Комп'ютерних наук та кібербезпеки

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук

Історична довідка

Кафедра комп'ютерних наук та кібербезпеки була створена на базі кафедри прикладної математики та інформатики у 2020 році. Кафедра прикладної математики була створена в 1993 р. як загальноуніверситетська кафедра для викладання дисциплін з програмування, основ інформатики та прикладної математики. Як випускна із спеціальності «Інформатика» діяла з 1996р. - з першого набору студентів вказаної спеціальності. Кафедра єдина на Волині, яка забезпечувала підготовку фахівців з інформатики і тому в мету її діяльності входила координація основних напрямків педагогічної, методичної та наукової роботи як в університеті, так і в регіоні. Для цього кафедра активно співпрацювала з іншими кафедрами університету, Луцьким міським та обласним управлінням освіти та науки, обласною держадміністрацією, районними управліннями освіти, українськими та зарубіжними університетами. Підготовка фахівців з Інформатики здійснювалась за рівнями “бакалавр прикладної математики”, “спеціаліст з інформатики”, “магістр з інформатики” за денною та заочною формами навчання. Першим завідувачем кафедри (з 1993 до квітня 1998 р.) був кандидат фізико-математичних наук, доцент Миронюк П.Й. З квітня 1998 р. до вересня 1999 р. завідувач кафедри - доктор фізико-математичних наук, професор Кратко М.І. З вересня 1999 р. до листопада 2000 р. завідувачем кафедри була кандидат педагогічних наук, доцент Чепрасова Т.І., з листопада 2000 р. до вересня 2004 р. завідував кафедрою доктор технічних наук, професор, академік УкрАІН (Української Академії інформатики) Гарбарчук В.І. З вересня 2004 р. до жовтня 2009 р. кафедрою завідував кандидат фізико-математичних наук, доцент, член-кор. УкрАІН, Михайлюк В.О., який у листопаді 2009 р. був зарахований до докторантури при Інституті кібернетики імені В. Глушкова НАН України. У 2007-2008 н.р. завідувачем був доктор фізико-математичних наук, професор Братійчук М.В. – фахівець із прикладних питань теорії ймовірностей та математичної статистики. У 2009-2010 навчальному році завідувачем кафедри став доктор фізико-математичних наук, професор Денисюк І. Т., а з вересня 2010 р. завідувач кафедри - кандидат педагогічних наук, доцент Чепрасова Т.І., яка була обрана Вченою радою університету за конкурсом. З 2012 р. до 31.03.2015 р. завідував кафедрою доктор фізико-математичних наук, професор Кулик В.Л. 3 1.04.2015 р. по 31.08.2015 р. – в.о.зав. кафедрою кандидат педагогічних наук, доцент Чепрасова Т.І., з 1.09.2015 р. до 8.01.2019 р. - завідувач кафедри доктор фізико-математичних наук, професор Михайлюк В.О. (помер 9.01.2019 р.), з січня 2019 р. по вересень 2020 року - зав кафедрою кандидат педагогічних наук, доцент Чепрасова Т.І.. На даний момент кафедру комп'ютерних наук та кібербезпеки очолює кандидат фізико-математичних наук Гришанович Тетяна Олександрівна.

Склад кафедри

Сертифікатні курси

 • Програмування та адміністрування веб-сайтів
 • Комп’ютерна графіка та верстка поліграфічної продукції
 • Основи веб-дизайну та веб-програмування
 • Технології розробки, впровадження та супроводу програмних систем
 • Опрацювання і аналіз числових даних в Microsoft Excel

Основні напрями наукових досліджень

 • Булатецький В.В. Організація робочого місця викладача засобами операційної системи та хмарних сервісів
 • Булатецька Л.В. Методи оптимізації запитів до баз даних
 • Глинчук Л.Я. Програмування математичних функцій за допомогою рядів
 • Головін М.Б. Стеганографічний захист інформації в звукових файлах
 • Гришанович Т.О. Оцінка ефективності алгоритмів на числових графах
 • Мамчич Т.І. Один метод класифікації сигналів на основі кореляційного підходу
 • Павленко Ю.С. Використання Python у веб – розробці
 • Прус Р.Б. Обґрунтування інвестицій у інформаційну безпеку на прикладі задачі управління інцидентами
 • Сачук Ю.В. Аналітико – числове дослідження інтерно – диференціальних рівнянь в різних наукоємних технологіях

Основні навчально-методичні та наукові праці викладачів кафедри

 • Булатецький В. В. Використання MPI в навчальному процесі / В. В. Булатецький, Л. В. Булатецька // Математика. Інформаційні технології. Освіта : IV міжнародна науково-практична конференція, Україна, Луцьк-Світязь, 12–14 черв. 2015 р. : тези доповідей. – Луцьк Східноєв. нац. ун-ту імені Лесі Українки, 2015. – C. 23–24.
 • Головін М. Б. Дослідження закономірностей формування пізнавальних понятійних схем ієрархічного типу методами статистики / Микола Борисович Головін // Психологічні перспективи. – Луцьк, 2015. – № 26. – С.61-72. (Index Copernicus)http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/8739
 • Головін М. Б. Формування знань з інформатики в процесі конструювання ієрархічних схем та статистичний аналіз цих навчальних дій / Микола Борисович Головін. // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання № 16 (23), 2015. –. С.20-26. http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/10653
 • Holovin M. Process of programming studying process in the context of limited attention field / Микола Борисович Головін // Комп’ютерно-інтегровані технології. Освіта, наука, виробництво. – Луцьк, 2015. – № 20. – С.124-131.(РІНЦ, Universal Impact Factor, Open Academic Journals Index) http://ki.lutsk-ntu.com.ua/node/121/section/23
 • Сачук Ю.В. Узагальнена проблема на власні значення в задачах контактної взаємодії з урахуванням зношування матеріалу. Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. 2015. №21. С. 205–212.
 • Головін М. Б. Аспекти автоматизації вивчення курсу "Архітектура ЕОМ" / Микола Борисович Головін // Комп'ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. – Луцьк, 2016. – № 22. – С. 84-88. (РІНЦ, Universal Impact Factor, Open Academic Journals Index) http://ki.lutsk-ntu.com.ua/node/131/section/16
 • Гришанович Т. О. Покрокове проектування алгоритму взаємодії ігрових персонажів // Т. О. Гришанович, О. С. Іванчук - XI Всеукраїнська студентська наукова конференція Сучасні проблеми фізико-математичних наук та методики їх викладання / Збірник тез доповідей (м. Ніжин, 21-22 квітня 2016 ), - м. Ніжин, 2016 - ст. 105-107.
 • Кузьмич О.І., Мекуш О.Г., Гришанович Т.О. Нелінійне керування на основі методу управляючої функції Ляпунова для моделі дизельного двигуна з турбонаддувом Кузьмич О.І., Мекуш О.Г., Гришанович Т.О. //Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.- Серія фізико-математичні науки.-№4, 2016. -С.78-86.
 • Гришанович Т.О. Аспекти підготовки магістрів спеціальності "Інформатика" в галузі веб-технологій // Т.О.Гришанович, Ю.С. Павленко // V міжнародна науково-практична конференція "Математика. Інформаційні технології. Освіта". — Луцьк-Світязь, 2016. — C. 72-73.
 • Прус Р.Б. Аналіз ризиків обробки персональних даних при використанні хмарних технологій / Р.Б.Прус, С.І. Рабченюк // Матеріали науково-практичної конференції “Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційний систем”, 10-11 березня 2016р., КНУ ім. Т.Шевченка, м. Київ. – С. 69-70.
 • Прус Р. Системи підтримки прийняття рішень як інструмент ефективного управління / Р.Б. Прус, С. Іванова // Інтеграція молоді Європи в єдиний науково-культурний простір: матеріали V наук. студ. конф., м. Луцьк, 22 груд. 2016 р., Луцьк. – С. 53-55.
 • Прус Р.Б. Визначення об’єктів критичної інфраструктури / Р.Б.Прус, А.С.Романова // Матеріали науково-практичної конференції “Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційний систем”, 10-11 березня 2016р., КНУ ім. Т.Шевченка, м.Київ. – С. 73-74.
 • Гришанович Т. О. Особливості викладання дисциплін прикладного спрямування для студентів початкових курсів / Ю. С. Павленко, Т. О. Гришанович // VІ Міжнародна науково- практична конференція Математика. Інформаційні технології. Освіта, 2-4 червня 2017. – м.Луцьк, 2017. – с.146-148.
 • Павленко Ю.С. Особливості викладання дисциплін прикладного спрямування для студентів початкових курсів ФІСФМ // Ю.С. Павленко, Т.О. Гришанович // VІ Міжнародна науково-практична конференція "Математика. Інформаційні технології. Освіта". — Луцьк-Світязь, 2017. — С. 106-107.
 • Prus R. Economic impact of data breach on business // Матеріали II науково-практичної конференції “Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційний систем”, 23-24 березня 2017 р., КНУ ім. Т.Шевченка, м. Київ. – С. 259-263.
 • Sachuk Yu. V., Maksymuk O. V. Analysis of the stress-strain state of a body under the action of rigid punches of different shapes. Journal of Mathematical Sciences. 2017. 220, No. 2. P. 204–212. (SCOPUS)
 • Булатецький В.В. Методи та засоби вивільнення простору системного розділу ОС Microsoft Windows 10 // В. В. Булатецький, Л. В. Булатецька, Г. С. Пруц / Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. ––2018.–– № 32. –– С. 85–89.
 • Булатецька Л. В. Мова запитів SQL : текст лекцій нормативної навчальної дисципліни “Бази даних та розподілені інформаційно-аналітичні системи” / Булатецька Леся Віталіївна, Булатецький Віталій Вікторович. – Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2018. – 92 с.
 • Булатецький В. В. Особливості очиски системномного розділу ОС Microsoft Windows 10 / В. В. Булатецький, Л. В. Булатецька, Г. С. Пруц // Математика. Інформаційні технології. Освіта : матеріали VІІ міжн. наук.-практичної конф., 3–5 червн. 2018 р. : тези доп. – Луцьк : Луцьк Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки., 2018. –С. 51–52.
 • Булатецький В. В. Технології проміжного коду в корпоративних інформаційних системах : Текст лекцій нормативної навчальної дисципліни “Платформи корпоративних інформаційних систем” / Булатецький Віталій Вікторович, Булатецька Леся Віталіївна. – Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2018. – 48 с.
 • Булатецький В.В. Методи та засоби вивільнення простору системного розділу ОС Microsoft Windows 10 // В. В. Булатецький, Л. В. Булатецька, Г. С. Пруц / Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. ––2018.–– № 32. –– С. 85–89.
 • Булатецький В. В. Особливості очиски системномного розділу ОС Microsoft Windows 10 / В. В. Булатецький, Л. В. Булатецька, Г. С. Пруц // Математика. Інформаційні технології. Освіта : матеріали VІІ міжн. наук.-практичної конф., 3–5 червн. 2018 р. : тези доп. – Луцьк : Луцьк Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки., 2018. – С. 51–52.
 • Булатецький В. В. Технології проміжного коду в корпоративних інформаційних системах: Текст лекцій нормативної навчальної дисципліни “Платформи корпоративних інформаційних систем” / Булатецький Віталій Вікторович, Булатецька Леся Віталіївна. – Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2018. – 48 с.
 • Булатецька Л. В. Мова запитів SQL : текст лекцій нормативної навчальної дисципліни “Бази даних та розподілені інформаційно-аналітичні системи” / Булатецька Леся Віталіївна, Булатецький Віталій Вікторович. – Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2018. – 92 с.
 • Іванчук О. С. Проектування та розробка програмного засобу для симулювання дорожнього руху / О. С. Іванчук, В. В. Булатецький // Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень : матеріали ХІІ міжн. наук.-практичної конф. студентів і аспірантів., 15–16 квіт. 2018 р. : тези доп. – Луцьк : Луцьк Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки., 2018. – С. 927–928
 • Мультипроцесорні системи : програма нормативної навчальної дисципліни підготовки магістра, спеціальності 122 Комп’ютерні науки, освітньої програми Комп’ютерні науки та інформаційні технології / Укладач Булатецький Віталій Вікторович. – Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2018. – 12 с.
 • Мультипроцесорні системи : програма нормативної навчальної дисципліни підготовки магістра, спеціальності 014.09 Середня освіта (Інформатика), освітньої програми Інформатика / Укладач Булатецький Віталій Вікторович. – Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2018. – 12 с.
 • Основи комп’ютерної вірусології : програма вибіркової навчальної дисципліни підготовки магістра, спеціальності 122 Комп’ютерні науки, освітньої програми Комп’ютерні науки та інформаційні технології / Укладач Булатецький Віталій Вікторович. – Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2018. – 12 с.
 • Панасюк Ю. В. Дослідження хмарних технологій та розробка хмарного сховища на основі реляційної бази даних / Ю. В. Панасюк, В. В. Булатецький // Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень : матеріали ХІІ міжн. наук.-практичної конф. студентів і аспірантів., 15–16 квіт. 2018 р. : тези доп. – Луцьк : Луцьк Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки., 2018. – С. 946–947
 • Проектування та адміністрування корпоративних мереж : програма нормативної навчальної дисципліни підготовки магістра, спеціальності 014.09 Середня освіта (Інформатика), освітньої програми Інформатика / Укладач Булатецький Віталій Вікторович. – Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2018. – 16 с.
 • Пруц Г. С. Дослідження методів та засобів оптимізації системного розділу Windows на прикладі програми Spruce Up / Г. С. Пруц, В. В. Булатецький // Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень : матеріали ХІІ міжн. наук.-практичної конф. студентів і аспірантів., 15–16 квіт. 2018 р. : тези доп. – Луцьк : Луцьк Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки., 2018. – С. 952–954.
 • Глинчук Л.Я. Автоматичне з’єднання сигналу та слота у візуальному середовищі Qt Designer на прикладі віджетів spinBox, progressBar, horizontalSlider / Л.Я. Глинчук // Збірник тез доповідей за матеріалами Міжнародної наукової інтернет-конференції (включений до науково метричної бази даних “РІНЦ/RSCI”): випуск 28 (м. Тернопіль, 15 травня 2018 р.). – Тернопіль. – 2018. – С. 13-16.
 • Глинчук Л.Я., Литвішко А.В. Забезпечення додаткової секретності в чатах Telegram / ХІІ Міжнародна науково-практична конференція студентів і аспірантів: “Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень” (15–16 травня 2018 р.). - Луцьк: СНУ імені Лесі Українки. - 2018. – С. 936 – 938.
 • Глинчук Л. Я., Плясун А. М., Аналіз основних алгоритмів шифрування даних. XIV Всеукраїнська студентська наукова конференція “Перспективи розвитку точних наук, економіки та методики їх викладання”: матеріали конференції. (5-6 грудня 2018 р.). – Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2018. – С.87-90.
 • Головін М.Б. Модельний розгляд пізнавальних процесів супутніх навчальному програмуванню / М. Б. Головін, Н.А. Головіна, Н.М. Головіна // Психологічні перспективи. – 2018. – № 31. – С. 57-71.
 • Головін М. Б. Специфіка навчальних дій, що містять комп’ютерне моделювання фізичних процесів / Микола Борисович Головін. // Комп’ютерно-інтегровані технології Освіта, наука, виробництво. – 2018. – №32. – С. 10–19.
 • Гришанович Т. О. Аналіз стійкості руху мобільних роботів: моделювання та демонстрація у середовищі Матлаб / О. Г. Мекуш, О. І. Кузьмич, T. O. Гришанович // Моделювання у навчальному процесі : тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (2-4 березня 2018, Луцьк). – Луцьк, 2018. - С. 109-114.
 • Cобчук О.М. Інтелектуальний аналіз даних: Програма навчальної дисципліни / О. М. Собчук, Ю. С. Павленко. – Луцьк: СНУ, 2018. – 10 с.
 • Павленко Ю.С. Технології та засоби консолідації інформації : Програма навчальної дисципліни (для спеціальності 122 Комп’ютерні науки). – Ю.С. Павленко, О.М. Собчук. – Луцьк : Вежа Друк, 2018. – 9 с.
 • Павленко Ю.С. Технології та засоби консолідації інформації : Програма навчальної дисципліни (для спеціальності 014.09 Середня освіта Інформатика). – Ю.С. Павленко, О.М. Собчук. – Луцьк : Вежа Друк, 2018. – 8 с.
 • Павленко Ю.С. Проектування і розробка веб-ресурсів та забезпечення їх захисту : Програма навчальної дисципліни (для спеціальності 122 Комп’ютерні науки). – Ю.С. Павленко, Т.О. Гришанович. – Луцьк : Вежа Друк, 2018. – 11 с.
 • Павленко Ю.С. Проектування і розробка веб-ресурсів та забезпечення їх захисту : Програма навчальної дисципліни (для спеціальності 122 Комп’ютерні науки). – Ю.С. Павленко, Т.О. Гришанович. – Луцьк : Вежа Друк, 2018. – 13 с.
 • Павленко Ю.С. Сучасні веб-технології в прикладних застосуваннях : Програма навчальної дисципліни (для спеціальності 122 Комп’ютерні науки). – Ю.С. Павленко, О.І. Кузьмич. – Луцьк : Вежа Друк, 2018. – 11 с.
 • Павленко Ю.С. Сучасні веб-технології в прикладних застосуваннях : Програма навчальної дисципліни (для спеціальності 122 Комп’ютерні науки). – Ю.С. Павленко, О.І. Кузьмич. – Луцьк : Вежа Друк, 2018. – 11 с.
 • Сачук Ю.В. Аналітико-числове моделювання задач контактної взаємодії тіл з урахуванням тертя і зношування. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «ІТМ-2018»: зб. Матер. наук.-практ. конф.(миколаїв, 22-23 березня 2018). Миколаїв, 2018. С. 4.
 • Сачук Ю.В., Максимук О.В. Комп’ютерне моделювання пружно-пластичної деформації в задачах контактної взаємодії канонічних штампів з півплощиною // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія фізико-математичне моделювання. – Вип.18. – 2018. – С. 126-134.
 • Сачук Ю.В., Максимук О.В. Комп’ютерне моделювання пружно-пластичної деформації в задачах контактної взаємодії канонічних штампів з півплощиною / Сачук Ю.В., Максимук О.В. // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія фізико-математичні науки – 2018. – Вип. 18. – С. 126-134.
 • Сачук Ю.В., Максимук О.В. Обчислення областей контакту для задач контактної взаємодії канонічних штампів із півплощиною з урахування зношування. V науково-технічна конференція «Обчислювальні методи і системи перетворення інформації»: зб. наук. праць наук.-тех. конф. (Львів, 4–5 жовтня 2018 р.). Львів, 2018. С. 24–25.
 • Sachuk Yu. V., Maksymuk O. V. Contact Problem of Wear of the Elastic half plane with winkler’s coating caused by punches of canonical shapes. Journal of Mathematical Sciences. Vol. 228, Issue 2, 2018. p 173–179.
 • Данильчук Р. Л. Проектування та розробка клієнт-серверної системи для віддаленого керування комп’ютером в комп’ютерному класі / Р.Л. Данильчук, Л.В. Булатецька // Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення : Міжнародна наукова інтернет-конференція (випуск 44), 12 грудня 2019 р. : матеріали конференції. – Тернопіль, 2019. – С. 27-28.
 • Довгаль Т.М. Позитивний вплив ігрових програм на розвиток логічного мислення дитини / Т.М. Довгаль, Л.В. Булатецька // Перспективи розвитку точних наук, економіки та методики їх викладання : матеріали ХV Всеукраїнської студентської наукової конференції, 4-5 грудня 2019 р. : матеріали конференції. – Ніжин : НДУ ім. М.Гоголя, 2019. – С. 37-38.
 • Довгаль Т.М. Проектування та розробка ігрового програмного засобу для розвитку логічного мислення учнів початкових класів / Т.М. Довгаль, Л.В. Булатецька // Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень : матеріали ХІІІ міжн. наук.-практичної конф. студентів і аспірантів, 14–15 травня 2019 р. : тези доп. – Луцьк : Луцьк Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2019. – С. 300-302.
 • Філюк І.С. Дослідження засобів дзеркалювання веб-ресурсів на прикладі сайту вчителя інформатики/ І. С. Філюк, В. В. Булатецький// Перспективи розвитку точних наук, економіки та методики їх викладання : зб. матер. XV Всеукр.студ. наук. конф. (4-5 груд. 2019 р.) – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2019. – с. 52-54.
 • Інформаційні технології. Освіта” / Збірник тез доповідей (м. Луцьк, 2-4 червня 2019.) – м.Луцьк, 2019. – с.85-87.
 • Глинчук Л.Я. Аналіз інформаційних потреб учителя молодших класів нової української школи / Л.Я. Глинчук, О. Л. Чурак // Збірник тез доповідей за матеріалами Міжнародної наукової інтернет-конференції "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 41)", включений до науково метричної бази даних “РІНЦ/RSCI”: (м. Тернопіль, 13 вересня 2019 р.). – Тернопіль. – 2019. – С. 4-5.
 • Глинчук Л. Я. Захист інформації: програма нормативної навчальної дисципліни / Л. Я. Глинчук; Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Кафедра прикладної математики та інформатики. - Луцьк, 2019. - 13 с. http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/16516
 • Глинчук Л.Я., Інформаційні технології в новій українській школі та їх особливості / Л.Я. Глинчук, О. Л. Чурак // http://www.konferenciaonline.org.ua/ Міжнародна наукова інтернет-конференція "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 44)" / Збірник тез доповідей: випуск 44 (м. Тернопіль, 12 грудня 2019 р.). – Тернопіль. – 2019. - С. 17-19, (включений до науково метричної бази даних “РІНЦ/RSCI”)
 • Глинчук Л.Я. Особливості захисту інформації у файлах з розширенням pdf. VIII Міжнародна науково-практична конференція “Математика. Інформаційні технології. Освіта”, Луцьк-Світязь, 2-4 червня 2019 р. Тези доповідей. – Луцьк: Авторська редакція., 2019. – С. 47-49.
 • Глинчук Л.Я., Особливості програмної реалізації електронного навчального курсу з jQuery / Л.Я. Глинчук, Н.В. Шумік // http://www.konferenciaonline.org.ua/ Міжнародна наукова інтернет-конференція "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 44)" / Збірник тез доповідей: випуск 44 (м. Тернопіль, 12 грудня 2019 р.). – Тернопіль. – 2019. - С. 94-95, (включений до науково метричної бази даних “РІНЦ/RSCI”)
 • Глинчук Л.Я. Перспективи інтенсифікації процесу вивчення можливостей бібліотеки jQuery в рамках курсу веб-програмування / Л.Я. Глинчук, Н.В. Шумік // Збірник тез доповідей за матеріалами Міжнародної наукової інтернет-конференції "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 41)", включений до науково метричної бази даних “РІНЦ/RSCI”: (м. Тернопіль, 13 вересня 2019 р.). – Тернопіль. – 2019. – С. 47-49
 • Гришанович Т. О., Глинчук Л. Я. Вибрані питання теоретичної інформатики та інформаційних технологій: програма нормативної навчальної дисципліни / Т. О. Гришанович, Л. Я. Глинчук; Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Кафедра прикладної математики та інформатики. - Луцьк, 2019. - 13 с. http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/16473
 • Гришанович Т. О., Глинчук Л. Я. Програмування: програма нормативної навчальної дисципліни / Т. О. Гришанович, Л. Я. Глинчук; Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Кафедра прикладної математики та інформатики. - Луцьк, 2019. - 14 с. http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/16472
 • Палій А. Ю., Глинчук Л.Я., Проектування та розробка системи для адміністрування працівників багатоповерхових офісних центрів // Актуальні проблеми розвитку природничих та гуманітарних наук : зб. матер. Міжнар. наук.¬практ. конф. (5 груд. 2019 р.) / відп. ред. Зінченко М. О., Л. Л. Макарук. – Луцьк, 2019. – С. 130-132.
 • Глинчук Л.Я., Палій А. Ю., Особливості розробки веб-системи адміністрування працівників офісних центрів // 11th International Scientific Conference “Science progress in European countries: new concepts and modern solutions”: Papers of the 11th International Scientific Conference. December 20, 2019, Stuttgart, Germany. 441 p – Р. 259 – 268, ISBN 978-3-944375-22-9.
 • Сачук Ю. В. Безпека web-ресурсів та додатків : програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра, спеціальності 125 Кібербезпека, освітньо-професійної програми Інформаційна безпека / Укладач Сачук Юрій Володимирович. – Луцьк, 2019 – 9 с.
 • Сачук Ю. В. Комп'ютерна безпека : програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра, спеціальності 125 Кібербезпека, освітньо-професійної програми Інформаційна безпека / Укладач Сачук Юрій Володимирович. – Луцьк, 2019 – 10 с.
 • Сачук Ю. В. Організаційне та правове забезпечення захисту інформації : програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра, спеціальності 125 Кібербезпека, освітньо-професійної програми Інформаційна безпека / Укладач Сачук Юрій Володимирович. – Луцьк, 2019 – 9 с.
 • Сачук Ю. В. Організація баз даних та знань : програма нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра, спеціальності 125 Кібербезпека, освітньо-професійної програми Інформаційна безпека / Укладач Сачук Юрій Володимирович. – Луцьк, 2019 – 8 с.
 • Собчук В.В., Лаптєв О.А., Саланда І.П., Сачук Ю.В. Математична модель структури інформаційної мережі на основі нестаціонарної ієрархічної та стаціонарної гіпермережі // Збірник наукових праць ВІКНУ імені Тараса Шевченка. – 2019. – №4. С. 124-133
 • Собчук В.В., Лаптєв О.А., Саланда І.П., Сачук Ю.В. Математична модель структури інформаційної мережі на основі нестаціонарної ієрархічної та стаціонарної гіпермережі / Собчук В.В., Лаптєв О.А., Саланда І.П., Сачук Ю.В. // Збірник наукових праць Військового інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка – 2019. – № 64. – С. 124-133.
 • Мілінчук А.А., Сачук Ю.В. Система забезпечення кібербезпеки США. Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень: матеріали ІХ міжнар. наук.-практ. конф. студентів і аспірантів (Луцьк, 14–15 травня 2019 р.). Луцьк, 2019. С. 381–383.
 • Саланда І.П., Сачук Ю.В. Метод синтезу оптимальних гіпермереж за критерієм максимуму функціональної стійкості / Саланда І.П., Сачук Ю.В. // Телекомунікаційні та інформаційні технології. – 2019. – №. 4(65). – С. 4-11.
 • Сачук Ю.В., Максимук О.В. Математичне моделювання контактної взаємодії тіл для пружної основи з двома коефіцієнтами постелі. Математичні проблеми механіки неоднорідних структур: зб. наук. праць наук.-тех. конф. Львів, 17–19 вересня 2019 р.). Львів, 2019. С. 76–77.
 • Сачук Ю.В., Максимук О.В., Саланда І.П. Аналітико-числове обчислення ітераційними методами областей контакту для задачі про зношування пружної півплощини канонічними штампами / Сачук Ю.В., Максимук О.В., Саланда І.П. // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія фізико-математичні науки – 2019. – Вип. 20. – С. 70-78.
 • Сачук Ю.В., Максимук О.В., Саланда І.П. Особливості зношування пружної півплощини штампами канонічної форми / Сачук Ю.В., Максимук О.В., Саланда І.П. // Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології. – 2019. – Вип. 28,29. – С. 73-80.
 • Фуга Р.В., Сачук Ю.В. Прикладні аспекти інформаційної безпеки ООН. Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень: матеріали ІХ міжнар. наук.-практ. конф. студентів і аспірантів (Луцьк, 14–15 травня 2019 р.). Луцьк, 2019. С. 421–422.
 • Прус Р.Б. Показники оцінки ефективності інвестицій у інформаційну безпеку // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем” (PCSITS), 11-12 квітня 2019р., КНУ ім. Т.Шевченка, м. Київ.
 • Булатецька Л.В. Особливості вивчення мови запитів SQL в профільному курсі інформатики закладів загальної середньої освіти // Л. В. Булатецька, В. В. Булатецький / Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. ––2020.–– № 39. –– С. 5–9.
 • Варчук М. С. Проблеми двовимірної задачі розкрою матеріалів / М. С. Варчук, Р. В. Крот, Л. В. Булатецька // Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень : матеріали ХІV міжн. наук.-практичної конф. студентів і аспірантів, 12–13 травня 2020 р. : тези доп. – Луцьк : Луцьк Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2020. – С. 625–626.
 • Глущук Т. О. Дослідження засобів агрегації онлайн інформації для розробки програмного продукту збору даних матеріалів / Т. О. Глущук, Л. В. Булатецька // Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень : матеріали ХІV міжн. наук.-практичної конф. студентів і аспірантів, 12–13 травня 2020 р. : тези доп. – Луцьк : Луцьк Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2020. C.626–628.
 • Оксінчук К. В. Дослідження засобів вивчення математики для учнів молодших класів з використанням адаптивної технології / К. В. Оксінчук, Л. В. Булатецька // Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень : матеріали ХІV міжн. наук.-практичної конф. студентів і аспірантів, 12–13 травня 2020 р. : тези доп. – Луцьк : Луцьк Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2020. C. 641–643.
 • Трофімук А. О. Розробка та реалізація інформаційної карти на основі фреймворку Laravel та одно-сторінкового додатка SPA / А. О. Трофімук, Л. В. Булатецька // Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень : матеріали ХІV міжн. наук.-практичної конф. студентів і аспірантів, 12–13 травня 2020 р. : тези доп. – Луцьк : Луцьк Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2020. C. 653–654.
 • Булатецька Л.В. Особливості вивчення мови запитів SQL в профільному курсі інформатики закладів загальної середньої освіти // Л. В. Булатецька, В. В. Булатецький / Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. ––2020.–– № 39. –– С. 5–9.
 • Булатецький В.В. Організація робочого місця викладача засобами операційної системи та хмарних сервісів // В. В. Булатецький, Л. В. Булатецька, Ю. С. Павленко / Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. ––2020.–– № 40. –– С. 5–9.
 • Кузьменко О. А. Розробка мультимедійного онлайн довідника з курсу адміністрування мереж / О. А. Кузьменко, В. В. Булатецький // Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень : матеріали ХІV міжн. наук.-практичної конф. студентів і аспірантів, 12–13 травня 2020 р. : тези доп. – Луцьк : Луцьк Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2020. C. 634–636.
 • Кузьменко О. А. Розробка мультимедійного онлайн довідника з курсу адміністрування мереж / О. А. Кузьменко, В. В. Булатецький // Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень : матеріали ХІV міжн. наук.-практичної конф. студентів і аспірантів, 12–13 травня 2020 р. : тези доп. – Луцьк : Луцьк Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2020. C. 652.
 • Головіна Н.А, Головін М.Б., Федонюк А.А. Аплікації з комп’ютерної фізики мовою Visual Python на прикладі моделювання силової взаємодії/ Н.А Головіна, М.Б Головін., А.А.Федонюк// Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво" Луцьк, 2020. Випуск № 40 с.
 • Головін М.Б., Головіна Н.А., Яцюк С.М., Сачук Ю.В. Захист інформації стеганографічним способом мовою Python засобами графічної бібліотеки Pillow/ М.Б.Головін, Н.А.Головіна, С.М.Яцюк, Ю.В.Сачук // Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво" Луцьк, 2020. Випуск № 40 с.110-115 (РІНЦ, Universal Impact Factor, Open Academic Journals Index)
 • Головін М.Б. Метод моментів як інструмент комп’ютерної діагностики навчальної діяльності/ М.Б.Головін, Н.А.Головіна, Н.М.Головіна, Д.М.Гузачов // Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво" Луцьк, 2020. Випуск № 38 с.67-78 (РІНЦ, Universal Impact Factor, Open Academic Journals Index)
 • Головіна Н.А, Головін М.Б., Федонюк А.А. Аплікації з комп’ютерної фізики мовою Visual Python на прикладі моделювання силової взаємодії/ Н.А Головіна, М.Б Головін., А.А.Федонюк// Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво" Луцьк, 2020. Випуск № 40 с. (РІНЦ, Universal Impact Factor, Open Academic Journals Index)
 • Головін М.Б., Головіна Н.А., Яцюк С.М., Сачук Ю.В. Захист інформації стеганографічним способом мовою Python засобами графічної бібліотеки Pillow/ М.Б.Головін, Н.А.Головіна, С.М.Яцюк, Ю.В.Сачук // Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво" Луцьк, 2020. Випуск № 40 с.110-115.
 • Глинчук Л. Ефективне використання новітніх методів програмування графіки на С++ в навчальних цілях. // Глинчук Л., Гришанович Т., Кузьмич О., Багнюк Н. - Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта,наука,виробництво. - № 4, 2020. - Луцьк : ЛНТУ - с. 104-109.
 • Глинчук Л. Я. Ефективне використання новітніх методів програмування графіки на С++ в навчальних цілях. // Глинчук Л.Я., Гришанович Т.О., Кузьмич О.І., Багнюк Н.В. - Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта,наука,виробництво. - № 40, 2020. - Луцьк : ЛНТУ - с. 104-109. (Фахове видання, DOI: 10.36910/6775-2524-0560-2020-40-16)
 • Глинчук Л.Я., Пристрої виявлення радіозакладок. Пошуковий комплекс моніторингу «DIGISCOUN»/ Л.Я. Глинчук, М.В. Антіпова // http://www.konferenciaonline.org.ua/arhiv-konferenciy/arhiv-konferenciy08-04-2020 // Міжнародна наукова інтернет-конференція "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 47)" / Збірник тез доповідей: випуск 47 (м. Тернопіль, 8 квітня 2020 р.). – Тернопіль, 2020. - С.5-7, (включений до науково метричної бази даних “РІНЦ/RSCI”).
 • V.Satsyk R.Grudetsky, O.Kuzmych, N.Bahniuk, L.Hlynchuk, Y.Melnychuk Reduction of Server Load by Means of CMS Drupal // Published in: 2020 10th International Conference on Advanced Computer Information Technologies, Deggendorf, GERMANY, 16-18 September 2020. – P. 523-529
 • Гришанович Т. О. Методичні аспекти вивчення теми “Об’єктно-орієнтоване програмування” у курсі інформатики загальноосвітньої школи (профільний рівень)/ Т. О. Гришанович - Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку» (випуск 59) / Збірник тез доповідей: випуск 44 (м. Переяслав, 18 березня 2020 р.) – Переяслав, 2020. – с. 56-58.
 • Гришанович Т.О. “Основи об’єктно-орієнтованого програмування” Навчальний посібник// Т.О. Гришанович — Харків, 2020. - 103 с.
 • Гришанович Т. О. Порівняльна характеристика алгоритмів розпізнавання образів / Т. О. Гришанович, О. П. Собецька. - XIІ Міжнародна науково-практична конференція аспрантів і студентів “Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень” / Збірник тез доповідей (м. Луцьк, 15-16 травня 2018 р) – Луцьк, - 2020 – с. 957-959.
 • Павленко Ю.С. Деякі аспекти вивчення верстки в системі підвищення кваліфікації вчителів / Ю.С. Павленко, С.І. Гайдай // Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення :: матеріали міжнародної наукової інтернет-конференції, 8 квітня 2020 р. : тези доп. – Випуск 47. – Тернопіль 2020. – С. 33-35.
 • Головін М. Б., Головіна Н. А., Яцюк С. М., Сачук Ю. В. Захист інформації стеганографічним способом мовою Python засобами графічної бібліотеки Pillow // Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. – 2020.- Вип. 40. – С. 110-115.
 • MaksymukO.V., SobchukV.V., Salanda I.P., SachukYu.V. A system of indicators and criteria for evaluation of the level of functional stability of information heterogenic networks / MaksymukO.V., SobchukV.V., Salanda I.P., SachukYu.V. // Mathematical modeling and computing. – 2020. – Vol. 7, No. 2. – P. 285–292 ( Scopus).

Напрямки підготовки/спеціальності фахівців, яких готує кафедра

Кафедра здійснює підготовку фахівців на денній та заочній формах навчання спеціальності 122 "Комп'ютерні науки", 122 "Кібербезпека", 113"Прикладна математика" за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, магістр. Підготовка фахівців здійснюється для потреб підприємств, організацій

Дисципліни, викладання яких забезпечує кафедра

 • Бази даних та розподілені інформаційно-аналітичні системи. Викладач - Булатецька Л.В.
 • Прикладне програмування мобільних систем. Викладач - Булатецька Л.В.
 • Платформи корпоративних інформаційних систем. Викладач - Булатецька Л.В.
 • Крос-платформне програмування. Викладач - Булатецька Л.В.
 • Організація баз даних та знань. Викладач - Булатецька Л.В.
 • Архітектура обчислювальних систем. Викладач - Булатецький В.В.
 • Системне програмування та операційні системи. Викладач - Булатецький В.В.
 • Платформи корпоративних інформаційних систем. Викладач - Булатецький В.В.
 • Проектування та адміністрування корпоративних мереж. Викладач - Булатецький В.В.
 • Архітектура комп`ютерних систем та схемотехніка. Викладач - Булатецький В.В.
 • Системне прогамування. Викладач - Булатецький В.В.
 • Вибрані питання теоретичної інформатики та інформаційних технологій. Викладач - Глинчук Л.Я.
 • Програмування. Викладач - Глинчук Л.Я.
 • Прикладне програмне забезпечення та обробка спеціалізованої інформації. Викладач - Глинчук Л.Я.
 • Основи криптографічного захисту інформації. Викладач - Глинчук Л.Я.
 • Інформаційні мережі. Викладач - Головін М.Б.
 • Інформатика та програмування. Викладач - Головін М.Б.
 • Модульне програмування (С++. Викладач - Головін М.Б.
 • Вступ до програмування. Викладач - Головін М.Б.
 • Криптографічний та стеганографічний захист інформації. Викладач - Головін М.Б.
 • Алгоритми та структури даних. Викладач - Гришанович Т.О.
 • Програмування. Викладач - Гришанович Т.О.
 • Вибрані питання теоретичної інформатики та інформаційних технологій. Викладач - Гришанович Т.О.
 • Технології та засоби розробки програмного забезпечення. Викладач - Гришанович Т.О.
 • Функціональне програмування. Викладач - Гришанович Т.О.
 • Вибіркова дисципліна 1. Аналіз даних з програмою R. Викладач - Мамчич Т.І.
 • Вибіркова дисципліна 3. Вибрані математичні моделі. Викладач - Мамчич Т.І.
 • Інтелектуальний аналіз даних. Викладач - Мамчич Т.І.
 • Новітні інформаційні технології для аналізу і обробки даних. Викладач - Мамчич Т.І.
 • Спецкурс. Викладач - Мамчич Т.І.
 • Основи пошукової оптимізації і технології та сервіси веб-аналітики. Викладач - Павленко Ю.С.
 • Програмування скриптовими мовами. Викладач - Павленко Ю.С.
 • Програмування та підтримка Веб-застосувань. Викладач - Павленко Ю.С.
 • Технології та засоби розробки веб-ресурсів. Викладач - Павленко Ю.С.
 • Спецкурс (варіативний відповідно до нових веб-технологій). Викладач - Павленко Ю.С.
 • Теорія ризиків. Викладач - Прус Р.Б.
 • Математична теорія ризиків. Викладач - Прус Р.Б.
 • Система захисту інформації від несанкціонованого доступу. Викладач - Прус Р.Б.
 • Програмне забезпечення захисту інформації. Викладач - Сачук Ю.В.
 • Вступ до фаху. Викладач - Сачук Ю.В.
 • Комп`ютерна безпека. Викладач - Сачук Ю.В.
 • Програмне забезпечення документаційного управління. Викладач - Сачук Ю.В.
 • Сучасні методи обчислень. Викладач - Сачук Ю.В.

Посилання

 1. Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Сайт: http://kpm.univer.lutsk.ua