Факультет інформаційних технологій і математики

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Історична довідка:

Історично факультет заснований у 1940 році як фізико-математичне відділення Державного учительського інституту – першого на Волині вищого навчального закладу, який був відкритий того ж року (постанова СНК від 15 квітня 1940 року за №46), Згідно наказу Міністерства вищої освіти СРСР №1651 від 20.11.51.року Луцький державний учительський інститут реорганізований в Луцький державний педагогічний інститут. Перший випуск педагогічного інституту відбувся у 1955 році. У липні 1993 році на базі Луцького педагогічного інституту імені Лесі Українки утворений Волинський державний університет імені Лесі Українки (ВДУ). Цього ж року фізико-математичний факультет був розділений на два факультети: математичний та фізичний. В 1993 році на математичному факультеті утворено чотири кафедри: кафедра алгебри і геометрії, математичного аналізу, диференціальних рівнянь та математичної фізики, кафедра прикладної математики. У 2000 році відділилась кафедра вищої математики та інформатики. На факультеті у 1993 році відкрита аспірантура зі спеціальності “Математичний аналіз”. Наступного року – зі спеціальності “Прикладна математика”. З 2015 році факультети знову об’єднано під назвою “Факультет інформаційних систем, фізики та математики”. У 2020 році створено факультет інформаційних технологій і математики.

Керівництво:

Декан: кандидат педагогічних наук, доцент Яцюк Світлана Миколаївна.

Заступники декана:

  • з навчально-методичної роботи - старший викладач кафедри загальної математики та методики навчання інформатики Юнчик Валентина Леонідівна;
  • з навчально-виховної, профорієнтаційної роботи та промоції - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії функцій та методики навчання математики Падалко Ніна Йосипівна;
  • з наукової та грантової діяльності - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри математичного аналізу та статистики Швай Ольга Леонідівна.

Кафедри:

Професорсько - викладацький склад факультету:

Факультет пишається своїми науковими досягненнями: майже всі викладачі мають наукові звання і ступені. Студенти мають можливість слухати лекції провідних науковців з дружніх вишів України та Європи. Професорсько-викладацький склад факультету та студентство активно займаються науково-дослідною роботою, публікують свої праці в провідних виданнях; постійно беруть участь в конкурсах, в яких регулярно стають переможцями та номінантами.

Основні напрямки науково-дослідної діяльності:

Зорієнтовані на виконання та публікацію результатів викладачами наукових та науково-методичних досліджень, співпрацю з партнерами (Інститут математики НАН України, Інститут прикладних проблем механіки та математики імені Я. С. Підстригача, Національний університет "Львівська політехніка", Луцький національний технічний університет), які займаються розв’язанням споріднених проблем, апробацію результатів досліджень на наукових конференціях і семінарах, підготовку науково-педагогічних кадрів, залучення до науково-дослідної роботи студентів. Факультет підтримує тісні стосунки з науковцями Польщі, Білорусії, Німеччини та ін. держав. Викладачі та студенти факультету інформаційних технологій і математики мають численні наукові публікації, їх активно цитують у фахових наукових виданнях, які входять до реферативних баз даних Scopus та Web of Science, а також беруть активну участь у проєкті за державною бюджетною темою «Екстремальні задачі теорії наближення функціональних класів». Щорічно на базі кафедри Загальної математики та методики навчання інформатики організовується та проводиться міжнародна науково-практична конференція «Математика. Інформаційні технології. Освіта». Студенти факультету займають призові місця на всеукраїнських олімпіадах, відзначені багатьма дипломами за наукові доробки.

Програма подвійного диплому:

Спільно з Краківської гірничо-металургійною академією імені Станіслава Сташіца реалізується програма подвійного диплому для магістрів — магістранти безкоштовно навчаються в Кракові в КГМА на факультеті менеджменту за спеціальностями: інформатика в управлінні, економетрія, програмування мобільних пристроїв. Починаючи з другого курсу реалізується програма подвійного диплому для бакалавра. З 2015 року студенти навчаються і проходять практику в Гуманітарно-природничому університеті імені Яна Длугоша (м. Ченстохов, Республіка Польща).

Відомі випускники:

  • Петро Бойчук – директор Луцького педагогічного коледжу, кандидат психологічних наук, заслужений діяч освіти України.
  • Костянтин Жигало – директор фірми «Модуль», кандидат фізико-математичних наук, доцент.
  • Петро Задерей – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри вищої математики Київського національного інституту технологій та дизайну.
  • Андрій Шидліч – доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Інституту математики НАН України.
  • Вадим Махомед – керівник компанії «Іdeil».

Робочі програми міжфаківських дисциплін

План роботи факультету на 2020-2021 н.р.

[[1]]

Контакти деканату:

м. Луцьк, вул. Потапова, 9 (Корпус С), С-509

Посилання

  1. Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки