Факультет психології

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Психологи.jpg

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА.

Рік заснування факультету - серпень 2001 року. У 1989 р. було здійснено перший набір спеціалістів із вищою освітою на перепідготовку за фахом «Практична психологія». З 1992 р. навчання відбувалося на педагогічному факультеті за спеціальністю «Практична психологія в закладах освіти», а з 1993 р. – у складі Інституту соціальних наук, де проводилася спочатку підготовка фахівців за спеціальністю «Практична психологія», а з 1999 р. і за спеціальністю «Психологія».

Psih2.jpg

29.08.2001 р.наказом ректораВДУіменіЛесіУкраїнки створенопсихологічний факультет. 17.11.2005 р. факультет перейменовано на факультет психології, з 2017 р. – факультет психології та соціології, а з серпня 2020 року, у зв’язкуз переведенням спеціальності 054 «Соціологія» на інший факультет, відновлено назву факультету психології.

Psih16.jpg.png

Керівництво.

Декан - Дучимінська Тамара Іванівна, кандидат психологічних наук, доцент.

Заступники декана:

заступник декана з навчальної роботи – кандидат психологічних наук, доцент Кульчицька Анна Валеріївна;

заступник декана з виховної роботи – кандидат психологічних наук, доцент Коць Михайло Онисимович.

заступник декана з наукової роботи – кандидат психологічних наук, доцент Коструба Наталія Сергіївна.


Кафедри.

У структурі факультету психології та соціології функціонують три кафедри:

Професорсько-викладацький склад:

Діяльність факультету психології та соціології ґрунтується на добрих традиціях, закладених видатними вченими та викладачами, які разом з організацією підготовки фахівців із галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» активно займаються науковою роботою, здійснюють прикладні та фундаментальні дослідження, виконують грантові програми, госпдоговірні теми тощо.

На факультеті працюють 33 досвідчених викладачів, усі на постійній основі і мають наукові ступені та вчені звання, з них: 6 – доктори наук, професори; 27 – кандидати наук, доценти. Якісний показник професорсько-викладацького складу факультету – 100 %. Більшість викладачів мають стаж педагогічної роботи у ВНЗ більше 10 років та постійно підвищують свою кваліфікацію шляхом навчання та стажувань.

Psih9.jpg
Psih10.jpg

Спеціальності та ОПП, за якими проводиться підготовка з зазначенням рівня здобуття освіти  :

Підготовка фахівців здійснюється на трьох рівнях освіти: на першому (бакалаврському), другому (магістерському) та третьому (освітньо-науковому) рівнях.

Спеціальність 053 «Психологія»

Освітньо-професійна програма «Психологія»

Освітня кваліфікація: Бакалавр психології.

Професійна кваліфікація: Психолог. Психолог в системіосвіти та реабілітації. Організаційний психолог.


Освітньо-професійнапрограма «Практична психологія»

Освітня кваліфікація: Бакалавр психології.

Професійна кваліфікація: Психолог. Практичний психолог.

Освітньо-професійна програма «Психологія»

Освітня кваліфікація: Магістр психології.

Професійна кваліфікація: Психолог. Викладач психології. Фахівець з навчання та розвитку.

Освітньо-професійна програма «Практична психологія (психологічне консультування та психотерапія)»

Освітня кваліфікація: Магістр психології.

Професійна кваліфікація: Практичний психолог. Психолог-консультант.

Освітньо-професійна програма «Клінічна психологія»

Освітня кваліфікація: Магістр психології.

Професійна кваліфікація: Психолог. Клінічний психолог.

Освітньо-наукова програма «Психологія особистості: генеза, безпека, здоров’я»

Кваліфікація: доктор філософії (PhD)Основні напрямки науково-дослідної та міжнародної діяльності:

кафедра загальної і соціальної психології та соціології – «Методологія та практика дослідження особистості»; кафедра педагогічної та вікової психології – «Вікові та педагогічні виміри психогенези особистості: норма і девіація»; кафедра практичної та клінічної психології – «Гармонізація психологічного і сімейного благополуччя особистості»;

Psih11.jpg
Psih13.jpg

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВОЇ РОБОТИ КАФЕДР:

 • вивчення і дослідження стану актуальних проблем загальної, медичної та педагогічної психології у Волинській області;
 • розробка теоретико-методологічних аспектів психології особистості;
 • розробка концепції розвитку клініко-психологічної роботи в регіоні;
 • тематичні дослідження вікового становлення особистості у парадигмі «онтогенез-дизонтогенез»;
 • розробка методів і засобів, спрямованих на формування, збереження, зміцнення, відтворення та передачу нащадкам здоров’я.

Апробація наукових пошуків реалізується у традиційних для кафедр факультету науково-практичних конференціях та семінарах:

 • міжнародній науково-практичній конференції «Професійна психологія: реалії та перспективи розвитку»;
 • міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми соціальної психології»;
 • міжнародній Психологічній школі на оз. Світязь;
 • щорічному Психологічному фестивалі на оз. Світязь;
 • міжнародній науково-практичній конференції «Психологічні особливості організаційної діяльності в системі державної служби»;
 • щорічному науково-практичному семінарі «Сучасні проблеми практичної психології у Волинському регіоні»;
 • щорічній міжнародній науково-практичній конференції «Здоров`я, освіта, наука,самореалізація молоді»;
 • щорічній міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні підходи до інтеграції та соціалізації дітей з особливими потребами»;

Викладачі кафедр беруть активну участь у різноманітних науково-методичних, виховних та громадських заходах. Зокрема, виступають на науково-практичних і методичних семінарах, тренінгах, лекціях, де працюють з психологами, лікарями, соціальними працівниками, військовослужбовцями, прикордонниками м. Луцька та Волинської області та беруть участь у заходах, організованих і спрямованих на підвищення рівня кваліфікації психологів м. Луцька і Волинської області, а саме: надають психологічну допомогу викладачам та студентам університету, іншим колективам та жителям міста і області.

Члени кафедр співпрацюють із такими державними та громадськими організаціями як «ОМЕР», «Гендерний центр», «ЕЛІПС», Волинським обласним центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, беруть участь в українських і міжнародних програмах та проектах. Співпраця з державними та громадськими організаціями реалізується в таких напрямках:

гендерна психологія; психологічна робота з ВІЛ-інфікованими; тренінг особистісної гармонізації; тренінг тренерів; профілактика шкідливих звичок; пропаганда здорового способу життя; психологічна підготовка державних службовців Волинського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.


Psih14.jpg

ВИКЛАДАЧІ ФАКУЛЬТЕТУ ЗАДІЯНІ У ТАКИХ ПРОЕКТАХ

«Програма рівних можливостей та прав жінок в Україні», що фінансується Європейським Союзом, Шведським агентством з питань міжнародної співпраці та розвитку Sida та ПРООН і виконується Програмою розвитку ООН; «Вдосконалення ВІЛ-сервісу в Україні» за підтримки ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ»; проекту «Викоренення насильства в сім’ї в Україні шляхом підвищення обізнаності щодо проблеми і проведення корекційної роботи з особами, які вчинили насильство в сім`ї»; «Мобільна бригада з профілактики шкідливих звичок та пропаганди здорового способу життя» при Волинському обласному центрі соціальних служб дітей, сім’ї та молоді; «Соціально-психологічний супровід підлітків, що звільняються з місць позбавлення волі, на базі Ковельської колонії відбування покарання для неповнолітніх»; «Робота з ВІЛ-інфікованими дітьми та колом їх близького оточення» при Волинському обласному благодійному фонді «Шанс»; «Тренінги-семінари з батьками, що створюють прийомну сім’ю» спільно з Волинським обласним центром соціальних служб дітей, сім`ї та молоді і кризовим центром для осіб, що зазнають сексуального і фізичного насилля; «Посилення співпраці влади і громадськості на місцевому рівні заради розвитку громади» за підтримки програми «МАТРА» Посольства Королівства Нідерландів.


МІЖНАРОЖНИЙ ПРОЕКТ EC/ЕРАЗМУС+

Вагомим науковим доробком факультету психології СНУ імені Лесі Українки за 2016р. стала участь в міжнародних проектах ЕС/Еразмус +, а саме: сім колективних монографій та міжнародний збірник наукових праць Психологія. Цінності. Особистість [Тексти] міжнарод.зб. наук.пр. (за ред. М.З.Степуляка, І.Ю.Філіппової), де разом з польськими партнерами науковці всіх кафедр представили результати своїх досліджень і видали матеріали українською, польською та англійскою мовами.

Колективні монографії стосуються актуальної проблематики, зокрема:

 • “Obraz edukacji dziecka w Polsce і na Ukrainie”,
 • „Psychologiczne uwarunkowania wartosci. Rodzina – sens i wartosc ludskiego zycia – religijnosc”,
 • „Psychologiczne i ekonomiczne uwarunkowania pieniadza w teorii i praktyce”,
 • „Cialo – Psychika – Duchowosc: integralna wizja czlowieka”,
 • „Znaczenie wartosci w badaniach psychologicznych i zyciu spolecznym”,
 • Inessa Filippowa, Marian Stepulak (2016) UKRAINA A POLSKA: problemy teoretyczne procesu spoleczno - kulturowego i praktyka ksztaltowania dialogicznego zachowania mlodziezy.- Monografje Wydialu Pedagogiky i Psychologii WSEI.-Lublin.- INNOVATION PRESS.-154s.

Авторами представлених вище наукових праць є українські науковці, психологи СНУ імені Лесі Українки: Вічалковська Н.К., Власюк Д.П., Засєкіна Л.В., Іванашко О.Є., Кихтюк О.В., Кульчицька А. В., Малімон Л.Я., Мудрик А.Б., Соловей О.А., Федотова Т.В., Філіппова І.Ю.

Відомі випускники.

За роки існування факультет підготував висококваліфікованих фахівців з психології, які успішно працюють у школах, наукових та медичних установах громадських організаціях:

Пасальська Наталія Григорівна - практичний психолог ЗОШ №20 м. Луцька;

Нестерак Ганна Володимирівна - практичний психолог ЗОШ №20 м. Луцька;

Склезь Тетяна Миколаївна - психолог Волинського обласного центру соціально-психологічної допомоги;

Гавронська Наталія Леонідівна - психолог Волинського обласного благодійного фонду "Картас".

Матеріально-технічна база.

Факультет психології та соціології розміщується у двох корпусах: на вул. Потапова, 9, корпус C, перший і другий поверхи та на пр. Волі, 13, корпус А, другий-четвертий поверхи. Кількість приміщень факультету – 30, з них: спеціалізованих кабінетів, лабораторій, консультативних та тренінгових кабінетів – 8, навчальних аудиторій та приміщень для науково-педагогічних працівників – 22. Навчальна площа становить 1571,4 кв.м. Кожна лабораторія кафедри обладнана сучасною комп’ютерною технікою і підключена до мережі Інтернет. Розроблені пакети навчальних програм, які дозволяють вести контроль за рівнем засвоєння студентами програмного матеріалу. Для забезпечення навчання використовуються також спортивний та актовий зали корпусу B та спеціалізовані кабінети факультету іноземної філології (мультимедійні лекційні аудиторії, фонолабораторії корпусу A (головного) університету).

Поряд з навчальними корпусами знаходиться наукова бібліотека СНУ імені Лесі Українки, Центр культури і дозвілля, спортивний комплекс та басейн, стадіон, гуртожитки № 2 та № 3. Студенти з інших населених пунктів, які навчаються на факультеті психології та соціології проживають у переважній більшості в гуртожитках № 4а (пр. Соборності, 7) та № 6 (вул. Кравчука, 36).