Теорії і методики початкової освіти.

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук

Історична довідка

Історія кафедри теорії і методики початкової освіти бере початок з часу заснування факультету підготовки вчителів початкових класів у Луцькому педагогічному інституті – з 1959 року, коли кафедру педагогіки і методики початкового навчання очолювала кандидат педагогічних наук, доцент Мудрик А.К., пізніше – кандидат психологічних наук, доцент Шкоруп М.М.
До 1988 року кафедрою керувала кандидат педагогічних наук, доцент Олефіренко Л.І., спрямовуючи діяльність колективу кафедри на підготовку майбутніх учителів початкової школи.
На початку 90-х років кафедру педагогіки і методики початкового навчання очолив кандидат педагогічних наук, доцент Старко Ф.В., яку внаслідок реорганізації було поділено на два структурних підрозділи – кафедру педагогіки і методики початкового навчання (згодом назву було змінено на «кафедру педагогіки і психології дошкільного і початкового навчання»), яку очолила кандидат педагогічних наук, доцент Семенюк М.П., і кафедру теорії та методики початкового навчання, завідування якої продовжив кандидат педагогічних наук, доцент Старко Ф.В. З 2004 по 2007 р. кафедру очолювала кандидат педагогічних наук, доцент Пріма Р.М.
Відповідно до наказу ректора № 127-К/В від 05 вересня 2007 року шляхом реорганізації кафедри теорії та методики початкового навчання педагогічного факультету була створена кафедра теорії і методики природничо-математичних дисциплін початкової освіти. Упродовж 10 років кафедру очолювала кандидат педагогічних наук, доцент Остапйовська Т.П.
У 2017 році завідувачем кафедри, яка отримала статус випускової щодо спеціальності 013 Початкова освіта, було обрано доктора педагогічних наук, професора Пріму Р.М.
Сьогодні кафедра теорії і методики початкової освіти – це потужний творчий колектив, який забезпечує фахову підготовку студентів спеціальності 013 Початкова освіта факультету педагогічної освіти та соціальної роботи Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.
Професорсько-викладацький колектив кафедри активно впроваджує в освітній процес підготовки майбутніх учителів Концепцію «Нова українська школа», Державний стандарт початкової освіти.

Склад кафедри:

 1. Пріма Раїса Миколаївна - доктор педагогічних наук, професор – завідувачка кафедри
 2. Буднік Світлана Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент
 3. Вітюк Валентина Володимирівна - кандидат педагогічних наук, доцент
 4. Гончарук Ольга Валеріївна - кандидат педагогічних наук, доцент
 5. Данилюк Оксана Климівна - кандидат філологічних наук, доцент
 6. Десятник Катерина Володимирівна - кандидат педагогічних наук, доцент
 7. Здіховська Тетяна Вікторівна – кандидат філологічних наук, доцент
 8. Іовхімчук Наталія Володимирівна - кандидат філологічних наук, доцент
 9. Каптур Галина Антонівна - кандидат філологічних наук, доцент
 10. Кашубʼяк Ірина Олександрівна - кандидат педагогічних наук, старший викладач
 11. Коцун Борис Борисович - кандидат педагогічних наук, доцент
 12. Ольхова Наталія Володимирівна - кандидат педагогічних наук, доцент
 13. Остапйовська Тетяна Петрівна - кандидат педагогічних наук, доцент
 14. Остапйовська Ірина Ігорівна - кандидат педагогічних наук, доцент
 15. Пріма Дмитро Анатолійович - кандидат педагогічних наук, доцент
 16. Рославець Руслана Миколаївна - кандидат педагогічних наук, доцент
 17. Махновець Наталія Володимирівна - старший лаборант

Дисципліни, викладання яких забезпечує кафедра

Викладач - Пріма Раїса Миколаївна

 1. Теорія і технологія науково-педагогічних досліджень
 2. Професійна мобільність майбутнього фахівця початкової освіти
 3. Аксіологія педагогічної освіти
 4. Теорія і методика викладання фахових педагогічних дисциплін

Викладач - Буднік Світлана Василівна

 1. Сучасний урок інтегрованого навчання в НУШ
 2. Теорія та практика формування екологічних уявлень молодших школярів
 3. Методика використання наочного матеріалу на уроках у початковій школі
 4. Інтерговане навчання засобами інформаційно-комунікаційних технологій у початковій школі
 5. Проектно-дослідницька робота з природознавства у початковій школі
 6. Педагогічна практика

Викладач – Вітюк Валентина Володимирівна

 1. Методика навчання мовно-літературної освітньої галузі
 2. Теоретичні основи викладання методики мовно-літературної освітньої галузі у поч.школі
 3. Методика навчання грамоти

Викладач – Гончарук Ольга Валеріївна

 1. Культурно-дозвіллєва діяльність в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку
 2. Система виховної роботи вчителя в закладах освіти нового типу
 3. Інноваційні виховні технології
 4. Дидактико-методичні основи навчання в НУШ
 5. Педагогічна майстерність
 6. Науково-дослідницька практика

Викладач – Данилюк Оксана Климівна

 1. Сучасна українська мова з практикумом
 2. Інтерактивні мовленнєві технології
 3. Сучасні педагогічні технології навчання української мови та літературного читання у початковій школі
 4. Педагогічна риторика
 5. Ономастика України

Викладач – Десятник Катерина Володимирівна

 1. Початкова освіта в сучасних зарубіжних педагогічних концепціях
 2. Методика виховної роботи
 3. Теорія і методика виховання
 4. Педагогіка сімейного виховання
 5. Освітній менеджмент

Викладач - Здіховська Тетяна Вікторівна

 1. Сучасна українська мова з практикумом
 2. Література рідного краю
 3. Українська мова (за професійним спрямуванням)
 4. Лінгводидактичний аналіз тексту у курсі рідної мови
 5. Педагогічна практика в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку

Викладач – Іовхімчук Наталія Володимирівна

 1. Дитяча література
 2. Основи культури та техніки мовлення
 3. Фольклор України
 4. Мовленнєво-комунікативна культура в початковій школі
 5. Педагогічна практика

Викладач – Каптур Галина Антонівна

 1. Сучасна українська мова з практикумом
 2. Робота з навчальними текстами в початковій школі
 3. Практикум з українського правопису
 4. Редагування наукового тексту

Викладач – Кашубʼяк Ірина Олександрівна

 1. Педагогічні технології: навчання через гру
 2. Методика навчання математичної освітньої галузі
 3. Практикум з розв`язування математичних задач
 4. Педагогічна практика

Викладач - Коцун Борис Борисович

 1. Основи навчального краєзнавства
 2. Основи природознавства з практикумом
 3. Екокультура особистості
 4. Природа України та її вивчення у початковій школі
 5. Навчальне краєзнавство в початковій школі

Викладач - Ольхова Наталія Володимирівна

 1. Комп`ютерно-орієнтовані технології в початковій школі
 2. Методика використання інформаційно-комунікаційних технології у початковій школі
 3. Методика навчання інформатичної освітньої галузі
 4. Основи інформатики та програмування у початковій школі

Викладач - Остапйовська Ірина Ігорівна

 1. Інформаційні технології в початковій освіті
 2. Культура інформаційної діяльності в початковій школі
 3. Комп`ютерно-орієнтовані технології навчання
 4. Інформаційно-комунікаційні технології в початковій школі
 5. Спеціальна методика навчання математики з основами математики
 6. Спеціальні методики навчання математичної освітньої галузі
 7. Науково-дослідницька практика

Викладач - Остапйовська Тетяна Петрівна

 1. Теорія і технологія вивчення математичної освітньої галузі у закладах вищої освіти
 2. Математика
 3. Науково-дослідницька практика

Викладач - Пріма Дмитро Анатолійович

 1. Організація та управління у початковій школі
 2. Технології інтерактивного навчання
 3. Українська етнопедагогіка
 4. Правові засади освітньої діяльності вчителя початкової школи

Викладач - Рославець Руслана Миколаївна

 1. Методики навчання освітніх галузей «Природознавство» та «Суспільствознавство»
 2. Методика навчання громадянської та історичної освітньої галузі
 3. Методики навчання природничої освітньої галузі
 4. Методики навчання соціальної та здоров`язбереж.освітніх галузей
 5. Сучасні педагогічні технології навчання природознавства у початковій школі

Основні напрямки наукового дослідження:

 • Наукова тематика кафедри:

Колектив кафедри працює над проблемою: «Теоретико-методичні засади формування професіоналізму майбутніх учителів початкової школи у контексті інтеграції в європейський освітній простір».

 • Індивідуальні наукові дослідження здійснюються за такими напрямами: «Формування професійної мобільності майбутнього вчителя початкової школи» (проф.Пріма Р.М.); «Дослідницька робота з природознавства у початковій школі» (доц.Буднік С. В.); «Організація культурно-дозвіллєвої діяльності в умовах Нової української школи»(доц. Гончарук О.В.), «Комунікативна компетентність здобувачів початкової школи у контексті реалізації концепції «Нова українська школа» (доц. Вітюк В.В), «Актуальні проблеми виховання молодших школярів у взаємодії сім'ї і школи» (доц. Десятник К.В. ), «Формування у молодших школярів соціокультурної компетентності у процесі вивчення рідної мови» (доц.Данилюк О.К.), «Увиразнення мовлення молодших школярів засобами фразеології» (доц. Здіховська Т.В.), «Формування мовленнєво-комунікативної культури молодших школярів» (доц.Іовхімчук Н.В.) «Лінгвістичний аналіз художнього тексту» (доц.Каптур Г.А.), «Застосування інтерактивних технологій на уроках математики в початковій школі» (ст.викладач Кашубʼяк І.О.), «Актуальні проблеми початкової природознавчої освіти» (доц.Коцун Б. Б.); «Формування комп’ютерної грамотності майбутніх вчителів початкових класів» (доц..Ольхова Н.В.) «Впровадження нових педагогічних технологій навчання у роботі вчителя початкових класів» (доц.Остапйовська Т.П.); «Методичні аспекти використання педагогічних інновацій в освіті» (доц. Остапйовська І.І.); «Формування професійної позиції майбутнього вчителя початкової школи» (доц.Пріма Д.А.); «Психолого-педагогічні умови виховання екологічної культури учнів початкової школи» (доц.Рославець Р.М.).

Основні навчально-методичні та наукові праці викладачів

Раїса Пріма

 1. Пріма Р.М. Теорія і методика викладання педагогічних дисциплін: навчальна програма і методичні рекомендації / Р.М.Пріма. – Луцьк: ПП Іванюк. – 2016. – 30 с.
 2. Пріма Р.М. Формування творчого потенціалу майбутнього фахівця дошкільної освіти засобами проектно-технологічної діяльності / Р.М.Пріма, М.І.Замелюк // Педагогічний часопис Волині. – №1 .– 2015. – С. 41-46.
 3. Барабаш Ю.Г. Освітній менеджмент [Текст]: навч. посібник / Ю.Г. Барабаш, Р.М.Пріма, Ц.Й.Барабаш. – Луцьк: РВВ Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки «Вежа», 2014. – 456 с. (Гриф МОН України, лист № 1/1-3599 від 20.03.2012 р.) – C. 7-19, 55-80, 245-271, 351-391.
 4. Prima R. Bajka autorska a tworczy rozwoj dziecka w wieku przedszkolnym / R. Prima // Obraz edukacji dziecka w Polsce i na Ukrainie. Praca zbiorowa pod redakcja Mirosławy Nyczaj-Drag: wydawnictwo internetowe e-bookowo. – 2015. – С.219 -223 (у співавт.)
 5. Пріма Р.М. До питання формування екологічної компетентності майбутнього вчителя / Р.М.Пріма, Р.М.Рославець // Педагогічний часопис Волині. – №1 (4) .– 2017. – C. 95-99.
 6. Пріма Раїса, Пріма Дмитро Освітнє середовище закладу вищої освіти як чинник формування професійно мобільного вчителя сучасної початкової школи / Раїса Пріма, Дмитро Пріма //Актуальні проблеми педагогічної освіти: європейський і національний вимір : Матеріали ІУ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні проблеми педагогічної освіти: європейський і національний вимір» («Actual problems teacher education: european and national dimension»), 28 –29 травня 2019 року, м. Луцьк. – С. 211–216.
 7. Пріма Р.М. Професійна підготовка майбутнього вчителя початкової школи: стратегія змін / Р.М.Пріма // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки .№2 (65). – Миколаїв, 2019. С.237 -242. (фахове видання) (Журнал зареєстровано в системі СrossRef).
 8. Пріма Р.М.. Проєктна діяльність учителя початкової школи: теоретичні аспекти / Р.М.Пріма, Д.А.Пріма // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2020, №3-4 (97-98), с. 237-244.
 9. Пріма Р.М. Феномен інформаційної діяльності сучасного вчителя початкової школи / Д.А.Пріма, Р.М.Пріма, І.І.Остапйовська // Балканско научно обозрение, 2020, № 4 (1) (7), с. 33-36.
 10. Prima Raisa. Formation of Media Educationak Skills of a Future Teacher in the Professional Training / O.Semenog, O.Semenikhina, P.Oleshko, O.Varava, R.Pykaliuk// Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională. – 2020, Volume 12, Issue 3. – P. 219-245. (WOS)

Світлана Буднік

 1. Буднік С., Капітула А. Екологічний напрям гуртка «Декоративний акваріум» / С. В. Буднік, А. В. Капітула // Науковий вісник Східноєвропейського нац. ун-ту імені Лесі Українки. Сер.: Педагогічні науки. – Луцьк : Вид-во СНУ імені Лесі Українки, 2017. –№ 1 (350). –С. 29-34.
 2. Буднік С., Капітула А. Реалізація педагогічних умов виховання підлітків як суб’єктів дослідницької діяльності у гуртку «Юні акваріумісти» / С. В. Буднік, А. В. Капітула // Актуальні проблеми педагогічної освіти: європейський і національний вимір : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф., 3–5 черв. 2016 р. – Луцьк: Вид-во СНУ імені Лесі Українки, 2016. – Т. 1. – С. 59–66.
 3. Буднік С. Психологічні аспекти розвитку суб’єктності підлітків у дослідницькій діяльності : Текст / С.В. Буднік // Молода наука Волині : пріоритети та перспективи досліджень : матеріали ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. / за заг. ред. наук. керівників. - Луцьк : Вид. відділ СНУ імені Лесі Українки, 2015. – С. 263–265.
 4. Будник С. Кружок как основа формирования иследовательских умений ученика [Текст] : сб. статей / Светлана Васильевна Будник. – Saarbrücken : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017. – 60 с.
 5. Акваріуміст-початківець [Текст] : навч. посіб. / Світлана Василівна Буднік, Андрій Мирославович Колосок. – 3-тє вид., доопрац. та доповн. – Луцьк : Вежа-Друк, 2018. – 198 с.
 6. Коцун Б. Б., Буднік С.В., Еколого-натуралістична робота в початковій школі [Текст] : мет. реком. / Борис Борисович Коцун, Світлана Василівна Буднік. – Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2019. – 29 с.
 7. Буднік С. В. Дослідницька робота з природознавства у початковій школі [Текст] : мет. реком. / Світлана Василівна Буднік. – Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2019. – 31 с.
 8. Буднік С., Десятник К. Екологічне виховання школярів та студентської молоді у взаємодії з представниками акваріумного бізнесу / С.В. Буднік, К. В. Десятник // Педагогічний часопис Волині Східноєвропейського нац. ун-ту імені Лесі Українки. Розділ.: Інноваційні процеси в освіті. – Луцьк : Вид-во СНУ імені Лесі Українки, 2018. –№ 4 (11). –С. 106-111.
 9. Modeling of Spatial Data on the Construction Site Based on Multidimensional Information Objects / Viktor Mihaylenko, Tetyana Honcharenko, Khrystyna Chupryna, Yurii Andrashko, Svitlana Budnik // International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT)’, ISSN: 2249-8958 (Online), Volume-8 Issue-6, August 2019, Page No.:3934-3940. (Scopus)
 10. Виховання підлітків як суб’єктів дослідницької діяльності у гуртковій роботі [Текст] : монографія / Світлана Василівна Буднік, Оксана Степанівна Бартків. – Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2020. – 174 с.

Валентина Вітюк

 1. Вітюк В. В. Сучасна дитяча література Волині : навчальний посібник для учнів початкової школи / В. В. Вітюк, О. К. Данилюк. – Луцьк: ПраТ «Волинська обласна друкарня», 2016. – 342 с. (рекомендовано до друку вченою радою Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, протокол № 4 від 26.11.2015 р., наказ № 340-з від 08.12.2016 р.).
 2. Вітюк В. В. Добуквар : інтегрований посібник-зошит для підготовки до читання і письма дітей 5-6 років / В. В. Вітюк, К. В. Зуйко, М. О. Липисвицька. – Луцьк : Вежа-друк, 2017. – 266 с. + іл. (рекомендовано до друку методичною радою педагогічного факультету Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, протокол № 4 від 7 грудня 2016 р.).
 3. Вітюк В. В. Робота над словниковими словами. 1 клас : робочий зошит / В. В. Вітюк, М. С. Федіна. – Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2017. – 80 с. + іл. (рекомендовано до друку методичною радою педагогічного факультету Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, протокол № 7 від 15 березня 2017 р.).
 4. Вітюк В. В. Рoбoтa нaд слoвникoвими слoвaми. 2 клaс: рoбoчий зoшит / В. В. Вітюк, М. С. Федінa – Луцьк: ПП Івaнюк В. П., 2018. – 115 с. + іл. (рекомендовано до друку методичною радою педагогічного факультету Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, протокол № 4 від 6 грудня 2017 р.).
 5. Вітюк В. В. Рoбoтa нaд слoвникoвими слoвaми. 3 клaс: рoбoчий зoшит / В. В. Вітюк, М. С. Федінa – Луцьк: ПП Івaнюк В. П., 2018. – 131 с. + іл. (рекомендовано до друку методичною радою педагогічного факультету Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, протокол № 4 від 6 грудня 2017 р.).
 6. Вітюк В. В. Рoбoтa нaд слoвникoвими слoвaми. 4 клaс: рoбoчий зoшит / В. В. Вітюк, М. С. Федінa – Луцьк: ПП Івaнюк В. П., 2018. – 146 с. + іл. (рекомендовано до друку методичною радою педагогічного факультету Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, протокол № 4 від 6 грудня 2017 р.).
 7. Вітюк В. В. Роль Івана Огієнка в історії розвитку українського правопису / В. В. Вітюк // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : серія філологічна. – Кам’янець- Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. – Вип. ХУ. – С. 19-24.
 8. Вітюк В. В. Підготовка майбутніх учителів початкової школи в контексті модернізації змісту освіти в Україні. Хуманитарни Балкански изследования. 2019. Т. 3. № 2 (4). С. 40-43 Видання зареєстровано у міжнародних науковометричних базах: OAL (Open Academic Journals Index), EBSCO, GIF (Generdl Impact Factor), ERIH PLUS-EUROPA, ROAR (Registry of Open Access Repositories), ERIH PLUS NORGE-NSD, Index Copernicus International, ISSUU, EMBASE, Google Scholar, Kiberlelinka.
 9. Вітюк В. В. Основні підходи до формування правописної компетентності майбутніх учителів початкової школи. Науковий часопис. Київ: Київський національний університет ім. М. П. Драгоманова, 2019. Серія 17. Випуск 30. С. 45-53.

Ольга Гончарук

 1. Гончарук О.В. Дослідження стану підготовленості майбутніх учителів початкової школи до організації дозвіллєвої діяльності молодших школярів [Текст] / О.В. Гончарук // Збірник наукових праць "Педагогічні науки" : Херсон, 2017. - LXXIX - C.126-131.
 2. Гончарук О.В. Суб’єктивність молодшого школяра у дозвіллєвій діяльності [Текст] / О.В. Гончарук // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка Педагогічні науки . - №1(315). – 2018. – С.219-228.
 3. Гончарук О.В.Функційне призначення дозвіллєвої діяльності молодших школярів[Текст] / О.В. Гончарук // Науково-педагогічний журнал ”Педагогічний часопис Волині” - Луцьк, 2018.- №4(11) / 2018. - С.178-183.
 4. Гончарук О.В.Організація дозвіллєвої діяльності молодших школярів [Текст] :навч. посіб. / О.В.Гончарук .-Луцьк:Вежа-Друк,2018.-128с.
 5. Гончарук О.В.Діагностика готовності майбутніх учителів до організації дозвілля дітей [Текст]:навч.-метод.посіб . / О.В.Гончарук .-Луцьк:Вежа-Друк,2019.-164с.
 6. Honcharuk Olga Valeriyevna. Scientific Vector of the Balkans.CONCEPTUAL PRINCIPLES OF THE PROFESSIONAL TRAINING SYSTEM OF FUTURE TEACHERS OF PRIMARY SCHOOL TO ORGANIZATION OF LEISURE ACTIVITIES OF PRIMARY SCHOOLCHILDREN.- 2019 Том 3Т №2(4).
 7. Гончарук О.В. Видо- типова характеристика дозвіллєвої діяльності молодших школярів[Текст] / О.В. Гончарук // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету – Умань, 2019.-Вип. 2 -2019-С.24-31.

Оксана Данилюк

 1. Словник народних географічних термінів Волині / Оксана Климівна Данилюк ¬– Вид. друге, доповн. і виправ.– Луцьк : Вежа-Друк, 2013. – 148 с. – (Бібліотека української ономастики).
 2. Психодидактические проблемы применения информационно-коммуникативных технологий в обучении / И. И. Осадченко, О. К. Данилюк / Информационные технологии в образовании: тенденции и перспективы развития: материалы международной научно-практической конференции (г. Гродно, 25 марта 2016 г.) : в 2 ч. / ред. кол. : С. А. Сергейко [и др.]. – Гродно : ГУО «Гродненский областной институт развития образования», 2016. – Ч. 2. – С. 23–25.
 3. Инновационная деятельность преподавателя высшего ученого заведения: психодидактические проблемы / И. И. Осадченко, О. К. Данилюк // Инновационная деятельность субъектов образования(г. Гродно, 24-25 ноября 2016 г.) : в 2 ч. / ред. кол. : С. А. Сергейко [и др.]. – Гродно : ГУО «Гродненский областной институт развития образования», 2016. – Ч. 1. – С. 28–32.
 4. До проблеми формування правильної звуковимови у дітей з фонетико-фонематичним недорозвитком у процесі вивчення української мови / О. К. Данилюк // Педагогічний часопис Волині : науковий журнал. – Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2017. – 1 (4). – С. 61-65.
 5. Застосування креативних технологій навчання: психодидактичні установки / І. І. Осадченко, О. К. Данилюк // Актуальні проблеми сучасної психодидактики: філософські, психологічні та педагогічні аспекти: Матеріали Першої Міжнародної Інтернет-конференції, м. Умань, 27 квітня 2017 року // FOLIA COMENIANA : Вісник Польсько-української науково-дослідницької лабораторії психодидактики імені Я. А. Коменського / гол. ред. Осадченко І. І. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2017. – С. 59-62.
 6. Сучасна українська мова з практикумом : збірник вправ / О. К. Данилюк // ПП. Іванюк. – 2016. – 184 с. (рекомендовано до друку вченою радою Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, протокол № 17 від 26.11.2016 р., наказ № 360-з від 05.12.2016 р.).
 7. Формування культури професійного спілкування майбутнього вчителя початкових класів у процесі вивчення курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» / О. К. Данилюк // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Випуск 15 (58). ¬ – Рівне : РДГУ, 2017. ¬ – С. 137-140.
 8. Лексикографія народної географічної термінології України /Т. В. Громко, О. К. Данилюк // Слово и словарь = Vocabulum et vocabularium : сб. материалов Междунар. науч. конф. «Современные проблемы лексикографии» (Минск, 23–24 ноября 2017 г.). Вып. 15 / Нац. акад. наук Беларуси, Центр исслед. белорус. культ., языка и лит-ры, Ин-т языкознания им. Якуба Коласа ; редкол.: И. Л. Копылов (гл. ред.) [и др.]. – Минск: Четыре четверти, 2017. – С. 412-416.
 9. Професійна мовнокомунікативна компетенція при вивченні курсу «Сучасна українська літературна мова» / О. К. Данилюк // Наукові записки / Ред. кол.: В. Ф. Черкасов, В. В. Радул, Н. С. Савченко. – Випуск 166. – Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький : РВВ КДПУ В. Винниченка, 2018. – С. 76-8.
 10. Сучасні студії українських народних географічних термінів / Т. В. Громко, О. К. Данилюк // Хуманитарни Балкански изследвания (Humanitarian Balkan Research). Термінів. – 2018. – №1. – С. 5–7.
 11. Реалізація праслов’янської географічної термінології у мікротопонімії Волині/ О. К. Данилюк, Н. В. Іовхімчук / Studia slawistyczne / Etnolingwistyka i Komunikacja Międzyk ulturowa Wydawnictwo KUL Lublin 2018 – С. 59-66.
 12. Українська мова (за професійним спрямуванням) : конспект лекцій / О. К Данилюк , Т. В. Здіховська // Луцьк : ПП. Іванюк., 2018. – 106 с.
 13. Краєзнавство як регіональний компонент у професійній підготовці майбутнього фахівця / Т. В. Громко, О. К. Данилюк // Наукові записки / Ред. кол.В.Ф.Черкасов, В.В.Радул, Н.С.Савченко та ін. – Випуск 180. – Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький : РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2019. – С. 71–74.
 14. Сучасні аспекти формування комунікативної компетентності майбутніх педагогів у процесі вивчення рідної мови / І. І. Осадченко, О. К. Данилюк // Україна, українська мова – світ ХХІ століття у діалозі культурно-мовних, морально-громадянських цінностей особистості та педагогічних систем : ел. зб. статей за матеріалами Дванадцятої Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 25 жовт. 2019 р. / [за наук. ред. Г. О. Васьківської]. Київ : Педагогічна думка, 2019. – С. 334-340.
 15. Народні географічні терміни на позначення берега у волинських говірках / О. К. Данилюк // Наукові записки. – Випуск 187. – Серія: Філологічні науки – Кропивницький: Видавництво «КОД», 2020. – С. 452-459.

Катерина Десятник

 1. Освітній менеджмент : дистанційний курс навчальної дисципліни. – LMS Moodl. СНУ імені Лесі Українки, 2016 [Електронний освітній ресурс] – Режим доступу: http://194.44.187.60/moodle/course/view.php?id=294
 2. Уроки духовності як засіб становлення духовного досвіду молодшого школяра // Вісник Черкаського університету. Серія : Педагогічні науки : наук. журн. – ISSN 2076-586Х. – Черкаси : Вид-во Черкас. нац. ун-ту ім. Богдана Хмельницького, 2017. – № 8.201 .– С. 25–31. – Index Copernicus.
 3. Intensification of the “Teacher-Pupil-Parents” triad cooperation in upbringing junior pupils’ spirituality стаття // Наука і освіта : науково-практичний журнал. – ISSN 2311-8466. Одеса : Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського. – 2017. – № 6/CLVIX. Педагогіка. – С. 12–16. – Index Copernicus; Emerging Sources Citation Index (ESCI) by Web of Science.
 4. Педагогіка сімейного виховання: навчально-методичний посібник. –Луцьк : ПК Коллаж, 2017. – 120 с.
 5. Теоретичні основи статевого виховання дітей молодшого шкільного віку // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Педагогічні науки. – 2017. – № 2 (351). – С. 3–7.
 6. Методи виховання молодших школярів в умовах сучасної сім’ї // Актуальні проблеми педагогічної освіти: європейський і національний вимір : Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (31 травня – 1 червня) 2018 р.) у 2 т. – Т. 1 (А–М). – Луцьк : ФОП Покора І. О., 2018. – 227 с. – С. 98–102.
 7. Проблема виховання духовності дітей з особливими потребами в сім’ї // Сучасний світ і незрячі: Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції (19–21.09.2018 р.). – Луцьк : ПП Іванюк В.П., 2018. – С. 29–32.
 8. Екологічне виховання школярів та студентської молоді у взаємодії з представниками акваріумного бізнесу // Педагогічний часопис Волині. – 2018. – № 4(11) – С. 106–111.
 9. Використання методу проектів в освітньому процесі початкової школи // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Педагогічні науки. – 2019. – № 2(386). – С. 12–17.
 10. Розвиток педагогічної творчості вчителя початкової школи у професійній діяльності // Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Педагогічні науки. – 2019. – № 2(386). – С. 34–39.

Тетяна Здіховська

 1. Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори) : [енциклопедичний словник-довідник] / [І. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов, Т. В. Здіховська та ін.]; за заг. ред. Н. М. Хоми. – Львів : «Новий Світ – 2000», 2015. – 492 с. – авт. С. 247–248, 360, 397 (терміни: національно орієнтована суспільно-політична лексика, сленг політичний, україновиховання);
 2. Сучасна політична лексика : енциклопедичний словник-довідник / [І. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов, Т. В. Здіховська та ін.]; за наук. ред. Н. М. Хоми. – Львів : «Новий Світ – 2000», 2015. – 396 с. – авт. С. 186, 265, 294.
 3. Здіховська Т. В. Українська мова (за професійним спрямуванням) : конспект лекцій / О. К. Данилюк, Т. В. Здіховська. – Луцьк : ПП Іванюк, 2018. – 106 с.
 4. Здіховська Т. В. Дитяча література : методичні рекомендації з курсу / Т. В. Здіховська, Н. В. Горбач. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2019. – 47 с.
 5. Здіховська Т. В. Хрестоматія сучасної української літератури для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку / Т. В. Здіховська, Н. В. Горбач. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2019. – 47 с.
 6. Здіховська Т. В. Розвиток образномовленнєвих умінь молодших школярів на уроках рідної мови / Т. В. Здіховська, Н. В. Горбач // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2019. – № 2 (386). – Серія : Педагогічні науки. – С. 12–16.

Наталія Іовхімчук

 1. Іовхімчук Н. В. Номінація «Україна» в українській народній пісні/ Н. В. Іовхімчук, О.К. Данилюк // Science and Education a New Dimension. Philology, IV(19), Issue: 84, 2016 – S. 16-19.
 2. Іовхімчук Н. В. Мовні засоби на позначення огорожі в українській народній пісні/ Н. В. Іовхімчук // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : збірник наукових праць. – Випуск десятий / головний редактор М. Є. Скиба; відповідальний за випуск М. М. Торчинський. – Хмельницький : ФОП Бідюк Є. І., 2016. – Том 1 (А–І). – С. 293-297
 3. Іовхімчук Н.В. Мовленнєво-комунікативна культура як складова іміджу майбутніх учителів початкової школи / Н.В.Іовхімчук // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск 15 (58). - Рівне: РДГУ, 2017. - С.131-132.
 4. Іовхімчук Н. В. Мовленнєво-комунікативна культура як компонент ділового етикету/ Н. В. Іовхімчук//Педагогічний часопис Волині: науковий журнал. – Луцьк: СНУ імені Лесі Українки, 2017. – № 1(4). – С. 74-76.
 5. Іовхімчук Н. В. Дитяча література як основа морального виховання молодших школярів / Н. В. Іовхімчук// World science. Multidisciplinary scientific edition / Rs global sp. z o.o., scientific educational center Warsaw. – Poland . – № 1(29). – vol.5, january, 2018 – S. 42-46
 6. Іовхімчук Н. В. Реалізація праслов’янської географічної термінології у мікротопонімії Волині/ О.К. Данилюк, Н.В. Іовхімчук//Studia slawistyczne.Etnolingwistika I komunikacia miezdikulturowa. – Lublin. – Widawnictwo KUL. – №5, 2018. – S. 59-67
 7. Іовхімчук Н. В. Ділoвий етикет та ефективні мoвленнєві кoмунікації педагoга пoчаткoвoї школи/ SWorld & D.A. Tsenov Academy of Economics – Svishtov – Bulgaria. Issue №3, February 2020 – Part 2 – S. 31-37.
 8. Іовхімчук Н. В. Дитяча література. Програма та методичні рекомендації з курсу для спеціальності «Початкова освіта» / Н. В. Іовхімчук. – Луцьк : ПП Іванюк. – 2018. – 19 с.
 9. Іовхімчук Н. В. Дитяча література. Методичні рекомендації до практичних занять з курсу для спеціальності «Початкова освіта» / Н. В. Іовхімчук, Н.П. Гайволя. – Луцьк : ПП Іванюк. – 2019. – 51 с.
 10. Іовхімчук Н. В. Дитяча література. Словник-довідник літературознавчих термінів для спеціальності «Початкова освіта» / Н. В. Іовхімчук, Н.П. Гайволя. – Луцьк : ПП Іванюк. – 2019. – 27 с

Галина Каптур

 1. Каптур Г. Сучасна українська мова з практикумом: тестові завдання для поточного контролю знань студентів напряму підготовки 013 «Початкова освіта». Луцьк: ПВД «Твердиня», 2014. 132с.
 2. Каптур Г. Особливості редагування наукового тексту. Науковий вісник СНУ імені Лесі Українки. Серія «Педагогічні науки». 2018. С.24-29.
 3. Каптур Г. Редагування тексту як засіб формування пунктуаційних та граматичних умінь і навичок майбутніх учителів початкових класів. Педагогічний часопис Волині: науковий журнал. 2018. С.55-61.
 4. Каптур Г.Формування естетичного досвіду майбутніх учителів початкових класів засобами художнього тексту. Науковий вісник СНУ імені Лесі Українки. Серія «Педагогічні науки». 2019. – №2 (386). С.64-69.
 5. Каптур Г. Українська мова як засіб формування патріотичної вихованості майбутніх учителів початкових класів. Науковий вісник СНУ імені Лесі Українки. Серія «Педагогічні науки». 2020. № 4. С.69-75.

Ірина Кашубʼяк

 1. Кашуб’як І. О. Розвиток критичного мислення молодших школярів під час узагальнення математичного матеріалу. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 17. Теорія і практика: навчання і виховання. 2019. Вип. 30. С. 86-93.
 2. Кашуб’як І. О. Технологія розвитку критичного мислення учнів на уроках математики в початковій школі. Освітній простір України. 2019. Випуск 15. С. 241−247.
 3. Кашуб’як І. О., Ольхова Н. В., Іванців М. І. Формування логічного мислення молодших школярів : навч.-метод. посіб. для студ. спец. 013 «Початкова освіта». 2-ге вид., переробл. і доповн. Луцьк : Вежа-Друк, 2018. 160 с.
 4. Kashubiak I. Problem of development of critical thinking: history and present. KELM: Knowledge, Education, Law, Management. Lodz. 2019. № 1(25). P. 85-95.
 5. Лякішева А. В., Вітюк В. В., Кашуб’як І. О. Кейсбук методів і прийомів критичного мислення в початковій школі. Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2019. 104 с.
 6. Ольхова Н. В., Кашубʼяк І. О. Методичні рекомендації з навчальної дисципліни «Методика навчання інформатики» для студентів спеціальності 013 «Початкова освіта». Луцьк : Вежа-Друк, 2018. 20 c.

Борис Коцун

 1. Екологічна безпека навколишнього середовища: оцінка, перспективи, управління: колективна монографія / Коцун Л.О., Коцун Б.Б., Кузьмішина І.І. та ін.; за наук. ред. доц. Картавої О.Ф.– Луцьк: РВВ Луцького національного технічного університету, 2015. – 272 с.
 2. Формування професійної компетентності майбутніх учителів початкових класів щодо розвитку пізнавальної активності учнів [Текст] / Б.Коцун, К.Антонюк // Актуальні проблеми педагогічної освіти: європейський та національний вимір: Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції (16–17 травня 2017 р.). – Луцьк : ФОП Покора І.О., 2017. – С. 132-135.
 3. Формування природознавчої компетентності молодших школярів [Текст]/ Савчук Ліна, Коцун Б.Б. // Педагогіка : зб. наук. праць ; Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції науковців, аспірантів та студентів «Актуальні проблеми соціальної педагогіки, початкової та дошкільної освіти» (18–19 травня 2016 р.). – Луцьк : Вежа-Друк, 2016. – С. 225-229.
 4. Коцун Б.Б. Роль зелених насаджень в освітньо-виховній роботі студентів педагогічного інституту / Б.Б.Коцун // Екологічні проблеми Волині: Матеріали круглого столу (24-26 березня 2016). – Луцьк : РВВ Луцького національного технічного університету, 2016. – С.118 – 119.
 5. Коцун Б.Б. Основи природознавства з методикою ознайомлення дітей з природою. Методичні рекомендації нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалаврів факультету педагогічної освіти та соціальної роботи галузі знань 01 «Освіта» спеціальності 012 «Дошкільна освіта» освітньої програми «Дошкільна освіта» / Укладач Б.Б.Коцун. – Луцьк: ПП Іванюк В.П., 2018. – 32 с.
 6. Особливості зміни рудеральних флоро комплексів території колишнього плодового саду смт. Княгининок Волинської області / Кол. авторів: І. І. Кузьмішина, Л. О. Коцун, Б. Б. Коцун та ін.; за ред. доц. Іванців В.В. // Екологічні проблеми Волині: оцінка, перспективи, управління: монографія. – Луцьк: РВВ Луцького національного технічного університету, 2017. – С.25–32.

Наталія Ольхова

 1. Ольхова Н. В. Підготовка студентів до реалізації інтегрованого навчання в початковій школі /Н.В.Ольхова // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 2 (304). – С.82 –88.
 2. Ольхова Н. В., Ольхова А. О. Aspects of mathematical preparation of future primary school teacher // Педагогічний часопис Волині Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – №2 (5) 2017 р. – С.106-111.
 3. Ольхова Н. В. Роль курсу «Інформаційно-комунікаційні технології у початковій школі» у розвитку творчого потенціалу педагога / Н. В. Ольхова // І Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми педагогічної освіти: європейський і національний вимір», 3 – 5 червня 2016 року. - С. 11-12.
 4. Ольхова Н. В. Аспекти формування математичної компетентності майбутнього вчителя початкової школи / Н. В. Ольхова // V Міжнародна науково-практична конференція. Збірник статей «Математика. Інформаційні технології. Освіта», 5–7 червня 2016р. – Луцьк-Світязь : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2016 р. – № 320 - С. 117–120.
 5. Ольхова Н. В., Акмеологічні технології у підготовці майбутніх учителів до комунікативної діяльності // Науковий журнал «Молодий вчений». - Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2017. – №6 (46), червень, 2017. – С. 271-274.
 6. Ольхова Н. В., Кашубʼяк І.О. Методичні рекомендації з навчальної дисципліни «Методика навчання інформатики» для студентів спеціальності 013 «Початкова освіта» / Наталія Володимирівна Ольхова, Ірина Олександрівна Кашуб’як. – Луцьк: Вежа-Друк, 2018. – 20 c.
 7. The Method of Generalizing Spatial Information into a Single Multidimensional Data Model / Tetyana Honcharenko, Yurii Andrashko, Olena Fedusenko, Iryna Domanetska, Nataliia Olkhova / International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE)’, ISSN: 2277- 3878 (Online), Volume-8 Issue-4, November 2019. Page No.: 8426-8432.

Ірина Остапйовська

 1. Остапйовська І. І. Завдання позакласної роботи з інформатики у початковій школі (Tasks of extracurricular work in informatics in primary school) [Текст] / Ірина Ігорівна Остапйовська // Innovative solutions in modern science. – Dubai, 2016. – № 7. – Р. 196–205.
 2. Остапйовська І. Проблеми формування інформаційної культури майбутніх учителів початкових класів [Текст] / Ірина Остапйовська // Педагогічний часопис Волині. – 2015. – №1. – С. 20–26.
 3. Остапйовська І. І. Застосування принципу історизму для навчання математики учнів початкових класів / І. І. Остапйовська // International research and practice conference «Modern methods, innovations and operational experience in the field of psychology and pedagogics» : Conference proceedings, October 20–21, 2017. – Lublin : Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2017. – Р. І. –Р. 73–75.
 4. Остапйовська І. Аналіз проблем використання нових інформаційних технологій студентами у навчальній та професійній діяльності [Текст] / Ірина Остапйовська // Модернизация образовательного процесса. Анализ проблем. Пути их решения : Материалы ІІ Междунар. науч.-практ. конф. (г. Донецк, 5–7 февраля 2013 года). // Научный журнал «Аспект». – Донецк : Изд-во «Цифровая типография», 2013. – С. 54–60.
 5. Остапйовська І. Інтерактивні технології у початковій школі / Ірина Остапйовська, Ольга Ласкевич [Текст] // Педагогічний часопис Волині. – 2017. – № 3. – С. 48–53.
 6. Остапйовська І. І. Аналіз динаміки пріоритетної оцінки проблематики використання сучасних інформаційних технологій навчання майбутніми учителями молодших класів [Текст] / Ірина Ігорівна Остапйовська // Проблемы современного педагогического образования. Сер. : Педагогика и психология : Сборник статей. – Ялта : РИО КГУ, 2014. – Вып. 46. – Ч. 5. – С. 148–154.
 7. Остапйовська І. І. Практикум з навчальної дисципліни «Інформатика з методикою викладання» : методичні рекомендації / Ірина Ігорівна Остапйовська, Наталія Володимирівна Махновець. – Луцьк : 2017. – 19 c.
 8. Остапйовська І. Використання наочних методів навчання на уроках інформатики в початкових класах [Текст] / Ірина Остапйовська, Петро Побережний // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Педагогічні науки. – 2018. – № 2. – С. 35–40.

Тетяна Остапйовська

 1. Математика. Методичні рекомендації для студентів спеціальності 013 «Початкова освіта» / Тетяна Петрівна Остапйовська. – Луцьк: ПП Іванюк В.П., 2017. – 60 с.
 2. Пінчук О. В. Збірник завдань за технологією розвивального навчання з математики: 1 клас [Текст] /Оксана Володимирівна Пінчук, Тетяна Петрівна Остапйовська. – Луцьк: ПП Іванюк, 2017. – 38 с.
 3. Остапйовська Т. П. Розвиток соціально-педагогічних ідей у творчій спадщині В. О. Сухомлинського / Т. П. Остапйовська // Спадщина В. О. Сухомлинського – джерело педагогічної науки і практики : Монографія / авт. кол.: О. В. Сухомлинська, О. Я. Савченко, П. С. Олешко, А. М. Луцюк та ін.; упоряд. П. С. Олешко. – Луцьк: Надстир’я, 2016. – С. 132–137
 4. Остапйовська Т.П. Методичні рекомендації до вивчення окремих питань з курсу «Математика» для студентів спеціальності 013 «Початкова освіта» / Тетяна Петрівна Остапйовська. – Луцьк: ПП Іванюк В.П., 2018. – 60 с.
 5. Остапйовська Т.П. Теорія і технологія вивчення математичної освітньої галузі у закладах вищої освіти: Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни для студентів спеціальності 013 «Початкова освіта», освітній ступінь: магістр / Тетяна Остапйовська. – Луцьк : ПП. Іванюк В.П., 2019. – 44 с.

Дмитро Пріма

 1. Пріма Д.А. Правові засади управлінської діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу: питання – відповіді: навч.-метод. посібник. Луцьк: СПД Гадяк Жанна Володимирівна, друк. Волиньполіграф» 2012. 134с.
 2. Пріма Д.А. Інтерактивне навчання у формуванні правової культури майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу. Вісник Черкаського університету. Серія педагогічні науки. №24 (237). Черкаси. 2012. С.107 – 110.
 3. Пріма Д.А. Акмеологічні засади професійної підготовки майбутнього фахівця. Дунайський науковий журнал. – 2018. – Вип. 1. – C. 72-76.
 4. Пріма Д.А. Професійна позиція вчителя початкової школи: соціально-особистісний вимір: навчальний посібник. Луцьк: ПП Іванюк В.П., 2016. – 98с.
 5. Пріма Д.А. Професійна позиція як науковий феномен. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.Сухомлинського; серія: Педагогічні науки. 2019, №2 (65).
 6. До питання формування соціальної позиції майбутнього вчителя початкової школи. Педагогічний часопис Волині. – №2 (13) .2019. С. 155-160.
 7. Пріма Д.А. Професійна позиція майбутнього вчителя початкової школи: теорія і практика. Луцьк: ПрАТ Волин. обл. друк., 2020. – 378с.
 8. Пріма Д. А. Формування громадянської позиції майбутнього вчителя: теоретичні підходи. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. 2019, № 3, 164-168.
 9. Пріма Д. А. Формування професійної позиції майбутнього вчителя початкової школи як наукова проблема. Науковий вісник СНУ ім. Лесі Українки. Серія: Педагогічні науки, 2019, №2 (386), с.68-72.
 10. Пріма Д. А. (2019). Формування професійно-суб’єктної позиції майбутнього вчителя початкової школи як наукова проблема. Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи, 2019, №1, с. 100-105.
 11. Пріма Д. А., Олійник В. В., Андрощук І. М., Остапйовська І. І., & Олешко П. С. Формування інформаційної культури майбутніх учителів початкової школи засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Інформаційні технології і засоби навчання, 2020, №75 (1), с.212-224 ( Web of Science).
 12. Пріма Д. А., Остапйовська І. І. &Пріма Р. М. Феномен інформаційної діяльності сучасного вчителя початкової школи. Балканско научно обозрение, 2020, №4 (1) (7), с.33-36

Руслана Рославець

 1. Рославець Р.М. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Методика навчання освітньої галузі «Природознавство»» / Р.М.Рославець.– Луцьк: Вежа-Друк, 2015. ─ 84 с.
 2. Рославець Р.М. Методичні рекомендації для студентів І курсу ЗФН з методики навчання освітніх галузей «Природознавство» та «Суспільствознавство» / Р.М.Рославець.– Луцьк: Вежа-Друк, 2017. ─ 62 с.
 3. Рославець Р.М. Методичні рекомендації для студентів У курсу «Сучасні технології викладання методики дошкільної освіти: Природознавство / Р.М.Рославець.– Луцьк: Вежа-Друк, 2016. ─ 24 с.
 4. До питання формування екологічної компетентності майбутнього вчителя/ Раїса Пріма, Руслана Рославець, Світлана Орлова // Педагогічний часопис Волині. - 2017. - № 2 (5). - С. 107-112.
 5. Roslawec Ruslana. Formation of ecological culture of the future primary school teachers: theoretical and practical aspects / R. Roslawec // KNOWLEDGE, EDUCATION, LAW AND MANAGEMENT. – Numer 4 (12). – 2015. – S.207 – 216.
 6. Рославець Р. Роль краєзнавчого принципу у формуванні громадянських якостей у школярів початкової школи / Руслана Рославець, Ярослава Пилипчук //Педагогіка: зб.наук.пр.: [матеріали УІІ Міжнар. наук.-практ. конф. науковців, асп. та студ. «Актуальні проблеми соціальної педагогіки, початкової та дошк. освіти» (18-19 трав.2016 р.)] / за ред. П.М.Гусака та Н.І.Корпач. – Луцьк: Вежа-Друк. – 2016. ─ С.213-217.
 7. Рославець Р. Формування екокультури особистості молодшого школяра в контексті екологічного виховання/ Руслана Рославець, Світлана Орлова// Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Педагогічні науки. – 2019. – № 2.(386).

Співпраця кафедри

Кафедра співпрацює з провідними науковими установами й університетами України:

 • Житомирський державний університет імені Івана Франка
 • Інститут педагогіки НАПН України
 • Інститут проблем виховання НАПН України
 • Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
 • Луцький національний технічний університет
 • Львівський національний університет імені Івана Франка
 • Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова
 • Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка
 • Рівненський державний гуманітарний університет
 • Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
 • Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
 • Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія
 • Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
 • Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Напрями підготовки/спеціальності фахівців, яких готує кафедра:

Кафедра здійснює підготовку студентів на денній та заочній формах навчання за спеціальністю 013 «Початкова освіта» за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) освітніми ступенями. Крім того, забезпечує викладання навчальних дисциплін на денній та заочній формах навчання освітніх ступенів «Бакалавр», «Магістр» за спеціальністю 016 «Спеціальна освіта».

Контакти:

 • е–mail: primar@ukr.net
 • Сторінка кафедри в соціальній мережі "Facebook".