Кафедра фізичної географії

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук

Завідувач кафедри – Фесюк Василь Олександрович, доктор географічних наук, професор.

Рік заснування кафедри – 1940 р.

Історична довідка

Осередок географічної науки і освіти в Луцьку розпочав свою діяльність з 1940 р., коли в Луцькому вчительському інституті була відкрита кафедра географії, яку очолив кандидат географічних наук П. М. Цись. У 1975 р. було створено природничо-географічний факультет Луцького державного педагогічного інституту імені Лесі Українки, на якому з часом сформувалась і кафедра фізичної географії, очолювана д. г-м. н., професором Г. М. Фремдом упродовж 1981–87 рр. У 1987–1999 роках кафедра продовжує свою діяльність під керівництвом доктора географічних наук, професора Мольчака Я. О. У 1999 р. кафедру очолив д. г. н., проф. Краснопольський О. В. У 2002 році на базі кафедри географії створено дві кафедри – фізичної географії (зав. кафедрою к. г. н., доц. Чемерис М. П.) та суспільної географії (зав. кафедрою д. г. н., проф. Краснопольський О. В.). У 2006 р. завідувачем кафедри фізичної географії обирається д. г. н., проф. Зузук Ф. В. У 2009 р. кафедри фізичної та суспільної географії знову об’єднано у кафедру географії. У 2015 р., з метою підвищення рівня наукової та навчально-методичної, роботи кафедра черговий реорганізована. Сформовано кафедри фізичної географії та економічної географії. Першу, з часу реорганізації, очолює доктор географічних наук, професор Фесюк В. О., кафедру економічної географії – доктор економічних наук, професор Матвійчук Л. Ю.

Склад кафедри

 1. Фесюк Василь Олександрович – доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри
 2. Мельнійчук Михайло Михайлович – кандидат географічних наук, доцент
 3. Петлін Валерій Миколайович – доктор географічних наук, професор
 4. Вовк Олександр Павлович – кандидат геологічних наук, доцент
 5. Тарасюк Ніна Адамівна – кандидат географічних наук, доцент
 6. Чижевська Лариса Тарасівна – кандидат географічних наук, доцент
 7. Нетробчук Ірина Марківна – кандидат географічних наук, доцент
 8. Павловська Тетяна Сергіївна – кандидат географічних наук, доцент
 9. Забокрицька Мирослава Романівна – кандидат географічних наук, доцент
 10. Цвид-Ендрю Наталія Василівна – кандидат географічних наук, доцент
 11. Міщенко Олена Віталіївна – кандидат географічних наук, доцент
 12. Полянський Сергій Володимирович – кандидат географічних наук, доцент
 13. Білецький Юрій Валентинович – кандидат біологічних наук, доцент
 14. Карпюк Зоя Костянтинівна – кандидат географічних наук, старший викладач
 15. Стельмах Валентина Юріївна – кандидат географічних наук, старший викладач
 16. Качаровський Роман Євгенович – інженер ІІ категорії навчальної лабораторії краєзначих атласів
 17. Антипюк Олена Володимирівна – інженер ІІ категорії навчальної лабораторії краєзначих атласів
 18. Міщанчук Лілія Олександрівна – старший лаборант
 19. Ковальчук Сергій Ігорович – старший лаборант
 20. Мельник Олег Володимирович – лаборант

Основні напрямки наукового дослідження кафедри

 • гідрологія, гідрохімія регіональних річкових басейнів, гідроекологія, питання антропогенного навантаження та екологічної збалансованості ландшафтів басейну річок, управління якістю водними ресурсами та їх охорона, оцінка якості води річок басейну Прип’яті у Волинській області;
 • урбоекологія, геоекологія, екологічна оцінка, моніторинг довкілля та екологічна стандартизація;
 • екологічні ризики природокористування, гідрологічний режим річок Волинської області в умовах кліматичних змін, руслові деформації річок Волинської області, розселення міського населення у Волинській області, сучасний стан лісового фонду Волинської області, вітровий режим, геліоресурси та ПЗФ Волинської області;
 • самоорганізації природно-територіальних систем, інформаційні процеси в геосистемах;
 • конструктивно-географічний аналіз та оцінка стану меліорованих агроландшафтів Волинської області, конструктивно-географічне дослідження порушених земель Волинської області та напрямків оптимізації їх стану, вивчення географічних та економічних передумов проведення сільськогосподарської, лісогосподарської та рекреаційної рекультивації порушених земель області;
 • оцінка впливу гумусових показників грунту на прояв його екологічної стійкості в умовах антропогенного навантаження;
 • дослідження сучасного стану торфово-болотних ландшафтів у Волинській області та геосистем Шацького національного природного парку;
 • екологічний та сільський туризм, туристичне краєзнавство, конструктивна географія, географічні аспекти заповідної справи, дослідження рекреаційної привабливості та територіальних рекреаційних систем Волинського Полісся та Волинської височини, рекреаційні ресурси та рекреаційне природокористування, історико-культурний потенціал Волинської області;
 • роль природних умов і ресурсів у розвитку регіону Волинської області;
 • екологічні мережі Волинської області;
 • дослідження угрупувань грунтової мезофауни соснових лісів Шацького національного природного парку та їх антропогенні зміни;
 • оцінка екологічної стійкості природних систем в умовах техногенного навантаження;
 • мікрокліматичні особливості, проблеми забруднення та охорони атмосферного повітря у м. Луцьк;
 • вивчення регіональних особливостей сучасних змін клімату, прояв глобальних еколого-кліматичних та ґрунтово-екологічних проблем, біорізноманіття та сучасні ландшафти Волині;
 • палеогеографія, геоморфологія, топоніміка Волині;
 • вплив умов утворення на кристаломорфологію топазу, берилу, кварцу, кальциту, флюориту, мінералогія і кристалографія ендогенних утворень, закономірності поширення каменебарвної сировини, геотуристичні об'єкти України;
 • лісові ландшафти Рівненської області, сучасний стан лісового фонду Рівненської області, розвиток туризму та рекреації у Рівненській області;
 • антропогенний вплив на лісові ландшафти, використання природно-заповідного фонду;
 • сакральні ландшафти України.

Основні науково-методичні, наукові праці викладачів

 1. Білецький Ю. В. Фауністичні особливості ландшафтних комплексів Волинської області. Раритетна складова. Сучасний екологічний стан та перспективи екологічно безпечного стійкого розвитку Волинської області : колективна монографія / В. О. Фесюк, С. О. Пугач, А. М. Слащук [та ін.]; за ред. В. О. Фесюка. Київ : ТОВ «Підприємство ВІ ЕН ЕЙ», 2016. С. 195–201.
 2. Козловський М., Білецький Ю. Мезофауна соснових лісів Шацького національного природного парку : монографія. Луцьк : Вежа-Друк, 2018. 140 с.
 3. Павловська Т. С., Білецький Ю. В., Рудик О. В., Боровець М. Ф. Структура забудованих земель м. Луцька та її динаміка. Наукові записки Сумського державного педагогічного університету імені А. М. Макаренка. Географічні науки. 2018. Вип. 9. С. 11−17.
 4. Ковальчук І. П., Павловська Т. С., Білецький Ю. В., Рудик О. В., Гашинська В. В. Аналіз та картографічне моделювання структури земельного фонду Горохівського району Волинської області. Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал. 2018. № 2. С. 41−49.
 5. Sukhomlin K. B., Koshirets V. M., Zinchenko M. O., Biletskiy Y. V., Zinchenko O. P. The current state of the population of the golden potato cyst nematode Globodera rostochiensis (Nematoda, Heteroderidae) in the northwest of Ukraine. Biosyst. Divers. 2019. 27 (1). Р. 33–38.
 6. Павловська Т. С., Білецький Ю. В., Рудик О. В., Самолюк І. В. Рекреаційно-оздоровчі ліси ДП «Любомльське ЛГ». Географія та туризм. Київ, 2019. № 47. С. 137−148.
 7. Сухомлін К., Коширець В., Зінченко М., Білецький Ю. Сучасний стан популяції західного кукурудзяного жука Diabrotica virgifera virgifera (Coleoptera: Chrysomelidae) на території Волинської області. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Біологічні науки. 2019. № 3 (387). С. 72–80.
 8. Lysiuk Tetiana, Tereshchuk Oksana, Biletskiy Yuriy. Perspectives for the development of innovative excursion activity in the market of tourism services. Modern Technologies in Economy and Management. Collective Scientific Monograph. Opole : The Academy of Management and Administration in Opole, 2019. P. 69–85.
 9. Павловська Т., Білецький Ю., Геналюк Р., Мороз М. Багаторічна динаміка річкового стоку Стоходу (гідропост Малинівка). Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2020. № 5 (409). С. 23−28.
 10. Білецький Ю. Білецька М. Загальні закономірності антропогенних змін угруповань ґрунтової мезофауни соснових лісів Шацького національного природного парку. Українська ентомофауністика : науковий онлайновий журнал. Київ, 2020. Т. 11, С. 6−7.
 11. Павлишин В. І., Вовк О. П., Наумко І. М. Характерні особливості кристаломорфології топазу з різних мінерально-структурних зон камерних пегматитів Коростенського плутону Українського щита. Мінералогічний журнал. 2016. Том 38, Вип. 4. С. 3–13.
 12. Вовк О. П. Екологічні проблеми, пов’язані з використанням геологічного середовища. Сучасний екологічний стан та перспективи екологічно безпечного стійкого розвитку Волинської області : колективна монографія / В. О. Фесюк, С. О. Пугач, А. М. Слащук [та ін.]; за ред. В. О. Фесюка. Київ : ТОВ «Підприємство ВІ ЕН ЕЙ», 2016. С. 74–87.
 13. Павлишин Володимир, Довгий Станіслав, Пащенко Євген, Вовк Олександр. Топаз у надрах України та в історії народів. Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2017. 274 с.
 14. Вовк О. П. Особливості викладання геохімічних дисциплін на географічних факультетах. Природа Західного Полісся та прилеглих територій : зб. наук. пр. / за заг. ред. Ф. В. Зузука. Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2017. № 14. С. 162–165.
 15. Halyan V. V., Khyzhun O. Y., Ivashchenko I. A., Kevshyn A. H., Olekseyuk I. D., Tyshchenko P., Vovk O. P., Bulik Y. V. Electronic structure and optical properties of (Ga70La30)2S300 and (Ga69.75La29.75Er0.5)2S300 single crystals, novel light-converting materials. Physica B : Condensed Matter. 2018. 544. P. 10–16.
 16. Naumko I. М., Аrtemenko G. V., Bakhmutov V. G., Vovk O. P., Теlepko L. F., Sakhno B. E. Quartz forming conditions in secant veins in granodiorites of the Andean intrusive complex of the Barchans Islands (Аrgentine Islands, West Antarctic). Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2018. № 4, P. 74–80.
 17. Вовк О., Занкович Г., Наумко І. Особливості кристаломорфології «мармароських діамантів» з жил у флішових відкладах Кросненської структурно-фаціальної одиниці Українських Карпат (район нового Бескидського тунелю). Мінералогічний журнал. 2018. № 68, Вип. 1. С. 72–75.
 18. Вовк О. П., Стрій Д. Ю. Географія поширення покладів каменебарвної сировини в Україні. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Географічні науки. 2019. № 1(385). С. 24–28.
 19. Вовк О., Мельнійчук М., Саванюк С. Основні проблеми видобутку бурштину у Волинській області. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Географічні науки. 2019. № 9 (393). С. 17–27.
 20. Вовк О., Чижевська Л., Стрій Д. Географія поширення родовищ дорогоцінних та напівдорогоцінних мінералів Волині. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Географічні науки. 2020. № 5 (409). С. 18–22.
 21. Хільчевський В. К., Забокрицька М. Р., Кравчинський Р. Л. та ін. Основні засади управління якістю водних ресурсів та їхня охорона : навч. посіб. Київ : ВПЦ «Київський університет», 2015. 154 с.
 22. Гребінь В. В., Хільчевський В. К., Забокрицька М. Р. та ін. Оцінка річкової мережі басейну Росі за типологією річок згідно Водної рамкової директиви Європейського Союзу. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. 2015. Т. 2 (37). С. 23–33.
 23. Хільчевський В. К., Забокрицька М. Р. Водні об’єкти Луцька : гідрографія, локальний моніторинг, водопостачання та водовідведення. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. 2016. Т. 3 (42). С. 64–76.
 24. Khilchevskyi V. K., Zabokrytska M. R., Sherstyuk N. P. Hydrography and hydrochemistry of the trans-boundary river Western Bug on the territory of Ukraine. Journal of Geology, Geography and Geoecology. 2018. Vol. 27 (2). Р. 232–243. DOI: https://doi.org/10.15421/111848
 25. Хільчевський В. К., Забокрицька М. Р., Кравчинський Р. Л. Екологічна стандартизація та запобігання впливу відходів на довкілля : навч. посіб. Київ : ВПЦ «Київський університет», 2019. 192 с.
 26. Khilchevskiy V. K., Grebin V. V., Zabokrytska M. R. Abiotic Typology of the Rivers and Lakes of the Ukrainian Section of the Vistula River Basin and its Comparison with Results of Polish Investigations. Hydrobiological Journal. 2019. Vol. 55 (3). P. 95–102. DOI: 10.1615/HydrobJ.v55.i3.110
 27. Khilchevskyi V., Grebin V., Zabokrytska M., Zhovnir V., Bolbot H., Plichko L. Hydrographic characteris-tic of ponds distribution in Ukraine – Basin and regio-nal features. Journal of Water and Land Development. 2020. No. 46 (VII–X). P. 140–145. DOI: 10.24425/jwld.2020.134206
 28. Khilchevskyi V. K., Zabokrytska M. R., Sherstyuk N. P. Researches of the chemical composition of surface water in Ukraine, 1920–2020 (review). Journal of Geology, Geography and Geoecology. 2020. Vol. 29 (2). P. 304–326. DOI: 10.15421/1120287
 29. Kravchynskyi R. L., Khilchevskyi V. K., Korchemlyuk M. V., Zabokrytska M. R., Plichko L. V. Springs as indicator of geоtectoic disturbances. Conference Proceedings «Geoinformatics : Theoretical and Applied Aspects 2020». European Association of Geoscientists & Engineers. Vol. 2020. P. 1–5. DOI: 10.3997/2214-4609.2020geo107
 30. Khilchevskiy V. K., Grebin V. V., Zabokrytska M. R. Abiotic Typology of the Rivers and Lakes of the Ukrainian Section of the Vistula River Basin and its Comparison with Results of Polish Investigations. Hydrobiological Journal. 2019. Vol. 55 (3). P. 95–102. DOI: 10.1615/HydrobJ.v55.i3.110
 31. Карпюк З. К. Шляхи збереження, охорони та відтворення фауністичних комплексів. Сучасний екологічний стан та перспективи екологічно безпечного стійкого розвитку Волинської області : колективна монографія / В. О. Фесюк. С. О. Пугач, А. М. Слащук [та ін.]; за ред. В. О. Фесюка. Київ : ТОВ «Підприємство ВІ ЕН ЕЙ», 2016. С. 201–220.
 32. Карпюк З. К. Проблеми та перспективи функціонування екологічної мережі. Сучасний екологічний стан та перспективи екологічно безпечного стійкого розвитку Волинської області : колективна монографія / В. О. Фесюк. С. О. Пугач, А. М. Слащук [та ін.]; за ред. В. О. Фесюка. Київ : ТОВ «Підприємство ВІ ЕН ЕЙ», 2016. С. 231–276.
 33. Карпюк З. К. Антропогенна модифікованість внутрішньої функціональної організації екомережі Волинського Полісся. Природа Західного Полісся та прилеглих територій : зб. наук. пр. / за заг. ред. Ф. В. Зузука. Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. Луцьк, 2016. № 13. С. 51–60.
 34. Карпюк З. К., Фесюк В. О., Антипюк О. В. Природно-заповідний фонд Волинської області : альбом-каталог. Київ : ТОВ «ОК–ПОЛІГРАФ», 2018. 136 с.
 35. Tourist-recreational opportunities of the Rokytne district of the Rivne region / Zoya Karpiuk, Yurii Khmeliovskyi, Mykola Pavlushenko, Roman Kacharovskyi. Часопис соціально-економічної географії : міжрегіонал. зб. наук. пр. Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, 2018. Вип. 24. С. 74–83.
 36. Karpiuk Zoia, Antypiuk Olena, Kacharovskyi Roman. Cross-border UTS of Volyn : socio-geographical backgrounds of tourism and recreation development. European Journal of Geography. 2019. Vol. 10, No 4. P. 53–69. Impact Factor : 0.567. Q 3.
 37. Карпюк Зоя, Фесюк Василь, Мороз Ірина. Природно-заповідний фонд м. Луцька : історія формування, функціональне призначення, сучасний стан збереженості. Науковий вісник Східноєвропейського національного університетуту ім. Лесі Українки. Географічні науки. 2020. № 1 (405). С. 25–36.
 38. Карпюк Зоя, Шевчук Тетяна. Органічне сільське господарство в Україні : історичний та екологічний аспекти розвитку. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Географічні науки. 2020. № 1 (405). С. 55–65.
 39. Fesyuk V. O., Moroz A. I., Chyzhevska L. T., Karpiuk Z. K., Polianskyi S. V. Burned peatlands within the Volyn region : state, dynamics, threats, ways of further use. Journal of Geology, Geography and Geoecology. 2020. Vol. 29, No 3. Р. 483–494. DOI : 10.15421/112043
 40. Карпюк З. К., Антипюк О. В., Качаровський Р. Є. Володимир-Волинський район Волинської області : туристично-рекреаційні ресурси прикордоння. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія. Київ : ВПЦ «Київський університет», 2020. № 1/2 (76/77). С. 69–77.
 41. Melnichuk M., Chabanchuk V. Analysis of scientific approaches to the typology and classification of natural forest landscape. Journal of Geology, Geography and Geoecology. 2016. 24 (1), P. 90–97. https://doi.org/https://doi.org/10.15421/111613
 42. Мельнійчук М. М., Зейко В. О. Молодіжний та дитячий туризм : сутність та класифікація за віком. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Геологія. Географія. Екологія. Харків, 2016. Вип. 44. С. 118–122. DOI: https://doi.org/10.26565/2410-7360-2016-44-15
 43. Мельнійчук М. М., Чабанчук В. Ю. Структура насаджень сосни звичайної у лісовому фонді Рівненської області. Географія та туризм : наук. зб. Київ, 2016. Вип. 36. С. 274–284. https://www.google.com/search?
 44. Niemets L., Melniichuk M., Segida K., Pogrebskyi T. Demographic situation as an indicator of socio-economic development (on example of Volyn and Kharkiv regions of Ukraine). Uniwersytet Śląski Wydział Nauk o Ziemi. Sosnowiec, 2016, Acta Geographica Silesiana, 22. WNoZ UŚ. Р. 43–57.
 45. Мельнийчук М. М., Чабанчук В. Ю. Геоэкологические основы оптимизации лесов Ровненской области. Вопросы географии и геоэкологии. Алматы : Институт географии, 2017. С. 36–42. ISSN 1998 – 7838, Імпакт-фактор : 0.116.
 46. Мельнійчук М. М., Пасевич Ю. В., Зейко В. О. Застосування SWOT-аналізу при розробці стратегії розвитку молодіжного і дитячого туризму Волинської області. East European Scientific Journal (39). 2018. Part 5. P. 4–10.
 47. Мельнійчук М. М., Безсмертнюк Т. П. Рекреаційна привабливість парків-пам’яток садово-паркового мистецтва Рівненської області. Географія та туризм : наук. зб. / ред. кол. : Любіцева О. О. (гол. ред.) та ін. – Київ : Альфа-ПІК, 2018. Вип. 44. С. 8191.
 48. Мельнійчук М. М., Білецький Ю. В. Методи прикладних досліджень. Методичні рекомендації до практичних занять. Луцьк, 2020. 168 с.
 49. Безсмертнюк Т. П., Мельнійчук М. М. Туристсько-рекреаційне використання природно-заповідного фонду Північно-Західної України : монографія. Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2018. 168 с.
 50. Мельнійчук М. М., Білецький Ю. В., Чабанчук В. Ю. Загальне землезнавство : методичні рекомендації до практичних занять для студентів географічного факультету за спеціальностями 106 «Географія», 103 «Науки про Землю» та 014 «Середня освіта». Луцьк, 2019. 191 с.
 51. Melnyichuk Mykhailo, Koval Oleksandr. Climatic features of the Biloozerskyi array of the Rivne nature reserve. Theoretical and practical aspects of the development of the European Research Area: monograph / edited by authors. Riga, Latvia : «Baltija Publishing», 2020. 4th ed. P. 43–68.
 52. Міщенко О. В. Антропогенні чинники розвитку ландшафтів Шацького національного природного парку. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Екологія. Харків, 2015. № 1147, Вип. 12. С. 78–84.
 53. Міщенко О. В., Черчик Л. М. Розвиток екологічного туризму в національних природних парках Волинської області : монографія. Луцьк : Вежа-Друк, 2016. 164 с.
 54. Міщенко О. В. Ландшафти Волинської області. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Географія. Тернопіль : СМП «Тайп», 2016. № 2, Вип. 41. С. 72‒77.
 55. Міщенко О. В. Ландшафтознавство : практикум. Луцьк : Вежа-Друк, 2017. 62 с. Вченою радою Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки надано гриф «Рекомендовано» (прот. № 6 від 25.05.2017 р., наказ № 157-з 25.05.2017 р.).
 56. Mishchenko O. Classification scheme of sacred landscapes. European Journal of Geography. 2018. Vol. 9, No 4. P. 62‒74. Impact Factor : 0.567. Q 3.
 57. Міщенко О. В. Національні природні парки України : проблеми та перспективи розвитку. Природа Західного Полісся та прилеглих територій : зб. наук. пр. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Луцьк, 2017. № 14. С. 20−25.
 58. Міщенко О. В. Сакральний ландшафт : зміст та функції. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія. Київ : ВПЦ «Київський університет», 2018. Вип. 1, № 70. С. 83‒88. doi.org/10.17721/1728-2721.2018.70.15
 59. Mishchenko O. V. Structural organization of sacred landscapes. Journal of Geology, Geography and Geoecology. 2019. Vol. 28, No 3. P. 487‒494. DOI : 10.15421/111944
 60. Міщенко О. В. Водні джерела Волинської області в структурі сакрального ландшафту. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія. Київ : ВПЦ «Київський університет», 2018. Вип. 3, № 72. С. 88‒93. http://doi.org/10.17721/1728-2721.2018.72.15.
 61. Міщенко О. В. Історико-географічні аспекти формування та функціонування тафальних ландшафтів. Науковий вісник Херсонського державного університету. Географічні науки. Херсон, 2019. Вип. 10. С. 42‒47. DOI : 10.32999/ksu2413-7391/2019-10-6
 62. Боярин М. В., Нетробчук І. М. Основи гідроекології : теорія й практика : навч. посіб. Луцьк : Вежа-Друк, 2016. 364 с.
 63. Забокрицька М. Р., Нетробчук І. М. Екологічний стан поверхневих вод області. Сучасний екологічний стан та перспективи екологічно безпечного стійкого розвитку Волинської області: колективна монографія / В. О. Фесюк, С. О. Пугач, А. М. Слащук [та ін.]; за ред. В. О. Фесюка. Київ: ТОВ «Підприємство «ВІ ЕН ЕЙ», 2016. C. 119–134.
 64. Netrobchuk Iryna. Significance of cultural and historical resources in development of discovering tourism (case of Volodymyr-Volynskyi district of Volyn region). Часопис соціально-економічної географії. Харків, 2016. Вип. 20 (1). С. 85–90.
 65. Нетробчук І. М. Динаміка забруднення атмосферного повітря у Волинській області. Природа Західного Полісся та прилеглих територій : зб. наук. пр. / за заг. ред. Ф. В. Зузука. Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2016. № 13. С. 77–84.
 66. Нетробчук І. М., Вдовичук І. І. Мікрокліматичні особливості міста Луцьк. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Географічні науки. Луцьк, 2017. № 9 (358). С. 15–22.
 67. Нетробчук І. М., Миколюк Л. М. Екологічна оцінка та динаміка змін якості води річки Турія у Волинській області. Наукові записки Сумського державного педагогічного університету імені А. М. Макаренка. Географічні науки. Суми, 2018. Вип. 9. С. 69–77. DOI : doi.org/10.5281/zenodo.1218363.
 68. Нетробчук І., Миколюк Л. Оцінка антропогенного навантаження на басейн річки Турія у Волинській області. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія. Київ : ВПЦ «Київський університет», 2018. Вип. 1 (70). С. 64–67. DOI : http://doi.org/10.17721/1728-2721.2018.70.11
 69. Нетробчук І. М. Метеорологія та кліматологія : конспект лекцій. Луцьк : Вежа-Друк, 2019. 108 с.
 70. Нетробчук І. М., Горбач В. В. Атлас хмар : наочн. посіб. Луцьк : Вежа-Друк 2019. 70 с.
 71. Ірина Нетробчук, Катерина Силивонюк, Олександр Семенюк. Аналіз впливу автотранспорту на якість атмосферного повітря вулиць міста Луцька. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Географічні науки. Луцьк : Вежа-Друк, 2020. № 1 (405). С. 37–42.
 72. Павловська Т. С. Лісовий фонд Волинської області. Проблеми його збереження та відтворення. Сучасний екологічний стан та перспективи екологічно безпечного стійкого розвитку Волинської області : колективна монографія / В. О. Фесюк, С. О. Пугач, А. М. Слащук [та ін.]; за ред. В. О. Фесюка. Київ : ТОВ «Підприємство ВІ ЕН ЕЙ», 2016. С. 183–194.
 73. Павловська Т. С., Яроменко О. В., Ільїна О. В. Організація рекреаційних послуг : навч. посіб. Луцьк : Терен, 2017. 196 с. (Рекомендований до друку вченою радою СНУ імені Лесі Українки, протокол № 3 від 23.02.2017 р.).
 74. Павловська Т. С. Концепції сучасного природознавства : практикум. Луцьк : Вежа-Друк, 2018. 72 с. (Рекомендований вченою радою СНУ імені Лесі Українки, протокол № 6 від 29 травня 2018 р.).
 75. Kovalchuk I. P., Pavlovska Т. S., Rudyk О. V., Biletskyi Y. V., Hashynska V. V. Analysis and cartographic modeling of the structure of the land fund in Horokhiv district of Volyn region. Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : наук.-вироб. журн. 2018. № 2. URL : http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Zemleustriy/article/view/11472/10048
 76. Павловська Т. С., Білецький Ю. В., Рудик О. В., Самолюк І. В. Рекреаційно-оздоровчі ліси ДП «Любомльське ЛГ». Географія та туризм. Київ, 2019. Вип. 47. С. 137−148.
 77. Pavlovska T. S., Pohrebskyi T. H., Golub G. S., Poruchynsky V. I. Urban population of Volyn region : resettlement and dynamics. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Геологія. Географія. Екологія. Харків, 2019. Вип. 50. С. 148−158.
 78. Павловська Т. С. Географія Волинської області : навч. посіб. / за ред. проф. І. П. Ковальчука. Луцьк : Вежа-Друк, 2019. 212 с. (Рекомендований вченою радою СНУ імені Лесі Українки, протокол № 6 від 29 травня 2019 р., Диплом лауреата ІІ премії конкурсу «Краще видання року» у номінації «Навчальні посібники» Національної академії наук вищої освіти України від 14 грудня 2019 р.).
 79. Pavlovska T. S., Kovalchuk I. P., Biletskyi Yu. V., Rudyk О. V., Henaliuk R. M. Dynamics of erosion-accumulation processes along the stream bed of Turiya river (Kovel hydropost). Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : наук.-вироб. журн. 2019. № 4. C. 82−91. DOI: 10.31548 / zemleustriy2019.04.09.
 80. Павловська Т. С., Жайворонок Л. В., Білецький Ю. В., Грудік С. В. Багаторічна динаміка річкового стоку Стоходу (гідропост Любешів). Природа Західного Полісся і прилеглих територій: зб. наук. пр. / за заг. ред. Ф. В. Зузука. Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2019. № 16. С. 44−50.
 81. Fedoniuk M., Kovalchuk I., Zhdaniuk B., Fedoniuk V., Pavlovska T. Use of multispectral satellite imagery to monitor erosion on the Volyn Upland. Conference Proceedings, XIV International Scientific Conference «Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment», Nov 2020, Volume 2020, P. 1–5. Publisher: European Association of Geoscientists & Engineers. DOI: https://doi.org/10.3997/2214-4609.202056062 URL : https://www.earthdoc.org/content/papers/10.3997/2214-4609.202056062
 82. Петлін В. М. Теорія природних територіальних систем : у 4-х т. Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2016. Т. 1 : Загальнотеоретичні і загальнометодологічні основи природних територіальних систем. 564 с.
 83. Петлін В. М. Теорія природних територіальних систем : у 4-х т. Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2016. Т. 2 : Природні територіальні системи: концепції, парадигми, організація. 624 с.
 84. Петлін В. М. Теорія природних територіальних систем : у 4-х т. Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2016. Т. 3 : Ентропійно-синергетичні основи організації, класифікація і типологія, мінливість, саморегулювання і самоорганізація. 540 с.
 85. Петлін В. М. Теорія природних територіальних систем : у 4-х т. Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2016. Т. 4 : Теоретичні основи антропогенного використання природних територіальних систем. Методика і сучасні напрямки досліджень. 436 с.
 86. Петлін В. М. Інформація в організованості природних територіальних систем : монографія. Київ : Видавничий центр КНУ імені Тараса Шевченка, 2017. 420 с.
 87. Петлін В. М., Біланюк В. І. Теоретичне обґрунтування виникнення катастрофічних явищ у геосистемах. Людина та довкілля. Проблеми неоекології. Харків : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2017. № 1–2 (27). С. 9–16.
 88. Петлін В. М. Ієрархії природних територіальних систем : монографія. Луцьк : ПрАТ «Волинська обласна друкарня», 2018. 476 с.
 89. Петлін В. М. Закономірності ієрархічної організованості природних територіальних систем. Наукові записки Сумського державного педагогічного університету імені А. М. Макаренка. Географічні науки. Суми, 2018. Вип. 9. С. 106–114.
 90. Петлін В. М. Гармонія організованості природних територіальних систем : монографія. Луцьк : Вид. центр Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 2019. 516 с.
 91. Петлін В. М. Проблеми ландшафтно-картографічної інтерпретації просторової мінливості даних. Український географічний журнал. Київ : Інститут Географії НАН України, 2018. № 3 (103). С. 16–20.
 92. Полянський С. В. Ґрунтознавство з основами географії ґрунтів : понятійно-термінологічний словник. Луцьк : Вежа-Друк, 2016. 156 с. ISBN 978-617-7272-64-8.
 93. Полянський С. В. Ґрунти Волинської області та рекомендації щодо їх використання. Сучасний екологічний стан та перспективи екологічно безпечного стійкого розвитку Волинської області : колективна монографія / В. О. Фесюк. С. О. Пугач, А. М. Слащук [та ін.]; за ред. В. О. Фесюка. Київ : ТОВ «Підприємство ВІ ЕН ЕЙ», 2016. С. 152–161.
 94. Полянський С. В. Агроекологічний стан ґрунтового покриву еталонних осушувальних систем у басейні р. Прип’ять. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Географія. Тернопіль : СМП «Таір», 2016. №1 (36). С. 173–179. ISSN 2311-3383.
 95. Чижевська Л. Т., Полянський С. В. Методика геоекологічної оцінки Шацького району. Природа Західного Полісся та прилеглих територій : зб. наук. пр. / за заг. ред. Ф. В. Зузука. Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. Луцьк, 2017. № 14. С. 38–41.
 96. Полянський С. В., Скаржинець К. В. Географічна оцінка сучасного стану басейну р. Іква (Рівненська область). Природа Західного Полісся та прилеглих територій : зб. наук. пр. / за заг. ред. Ф. В. Зузука. Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. Луцьк, 2018. № 15. С. 48–53.
 97. Полянський С. В., Полянська Т. С., Снитюк Д. О. Сільськогосподарські земельні ресурси та їх динаміка і структура використання у Волинській області. Природа Західного Полісся та прилеглих територій : зб. наук. пр. / за заг. ред. Ф. В. Зузука. Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. Луцьк, 2019. № 16. С. 138–143.
 98. Fesyuk V. O., Moroz A. I., Chyzhevska L. T., Karpiuk Z. K., Polianskyi S. V. Burned peatlands within the Volyn region : state, dynamics, threats, ways of further use. Journal of Geology, Geography and Geoecology. 2020. Vol. 29, No 3. Р. 483–494. DOI : 10.15421/112043
 99. Фесюк Василь, Полянський Сергій, Гловацька Ірина. Заходи поліпшення екологічного стану Люблинецької ОТГ. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Географія. Тернопіль : СМП «Тайп», 2020. № 2 (49). С. 165–173. DOI : https://doi.org/10.25128/2519-4577.20.1.17
 100. Полянський С. В., Полянська Т. О., Свередюк Н. В. Заходи покращення геоекологічного стану басейну річки Турія. International scientific and practical conference «The European potential for development of natural science» : conference proceedings, November 27–28, 2020. Lublin : Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2020. Р. 146–150. DOI https://doi.org/10.30525/978-9934-26-006-3-37
 101. Полянський С. В., Полянська Т. О., Свередюк Н. В. Аналіз структури використання земельних ресурсів Волинської області. Економічні науки: зб. наук. пр. Луцького національного технічного університету. Регіональна економіка. Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2020. Вип. 17 (67). С. 184–194.
 102. Тарасюк Н. А., Реміз С. А. Аналіз та оцінка еколого-господарського стану земельних угідь Рівненської області. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Геологія. Географія. Екологія. 2016. No 44. P. 153–160. ISSN 2411-3913. DOI : http://dx.doi.org/10.26565/2410-7360-2016-44-21
 103. Nychaia O. O., Tarasiuk N. A. The inhabited landscapes in the land structure of Volyn region upland area. Dnipropetrovsk University bulletin. Geology, geography. 2016. Vol. 24, No 1. Р. 112–119. DOI : https://doi.org/10.15421/111617
 104. Тарасюк Н. А.,Тарасюк Ф. П. Кліматичні умови Волинської області. Сучасний екологічний стан та перспективи екологічно безпечного стійкого розвитку Волинської області: колективна монографія / В. О. Фесюк. С. О. Пугач, А. М. Слащук [та ін.]; за ред. В. О. Фесюка. Київ : ТОВ «Підприємство ВІ ЕН ЕЙ», 2016. С. 88–102.
 105. Тарасюк Н. А., Федас Т. С. Агрокліматичні ресурси Волинської області в умовах сучасного клімату. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Географічні науки. Луцьк : Вежа, 2017. № 6 (255). С. 167–172.
 106. Тарасюк Н. А., Тарасюк Ф. П. Зміна температури повітря на території Шацького національного природного парку. Природа Західного Полісся та прилеглих територій : зб. наук. пр. / за заг. ред. Ф. В. Зузука. Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. Луцьк, 2017. С. 29–33.
 107. Тарасюк Н. А., Тарасюк Ф. П., Приступа О. С. Регіональні особливості клімату НПП «Припʼять-Стохід». Природа Західного Полісся та прилеглих територій : зб. наук. пр. / за заг. ред. Ф. В. Зузука. Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. Луцьк, 2017. С. 63–69.
 108. Тарасюк Н. А., Ганущак М. М. Режим атмосферного зволоження ґрунтів Волині в умовах сучасного клімату. Вісник Львівського університету. Серія географічна. Львів, 2017. Вип. 51. С. 322–331.
 109. Тарасюк Н. А., Кирилюк Л. В., Шелест Я. Л. Мінеральні води Західного Полісся. Природа Західного Полісся та прилеглих територій : зб. наук. пр. / за заг. ред. Ф. В. Зузука. Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. Луцьк, 2018. № 15. С. 42–48.
 110. Tarasiuk N. A., Protsan I. V. Resources of Surface Water of Lokachi District as a Factor of the Sustainable Development Scientific Notes of Sumy State Pedagogical University. Geographical Sciences. 2019, Issue 10. Р. 4–11. DOI : doi.org/10.5281/zenodo.1266213
 111. Ганущак М. М., Тарасюк Н. А. Водний чинник в розвитку і функціонуванні природно-антропогенних комплексів басейну р. Стир : монографія. Луцьк : Вежа-Друк, 2019. 236 с.
 112. Тарасюк Н. А., Колоненко Н. А. Комплексна оцінка території (КОТ) Рівненського району для потреб розвитку туризму та рекреації. Природа Західного Полісся та прилеглих територій : зб. наук. пр. / за заг. ред. Ф. В. Зузука. Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. Луцьк, 2019. № 16. С. 95–99.
 113. Фесюк В. О., Барський Ю. М., Мольчак Я. О. Сучасні тенденції соціально-демографічної ситуації в м. Луцьку. Актуальні проблеми економіки. 2016. № 2. С. 243–252.
 114. Barskyi Y. M., Fesyuk V. O., Pogrebskyi T. G., Golub G. S. Using the cluster analysis in socio-geographical researches. Acta Geographica Silesiana. 2016. Vol. 22. P. 5–9.
 115. Сучасний екологічний стан та перспективи екологічно безпечного стійкого розвитку Волинської області : колективна монографія / В. О. Фесюк, С. О. Пугач, А. М. Слащук [та ін.]; за ред. В. О. Фесюка. Київ : ТОВ «Підприємство ВІ ЕН ЕЙ», 2016. 316 с.
 116. Карпюк З. К., Фесюк В. О., Антипюк О. В. Природно-заповідний фонд Волинської області : альбом-каталог. Київ : ТОВ «ОК–ПОЛІГРАФ», 2018. 136 с.
 117. Фесюк В. О., Черней С. В. Екологічна безпека м. Луцька та перспективи її підвищення. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Географія. 2019. № 2 (47). С. 138–146. DOI : 10.25128/2519-4577.19.3.17
 118. Фесюк В. О., Мельник В. І. Кількісна оцінка взаємозв’язку скидів забруднених стоків і якості води в річці. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Екологія. 2019. № 4. С. 43–50.
 119. Фесюк В. О., Лисюк В. А. Екологічна оцінка якості води озера Велике Згоранське. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Географія. 2019. № 2 (47). С. 123–130. DOI : 10.25128/ 2519-4577.19.3.15
 120. Карпюк Зоя, Фесюк Василь, Мороз Ірина. Природно-заповідний фонд м. Луцька : історія формування, функціональне призначення, сучасний стан збереженості. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Географічні науки. 2020. № 1 (405). С. 25–36.
 121. Fesyuk V. O., Ilyin L. V., Moroz A. I., Ilyina O. V. Environmental assessment of water quality in various lakes of the Volyn region, which is intensively used in recreation. Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National University. Geology. Geography. Ecology. 2020. Vol. 52. P. 236–250. DOI : 10.26565/2410-7360-2020-52-1
 122. Мельнійчук М. М., Чабанчук В. Ю. Аналіз лісокористування у межах лісового фонду Рівненської області. Природа Західного Полісся та прилеглих територій : зб. наук. пр. / за заг. ред. Ф. В. Зузука. Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. Луцьк, 2017. № 14. С. 116–121.
 123. Мельнійчук М. М., Чабанчук В. Ю. Наслідки антропогенного впливу на лісові ландшафти Рівненської області. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Географія. Тернопіль, 2018. № 1 (44). С. 146–155.
 124. Мельнійчук М. М., Чабанчук В. Ю. Структура насаджень сосни звичайної у лісовому фонді Рівненської області. Географія та туризм : наук. зб. / ред. кол. : Я. Б. Олійник (відп. ред.) та ін. Київ, 2016. Вип. 36. С. 274–284.
 125. Мельнійчук М. М., Чабанчук В. Ю. Просторово-часова динаміка запасів деревини у лісовому фонді Рівненської області. Науковий вісник Чернівецького університету. Географія. Чернівці, 2016. Вип. 775–776. С. 211–217.
 126. Melnichuk M., Chabanchuk V. Pine plantations of Rivne region. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Географія. Тернопіль, 2016. №1 (40). С. 270–276.
 127. Melnichuk, M., Chabanchuk, V. Analysis of scientific approaches to the typology and classification of natural forest landscape. Journal of Geology, Geography and Geoecology. 2016, 24(1). P. 90–97. https://doi.org/https://doi.org/10.15421/111613.
 128. Мельнійчук М. М., Чабанчук В. Ю. Лісотипологічна характеристика лісових ландшафтів Рівненської області. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Географія. Тернопіль, 2016. № 2 (41). С. 78–83.
 129. Мельнийчук М. М., Чабанчук В. Ю. Геоэкологические основы оптимизации лесов Ровненской области. Вопросы географии и геоэкологии. Алматы, 2017. С. 36–42.
 130. Мельнійчук М. М., Білецький Ю. В., Чабанчук В. Ю. Загальне землезнавство : Методичні рекомендації до лабораторних занять для студентів біологічного факультету за спеціальностями 014 «Середня освіта (Біологія, природознавство, здоров’я людини)» та 014 «Середня освіта (Природничі науки)». Луцьк, 2019. 159 с.
 131. Чабанчук В., Ващук К. Розробка геотуристичного маршруту для природничої практики студента-географа. Геотуризм: практика і досвід : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. м. Львів, 22–24 жовт.2020 р. Львів, 2020. С. 165–168.
 132. Чижевська Л. Т., Полянський С. В. Проблеми охорони й раціонального використання земельних ресурсів. Сучасний екологічний стан та перспективи екологічно безпечного стійкого розвитку Волинської області : колективна монографія / В. О. Фесюк. С. О. Пугач, А. М. Слащук [та ін.]; за ред. В. О. Фесюка. Київ : ТОВ «Підприємство ВІ ЕН ЕЙ», 2016. С. 147–166.
 133. Чижевська Л. Т., Полянський С. В. Методика геоекологічної оцінки Шацького району. Природа Західного Полісся та прилеглих територій : зб. наук. пр. / за заг. ред. Ф. В. Зузука. Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. Луцьк, 2017. № 14. С. 38–42.
 134. Чижевська Л. Т. Теорія і методика визначення якості поверхневих вод у Волинській області. Природа Західного Полісся та прилеглих територій : зб. наук. пр. / за заг. ред. Ф. В. Зузука. Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. Луцьк, 2018. № 15. С. 69–74.
 135. Чижевська Л., Качаровський Р., Чир Н. Особливості туристично-рекреаційної атрактивності Любешівської селищної ОТГ Волинської області. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Географічні науки. Луцьк, 2019. № 9 (393). С. 118–125.
 136. Чижевська Л. Т. Радіоекологічна ситуація у Ківерцівському районі Волинської області: передумови формування та сучасні особливості. Природа Західного Полісся та прилеглих територій : зб. наук. пр. / за заг. ред. Ф. Зузука. Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. Луцьк, 2019. № 16. С. 32–37.
 137. Чижевська Л., Качаровський Р., Шкарупелова І. Ерозійні процеси в межах Волинської області: передумови прояву та закономірності поширення на сучасному етапі. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Географічні науки. Луцьк, 2020. № 1 (405). С. 48–55.
 138. Чижевська Л., Бущук С., Давидюк В. Перспективні напрямки використання сапропелевих ресурсів Волинської області. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Географічні науки. Луцьк, 2020. № 5 (409). С. 29–33.
 139. Чижевська Л., Дацюк В., Поторась О. Туристсько-рекреаційні ресурси Ковельського району Волинської області. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Географічні науки. Луцьк, 2020. № 5 (409). С. 126–132.
 140. Вовк О., Чижевська Л., Стрий Д. Географія поширення родовищ дорогоцінних та напівдорогоцінних мінералів Волині. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Географічні науки. Луцьк, 2020. № 5 (409). С. 18–22.
 141. Fesyuk V. O., Moroz A. I., Chyzhevska L. T., Karpiuk Z. K., Polianskyi S. V. Burned peatlands within the Volyn region : state, dynamics, threats, ways of further use. Journal of Geology, Geography and Geoecology. 2020. Vol. 29, No 3. Р. 483–494. DOI : 10.15421/112043

Напрями підготовки/спеціальності, які готує кафедра

Кафедра здійснює підготовку фахівців у галузі географії усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів:

 • бакалавра – 103 Науки про Землю, освітня програма "Гідрологія"; 106 Географія, освітня програма "Географія";
 • магістра – 103 Науки про Землю, освітня програма "Гідрологія"; 106 Географія, освітня програма "Фізична географія".

На кафедрі фізичної географії також функціонує аспірантура, де здійснюється підготовка майбутніх науковців – докторів філософії з географії (PhD) спеціальності 103 Географія, освітньо-наукова програма "Науки про Землю".

Наукові гуртки, проблемні групи

На кафедрі фізичної географії працюють проблемні групи:

Функціонують наукові гуртки:

Витяги з протоколів засідань кафедри

2018

2019

2020

2021

Протоколи наукових семінарів кафедри

2017

2018

2019

2020

2021

Рецензії та відгуки стейкхолдерів

Дисципліни, викладання яких забезпечує кафедра

Освітній рівень «Магістр»

 • Методологія і організація наукових досліджень в галузі – проф. Фесюк В. О.
 • Концепції сучасного природознавства – доц. Павловська Т. С.
 • Екологічна стандартизація і сертифікація – доц. Забокрицька М. Р.
 • Географічні аспекти глобальних проблем людства – доц. Тарасюк Н. А.
 • Управління природоохоронною діяльністю – доц. Забокрицька М. Р.
 • Рекреаційні комплекси – доц. Тарасюк Н. А.
 • Водокористування та кадастр вод – доц. Нетробчук І. М.
 • Охорона грунтів – доц. Чижевська Л. Т.
 • Організація екскурсійних послуг – доц. Павловська Т. С.
 • Організація рекреаційних послуг – доц. Павловська Т. С.
 • Сільський туризм – доц. Нетробчук І. М.
 • Теорія і практика туризму – доц. Міщенко О. В.

Освітній рівень «Бакалавр»

Обов'язкові дисципліни

 • Загальне землезнавство – доц. Мельнійчук М. М.
 • Геологія загальна та історична – доц. Вовк О. П.
 • Метеорологія та кліматологія – доц. Нетробчук І. М.
 • Гідрологія – доц. Забокрицька М. Р.
 • Географічний моніторинг – доц. Забокрицька М. Р.
 • Геохімія і геофізика – доц. Вовк О. П.
 • Біогеографія – доц. Білецький Ю. В.
 • Геоморфологія і палеогеографія – доц. Павловська Т. С.
 • Основи раціонального природокористування та охорони природи – доц. Чижевська Л. Т.
 • Ґрунтознавство з основами географії ґрунтів – доц. Полянський С. В.
 • Ландшафтознавство – доц. Міщенко О. В.
 • Теорія і методологія географічної науки – проф. Фесюк В. О.
 • Фізична географія материків і океанів – доц. Тарасюк Н. А.
 • Фізична географія України – доц. Нетробчук І. М.
 • Прикладне ландшафтознавство – проф. Петлін В. М.
 • Географія Волині – доц. Павловська Т. С.
 • Навчальна комплексна природничо-наукова практика – доц. Вовк О. П., доц. Забокрицька М. Р., доц. Нетробчук І. М.
 • Навчальна професійно-орієнтована практика проф. Петлін В. М., доц. Міщенко О. В. доц. Полянський С. В.

Вибіркові дисципліни

 • Методи прикладних досліджень – доц. Мельнійчук М. М.
 • Географія природних ресурсів – доц. Мельнійчук М. М.
 • Географічне моделювання і прогнозування – проф. Фесюк В. О.
 • Ландшафтна експертиза – проф. Фесюк В. О.
 • Рекреаційна географія – доц. Міщенко О. В.
 • Екологічна безпека – проф. Фесюк В. О.
 • Використання та охорона ґрунтів – доц. Чижевська Л. Т.
 • Заповідна справа – доц. Карпюк З. К.
 • Використання та кадастр ресурсів надр – доц. Вовк О. П.
 • Охорона атмосфери – доц. Нетробчук І. М.
 • Охорона водних ресурсів – доц. Забокрицька М. Р.
 • Екологічний туризм – ст. викл. Стельмах В. Ю.
 • Ландшафтна екологія – доц. Міщенко О. В.
 • Прикладне ландшафтознавство – доц. Міщенко О. В.

Освітня діяльність кафедри

 • Елемент маркованого списку

2017

2018

2019

2020

2021

Контакти

 • 43021, м. Луцьк, вул. Потапова, 9, географічний факультет СНУ імені Лесі Українки
 • тел.: +38(0332)249451
 • geo@vnu.edu.ua

Посилання

ВНУ