Кафедра екології та охорони навколишнього середовища

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Радзій Володимир Феофілович. Кандидат географічних наук. Завідувач кафедри екології та охорони навколишнього середовища
Кафедра екології та охорони навколишнього середовища 2020 р.
Кафедра екології та охорони навколишнього середовища 2015 р.
Першокурсники 2020 р.
Лабораторні заняття студентів-екологів
Університет природничо-гуманітарний імені Яна Длугоша в Ченстохові (Польща)
День пам'яті Кобзаря на кафедрі екології та охорони навколишнього середовища
Магістри екології
Студенти-екологи

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

Кафедра екології та охорони навколишнього середовища бере свій початок із 1992 року, коли у Луцькому державному педагогічному інституті було створено кафедру екології і картографії, яку у подальшому реорганізували у кафедру екології, землевпорядкування і кадастру. Нинішньої назви кафедра набула у 2004 році. Першим завідувачем кафедри був кандидат сільськогосподарських наук, доцент Фалюш В. В. Далі кафедру очолювали доктор технічних наук, професор Мельник В. М., кандидат сільськогосподарських наук, доцент Андрощук І. В., доктор хімічних наук, професор Черняк Б. І., доктор хімічних наук, професор Гулай Л. Д., нині кафедрою завідує кандидат географічних наук, доцент Радзій В. Ф.

СКЛАД КАФЕДРИ ЕКОЛОГІЇ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА:

ПІДГОТОВКА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Кафедра забезпечує підготовку здобувачів вищої освіти за спеціальністю 101 «Екологія» з галузі знань 10 Природничі науки:

 • освітній ступінь «Бакалавр»: ОПП «Екологія»;
 • освітній ступінь «Магістр»: ОПП «Екологія».

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА ЕКОЛОГІЯ

Освітньо-професійна програма Екологія, Заповідна справа

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ

Інформація для вступників

ВСЕУКРАЇНСЬКА ОЛІМПІАДА З ЕКОЛОГІЇ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ

Всеукраїнська олімпіада з екології для абітурієнтів

Програма «ПОДВІЙНИЙ ДИПЛОМ»

Кафедра екології та охорони навколишнього середовища ВНУ імені Лесі Українки спільно з Університетом природничо-гуманітарним імені Яна Длугоша в Ченстохові (Польща) реалізує програму «ПОДВІЙНИЙ ДИПЛОМ», в рамках якої студенти мають змогу отримати паралельно 2 фахові дипломи про вищу освіту: український за спеціальнітю «ЕКОЛОГІЯ» та польський за спеціальностями «БІОТЕХНОЛОГІЯ» або «ВИРОБНИЦТВО ТА МАРКЕТИНГ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ».

Нині за цією програмою навчаються студенти освітнього ступеня «бакалавр». Навчання відбувається паралельно в обох навчальних закладах. Протягом першого року навчання у ВНУ імені Лесі Українки у програму закладено вивчення польської мови, для можливості вивчення дисциплін починаючи з другого року в польському університеті.

Навчання в Університеті природничо-гуманітарному імені Яна Длугоша за програмою «ПОДВІЙНИЙ ДИПЛОМ» є безкоштовним, студенти забезпечуються гуртожитком та по завершенні навчання мають дві спеціальності.

Програма «ДУАЛЬНА ОСВІТА»

Студенти спеціальності «ЕКОЛОГІЯ» приєдналися до реалізації̈ програми з упровадження у навчальний процес елементів дуальної форми здобуття освіти. Зокрема, підписано тристоронні угоди про співпрацю з ТОВ «ВОЛИНЬЕКОПРОМПРОЕКТ». Можливість поєднувати навчання з роботою отримали Юлія Німець й Оксана Сльозко.

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

Наукова діяльність кафедри екології та охорони навколишнього середовища зосереджена на перспективних напрямах наукових досліджень, основними з яких є: гідрохімія регіональних річкових басейнів, гідроекологія, антропогенне навантаження на ландшафти басейнів річок, біоіндикація екологічного стану поверхневих водних об’єктів, оцінка впливу на довкілля викидів забруднюючих речовин та ін.

На кафедрі проводиться робота над темою наукового дослідження «Природно-господарські ландшафти річково-басейнових систем Західного Полісся: моніторинг, ризики, оптимізація природокористування» (державний реєстраційний номер 0117U004199) (кер. – к. геогр. н., доц. Боярин М. В.); діють студентські проблемні групи та наукові гуртки; функціонує «Центр екологічної освіти та культури» (кер. – к. е. н., доц. Караїм О. А.).

Викладачі та студенти кафедри публікують свої наукові доробки у монографіях, фахових періодичних виданнях, журналах які індексуються у міжнародних наукометричних базах, зокрема таких як Web of Science, Scopus та ін., беруть участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях, працюють над отриманням патентів.

У напрямку науково-дослідної роботи кафедрою укладено низку договорів про співпрацю із науковими, освітніми, природоохоронними, господарськими, виробничими та іншими установами.

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

Міжнародне співробітництво є невід’ємною складовою діяльності кафедри екології та охорони навколишнього середовища. Основними напрямами співпраці є: залучення передового наукового досвіду в галузі раціонального використання природних ресурсів та охорони довкілля, реалізація спільних науково-дослідних та громадсько-просвітницьких проектів, спільна організація наукових конференцій, семінарів, круглих столів, розробка, організація та координація інших заходів у сфері міжнародної співпраці та ін. На сьогодні міжнародна співпраця кафедри здійснюється в межах укладених міжуніверситетських договорів, які передбачають в т.ч. міжнародні стажування, міжнародні обміни студентів та викладачів. Співпрацю налагоджено із низкою провідних закладів вищої освіти. Серед яких:

Університет гуманітарно-природничий імені Яна Длугоша в м. Ченстохова (Польща) (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie (Polska);

Університет природничо-гуманітарний в м. Седльце (Польща) (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach (Polska).

ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ, ВИКЛАДАННЯ ЯКИХ ЗАБЕЗПЕЧУЄ КАФЕДРА

Доцент Радзій Володимир Феофілович

Доцент Боярин Марія Володимирівна

 1. «Основи гідроекології»
 2. «Гідроекологія України»
 3. «Гідрологія та охорона вод»
 4. «Ландшафтна екологія»
 5. «Ландшафтно-екологічне планування»
 6. «Метеорологія та охорона атмосфери»

Доцент Джам Олена Адамівна

 1. «Методи екологічних досліджень»
 2. «Екологічна безпека»
 3. «Нормування антропогенного навантаження на довкілля»
 4. «Основи гідрохімії та гідрофізики»
 5. «Хімія та біохімія продуктів харчування»
 6. «Біофізика»

Доцент Караїм Ольга Анатоліївна

 1. «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища»
 2. «Оцінка впливу на довкілля та стратегічна екологічна оцінка»
 3. «Екологічний контроль, аудит та оцінка ризиків»
 4. «Українське та міжнародне природоохоронне законодавство»
 5. «Стратегія сталого розвитку»
 6. «Управління водними ресурсами»
 7. «Екологічний менеджмент»
 8. «Промислова екологія»
 9. «Техноекологія»

Доцент Лавринюк Зоряна Володимирівна

 1. «Загальна та екологічна хімія»
 2. «Управління та поводження з відходами»
 3. «Хімічна екологія»
 4. «Методи та прилади екологічних досліджень»
 5. «Технічні засоби екологічного контролю»
 6. «Збалансоване природокористування та поводження з відходами»
 7. «Органічна хімія та екологія»
 8. «Матеріали для альтернативних джерел енергії»

Доцент Музиченко Оксана Семенівна

 1. «Загальна екологія та неоекологія»
 2. «Екологія людини»
 3. «Екологічна токсикологія»
 4. «Радіоекологія»
 5. «Біологічне та мікробіологічне забруднення навколишнього середовища»

Доцент Савчук Людмила Анатоліївна

 1. «Заповідна справа»
 2. «Основи екології»
 3. «Основи екологічного лісівництва»

Доцент Цьось Оксана Олександрівна

 1. «Урбоекологія»
 2. «Біоремедіація і рекультивація земель»
 3. «Агроекологія»
 4. «Грунтознавство та охорона грунтів»
 5. «Біоіндикація»
 6. «Моніторинг довкілля»

КОНТАКТИ

43021, м. Луцьк, вул. Потапова, 9,

Факультет хімії, екології та фармації ВНУ імені Лесі Українки,

каб. 220, кафедра екології та охорони навколишнього середовища

тел.: +380674176401, +380667454582, +380955227285, +380509353308, +380662074416

e-mail: ecology.department@vnu.edu.ua

ecology_department@ukr.net

Приймальна комісія 43025, м. Луцьк, просп. Волі, 13

(представник кафедри в приймальній комісії у 2023 р.): Олена Адамівна Джам – тел.: +380962994110

БЛОГИ

Ми у facebook

Кафедра екології та охорони навколишнього середовища

Центр екологічної освіти та культури

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ ЗА ОСТАННІ 5 РОКІВ

Монографії

 1. Парасюк О.В., Лавринюк З.В. Сонячні матеріали у системі СuIn, CuGa || S,Se: [кол.монографія]/ за заг. ред. к.х.н. О.В.Парасюка . – Луцьк : Вежа-Друк, 2018. – 101 с.
 2. Цьось О.О., Музиченко О.С., Боярин М.В. Екологічна оцінка поверхневих вод приток верхів’я річки Прип’ять методами фітоіндикації: моногр. Луцьк: Вежа-друк, 2022. 220 с.
 3. Савчук П.П., Кашицький В.П., Савчук Л.А., Люшук О.М. Фрикційні полімеркомпозити з комплексом керованих властивостей: Монографія П.П.Савчук та ін. Луцьк: Іванюк В.П., 2022. 136 с.

Колективні монографії

 1. Karaim O. A., Lavrynyuk Z. V., Gulay L. D. Chapter 6. Environmental audit and assessment of the state forestry enterprises of western region of Ukraine. Актуальні проблеми хімії, матеріалознавства та екології: Монографія. Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2022. С.101–118.
 2. Karaim O. A., Gulay L. D., Lavrynyuk Z. V. Сhapter 7. Ecological analysis of the state of atmospheric air of Korets the Riven region. Актуальні проблеми хімії, матеріалознавства та екології: Монографія. Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2022. С. 119–125.
 3. Савчук Л. А. Енергетична безпека навколишнього середовища. колективна монографія/ за ред В.В.Іванців– Луцьк: ІВВ Луцького національного технічного університету, 2019. 184с.

Статті у виданнях,включених до науковометричних баз Scopus, Web of Science Core Collection

 1. Electronic band-structure and optical constants of Pb2GeS4: Ab initio calculations and X-ray spectroscopy experiments. Tuan V Vu, A. A. Lavrentyev, B. V. Gabrelian, L. N. Ananchenko, O. V. Parasyuk, Olha Karaim, O. Y. Khyzhun. Journal of Materials Science: Materials in Electronics (2018) 29:16088–16100. Scopus. ORCID ID 0000-0002-1722-4110.
 2. Quasi-Ternary System Cu2Se-GeSe2-As2Se3. O. Klymovych, I. Ivashchenko, I. Olekseyuk, O. Zmiy, Z. Lavrynyuk. Journal of Phase Equilibria and Diffusio: Phase Equilib. Diffus. (2020) 41:157-163. Scopus.ISSN 1547-7037DOI 10.1007/s11669-020-00796-3.
 3. Nekos A. N., Boiaryn M.V., Lugowska M., Tsos O.O., Netrobchuk I.M. Assessment of the ecological condition of the Western Bug river basin according to the Macrophyte index for rivers (MIR). Вісник Харківського національного університету імені В. М. Каразіна. Серія «Геологія. Географія. Екологія». Випуск 54. 2021. С. 316-328. (Web of Science). https://doi.org/10.26565/2410-7360-2021-54-24
 4. Потенциометрический сенсор для определения кетопрофена. Жолт Кормош, Елена Мацькив, Наталия Кормош, Татяна Форостовская, Юлия Бохан, Валентина Голуб, Наталия Горбатюк, Ольга Караим. Химико-фармацевтический журнал. Том 55, № 12. 2021. С. 61–65. Scopus. DOI: https://doi.org/10.30906/0023-1134-2021-55-12-61-64.
 5. Опредиление флурбипрофена и его применение в фармацептическом анализе. Ж. Кормош, Н.Кормош, М. К. Люшук, О. Семенюк, В.Коцар, Ю. Осип, Л.Савчук, Химико-фармацептический журнал. – 2022, Т.56., №22., С. 60-64.

Статті у фахових вітчизняних виданнях

 1. Радзій В. Ф. Моніторинг ерозійних втрат ґрунтового покриву Волинської області / В.Ф. Радзій // Агрохімія і ґрунтознавство. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Спеціальний випуск. – Харків : ТОВ «Смугаста типографія», 2018. – С. 68-70.
 2. Боярин М. В., Нетробчук І. М. Оцінка екологічної стійкості ландшафтів річок басейну Західного Бугу у Волинській області. Людина та довкілля. Проблеми неоекології. - № 1–2 (29). – 2018. – С. 40–46.
 3. Громик В. В., Джам О. А. Гідрохімічні особливості р. Луга у Волинській області. Природа Західного Полісся та прилеглих територій: зб. наук. пр. 2018. № 15. С. 104-106.
 4. Цьось О. О., Музиченко О. С., Боярин М. В. Структурний аналіз вищих водних та прибережно-водних рослин річки Вижівка. Людина та довкілля. Проблеми неоекології, 2019. № 30. – С. 104-111.
 5. Джам Олена, Караїм Ольга, Юхимнюк Наталія. Екологічна оцінка якості поверхневих вод р. Пруднік. Науковий вісник СНУ імені Лесі Українки. Серія: Біологічні науки. 2020. № 2 (390). С. 31–37.
 6. Музиченко Оксана, Ліщук Сергій, Караїм Ольга. Екологічна структура флори породних відвалів шахт Нововолинського гірничопромислового району. Науковий вісник СНУ імені Лесі Українки. Серія: Біологічні науки. 2020. № 2 (390). С. 38–44.
 7. Цьось О. О., Боярин М. В., Клименко М. О. Оцінка екологічного стану річки Цир за індексом макрофітів (МIR). Вісник НУВГП. Серія «Сільськогосподарські науки». Випуск 1 (87). 2020. С. 109–119.
 8. Цьось О. О., Боярин М. В., Клименко О. М. Вища водна рослинність, як індикатор екологічного стану гідроекосистем (на прикладі річки Вижівка). Вісник НУВГП. Серія «Сільськогосподарські науки». Випуск 2 (88). 2020. С. 64–72.
 9. Боярин М.В., Цьось О.О., Волошин В.У. Екологічний стан річки Сапалаївка в умовах урбосистеми м. Луцьк. Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна вип. 23 Серія «Екологія». – Х., 2020. – С. 21–29. http://dx.doi.org/10.26565-1992-4249-2020-23-02.
 10. Боярин М.В, Цьось О.О., Волошин В.У. Штучно створені об’єкти природно-заповідного фонду – парки-памятки садово паркового мистецтва та їх репрезентативність у Волинській області. Людина та довкілля. Проблеми неоекології. - № 34. – 2020. – С. 131-140.
 11. Цьось О.О., Музиченко О. С., Боярин М. В. Становлення фітоіндикаційних підходів у системі моніторингу стану водних екосистем. Таврійський науковий вісник. Серія «Сільськогосподарські науки». Випуск № 118. 2021. С. 382–388. DOI https://doi.org/10.32851/2226-0099.2021.118.49
 12. Цьось О., Музиченко О., Боярин М., Бєдункова О. Вплив урбосистеми міста Ковель на якість води річки Турія. Проблеми хімії та сталого розвитку. Випуск 4. 2021. С. 62-67. https://doi.org/10.32782/pcsd-2021-4-9
 13. Караїм О.А., Гулай Л.Д., Юрченко О.М., Бакараєв О.А., Джам О.А., Музиченко О.С., Лавринюк З.В. Екологічна оцінка впливу на довкілля викидів забруднюючих речовин ДП «Колківське ЛГ». Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія «Екологія». 2021. № 24. C. 66–78.
 14. Гулай Л., Джам О., Караїм О. Екологічні аспекти моніторингу територій Рівненського природного заповідника. Проблеми хімії та сталого розвитку. 2021. № 3. С. 17–23.
 15. Лавринюк З., Караїм О., Гулай Л. Гідрохімічний аналіз та особливості використання поверхневих вод річки Оконка. Проблеми хімії та сталого розвитку. 2021. № 3. С. 24–29.
 16. Лавринюк З., Караїм О., Гулай Л., Юрченко О. Оцінка якості поверхневих вод за сполуками нітрогену та особливості антропогенного впливу в аспекті управління водними ресурсами річки Бистряк. Проблеми хімії та сталого розвитку. 2022. № 4. С. 39-45. DOI: https://doi.org/10.32782/pcsd-2021-4-6
 17. Караїм О., Ахнюк М., Лавринюк З., Джам О., Гулай Л. Гідрохімічний аналіз поверхневих вод в аспекті управління водними ресурсами річки Жидувка. Проблеми хімії та сталого розвитку. 2022. № 1. С. 10–17. https://doi.org/10.32782/pcsd-2022-1-2
 18. Метформін-чутливий іон – селективний електрод. Ж. Кормош, Л.Савчук, Н.Кормош, М. Шевчук, К. Люшук, Т.Савчук, С. Корольчук, Наук. вісник Ужгород. ун-ту (Сер. Хімія), 2022, № 1 (47). С. 70-77.
 19. Метформін-чутливий потенціометричний сенсор. Кормош, Ж., Савчук, Л., Кормош, Н., Шевчук, М., Люшук, К., Савчук Т., Корольчук С. (2022). Проблеми хімії та сталого розвитку, 2022.

Публікації у зарубіжних виданнях

 1. Mariia Boiaryn, Oksana Tsos. Ocena stanu ekologicznego powierchniowych wód rzeki Turia na podstawie makrofitowego indeksu rzecznego (MIR). Chemistry, Environment, Biotechnology, 2019, Vol.22: 7-12. http://dx.doi.org/10.16926/cebj.2019.22.01
 2. Tsos Oksana, Muzychenko Oksana, Boiaryn Maria Analiza ekologiczno-cenotyczna wodnych roslin wyzszych I przybrzeznych rzeki Wyziwka. XLII Krajowa Konferencja Naukowa z cyklu «Rejonizacja chwastow segetalnych w Polsce», Siedlce-Koryciny, 6-7 wrzesnia 2018. Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. S. 39–40.