Кафедра туризму та готельного господарства

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук

Кафедра туризму та готельного господарства працює на географічному факультеті Волинського національного університету імені Лесі Українки

43025, м. Луцьк, вул. Потапова, 9, каб. 608 (корпус С), E-mail: ktgg@vnu.edu.ua

Логоти кафедри ВНУ.png
Лого спец тур, гот.jpg

Сторінка кафедри у Facebook[1]


Про кафедру

Рік заснування кафедри: 2008

26 червня 2008 року вчена рада Волинського національного університету імені Лесі Українки ухвалила рішення про створення кафедри туризму. З 2010 року кафедру туризму перейменовано на кафедру туризму та готельного господарства (наказ № 154-К/В від 01.11.2010 р.).

За період свого існування кафедра стала важливим у регіоні осередком підготовки фахівців для сфери обслуговування. Підготовка студентів на кафедрі проводиться відповідно до концепції ступеневої підготовки фахівців з вищої освіти, освітньо-кваліфікаційних характеристик, освітньо-професійних програм та навчальних планів за спеціальностями 242 «Туризм» та 241 «Готельно-ресторанна справа» галузі знань «Сфера обслуговування» освітніх рівнів „Бакалавр” і „Магістр”.

Студенти мають можливість безкоштовно навчатись за програмою „Подвійний диплом” згідно домовленостей між Східноєвропейським національним університетом імені Лесі Українки та Природничо-гуманітарним університетом імені Яна Длугоша в Ченстохові (Республіка Польща) за спеціальністю 242 „Туризм” (з 2018 р.) та 241 „Готельно-ресторанна справа” (з 2020 р.).

Створений Навчально-науково-виробничий комплекс при Волинському національному університеті імені Лесі Українки у складі: Волинський національний університет імені Лесі Українки та Відокремлений структурний підрозділ Фаховий коледж технологій, бізнесу та права Волинського національного університету імені Лесі Українки. Це сприяє ефективному використання матеріально-технічної бази учасників комплексу, науково-педагогічних кадрів, набуттю студентами спеціальних професійних компетенцій, належній підготовки фахівців за спеціальностями 241 «Готельно-ресторанна справа» і 242 «Туризм» галузі знань 24 «Сфера обслуговування», виконанню Галузевого стандарту вищої освіти України. Функціонує навчальна лабораторія організації готельного та ресторанного обслуговування «Світлиця» (завідувач – Пасічник М. П.). Важливе значення для практичної підготовки є функціонування навчально-виробничого комплексу "Гарт" у складі кафедри туризму та готельного господарства та база практик на озері Світязь.

Завданням кафедри є підготовка кваліфікованих кадрів, спроможних забезпечити туристичний та готельно-ресторанний бізнес, сприяти більш ефективному використанню людських ресурсів у рекреаційно-туристичному та готельно-ресторанному господарстві, підвищенню їх професійної та соціальної мобільності, здатності забезпечити структурну та технологічну перебудову галузі, формування творчої, соціально активної, духовно багатої особистості з урахуванням її інтересів, потреб і запитів суспільства та держави. Кафедра туризму та готельного господарства ставить за мету підготовку для сфери обслуговування спеціалістів нової формації, які поєднують глибокі теоретичні знання з практичними навичками ефективної роботи в складному і динамічному конкурентному середовищі. Завдання колективу – удосконалення методичного забезпечення навчального процесу відповідно до стандартів Європейського освітнього простору і налагодження наукових і освітніх міжнародних контактів.

Пріоритетним напрямком науково-дослідної роботи кафедри туризму та готельного господарства є рекреаційно-туристична проблематика. Працівники кафедри залучені до виконання наукових тем, програм, присвячених вивченню природно-ресурсного потенціалу, рекреації і туризму, готельної і ресторанної справи в Північно-Західному регіоні України, обґрунтуванню функціональної і територіальної структури рекреаційно-туристичного комплексу, вирішенню актуальних завдань ринкової перебудови галузі та рекреаційного природокористування, обґрунтуванню конструктивно-географічних основ збалансованого розвитку рекреації на Волині і раціональному управлінню туристсько-рекреаційним процесом.

Базовими напрямами наукових досліджень працівників кафедри виступають: розробка концепцій і програм розвитку функціональної і територіальної структури рекреаційно-туристського комплексу Волинського регіону; експертиза проектів туристсько-рекреаційного освоєння регіону; розробка нових туристських маршрутів; обґрунтування системи раціонального рекреаційного природокористування, здійснення рекреаційного моніторингу і оцінки еколого-рекреаційної ситуації; робота з координації та розвитку оздоровчого, спортивного, пізнавального, екстремального, екологічного та інших видів туризму.

За роки існування кафедри захищені (одна докторська (Ільїн Л. В.) та чотири кандидатські (Каліновський Д. І., Гринасюк А. Р., Безсмертнюк Т. П., Громик О. М.) дисертації. До науково-дослідної роботи активно залучаються студенти, висвітлюючи результати власних досліджень у наукових публікаціях, приймаючи участь в олімпіадах та конкурсах студентських наукових робіт.

На кафедрі працюють навчальні гуртки і проблемні групи рекреаційно-туристичного спрямування. У 2007 р. створений туристський клуб «Меридіан» (керівник – Гринасюк А. Р.) з метою розвитку туризму серед студентів та набуття практичного досвіду, популяризації здорового способу життя, сприяння змістовному дозвіллю, екологічному та патріотичному вихованню, всебічному гармонійному розвитку. Гуртківці приймають участь у міжнародних і всеукраїнських туристичних конференціях, салонах і виставках, змаганнях і конкурсах.

Під час навчальних природничо-наукових, професійно-орієнтованих та виробничих практик студенти знайомляться з найрозвиненішими рекреаційно-туристськими регіонами України та зарубіжних країн. Студенти проходять практику на базі підприємств, установ та організацій туристичної та готельно-ресторанної галузі міста Луцька, Волинської області. Згідно угод виробничі практики проходять в Туреччині (туристські фірми "ANEХ TOUR", "CALYPSOTOUR"), Болгарії (кадрова компанія "STAFFORENT"), Польщі. При проходженні виробничих практик студенти виконують професійні обов’язки менеджерів, маркетологів, адміністраторів готелів, інструкторів, екскурсоводів, аніматорів, гідів-перекладачів.

У перспективі діяльності кафедри туризму та готельного господарства географічного факультету Волинського національного університету імені Лесі Українки – збільшення наукового потенціалу, поглиблення розпочатих напрямів теоретико-методологічних досліджень і вибір нових, підготовка підручників, посібників, монографій, методичних рекомендацій, впровадження сучасних інформаційних технологій в освітній процес, розширення співпраці з осередками професійної освіти, обмін науковим і навчально-методичним досвідом, організація спільних конференцій, семінарів, що інтегрують наукову, методичну та освітню діяльність в Україні в галузі туризму та готельно-ресторанного господарства.

Завідувач кафедри туризму та готельного господарства:

доктор географічних наук, проф. Ільїн Леонід Володимирович

Професорсько-викладацький склад кафедри

Ільїн Леонід Володимирович, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри

Громко Лілія Сергіївна, кандидат економічних наук, доцент

Єрко Ірина Володимирівна, кандидат географічних наук, доцент

Ільїна Ольга Вікторівна, кандидат географічних наук, доцент

Лисюк Тетяна Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент

Терещук Оксана Степанівна, кандидат географічних наук, доцент

Безсмертнюк Тарас Петрович, кандидат географічних наук, старший викладач

Гринасюк Анастасія Русланівна, кандидат географічних наук, асистент

Пасічник Михайло Петрович, доктор філософії, асистент

Голод Олена Миколаївна, старший лаборант

Пріоритетні напрямки наукового дослідження

 1. Розробка концепцій і програм розвитку функціональної і територіальної структури рекреаційно-туристського комплексу Волинського регіону
 2. Експертиза проектів туристсько-рекреаційного освоєння регіону
 3. Розробка нових туристських маршрутів
 4. Обґрунтування системи раціонального рекреаційного природокористування, здійснення рекреаційного моніторингу і оцінки еколого-рекреаційної ситуації
 5. Робота з координації та розвитку оздоровчого, спортивного, пізнавального, екстремального, екологічного та інших видів туризму

Основні навчально-методичні та наукові праці викладачів

 • Ільїн Л.В. «Озерознавство: Українсько-російський словник. Поняття і терміни» (Луцьк, 2001).
 • Ильин Л.В. «Озёроведение: Украинско-русско-английский словарь» (Минск, 2002).
 • Ільїн Л.В. «Український словник-довідник з екології: словник, довідкові матеріали» (Луцьк, 2001, у співавторстві)
 • Ільїн Л.В. «Загальне землезнавство: Навчальний посібник» (Тернопіль, 1997, у співавторстві),
 • Ільїн Л.В. «Загальне землезнавство: Підручник» (Луцьк, 2017, у співавторстві),
 • Ільїн Л.В. «Основи екологічних знань. Словник-довідник: Навчальний посібник» (Рівне, 1993, у співавторстві)
 • Ільїн Л.В. «Охорона та використання природних ресурсів України» (Рівне, 1994, у співавторстві)
 • Ільїн Л. В. Робоча програма навчальної дисципліни «Організація наукових досліджень» галузь знань 1401 «Сфера обслуговування» напрям підготовки 6.140103 «Туризм» (Рівне, 2016, у співавторстві)
 • Ільїн Л. В. Робоча програма навчальної дисципліни «Зелений туризм» для студентів за напрямом підготовки 6.140103 «Туризм» (Рівне, 2017, у співавторстві)
 • Ільїн Л. В. Робоча програма навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень» для студентів спеціальності 242 «Туризм» (Рівне, 2017, у співавторстві)
 • Ільїн Л. В. Робоча програма навчальної дисципліни «Організація дитячого та молодіжного туризму» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 242 «Туризм» / Program of the Discipline «Organization of Children and Youth Tourism» Specialty «242 Tourism» (Рівне, 2018, у співавторстві)
 • Ільїн Л. В. Туризмологія (Рівне, 2019)
 • Ільїна О.В. «Туризм. Рекреаційна географія: Поняття і терміни» (Луцьк, 2005)
 • Ільїна О.В. «Туризм. Рекреаційна географія: Поняття і терміни» (Луцьк, 2009)
 • Ільїна О.В. «Організація рекреаційних послуг: Навчальний посібник» (Луцьк, 2017, у співавторстві)
 • Лисюк Т.В. Реклама в туризмі: Навчальний посібник (Луцьк, 2010)
 • Лисюк Т.В. Організація туристичних подорожей: Методичні вказівки до курсу (Луцьк, 2013)
 • Лисюк Т.В., Терещук О.С. Організація туристичних подорожей. (Туроперейтинг). Методичні рекомендації до практичних робіт (Луцьк, 2020)
 • Лисюк Т.В., Терещук О.С. Організація туристичних подорожей. (Туроперейтинг). Конспект лекцій (Луцьк, 2020)
 • Єрко І. В. Стандартизація, сертифікація та метрологія: Методичні вказівки до курсу (Луцьк, 2014)
 • Єрко І. В. Організація анімаційної діяльності. Методичні вказівки до курсу (Луцьк, 2015)
 • Єрко І. В. Організація готельного господарства. Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт (Луцьк, 2015)
 • Єрко І. В. Організація анімаційної діяльності. Методичні вказівки до курсу (Луцьк, 2016)
 • Єрко І. В. Організація анімаційної діяльності: методичні рекомендації / І. В. Єрко (Луцьк, 2020)
 • Єрко І. В. Організація готельного господарства : методичні вказівки до виконання практичних робіт, частина 1 (Луцьк, 2020)
 • Єрко І. В. Організація готельного господарства : методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт (Луцьк, 2020)
 • Терещук О. С. Ринок туристичних послуг: методичні рекомендації (Луцьк, 2014)
 • Терещук О. С. Країнознавство. Європа: практикум (Луцьк, 2014)
 • Терещук О. С. Туристичне країнознавство: методичні рекомендації (Луцьк, 2015)
 • Громко Л. С Економіка підприємства. Методичні рекомендації до практичних робіт (Луцьк, 2016)
 • Громко Л. С. Економіка підприємства. Методичні рекомендації до індивідуальної та самостійної роботи (Луцьк, 2016)
 • Громко Л. С. Планування і контроль на підприємстві: методичні вказівки для практичної роботи (Луцьк, 2020)
 • Громко Л.С. Програма навчальної дисципліни «Маркетинг туризму та готельно-ресторанного господарства» для студентів спеціальностей «241 Готельно-ресторанна справа», 242 «Туризм» (Луцьк, 2020)
 • Безсмертнюк Т. П. Рекреаційне природокористування : методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи (Луцьк, 2020)
 • Безсмертнюк Т. П. Рекреаційне природокористування: конспект лекцій (Луцьк, 2020)
 • Безсмертнюк Т. П. Правове регулювання туристичної діяльності : конспект лекцій (Луцьк, 2020)

Cпеціальності

Фото фахів туризм.pdf
Фото грс (1).pdf

Освітній ступінь «Бакалавр»:
242 „Туризм”
Кваліфікації “Бакалавр з туризму, фахівець з туристичного обслуговування, екскурсовод”, спеціалізації: “Міжнародний туризм”; “Зелений (сільський) туризм”.

241 „Готельно-ресторанна справа”
Кваліфікації “Бакалавр з готельно-ресторанної справи, фахівець з готельного обслуговування, фахівець з спеціалізованого обслуговування”, спеціалізації “Організація готельної та ресторанної справи”, “Менеджмент готельного господарства і туризму”

Освітній ступінь «Магістр»:

242 „Туризм”

Кваліфікації „Магістр з туризмознавства, туризмознавець, екскурсознавець, науковий співробітник (туризмологія, екскурсознавство)”, спеціалізації: “Міжнародний туризм”; “Зелений (сільський) туризм”.

241 „Готельно-ресторанна справа
Кваліфікації „Магістр з готельної і ресторанної справи, професіонал із готельної та ресторанної справи, фахівець з готельної справи, фахівець із ресторанної справи, науковий співробітник”, спеціалізації “Організація готельної та ресторанної справи”, “Менеджмент готельного господарства і туризму”

Освітня діяльність кафедри

Метою освіти на кафедрі є формування системи підготовки кваліфікованих працівників, спроможної забезпечити туристичну галузь фахівцями належного освітньо-кваліфікаційного рівня, сприяти більш ефективному використанню людських ресурсів у рекреаційно-туристичному та готельно-ресторанному господарстві, підвищенню їх професійної та соціальної мобільності, здатності забезпечити структурну та технологічну перебудову галузі, формування творчої, соціально активної, духовно багатої особистості з урахуванням її інтересів, потреб і запитів суспільства та держави.

Кафедра туризму та готельного господарства ставить за мету творчий розвиток нагромадженого науково-методичного потенціалу і підготовку для сфери обслуговування спеціалістів нової формації, які поєднують глибокі теоретичні знання з практичними навичками ефективної роботи в складному і динамічному конкурентному середовищі. Завдання колективу – удосконалення методичного забезпечення навчального процесу відповідно до стандартів Європейського освітнього простору і налагодження наукових і освітніх міжнародних контактів.

Рекреаційно-туристична проблематика є пріоритетним напрямком науково-дослідної роботи кафедри туризму та готельного господарства. Працівники кафедри залучені до виконання держбюджетних та госпдоговірних тем, програм, присвячених вивченню природно-ресурсного потенціалу, рекреації і туризму, готельної і ресторанної справи в Північно-Західному регіоні України, обґрунтуванню функціональної і територіальної структури рекреаційно-туристичного комплексу, вирішенню актуальних завдань ринкової перебудови галузі та рекреаційного природокористування, обґрунтуванню конструктивно-географічних основ збалансованого розвитку рекреації на Волині і раціональному управлінню туристсько-рекреаційним процесом.

У 2007 р. створений туристичний клуб „Меридіан” з метою розвитку туризму серед студентів та набуття практичного досвіду організації подорожей, популяризації здорового способу життя, сприяння змістовному дозвіллю, екологічному та патріотичному вихованню, всебічному гармонійному розвитку та інших напрямів діяльності. Під час походів та екскурсій студенти знайомляться з рекреаційно-туристськими регіонами України та зарубіжними країнами. Гуртківці приймають участь у спортивних походах, міжнародних і всеукраїнських туристичних конференціях, салонах і виставках, змаганнях і конкурсах.

Під час навчальних природничо-наукових та професійно-орієнтованих та виробничих практик студенти знайомляться з найрозвиненішими рекреаційно-туристськими регіонами України та зарубіжних країн. Згідно угод виробничі практики проходять в Туреччині (туристські фірми, „ANEX TOUR”, „CALYPSOTOUR”), Греції (кадрова готельна агенція „JOB TRUST”) та ін.

При проходженні виробничих практик студенти виконують професійні обов’язки менеджерів, маркетологів, адміністраторів готелів, інструкторів, екскурсоводів, аніматорів, гідів-перекладачів, аналітиків та ін. на підприємствах туристсько-рекреаційного комплексу Західного регіону України та зарубіжних країн, в тому числі в санаторно-курортних закладах, туристичних і готельних комплексах, бюро подорожей і екскурсій, рекламно-інформаційних центрах, курортних і туристських асоціаціях, закладах харчування.

Анкета якості викладання навчальної дисципліни

Результати анкетування (якість викладання дисциплін за перший семестр 2020-2021 н.р.)

Презентація "Аналіз результатів анкетування"

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ

ОПП 2017 рік

ОПП 2019 рік

ОПП 2020 рік

Рецензії-відгуки на освітньо-професійні програми

Рецензії-відгуки на ОПП "Туризм"

Рецензії-відгуки на ОПП "Готельно-ресторанна справа"

Витяги із протоколів засідань та семінарів кафедри

Витяги з протоколів засідань вченої ради факультету про затвердження освітньо-професійних програм

Витяги з протоколів засідань кафедри про затвердження освітньо-професійних програм

Витяги з протоколів засідань кафедри про удосконалення освітньо-професійних програм

Витяги з протоколів засідань кафедри про удосконалення навчальних курсів

Витяги з протоколів засідань кафедри затвердження тематики курсових проєктів (робіт)

Навчальні курси

Освітньо-професійна програма "Туризм"

Освітньо-професійна програма "Готельно-ресторанна справа"

Угоди про співпрацю з стейкхолдерами

Договір про спільну діяльність в освітній галузі з рекреаційним комплексом "Рестпарк"

Договір про спільну діяльність в освітній галузі з ФОП Дунай Н.Є.

Договір про співпрацю в освітній галузі з ТзОВ "ПРИКАРПАТТЯ-ГОТЕЛЬ-СЕРВІС"

Договір про спільну діяльність в освітній галузі з туристичним оператором ТзОВ "Фрі Плейс Ін Тур"

Договір про спільну діяльність в освітній галузі з ТзОВ «Геоекспрес»

Конференції

«Індустрія туризму й сфера гостинності в Україні та світі: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку»

Міжнародна діяльність, подвійний диплом

Фото міжн діяльн (1).pdf
Подорожі студентів.pdf

Міжнародна діяльність кафедри

Міжінституційна угода Erasmus +

Угода про співпрацю між Поморською академією в Слупську та СНУ ім. Лесі Українки

Студенти про навчання за програмою подвійного диплому

Угода про співпрацю щодо спільного навчання з Природничо гуманітарним університетом імені Яна Длугоша в Ченстухові

Перевірка результатів навчання з предметів, які взаємно визнаються Гуманітарно-Природничим Університетом ім. Яна Длугоша в Ченстохові та Східноєвропейським Національним Університетом ім. Лесі Українки у Луцьку (спеціальність: Туризм)

Перевірка результатів навчання з предметів, які взаємно визнаються Гуманітарно-Природничим Університетом ім. Яна Длугоша в Ченстохові та Східноєвропейським Національним Університетом ім. Лесі Українки у Луцьку (спеціальність: Готельно-ресторанна справа)

Опис результатів навчання для напрямку: Туризм та рекреація (бакалаврат,практичний профіль)

План навчання (спеціальність: Готельно-ресторанна справа)

План навчання (спеціальність: Туризм)

Програма спільного навчання (спеціальність: Готельно-ресторанна справа)

Програма спільного навчання (спеціальність: Туризм)

Дуальна освіта

Міністерство освіти і науки України про дуальну освіту

Положення про підготовку студентів у Волинському національному університеті імені Лесі Українки з використанням елементів дуальної форми здобуття освіти

Договір про здобуття вищої освіти з використанням елементів дуальної форми навчання з ТзОВ "ПРИКАРПАТТЯ-ГОТЕЛЬ-СЕРВІС"

Договір про здобуття вищої освіти з використанням елементів дуальної форми навчання з ТОВ "ГОТЕЛЬ "НОБЛ"

Договір про здобуття вищої освіти з використанням елементів дуальної форми навчання з ФОП Гусак Назар Богданович (готель "Рестпарк")

Договір про здобуття вищої освіти з використанням елементів дуальної форми навчання з приватним підприємством "БОНАНЗА СЕРВІС"

Наукові гуртки, проблемні групи

Тематика гуртків та проблемних груп

Туристичний клуб "Меридіан"

Випускники

Випускники слайд.pdf

Важливим індикатором якості підготовки фахівців на кафедрі є їх успішна кар’єра. За весь період свого існування кафедра дала путівку в життя значній кількості талановитих випускників. Випускники кафедри досягли вагомих успіхів в науці та на виробництві. Чимало з них знайшли своє покликання у бізнесі, роботі в установах готельно-ресторанного господарства та туристичних компаніях, а інші, навпаки, віддали перевагу кар’єрі викладачів, вчених-дослідників. Випускники кафедри працюють на підприємствах і компаніях як України, так і ближнього та далекого зарубіжжя. Є серед випускників кафедри і такі, хто успішно започаткував власну справу, і сьогодні здійснює реалізацію цікавих бізнес-проектів у галузі туризму та готельно-ресторанної справи, інших сферах діяльності.

Який би професійний шлях наші випускники не обрали, кафедра туризму та готельного господарства Волинського національного університету імені Лесі Українки назавжди залишиться в їхньому житті яскравим стартом!

Безсмертнюк Тарас Петрович,cтарший викладач кафедри туризму та готельного господарства Волинського національного університету імені Лесі Українки, кандидат географічних наук
Галяс Тарас Русланович, директор туристичної компанії «PRO Ukraine»
Дмитрук Ірина Володимирівна, адміністратор лісового ресторану «Yavir»
Зейко Віталій Олегович, керівник туристичного агентства «МіксТур», кандидат географічних наук
Пасічник Михайло Петрович, асистент кафедри туризму та готельного господарства Волинського національного університету імені Лесі Українки
Пасічник Наталія Володимирівна, менеджер туристичної агенції «Море турів»
Пилипчук Максим Миколайович, cервіс-менеджер рекреаційного комплексу «Рестпарк», асистент кафедри туризму та готельного господарства Волинського національного університету імені Лесі Українки
Савич Катерина Василівна, заступник керуючого готелем «Світязь»

Фотогалерея

Діяльність кафедри

Захист випускних робіт

Практичні заняття

Студенти на практиці

Студенти на екскурсії

Майстер класи

Олімпіади та змагання

Студентське дозвілля

Лабораторії

Навчальна лабораторія організації готельного та ресторанного обслуговування «Світлиця»

Навчально-виробничий комплекс "Гарт"

Навчально-науково-виробничий комплекс при СНУ ім. Лесі Українки

Нагороди

Новини

Проєкт "Туристична Олика" (28 червня 2021 р.)

Кафедра туризму та готельного господарства на фестивалі «Олицька Переберія» презентує інтерактивну карту Олики (28 червня 2021 р.)

Підписання Угоди про співпрацю з керівниками рекреаційного комплексу «Рестпарк» і готельно-ресторанним комплексом «Острів» (25 червня 2021 р.)

Навчально професійно-орієнтована та природничо-наукова практики студентів, що навчаються за освітніми програмами 241 «Готельно-ресторанна справа» та 242 «Туризм» проходила на базі практик табору «Гарт» ВНУ імені Лесі Українки (17-23 травня 2021 р.)

Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти ухвалено рішення про успішну акредитацію освітньої програми «Туризм» освітнього ступеня «Бакалавр» (18 травня 2021)

Cпеціаліст із навчання та адаптації Reikartz Hotel Group Ірина Клуб провела для студентів кафедри туризму та готельного господарства онлайн-заняття на тему «Принципи роботи сучасної готельної мережі на прикладі Reikartz Hotel Group (23 березня 2021 р.)

Підписання Угоди про співпрацю з керівником туристичної агенції "MAKINTOUR" Наталією Дунай (4 лютого 2021 року)

Підписання Угоди про спільну співпрацю в освітній галузі (27 січня 2021 року)

Оприлюднено затверджені Правила прийому до Волинського національного університету імені Лесі Українки в 2021 році.

17 грудня 2020 року на засіданні разової спеціалізованої вченої ради ДФ 32.051.003 відбувся захист дисертаційної роботи Пасічника М. П. на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 103 Науки про Землю (науковий керівник – доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри туризму та готельного господарства Ільїн Л. В.).