекламно-інформаційних центрах, курортних і туристських асоціаціях, закладах харчування.

Силабуси

Основи туризмознавства [1]

Аналіз діяльності підприємств туризму [2]

Основи наукових досліджень [3]

Методологія та організація наукових досліджень в галузі [4]

Туристичні ресурси України [5]

Історія туризму в системі гостинності [6]

Географія туризму [7]