Кафедра хімії та технологій

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua

Про кафедру

 
Монокристали
 
Хімічні сенсори
 • Один з напрямків наукової тематики кафедри спрямований на пошук нових функціональних матеріалів для різноманітних галузей приладобудування, що досягається шляхом вивчення і побудови стабільних та метастабільних діаграм фазових рівноваг, встановленням кристалічної структури знайдених фаз, розробкою технології синтезу і росту монокристалів сполук, твердих розчинів, стекол, одержанням плівок та композитних матеріалів, вивченням властивостей складних халькогенідів і галогенідів та рекомендаціями для практичного використання.

На даний час знайдено велику кількість тетрарних сполук, встановлено межі твердих розчинів, синтезовано склоподібні речовини. Багато цих речовин володіють унікальними властивостями, що дає змогу рекомендувати їх для практичного використання в електронній техніці, оптоелектроніці та нелінійній оптиці. Серед найбільш цікавих розробок варто відзначити тверді розчини на основі CuInSe2, що можуть використовуватися в сонячній енергетиці як матеріали поглинаючого шару тонкоплівкових сонячних елементів. Перспективними нелінійно-оптичними матеріалами є сполуки AgGaGeS4, AgGaGe3Se8, AgCd2GaS4, для яких розроблено технологію одержання монокристалів промислового розміру.

 • У цілому за весь період наукових досліджень в цьому напрямі розроблено технологію одержання монокристалів більше 50 складних халькогенідів та галогенідів, а отримано більше 500 нових сполук, твердих розчинів та склоподібних сплавів. Наукові дослідження, проведені з безпосередньою участю і під керівництвом Олексеюка І. Д., за 35-річний період існування наукової школи на Волині викладено у 9-ти монографіях, представлено у більше 1300 публікацій та патентів. За час існування школи захищено 37 кандидатських та 1 докторська дисертації.
 • The main scientific research interests involve the synthesis of new functional materials for various fields of instrument design and construction. This objective is achieved by the investigation of stable and metastable phase equilibria diagrams, determining the crystal structure of newly-discovered phases; developing a technology for the synthesis and growth of the single crystals of the compounds, solid solu¬tions, glasses, production of films and composite materials. An important aspect is the study of the physical properties of complex chalcogenides and halogenides and the development of the recommendations for their practical application.
 • A large number of quaternary compounds were discovered, as well as solid solutions and glassy materials that were synthesized. Many of these materials possess unique properties that make them suitable for practical use in electronic engineering, optoelectronics and nonlinear optics. Among the most interesting discoveries is that of solid solutions of CuInSe2 that can be used in solar power engineering as the absorbing layer materials of thin-film solar cells. Prospective developments in the field of nonlinear optical materials involve the use of AgGaGeS4, AgGaGe3Se8, and AgCd2GaS4 compounds for which the industrial single-crystal production technology has been developed.

Altogether, the technology for producing the single crystals of over 20 chalcogenides and halides was developed, and more than 600 compounds, solid solutions and glass alloys have been synthesized. During the 30-year-period of the scientific school, 5 monographs, numerous patents, and over 800 scientific articles have been published. 37 Ph.D. theses and 1 Dr.Sci. theses have been defended.

 • На кафедрі проводиться розробка оптичних та електрохімічних сенсорів для визначення різноманітних речовин, зокрема токсичних та біологічно-активних. Розробляються нові перспективні йонселективні електроди на основі йонних асоціатів з основними барвниками; нові хемосенсори для оптичного аналізу, нові аналітичні методики визначення токсичних речовин, фармпрепаратів, йонів металів та ін., придатні для застосування на підприємствах та в клінічних лабораторіях, лабораторіях із сертифікації та контролю якості.

The department develops optical and electrochemical sensors for the detection of various substances, including toxic and biologically active. New promising ion-selective electrodes based on ionic associates with basic dyes are being developed; new chemosensors for optical analysis, new analytical methods for the determination of toxic substances, pharmaceuticals, metal ions, etc., suitable for use in enterprises and clinical laboratories, laboratories for certification and quality control.

Історична довідка

 • Кафедра хімії та технологій була створена в 2019 р. внаслідок об'єднання кафедри неорганічної та фізичної хімії та кафедри аналітичної хімії та екотехнологій.
 • З 2019 по 2022 рік кафедрою хімії та технологій керував доктор хімічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат державної премії в галузі науки і техніки Олексеюк Іван Дмитрович.
 • З вересня 2022 року кафедрою хімії та технологій керує доктор хімічних наук, професор Гулай Любомир Дмитрович.

Склад кафедри

Науково-педагогічні працівники:

Навчально-допоміжний персонал:

Навчально-наукові лабораторії:

Основні напрямки наукового дослідження

 • одержання та властивості нових тетрарних халькогенідів для оптоелектроніки і нелінійної оптики;
 • нові оптичні та електрохімічні сенсори для визначення деяких біологічно-активних речовин у фармацевтичних препаратах та інших об’єктах;
 • нові сполуки, матеріали та оптичні і електроаналітичні сенсори на їх основі;
 • кристалохімія халькогенідів РЗМ;
 • пошук нових матеріалів для напівпровідникової техніки та альтернативних джерел енергії.

Основні науково-методичні та наукові праці викладачів:

Монографії, колективні монографії:

 1. Актуальні проблеми хімії, матеріалознавства та екології : монографія. За ред. Кормоша Ж.О., Юрченко О.М., Гулая Л.Д. та ін. Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2022. - 278 с.
 2. Квазіпотрійні халькогенідні системи R2X3 – R'2X3 – PbX (DIVX2) (R – Y, Er; R' – La, Pr; DIV – Si, Ge, Sn; X – S, Se) : монографія / О. В. Марчук, О. В. Смітюх, І. Д. Олексеюк. – Луцьк : Вежа-Друк, 2019. – 124 с.
 3. Квазіпотрійні халькогенідні системи Cu2X – BIIX – DIVX2 (BII – Zn, Cd, Hg; DIV – Si, Ge, Sn; X – S, Se, Te) : монографія / О. В. Марчук, І. Д. Олексеюк – Вежа-Друк, 2019. – 136 с.
 4. Фазові рівноваги та властивості проміжних фаз у системах на основі сполук Ag2X, BIII2X3, R2X3, (BIII - Ga, In; R - Y, La, Pr, Tb, Ho, Er; X - S, Se) [Текст] : кол. монографія / [І. Д. Олексеюк, І.А. Іващенко та ін.] ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк : Вежа-Друк, 2017. - 139 с.

Посібники:

 1. Супрунович С. В., Кормош Ж. О., Сливка Н. Ю. Статистичні та хемометричні методи в хімії : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Луцьк: ВНУ імені Лесі Українки, 2022. – 195 с.
 2. Супрунович С. В., Кормош Ж. О., Сливка Н. Ю. Статистичні та хемометричні методи в хімії : навчальний посібник / Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2021. 145 с.
 3. Кормош Ж. О., Супрунович С. В., Федосов С. А., Замуруєва О. В. Інформаційний пошук і робота з бібліотечними ресурсами : навч. посіб. Луцьк : Вежа-Друк, 2020. 136 с.

Патенти:

2022 р.

 1. Пат. u202105130, МПК51 G01N 33/15. Спосіб потенціометричного визначення декскетопрофену. Кормош Ж.О., Юрченко О.М., Кормош Н.М., Голуб В.О., Лавринюк З.В., Караїм О.А. – № 150755; – заявл. 10.09.2021. опубл. 13.04.2022, бюл. № 15/2022.https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=281162
 2. Пат. u202106930, МПК51 G01N 21/00, B01D 11/04, G01N 33/15. Спосіб екстракційно-фотометричного визначення пентахлорфенолу. Кормош Ж.О., Юрченко О.М., Кормош Н.М., Голуб В.О., Кормош Н.М., Шевчук М.В., Юрченко О.М., Губрій З.В. – № 150810; – заявл. 03.12.2021. опубл. 20.04.2022, бюл. № 16/2022. https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=281238
 3. ПАТ. u202106929, МПК51 G01N 27/00. Спосіб потенціометричного визначення іонів Cu2+ з використанням іоноселективного електрода. Кормош Ж.О., Шевчук М.В., Юрченко О.М., Голуб С.М., Губрій З.В., Лавринюк З.В. – № 150809; – Заявл. 03.12.2021 . Опубл. 20.04.2022, Бюл. № 16/2022. https://base.uipv.org/searchinv/search.php?action=viewdetails&idclaim=281237
 4. Патент на винахід № a 201807869, МПК51 G01N 33/15, G01N 27/333, C07C 205/60. Склад мембрани потенціометричного сенсора для визначення активності 5-нітросаліцилат-іонів. Кормош Ж.О., Кормош А.Ж., Кормош Н.М. - № 125931; – Заявл. 13.07.2018. публ. 26.11.2018, Бюл. № 22. Опубл. 13.07.2022, Бюл.№ 28/22
 5. Пат. № u 202201551, МПК51 G01N33/15, A61P29/00. Спосіб визначення мелоксикаму // Кормош Ж.О., Кормош Н.М., Семенюк О.М., Люшук К.Ю., Коцар В.М., Голуб В.О., Юрченко О.М. – № 151560; – заявл. 16.05.2022. опубл. 10.08.2022, бюл. № 32/2022.
 6. Пат. № u 202201549, МПК51 G01N33/15, Спосіб екстракційно-фотометричного визначення 2-метил-4-хлорфеноксиоцтової кислоти // Кормош Ж.О., Кормош Н.М., Семенюк О.М., Люшук К.Ю., Коцар В.М., Голуб В.О., Юрченко О.М., Корольчук С.І., Савчук Т.І. – № 151617; – заявл. 16.05.2022. опубл. 17.08.2022, бюл. № 33/2022.
 7. Пат. № u 202201550, МПК51 G01N33/15, C12P7/52. Спосіб потенціометричного визначення флурбіпрофену // Кормош Ж.О., Кормош Н.М., Семенюк О.М., Люшук К.Ю., Коцар В.М., Голуб В.О., Юрченко О.М., Корольчук С.І., Савчук Т.І. – № 151559; – заявл. 16.05.2022. опубл. 10.08.2022, бюл. № 32/2022.

2021 р.

 1. Пат. 145756, С30В 11/00. Спосіб отримання монокристалів Tl1-XIn1-XSnXSe2 (X=0,0.1, 0.2, 0.25) Юрченко О. М. , Піскач Л. В., Панкевич В. З., Цісар О.В. - № u201910933; Заявл. 6.11.2019; Опубл. 6.01.2021; Бюл. №1, 2021 р.
 2. Пат. 145757, С30В 11/00. Спосіб отримання монокристалів PbGa2GeSe6Юрченко О. М. , Піскач Л. В., Когут Ю.М., Цісар О.В. - № u201910934; Заявл. 6.11.2019; Опубл. 6.01.2021; Бюл. №1, 2021 р.
 3. Пат. № 147877 МПК51 C30B 11/00. Спосіб отримання монокристалів TlInSnS4 // Юрченко О.М., Піскач Л.В., Цісар О.В, Кормош Ж.О., Мацьків О.О., Решетняк С.О., Головацький В.А. – u 202100706; – заявл. 17.02.2021. опубл. 16.06.2021, Бюл. № 24. https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=276626&chapter=description
 4. Пат. № 147879 МПК51 C30B 11/00. Спосіб отримання монокристалів TlInGe2Se6 // Юрченко О.М., Піскач Л.В., Цісар О.В, Кормош Ж.О., Мацьків О.О., Решетняк С.О., Головацький В.А. – u 202100731; – заявл. 18.02.2021. опубл. 16.06.2021, Бюл. № 24. https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=276628&chapter=description
 5. Пат. № 147880; МПК51 C30B 11/00. Спосіб отримання монокристалів Tl4HgI6 // Юрченко О.М., Піскач Л.В., Панкевич В.З., Левковець С.І., Кормош Ж.О., Мацьків О.О. – u 202100740, – заявл. 18.02.2021. опубл. 16.06.2021, Бюл. № 24. https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=276629&chapter=description
 6. Пат. u 202100745 МПК51 C30B 11/00. Спосіб отримання монокристалів AgGaGe3-xSnxSe8 (x=0,1, 0,15, 0,2, 0,3) // Юрченко О.М., Лавринюк З.В., Панкевич В.З., Піскач Л.В., Кормош Ж.О., Мацьків О.О. – № 147882; – заявл. 19.02.2021. опубл. 16.06.2021, Бюл. № 24. https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=276631&chapter=description
 7. Пат. №147884, МПК51 G 01 N 27/333. Спосіб визначення 3,6-дихлор-2-метоксибензойної кислоти/ Кормош Ж.О., Кормош Н.М, Юрченко О.М., Корольчук С.І., Савчук Т.І., Горбатюк Н.М., Бохан Ю.В. – u202100751; – заявл. 19.02.2021. опубл. 16.06.2021, Бюл. № 24. https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=276633&chapter=description
 8. Пат. №147885, МПК51 G 01 N 27/79, G 01 N 31/16, G 01 J 1/00. Спосіб фотометричного визначення Ru (VI) / Корольчук С.І., Кормош Ж.О., Кормош Н.М, Юрченко О.М., Савчук Т.І., Горбатюк Н.М., Бохан Ю.В. – u202100753; – заявл. 19.02.2021. опубл. 16.06.2021, Бюл. № 24/2021. https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=276634&chapter=description
 9. Пат. №147886, МПК51 G 01 N 33/15. Спосіб визначення лорноксикаму / Кормош Ж.О., Кормош У.А., Юрченко О.М. – u202100772; – заявл. 19.02.2021. опубл. 16.06.2021, Бюл. № 24/2021. https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=276635
 10. Пат. №147887, МПК51 C07D 311/88, C07D 335/12, C07D 335/10, C07D 335/14. Спосіб одержання сульфосаліцилгідразонів на основі спіроциклічного гідразопохідного родаміну С / Супрунович С.В., Кормош Ж.О., Юрченко О.М., Боркова С.Г., Корольчук С.І., Савчук Т.І. – u202100775; – заявл. 19.02.2021. опубл. 16.06.2021, Бюл. № 24/2021. https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=276636
 11. Пат. № 147971 МПК51 C30B 11/00. СПОСІБ ОТРИМАННЯ МОНОКРИСТАЛІВ Tl1-xIn1-xGex(Six)Se2 (х=0,1, 0,2) // Юрченко О.М., Піскач Л.В., Кормош Ж.О., Мацьків О.О. Лавринюк З.В., Караїм О.А. – u 202100738; – заявл. 18.02.2021. опубл. 24.06.2021, Бюл. № 25. https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=276768&chapter=description
 12. Пат. №148339, G01N 27/30, C25B 11/04. Спосіб виготовлення графітно-пастового іоноселективного електрода для визначення активності пентахлорфенолят-іонів / Савчук Т. І., Кормош Ж. О.; Кормош Н. М.(UA ); Юрченко О.М.; Корольчук С.І.; Горбатюк Н. М., Бохан Ю. В.– u202100766; – заявл. 19.02.2021. опубл. 28.07.2021, Бюл.№30. https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=277378
 13. Пат. 149080, МПК G01N 33/15, B01D 11/04, C07C 53/16 Спосіб екстракційно-фотометричного визначення 4-хлорфеноксіоцтової кислоти // Кормош Ж.О, Форостовська Т.О., Бохан Ю.В., Осип Ю.Л., Зубрій З.В. , Юрченко О.М. і ін. (UA) - № u202103160; Заявл. 8.06.2021; Опубл. 13.10.2021; Бюл. №41, 2021 р. https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=278546
 14. Пат. 149450. МПК C07D 311/88 ,C07D 335/12 ,C07C 335/10 ,C07D 335/14. Спосіб одержання саліцальдімінів на основі спіроциклічних аміно- та гідразопохідних амідів родамінів С і 6Ж. Супрунович Сергій Васильович, Кормош Ж. О., Юрченко О.М., Боркова С. Г., Форостовська Т. О., Бохан Ю. В., Голуб С. М., Онищук О. О. № u 202103870. Заявл. 05.07.2021; Опубл. 17.11.2021; Бюл. №46 2021 р. https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=279102
 15. Пат. 149449. МПК C07D 311/88 ,C07D 335/10 ,C07C 335/12 ,C07C 335/14 Спосіб одержання 2-пропенілтіосечовин. Сливка Н.Ю., Кормош Ж. О., Зубрій З. В., Юрченко О. М., Форостовська Т. О., Боркова С. Г., Супрунович С. В. № u u 2021 03738; Заявл. 30.06.2021; Опубл. 17.11.2021; Бюл. №46, 2021 р. https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=279101

Статті:

у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних Scopus

2022 р.

 1. Zholt Kormosh, Susheel K. Mittal, Volodymyr Tkach, Oksana Yurchenko. Ionic associates of fuschine basic dye as sensing probe for potentiometric determination of 2,4-dichlorophenoxy- and 4-chlorophenoxy acetic acids // Analytical and Bioanalytical Chemistry Research. 2022. Vol. 9, N 4. DOI: 10.22036/ABCR.2022.292168.1649
 2. Volodymyr V. Tkach, Marta V. Kushnir, Yana G. Ivanushko, Sílvio C. de Oliveira, Lucinda Vaz dos Reis, Petro I. Yagodynets´, Zholt O. Kormosh. Descripción teórica del desempeño electroanalítico del material compuesto de oxihidróxido de vanadio con el colorante escuárico en la detección de la carfedona. Rev. Colomb. Cienc. Quím. Farm., Vol. 51(1), 433-443, 2022 http://dx.doi.org/10.15446/rcciquifa.v51n1.XXXXX
 3. Volodymyr V. Tkach, Marta V. Kushnir, Sílvio C. de Oliveira, Svitlana M. Lukanova, Yana G. Ivanushko, Vitalii V. Lystvan, Inna M. Dytynchenko, Petro I. Yagodynets´, Zholt O. Kormosh. A conversão eletrocatalítica de etanal em glioxal. Uma avaliação teórica Rev. Colomb. Cienc. Quím. Farm., Vol. 51(1), 400-407, 2022 DOI: 10.15446/rcciquifa.v51n1.102723
 4. Zh. Kormosh, N. Kormosh, S. Golub, Yu. Pachenko, O. Yurchenko, T. Savchuk, S. Korolchuk, S. Borkova, and S. Suprunovich. New potentiometric sensor for determination of metformin // Pharmaceutical Chemistry Journal, 2022. - Vol. 56, No. 8, pp. 1140 – 1143; DOI 10.1007/s11094-022-02765-1
 5. Zh. Kormosh, N. Kormosh, K. Lyushuk, O. Semenyuk, V. Kotsar, Yu. Osyp, and L. Savchuk. Spectrophotometric determination of flurbiprofen in application to pharmaceutical analysis // Pharmaceutical Chemistry Journal, 2022, Vol. 56, No. 7, pp. 999-1003; DOI 10.1007/s11094-022-0274
 6. V. Tkach, М. Kushnir, V. Kopiika, O. Luganska, … Z. Kormosh and other. Theoretical description for the electrochemical determination and retention of heavy metals over the overoxidized polypyrrole by complex formation // Biointerface research in applied chemistry. - 2022, vol. 12, issue 1, - P. 1273-1278. https://doi.org/10.33263/BRIAC121.12731278.
 7. Volodymyr V. Tkach, Nataliia M. Storoshchuk, Bogdan D. Storoshchuk, Vira V. Kopiika, Olga V. Luganska, Lyudmyla O. Omelyanchik, Viktoria I. Gencheva, Yulia V. Yeshchenko, Zholt O. Kormosh, Yevgeniya V. Nazymok, Volodymyr D. Moysiuk, Vitalii F. Rusnak, Yuriy I. Palichuk, Vira M. Odyntsova, Volodymyr M. Omelyanchik, Karina V. Palamarek, Konon L. Bagrii, Lyubov T. Strutynska, Inna P. Danyliuk, Sílvio C. De Oliveira, Petro I. Yagodynets, Dilafruz B. Razhabova. Theoretical Description for Sucralose Cathodical Electrochemical Determination on the Conducting Polymer, Containing Pyridinic Nitrogen Atoms // Biointerface Research in Applied Chemistry. - 2022, Volume 12, Issue 2, - P. 1499 – 1506; HTTPS://DOI.ORG/10.33263/BRIAC122.14991506.
 8. Volodymyr V. Tkach, Marta V. Kushnir, Vira V. Kopiika, Olga V. Luganska, Lyudmyla O. Omelianchyk, Zholt O. Kormosh, Viktor V. Kryvetskyi, Igor V. Kryvetskyi, Inna I. Kryvetska, Tetiana V. Honchar, Gabriella P. Rotar, Valentyna G. Ostapchuk, Svitlana P. Melnychuk, Yana G. Ivanushko, Natalia M. Gordiyenko, Yulia V. Britsyna, Konon L. Bagrii, Lyubov T. Strutynska, Inna P. Danyliuk, Sílvio C. De Oliveira, Petro I. Yagodynets, Dilafruz B. Razhabova, Laziz N. Niyazov, Vira M. Odyntsova. Theoretical Description for Omeprazole Cathodical Electrochemical Determination, Assisted by Omeprazole Electrochemical Determination, Assisted by the Composite Poly(1,2,4-triazole) – VO(OH) // Biointerface Research in Applied Chemistry. – 2022. – V. 12, Issue 3. – P. 3012 – 3018; https:// doi.org/10.33263/BRIAC123.30123018.
 9. Zholt Kormosh; Natalia Kormosh; Yuliya Bokhan; Nataliia Horbatiuk; Oksana Yurchenko; Volodymyr Tkach; Oksana Onyschuk. The New Mephenaminate- and Phenylanthranilate- Selective Membrane Sensor // Anal. Bioanal. Electrochem., 2022, Vol. 14, No. 1, 32-44. http://www.abechem.com/article_249321.html
 10. Zh. Kormosh, O. Matskiv, N. Kormosh, T. Forostovska, Y. Bokhan, V. Golub, N. Gorbatyuk, and O. Karaim. Potentiometric sensor for ketoprofen determination // Pharmaceutical Chemistry Journal, 2022. - Vol. 55, No. 12. – P. 1412 – 1415. DOI 10.1007/s11094-022-02590-6.
 11. Blashko N.M., Smitiukh O.V., Marchuk O.V. The crystal structure of La3Pb0.1Ga1.6S7 and Pr3Pb0.1Ga1.6S7 compounds. Physics and chemistry of solid state. 2022. V. 23(1). 96-100. (DOI: 10.15330/pcss.23.1.96-100).
 12. Cherniushok O., Smitiukh O.V., Tobola J., Knura R., Marchuk O.V., Parashchuk T., Wojciechowski K.T. Crystal structure and thermoelectric properties of novel quaternary Cu2MHf3S8 (M – Mn, Fe, Co, Ni) thiospinels with low thermal conductivity. Chem. Mater. 2022. V. 34. 2146-2160. (DOI: 10.1021/acs.chemmater.1c03593)
 13. Smitiukh O.V., Marchuk O.V., Kogut Y.M., Yukhymchuk V.O, Mazur N.V., Myronchuk G.L., Ponedelnyk S.M., Cherniushok O.I., Parashchuk T.O., Khyzhun O.Y., Wojciechowski К.Т., Fedorchuk A.O. Effect of rare-earth doping on the structural and optical properties of the Ag3AsS3 crystals. Opt. Quant. Electron. 2022. Vol. 54. 224. (DOI: 10.1007/s11082-022-03542-w)
 14. Tuan V.Vu, Marchuk O.V., Smitiukh O.V., Tkach V.A., Myronchuk D., Myronchuk G.L., Khyzhun O.Y. High-temperature orthorhombic phase of Cu2HgGeS4: Electronic structure and principal optical constants as evidenced from the experiment and theory. J. Solid State Chem. 2022. V. 313. 123313. (DOI: 10.1016/j.jssc.2022.123313)
 15. Smitiukh О., Marchuk О. The New Quaternary Compounds R3Ni0,5SiS7 (R – Y, Sm, La) with La3Mn0,5SiS7 Structure // Physics and chemistry of solid state. – 2022. – V. 23(4). – pp. 640-646. (DOI: 10.15330/pcss.23.4.640-646)
 16. Ivashchenko I.A., Olekseyuk I.D., Gulay L.D., Halyan V.V., Kevshyn A.H., Tishchenko P.V., Strok O.M. Crystal structure and physical properties of the quaternary phase CuGaxIn5–xS8, 1.4 ≤ x ≤ 2.05, in the Cu2S − Ga2S3 – In2S3 system. J. Solid State Chem. 2022. Vol. 310. P. 123034. Scopus. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jssc.2022.123034.
 17. Ivashchenko I.A., Klymovych O.S., Olekseyuk I.D., Gulay L.D., Halyan V.V., Strok O.M. Quasi-Ternary System Ag2Se–GeSe2–As2Se3. Journal of Phase Equilibria and Diffusion 2022. Vol. 43. P. 483-494. Scopus. DOI: https://doi.org/10.1007/s11669-022-00987-0.
 18. Halyan, V.V., Yukhymchuk, V.O., Ivashchenko, I.A., Kozak, V.S., Tyshchenko, P.V., Olekseyuk I.D. (2021): Synthesis and downconversion photoluminescence of Erbium-doped chalcohalide glasses of AgCl(I)–Ga2S3–La2S3 systems. In: Appl. Opt., v. 90, 5285–5290. https://www.osapublishing.org/ao/abstract.cfm?uri=ao-60-18-5285
 19. Piasecki M., Parasyuk O. V., Pavlyuk V., Khyzhun O. Y., Kityk I. V., Myronchuk G. L., Wojciechowski K. T., Levkovets S. I., Piskach L. V., Fedorchuk A. O., Fochuk P. M., Wood V., Yarema M. Searching for better X-ray and γ-ray photodetectors: structure–composition properties of the TlPb2Br5−xIx quaternary system. Mater. Adv. 2022. Vol. 3. Р. 4006–4014. https://doi.org/10.1039/D1MA01259B
 20. Bellagra, H.K., Kogut, Y.M. & Piskach, L.V. Component Interaction in the Quasi-Ternary System PbSe–Ga2Se3–GeSe2. J. Phase Equilib. Diffus. (2022). https://doi.org/10.1007/s11669-022-01017-9

2021 р.

 1. Vu T.V., Lavrentyev A.A., Gabrelian B.V., Selezen A.O., Piskach L.V., Olekseyuk Ivan D., Myronchuk G.L., Denysyuk M., Tkach V.A., Hieu Nguyen N., Pham Khang D., Khyzhun O.Y. Quaternary Tl2CdGeSe4 selenide: Electronic structure and optical properties of a novel semiconductor for potential application in optoelectronics // Journal of Solid State Chemistry. –2021. – 302. – Р. 122453 (13 p.). DOI: 10.1016/j.jssc.2021.122453
 2. Vu, T.V., Lavrentyev, A.A., Gabrelian, B.V., Selezen A.O., Piskach L.V., Myronchuk G.L., Denysyuk, M., Tkach V.A., Pham, K.D., Khyzhun, O.Y. Crystal growth, electronic and optical properties of Tl2CdSnSe4, a recently discovered prospective semiconductor for application in thin film solar cells and optoelectronics // Optical Materials. – 2021. – V. 111. – P. 110656 (12 p.). DOI: 10.1016/j.optmat.2020.110656
 3. 3. Marchuk O. V., Smitiukh O. V., Kogut Yu. M. Quasi-Ternary System Cu2S – HgS – SnS2. J. Phase Equilib. Diffus. 2021. Vol. 42(2). P. 245-253.
 4. Korol R., Yanchuk O.M., Marchuk O.V., Orlov V., Moroz I.A., Vyshnevskyi O.A. Size Stabilizers in Two-electrode Synthesis of ZnO Nanorods // Physics and chemistry of solid state. – 2021. – V. 22(2). – pp.380-387.
 5. Marchuk O.V., Smitiukh O.V., Prots Yu., Fedorchuk А.О. Crystal structure of chalcogenides R'xRyRzPbSi2S8 (R' – La, R – Tb, R – Er) // Physics and chemistry of solid state. – 2021. – V. 22(4). – pp.681- 689. (DOI: 10.15330/pcss.22.4.681-689).
 6. Потенциометрический сенсор для определения напроксена / Ж. Кормош, Н. Кормош, Савчук Т, Корольчук С та ін. // Химико-фармацевтический журнал. – 2021. – Т. 55, № 1. – С. 62-64. https://doi.org/10.30906/0023-1134-2021-55-1-62-64 (Scopus, 0,09 д.а.)
 7. Потенциометрический сенсор для определения напроксена / Ж. Кормош, Н. Кормош, Савчук Т, Корольчук С та ін. // Химико-фармацевтический журнал. – 2021. – Т. 55, № 1. – С. 62-64. https://doi.org/10.30906/0023-1134-2021-55-1-62-64 (Scopus, 0,09 д.а.)
 8. Halyan, V.V., Yukhymchuk, V.O., Ivashchenko, I.A., Kozak, V.S., Tyshchenko, P.V., Olekseyuk I.D. Synthesis and downconversion photoluminescence of Erbium-doped chalcohalide glasses of AgCl(I)–Ga2S3–La2S3 systems // Appl. Opt., 2021, 90(18), pp. 5285–5290.
 9. The influence of filtrating layer of silver nanoparticles and magnesium oxide on physicochemical properties of water/О. О. Onyshchuk/ Materials Science, Vol. 57, No. 5, Оctober, 2021. – No.5. – C.138–142.
 10. Volodymyr V. Tkach, Marta V. Kushnir, Sílvio C. de Oliveira, Yana G. Ivanushko, Alla V. Velyka, Anzhelika F. Molodianu, Petro I. Yagodynets, Zholt O. Kormosh, Lucinda Vaz dos Reis, Olga V. Luganska, Karina V. Palamarek, Yulia L. Bredikhina, Adriano O. da Silva. The Theoretical Description for the Electrochemical Determination of Anti-COVID-19 Drug Umifenovir, Assisted by a Poly(squaraine dye-co-naphthoquinones) Composite with CoO(OH), Paired with CoO2 // Letters in Applied NanoBioScience. 2021, Volume 10, Issue 1, 1962 - 1968. https://doi.org/10.33263/LIANBS101.19621968
 11. Volodymyr V. Tkach, Marta V. Kushnir, Sílvio C. de Oliveira, Yana G. Ivanushko, Viktoria O. Tkach, Hanna Ya. Mytrofanova, Anatolii O. Zadoia, Petro I. Yagodynets, Zholt O. Kormosh, Olga V. Luganska, Galyna M. Pochenchuk. Theoretical Description for Copper (II) Electrochemical Determination and Retention on a 1(2-pyridilazo)-2-naphthole-Modified Anode// Letters in Applied NanoBioScience. 2021, Volume 10, Issue 2, 2078 - 2084.https://doi.org/10.33263/LIANBS102.20782084
 12. Volodymyr V. Tkach, Marta V. Kushnir, Sílvio C. de Oliveira, Vitalii V. Lystvan, Inna M. Dytynchenko, Adriano O. da Silva, Yüksel Akınay, Olga V. Luganska, Petro I. Yagodynets, Zholt O. Kormosh. Theoretical Aspects of the Electropolymerization of Some Hydroquinonic Derivatives // Biointerface Research in Applied Chemistry. – 2021. – Volume 11, Issue 1. – PP. 7994 – 8000. https://doi.org/10.33263/BRIAC111.79948000.
 13. Volodymyr V. Tkach, Marta V. Kushnir, Sílvio C. de Oliveira, Yana G. Ivanushko, Alla V.Velyka, Anzhelika F. Molodianu, Petro I. Yagodynets, Zholt O. Kormosh, Lucinda Vaz dos Reis, Olga V. Luganska, Karina V. Palamarek, Yuliia L. Bredikhina. Theoretical Description for Anti-COVID-19 Drug Remdesivir Electrochemical Determination, Assisted by Squaraine Dye–Ag2O2 Composite //Biointerface Research in Applied Chemistry. - 2021, – Volume 11, Issue 2, – PP. 9201 – 9208 /https://doi.org/10.33263/BRIAC112.92019208
 14. Volodymyr V. Tkach, Marta V. Kushnir, Sílvio C. de Oliveira, Yana G. Ivanushko, Viktoria O. Tkach, Hanna Ya. Mytrofanova, Anatolii O. Zadoia, Petro I. Yagodynets, Zholt O. Kormosh. Economical and Green Acetaldehyde to Glyoxal Electroorganic Conversion: a Theoretical Study // Biointerface Research in Applied Chemistry. - 2021, Volume 11, Issue 2, 9305 – 9310. https://doi.org/10.33263/BRIAC112.93059310
 15. Volodymyr V. Tkach, Marta V. Kushnir, Sílvio C. de Oliveira, Hanifa Zh. Salomova, Yana G.Ivanushko, Oleksandra V. Ahafonova, Mariia P. Mytchenok, Petro I. Yagodynets,
 16. Zholt O. Kormosh, Lucinda Vaz dos Reis. Theoretical Description for Chlorantraniliprole Electrochemical Determination, Assisted by Squaraine Dye Nano Ag2O2 Composite // Biointerface Research in Applied Chemistry. - 2021, Volume 11, Issue 2, 9278 - 9284. https://doi.org/10.33263/BRIAC112.92789284
 17. Volodymyr V. Tkach, Marta V. Kushnir, Sílvio C. de Oliveira, Alina Yo. Zavolovych, Viktoria O. Tkach, Hanna Ya. Mytrofanova, Anatolii O. Zadoia, Petro I. Yagodynets´, Zholt O. Kormosh, Olga V. Luganska´, Vira V. Kopiika, Galyna M. Pochenchuk´, Dilfuza M. Musayeva, Hanifa Zh. Salomova. Theoretical Evaluation for the Function of Economical and Green Conducting Composite Material-based Chip for Jamaican Vomiting Sickness Diagnostics // Biointerface Research in Applied Chemistry. - 2021, Volume 11, Issue 3, 10317 – 10324. https://doi.org/10.33263/BRIAC113.1031710324
 18. Volodymyr V. Tkach, Marta V. Kushnir, Vira V. Kopiika, Olga V. Luganska, Zholt O.Kormosh, Yevgeniya V. Nazymok, Yana G. Ivanushko, Ruslana V. Slukhenska,Volodymyr D. Moysiuk, Iryna L. Kukovska, Viktor V. Gordiyenko,Mykola Ye. Blazheyevskiy, Karina V. Palamarek, Dina V. Fedorova,
 19. Sílvio C. De Oliveira, Galyna M. Pochenchuk, Petro I. Yagodynets. Theoretical Description for Orellanine Electrochemical Determination and Electropolymerization in the Presence of Hydroquinones, Assisted by CuS Nanoparticles // Biointerface Research in Applied Chemistry. - 2021, Volume 11, Issue 3, 10607 - 10613. https://doi.org/10.33263/BRIAC113.1060710613
 20. Volodymyr V. Tkach, Marta V. Kushnir, Vira V. Kopiika, Yuliia V. Yeshchenko, Olga V. Luganska, Zholt O. Kormosh, Yevgeniya V. Nazymok, Yana G. Ivanushko, Anzhelika F. Molodianu, Valentyna G. Ostapchuk, Svitlana P. Melnychuk, Mykola Ye. Blazheyevskiy, Karina V. Palamarek, Dina V. Fedorova, Sílvio C. De Oliveira, Petro I. Yagodynets, Adriano O. Da Silva. The Mathematical Modeling for CoO(OH) – Poly(5-Amino-1,4-Naphthoquinone) Composite-Based Sensor for 1-Propenesulfenic Acid and Propanethial S-Oxide Detection in Food and Lacrimogenic Compositions // Biointerface Research in Applied Chemistry. - 2021, Volume 11, Issue 4, 11145 - 11150. https://doi.org/10.33263/BRIAC114.1114511150
 21. Volodymyr V. Tkach, Marta V. Kushnir, Lilia O. Dubenska, Solomiya V. Pysarevska, Volodymyr V. Diychuk, Petro I. Yagodynets, Zholt O. Kormosh, Yana G. Ivanushko, Yevgeniya V. Nazymok, Galyna M. Pochenchu. Theoretical Description for Sunset Yellow Electrochemical Determination in Food, Assisted by Poly(3,4-ethylenedioxypyrrole) – VO(OH) Composite // Biointerface Research in Applied Chemistry. - 2021, Volume 11, Issue 4, 11519 – 11524. https://doi.org/10.33263/BRIAC114.1151911524

2020 р.

 1. Gabrelian B. V., Lavrentyev A. A., Vu Tuan V., Tkach V. A., Marchuk O. V., Kalmykova K. F., Ananchenko L. N., Parasyuk O. V., Khyzhune O. Y. Quaternary Cu2HgGeSe4 selenide: Its electronic and optical properties as elucidated from TB-mBJ band-structure calculations and XPS and XES measurements // Chemical Physics, 2020, 110821.
 2. Tuan V. Vu, Lavrentyev A. A., Gabrelian B.V., Tkach V. A., Khang D. Pham, Marchuk O. V., Parasyuk O. V., Khyzhun O. Y. First-principles DFT computation and X-ray spectroscopy study of the electronic band structure and optical constants of Cu2HgGeS4 // Solid State Sciences, 104 (2020)
 3. Melnychuk Kh., Marchuk O., Daszkiewicz M., Gulay L. Crystal structure of novel R3Fe(Co, Ni)0,5SnS7 (R = Y, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Gd, Tb, Dy and Ho) compounds // Structural Chemistry. – 2020. – V.31(5). – Р.1945-1957.
 4. Kaczorowski D., Melnychuk Kh. O., Marchuk O. V., Gulay L. D., Daszkiewicz M. Crystal structure and magnetic properties of novel La(Ce, Pr)R'PbSi2S8 (R' = Ce, Pr, Sm, Tb, Dy, Y, Ho and Er) compounds. J. Solid State Chem. 2020. Vol. 290. P. 121565.
 5. Yanchuk O., Marchuk O. V., Myronchuk G., Moroz I. A., Andrushchak N., Vyshnevskyi O. A., Kityk I. V., Kityk A. V., Ozga K., Jedryka J., Wojciechowski A., Andrushchak A. CdS Nanocrystallines: Synthesis, Structure and Nonlinear Optical Properties // 15th International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering, TCSET 2020; Lviv-Slavske; Ukraine; 25 February 2020 through 29 February 2020.  P.988-992.
 6. Ozga K, Yanchuk O. M., Marchuk O.V., Moroz I. A., Kityk I. V., El-Naggar A. M., Albassam A. A. “Femtosecond stimulated electro-optics of electrochemically synthesized CdS particles of different morphology”, Proc. SPIE 11274, Physics and Simulation of Optoelectronic Devices XXVIII, 112741W (2 March 2020).
 7. A. Ivashchenko, V.S. Kozak, I.D. Olekseyuk, M. Daszkiewicz, V.V. Halyan The phase equilibria in the Er2S3–In2S3–Ga2S3 quasi-ternary system at 770 K and the properties of the intermediate compounds // Journal of Solid State Chemistry (2020) V. 288, p. 121339.
 8. O. Klymovych, I. Ivashchenko, I. Olekseyuk, O. Zmiy, Z. Lavrynyuk Quasi-Ternary System Cu2Se-GeSe2-As2Se3 // Journal of Phase Equilibria and Diffusion. 2020. – 41. – 157-163.
 9. I. A. Ivashchenko, Т. А. Ostapyuk, I. D. Olekseyuk, O. F. Zmiy, O. M. Strok Phase Equilibria in the Quasi-Ternary System Cu2Se-GeSe2-Sb2Se3 // Journal of Phase Equilibria and Diffusion. 2020. – 41. – 827-834.
 10. Babizhetskyy V., Levytskyy V., Smetana V., Wilk-Kozubek M., Tsisar O., Piskach L., Parasyuka O., Mudring Anja-Verena. New cation-disordered quaternary selenides Tl2Ga2TtSe6 (Tt = Ge, Sn) // Z. Naturforsch. – 2020. – № 75(12)b. – P. 135-142.
 11. Valakh M.Y., Dzhagan V.M., Mazur N.V., Yukhymchuk V.O., Piskach Lyudmyla V., Kogut Yurii M., Zahn, D.R.T., Litvinchuk, A.P. Raman and Infrared Phonon Spectra of Novel Nonlinear Optical Materials PbGa2GeS6 and PbGa2GeSe6: Experiment and Theory // Physica Status Solidi (b) . – 2020. – V.257(5) . – P. 1900700
 12. Selezen A.O., Olekseyuk I.D., Myronchuk G.L., Smitiukh O.V., Piskach L.V. Synthesis and structure of the new semiconductor compounds Tl2BIIDIVX4 (BII–Cd, Hg; DIV–Si, Ge; X–Se, Te) and isothermal sections of the Tl2Se–CdSe-Ge(Sn)Se2 systems at 570 K // Journal of Solid State Chemistry. - 2020. 121422
 13. Tsisar O.V., Piskach L.V., Marushko L.P., Kadykalo E.M., Myronchuk G.L., Makhnovetz A., Denysyuk M., Reshak A.H., El-Naggar A.M., Albassam A.A., Kityk I.V. Optical features of novel semiconducting crystals Tl1–xGa1–xSnxSe2 (x=0.05; 0.1) // Optik – 2020. – V. 206. – P. 163572.
 14. Kityk I. V., Myronchuk G. L., Lelonek M., Goring P., Piskach L. V., Vidrynsky B., Ryzhuk A., Fedorchuk A.O., Jedryka J. Optoelectronic and non-linear optical properties of Lu-doped AgGaGe3Se8 crystallites // Optical and Quantum Electronics. – 2020. – V. 52(9) . – P. 1-16.
 15. Bellagra H. K., Nyhmatullina O., Kogut Yu. M., Myronchuk H. L., Piskach L. V. Photoconductivity of the single crystals Pb4Ga4GeS12 and Pb4Ga4GeSе12 // The 2nd International Online Conference on Crystals Crystals-2020, November 10–20, 2020.
 16. Selezen A. O., Kogut Yu. M., Piskach L. V., Gulay L. D. Quaternary Chalcogenide Semiconductors Tl2MIIMIV3Se8 and Tl2MIIMIVX4 // The 2nd International Online Conference on Crystals Crystals-2020, November 10–20, 2020.
 17. Moroz M., Tesfaye F., Demchenko P., Prokhorenko M., Kogut Yu., Pereviznyk O., Prokhorenko S., Reshetnyak O. Solid-state electrochemical synthesis and thermodynamic properties of selected compounds in the Ag–Fe–Pb–Se system // Solid State Sciences, 2020, V. 107, P. 106344.
 18. Kormosh Z. A., Zhurba E. S., Antal I. P., Kormosh A. Z., Bazel Y.R. Spectrophotometric Determination of 2,4-Dichlorophenoxyacetic Acid Using Extraction with Astrafloxin. Journal of Analytical Chemistry. 2020. 75(7). 909-912
 19. Tkach V. V., Kushnir M. V., Ahafonova O. V., de Oliveira S. C., Yagodynets P. I., Kormosh Zh. O., Vaz dos Reis L., Palamarek K. V., Nezveshchuk-Kohut T. S. The theoretical description for the perylaldehyde aldoxime electrochemical determination, assisted by the novel squaraine dye – vo(Oh)-composite. Orbital. 2020. 12(3). 148-153.
 20. Kormosh Z. A., Matviichuk O. Y., Antal I. P., Bazel’ Y. R. Sensors Based on Single- and Double-Layer Plasticized Membranes for the Potentiometric Determination of Mefenamic and Phenylanthranylic Acids. Journal of Analytical Chemistry. 2020. 75(6). 820-828.
 21. Saliyeva L.N. Imidazothiazoles and their hydrogenated analogs: methods of synthesis and biomedical potential / Saliyeva L.N., Diachenko I.V., Ruslan I. Vas'kevich R.I., Slyvka N.Yu., Vovk M.V. // Chemistry of Heterocyclic Compounds. – 2020. – Vol. 56, No. 11, pp. 1394–1407.
 22. Lytvynchuk M.B. A convenient method of synthesis of 8-acyl-2,3,6,7-tetrahydro-5H-[1,3]thiazolo[3,2-c]pyrimidin-5-ones / Lytvynchuk M.B., Bentya A.V., Slyvka N.Yu, Rusanov E.B. // Chemistry of Heterocyclic Compounds, 2020, Vol. 56, No. 1 pp. 101-107.
 23. Lytvynchuk M.B. 2-Ylidene-1,3-thiazolidines and their nonhydrogenated analogs: methods of syntesis and chemical properties / Lytvynchuk M.B., Bentya A.V., Slyvka N.Yu, Vovk M.V. // Chemistry of Heterocyclic Compounds, 2020, Vol. 56, No. 9 pp. 1130-1145.
 24. Holota, S.М. Synthesis and In vivo evaluation of pyrazoline-thiazolidin-4-one hybrid Les-5581 as a potential non-steroidal anti-inflammatory agent / Holota, S.М., Derkach, H.О., Demchuk, I.L., (...) Slyvka, N.Yu., Nektegayev, I.O., Lesyk, R.B. // Biopolymers and Cell, 2019, Vol. 35 (6), 2019, P. 437-447. (стаття вийшла у січні 2020 року)
 25. Cherkas A., Holota S., Mdzinarashvili T., Gabbianelli R., Zarkovic N. Glucose as a Major Antioxidant: When, What for and Why It Fails?. Antioxidants, 2020; 9(2): 140. pii: E140. doi: 10.3390/antiox9020140.
 26. Schadich E, Kryshchyshyn-Dylevych A, Holota S, Polishchuk P, Džubak P, Gurska S, Hajduch M, Lesyk R. Assessing different thiazolidine and thiazole based compounds as antileishmanialscaffolds. Bioorg Med Chem Lett. 2020 Oct 19:127616. doi: 10.1016/j.bmcl.2020.127616.
 27. Литвинчук М.Б., Бентя А.В., Салиева Л.Н., Русанов Э.Б., Вовк М.В. Особенности взаимодействия (5-метил-1,3-тиазолидин-2-илиден)кетонов с тозилазидом // Химия гетероцикл. соед. – 2020. – Т. 56. – № 9. – С. 1230-1233.
 28. Single-crystal structure determination of LaNi5–xInx and LaNi9–xIn2+x / [Ya. Kalychak, M. Dzevenko, V. Babizhetskyy, M. Daszkiewicz, L. Gulay] // Z. Naturforsch. – 2020. – Vol. 75(6–7)b. – Р. : 553–557. Scopus. DOI: 10.1515/znb-2020-0020.

2019 р.

 1. Yanchuk O. M., Marchuk O. V., Moroz I. A., Vyshnevskyi O. A., El-Naggar A.M., Albassam A. A., Kityk I. V., Czaja P. Femtosecond laser stimulated anisotropy of electrolytically produced CdS polymer nancomposites // Journal of Materials Science: Materials in Electronics – 2019. – V.30. – Р.17741-17746. (DOI: doi.org/10.1007/s10854-019-02124-z)
 2. V.V.Halyan, V.O. Yukhymchuk, Ye.G.Gule, K.Ozga, K.J.Jedryka, I.A.Ivashchenko, M.A.Skoryk, A.H.Kevshyn, I.D.Olekseyuk, P.V.Tishchenko, M.V.Shevchuk, M.Piasecki Photoluminescence feature sand nonlinear-optical properties of the Ag0.05Ga0.05Ge0.95S2Er2S3 glasses // Optical Materials, 2019, 90, 84-88
 3. V. V. Halyan Growth of the (Ga69,5La29,5Er)2S300single crystal and mechanism of stokes emission / V. V.Halyan, I. A.Ivashchenko, A. H.Kevshyn, I. D.Olekseyuk, P. V.Tishchenko, A. P. Tretyak// Journal of nano- and electronic physics. – 2019. – V. 11(1). –P. 01008(4pp).
 4. Zubenia N., Kormosh Z., Antal I., Gorbatyuk N., Bokhan Y., Zhylko V., Dombrova I., Semenyshyn D. and Kochubei V.. Potentiometric Sensor for Determination of Amprolium in Pharmaceutical Formulation // Anal. Bioanal. Electrochem. 2019, Vol. 11, No. 9, 1228-1239. http://www.abechem.com/No.%209-2019/2019,%2011(9),%201228-1239.pdf
 5. Kažukauskas V. Photoconductivity Of Tl1-XIn1-XSnXSe2 single crystals at low temperatures /Vaidotas Kažukauskas, Galyna L. Myronchuk, Oleh V. Parasyuk, Edvinas Gvozdiovas, Oleksiy V. Novosad, Justas Kvedaravičius, Sergiy P. Danylchuk, Lyudmyla V. Piskach //PROCEEDINGS OF THE ROMANIAN ACADEMY, Series A, Volume 20, Number 3/2019, pp. 243–249.

у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science

2022 р.

 1. Zholt Kormosh, Mykola Shevchuk, Natalia Kormosh, Svitlana Korolchuk, Tetiana Savchuk, and Sergei Suprunovich. Photometric Extraction Detection of 2-Methyl-4-Chlorophenoxyacetic acid in Water // Journal of Water Chemistry and Technology, 2022, Vol. 44, No. 5, pp. 362–368. DOI: 10.3103/S1063455X2205006X
 2. Zholt Kormosh, Olena Matskiv. Photometric Analysis of Pentachlorophenol in Water by Extraction with Astrafloxin // Journal of Water Chemistry and Technology, 2022, Vol. 44, No. 3, pp. 169–174. DOI: 10.3103/S1063455X22030079

2019 р.

 1. Zubenia N., Kormosh Z., Antal I., Gorbatyuk N., Bokhan Y., Zhylko V., Dombrova I., Semenyshyn D. and Kochubei V.. Potentiometric Sensor for Determination of Amprolium in Pharmaceutical Formulation // Anal. Bioanal. Electrochem. 2019, Vol. 11, No. 9, 1228-1239. http://www.abechem.com/No.%209-2019/2019,%2011(9),%201228-1239.pdf
 2. Novosad O. V., Myronchuk G. L., Danylchuk S. P., Zamurueva O. V., Piskach L. V., Kityk I. V., Piasecki M. V., Tsisar O. V. Specific Features of Photoconductivity of Tl1-xIn1-xSnxSe2 Monocrystals at Low Temperatures Phys. Chem. Solid State//2019. Vol. 20, № 1. P. 50–55
 3. Tsisar O., Piskach L., Parasyuk O., Zamurueva O., Myronchuk G., Piasecki M. Tl2S–In2S3–GeS2 glass system as novel promising materials for photonics //Phys. Chem. Solid State. -2019. Vol. 20, № 4. P. 416–422
 4. Kažukauskas V. Photoconductivity Of Tl1-XIn1-XSnXSe2 single crystals at low temperatures /Vaidotas Kažukauskas, Galyna L. Myronchuk, Oleh V. Parasyuk, Edvinas Gvozdiovas, Oleksiy V. Novosad, Justas Kvedaravičius, Sergiy P. Danylchuk, Lyudmyla V. Piskach //PROCEEDINGS OF THE ROMANIAN ACADEMY, Series A, Volume 20, Number 3/2019, pp. 243–249.

Кафедра забезпечує підготовку фахівців

1. Галузь знань 01 "Освіта / Педагогіка"
Спеціальність 014 "Середня освіта (Хімія)"
Освітньо-професійна програма "Середня освіта. Хімія"
БАКАЛАВР

2. Галузь знань 10 "Природничі науки"
Спеціальність 102 "Хімія"
Освітньо-професійна програма "Хімія"
БАКАЛАВР, МАГІСТР

3. Галузь знань 16 "Хімічна та біоінженерія"
Спеціальність 161 "Хімічні технології та інженерія"
Освітньо-професійна програма "Хімічні технології та інженерія"
БАКАЛАВР

Контакти:

43021, м. Луцьк, вул. Потапова, 9
(навчальний корпус С, 8-й поверх),
(0332)249972
gulay.lyubomyr@vnu.edu.ua